Somogyi Hírlap, 2004. december (15. évfolyam,280-305. szám)

2004-12-14 / 291. szám

SOMOGYI HÍRLAP - 2004. DECEMBER 14.. KEDD 5 KAPOSVÁR HÍREK Emlékérem nyugdíjba vonulóknak Harminc nyugdíjba vonuló óvodapedagógus, tanító, tanár, szakoktató és nevelőtanár ka­pott tegnap Pedagógus Szolgá­lati Emlékérmet a városházán. A pályán legalább 25 évet el­töltő pedagógusoknak nyújtot­ta át tegnap Szita Károly pol­gármester az oktatási minisz­ter elismerését. A legtöbbet, 42 évet Tapolczai József, a Szé­chenyi kereskedelmi Iskola szakoktatója tanította a jövő nemzedékét az idén nyugdíjba vonuló tanárok közül. Lucáztak az oviban a nagycsoportos fiúk A nagycsoportos fiúgyerme­kek lucáztak tegnap a Gyakor­ló óvodában, nemcsak óvodás­társaiknak, hanem az óvoda dolgozóinak és a Napsugár ott­honba járóknak is. A két intéz­mény az idén együttműködési megállapodást kötött. Ennek keretében közös programokat szerveznek, jeles napokon műsort adnak az óvodások. Azok a picik pedig, akiknek szükségük van rá, a Napsugár otthonba járnak gyógytestne- velésre. (mk) Talpig vasban a Fekete Hollók Karitatív és kedvezményes fel­iepések, három meghódított kővár és egy sikeres apródis- kola. A Fekete Hollók legutób­bi közgyűlésén az eddigi ered­ményeket és a további célokat elmondta: idén 17 helyszínen léptek fel, ebből kilencen elő­ször. Az ország erdei iskolái­ban pedig mintegy negyven csoportnak tartottak élő törté­nelemórákat. Bár a rend 1,9 millió forintos bevételének fe­lét elvitték a kiadások, fejlesz­tik a fegyverzetüket és nehéz vérteket is vásárolnak. VAROSLAKOK KÉRDEZTEK 314-097: Tízlakásos társasház­ban lakunk, és a lakók bele­egyezése nélkül egy albérlő ku­tyát tart A kutya összepiszkít­ja az udvart, mi pedig kerülget­jük. Kinek a feladata ezt, már­mint a kutyapiszkot összetaka­rítani: a tulajdonosnak vagy az albérlőnek? Farkas Edit aljegyző: - Az eb által okozott szennyeződés összetakarítása az ebtartó fel­adata. Ennek el­mulasztása ese­tén az ebtartó ellen szabálysértési eljárást kez­deményezhetnek hivatalunk közszolgáltatási irodájánál. 428-252: Ha a 13. havi fize­tést csak 2005 januárjában fize­tik ki, akkor az adó melyik évre számít 2004-re vagy 2005-re? Molnár György gazdasági igazgató: A közalkalmazottak és köztisztviselők részére egy­havi külön juttatás címén janu- ár 16-án amennyiben ez szombatra vagy |lp vasárnapra li w esik, akkor az Jü (>/t követő első rBIkJH munkanapon - kifizetésre kerülő illetmény a kifizetés évében jelenik meg jö­vedelemként. A munkáltatók által a fenti körbe nem tartozó munkavállalók részére 2005. január 15-ig kifizetett, átutalt - az előző évre vonatkozó - mun­kabért 2004. évi jövedelemnek kell tekinteni. 310-609: Szentjakabon a 177- es számú ház mellett levő busz­megállót miért nem csinálják meg zártra? A nagy szél lefújta a tetejét, ami maradt belőle, az pe­dig balesetveszélyes. Fíartner Rudolf, a városgond­nokság vezetője: A bejelentést kö­szönjük. A vihar által megrongált tetőt december 15-ig kijavítjuk. Szédítő belvárosi illatfelhő Bethlen tér Télen sincs nyugalma a környékbelieknek Egyelőre nem tudni biztosan, mi okozza a Honvéd utca környékén hónapok óta terjengő átható bűzt Harsányi Miklós Torkig vannak a bűzzel a Honvéd utcában és a Bethlen téren. Télen a friss levegő sem nyomja el. Ko­rábban este és éjszaka terjengett a szagfelhő, már délelőtt sem rit­ka és ha egy-két hétig nincs az orrfacsaró bűz, az emberek cso­dálkoznak. Unják az elviselhetetlen sza­got a házlakók. Nem tudják, ki­nek köszönhetik. Gyanakodnak, de úgy látszik, messze van még a megoldás. Véget kívánnak vetni az áldatlan állapotnak, a kelle­metlen szag bármikor előtörhet. Ezt még a szakemberek is meg­erősítették. Télen is, nyáron is, igazán nincs összefüggés a bűz­hullám megjelenése között. Ru­dolf Sándor, a városgondnokság műszaki koordinátora szerint a titokzatos szagot az okozza, hogy a szennyvizet valószínűleg rákö­tötték a csapadékcsatornára. E művelethez természetesen nem kért senki építési engedélyt.- Talán még zsírt, moslékot és rothadt élelmiszert is a Az ünnepi fények árnyékos oldala Jakab E. Árnyoldala is van az ünnepi fé­nyeknek. A bel­városban, külö­nösen az üzle­tek környékén valóságos sze- méfdomb alakul ki estére. Nap­közben 40 közmunkás takarítja a közterületeket, de ez nem oldja meg a gondokat. Hartner Rudolf, a városgondnokság vezetője (képünkön) elmondta: a közterü­let-felügyelők figyelmeztetik azoknak az üzleteknek az üze­meltetőit, akik nem tisztítják meg a bolt előtti területet. A jövő­ben szigorúbb büntetésekre, tíz­ezres bírságra is számíthatnak. szennyvízhálózatba öntenek - mondta. - Konyhák, kocsmák működnek a környéken, nem beszélve a lakóházakról. Köny- nyen eltüntetik a hasznavehe­tetlen dolgokat. A probléma Új kaput állítanak a Nyugati temetőbe J.E. Több beruházást is elindított a közelmúltban a Somogy Temet­kezési Kft. A Nyugati temető ka­pujának átépítése mintegy 700 ezer forintba kerül. A homokkő­ből épült oszlopok díszes ková­csoltvas kaput öveznek majd. A téli időjárás miatt a munkák csak márciusra készülnek el, a kovácsoltvas kaput már megren­delték. Szintén a Nyugati teme­tőben öt nyárfát kell eltávolítani. A területet az ötvenes években ültették be kanadai nyárral, amely puhafa, lehullanak az ágai és meglehetősen rövid, mindössze ötven év az élettarta­ma. Az öt faóriás eltávolítása mintegy 400 ezer forintba kerül. csupán az, hogy az anyag gyű­lik és összecsomósodik. Elké­pesztő szagok keletkeznek... Egy pécsi cég a nyáron ellen­őrizte a föld alatti csővezetéket. Az illegális rákötés tényét ez nem erősítette meg, tehát sen­kit nem kötelezhettek javításra. A feltörő bűz nem múlt el, a környékbeliek fegyelmezetten viselik. Hartner Rudolf, a város- gondnokság vezetője elmondta: talán a vízelnyelő rácsokon ki­áradó szag nem is a Honvéd ut­ca vétke, hanem egy-két kilo­méterrel messzebb, más utcá­ban képződik. Rózsahegyi Ferenc, a Hidromo­Karácsonyfát díszítettek Márkus K. Az idén második alkalommal rendeztek kará­csonyfa-díszítő versenyt tegnap a Klebersberg kollégiumban tizenhat csapat részvételével. A zsűri az értékelésnél a saját ké­szítésű, természetes anyagokból készült díszeket díjazta. A legszebbnek ítélt fa a kollégium ebédlőjét díszíti karácsonyig. Giber Vilmos igazgatótól (képün­kön) megtudtuk: a többi fát a tá­mogatók segítségével ma a kór­háznak, oktatási intézmények­nek, szociális otthonok lakóinak ajándékozzák. bü Kft gépkocsivezetője pénte­ken is a Honvéd utcában dolgo­zott, duguláshoz riadóztatták. Ta­pasztalta, hogy a szagok miatt fe­szültek az emberek. Ift Miklós, a Vízművek Kft ügyvezető igazga­tója arról beszélt: a dugulást, a szagot több minden kiválthatja. Csökkent a vízfogyasztás, tömé­nyebb a szennyvíz, és olyan tárgy kerül a rendszerbe, ami nem oda való. Újabb műszaki át­vizsgálást javasolt a környező te­rületen. Az Arany jános tér terve­zett átépítése előtt a messzebb fekvő utcákban is hasznos volna megnézni a szennyvíz- és a csa­padékcsatornák állapotát. HOLLYWOOD MULTIPLEX PREMIER! NAGY SÁNDOR, A HÓDÍTÓ (ló) 91303 (sz) 14:00, 17:15, 20:30 PREMIER! POLÁR EXPRESSZ (kn.) 91302 (sz) 16:45, 19:00 AMERIKAI TAXI (12) 91300 (sz) 17:45, 20:00 FE­LEJTÉS (ló) 91284 (f) 21:30 AZ APOKALIPSZIS ANGYALAI-BÍ- BOR FOLYÓK 2. (16) 80664 (f) 21:15 HIHETETLEN CSALÁD (kn.) 91290 (sz) 15:15 TOTÁL SZÍVÁS (12) 80672 (sz) 14:45 BRIDGET JONES: MINDJÁRT MEGŐRÜLÖK (16) 83395 (sz) 19:15,17:00 *139124* ELÖiiái© HAGYMÁD, KOSSUTH 1. 22, Drinkbár és játékterem. Pénznyerő automaták, magas nyerési eséllyel. salamon zoltánné: - Az ember « gyomra felfordul a pöceszagtól. Érthe­tetlen, hogy miért nem lehet valamit tenni ellene. Sokan vagyunk a környéken, szerintem nem csak az én orromat bántja a bűz. Néha még az utcától több száz méterre is érezni lehet. SZABÓ GYULÁNÉ: - Hiába jár er­re a busz és az a rengeteg személy­autó, még ez sem szünteti meg a sza­got. Főleg meleg időben volt feltűnő. Nem szeret­nék itt lakni, rossz dolga lehet annak, aki állandóan ezt a leve­gőt szippantja be. SOMOGYBÁN A-TOL Z-IG nepségsorozat egy hétig tart, isko­KapOSVár Először hirdette meg a Szeretet gyermekszemmel című rajzpályázatot a Menta Lelki Egészségvédő Egyesület és a Pannon Art Egyesület. A megye 13 is­kolájából több mint 90 rajz érkezett. Első lett a kaposvá­ri Hegedűs Réka (Toldi is­kola), második Kacsó Renáta (Lórántffy református iskola), har­madik helyezést ért el Lőrincz Bor­bála (Táncsics). Különdíjas lett Ballér Mariann (Nagybajom), Mikszovics Eszter (Mernye), Horto­bágyi Sára (Lórántffy) és Rádli Ni­kolett (Toldi). A rajzokból a Helyőr­ségi Klub minigalériájában nyílt tár­lat. Magyaratád Színes gálaműsorral ünnepelte tegnap fennállásának 50 éves évfordulóját a magyaratádi általános iskola. A diákok vidám produkciója után Munkácsi Mihály igazgató elevenítette fel az intéz­mény történetét. Gyenesei István, a megyei közgyűlés elnöke köszöntő­jében kiemelte: ilyen ünnepi alka­lom azoknak az iskoláknak adatik meg, akik a közösség örömét adják diákjaiknak, tanáraiknak. Az ün­latörténeti kiállítás, sport- és kultu­rális programok színesítik. Magyaregres Névadója születésé­nek 100. évfordulóját egyhetes ren­dezvénysorozattal ünnepli a Balázs János Általános Iskola. A centenári­umi programokat tegnap a „Szülő­földemen, lakóhelyemen gyermek- szemmel” című rajzpályázat nyitot­ta meg. Erre a megye 12 intézmé­nyéből mintegy száz alkotás érke­zett. Az óvodás és alsós gyerekek festményeit, rajzait, ragasztott ké­peit Géger Melinda és Horváth Já­nos művészettörténész értékelte. Végül a zsűri 10 első, 4 második és 7 harmadik helyezettet jutalmazott. (hzs) Nagybajom Luca-napi játszóházat tartottak tegnap a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskolában. A gye­rekek többek közt angyalka gyer­tyatartót, szalvétatartót, fenyődíszt, hajtogatott karácsonyi üdvözlőlapot készítettek, (szá) Nagyberki A kilencvenhárom indu­ló közül 6. helyezést ért el az orszá­gos Arany János anyanyelvi verse­nyen a nagyberki iskola diákja. Nagy Sándorné igazgatóhelyettestől megtudtuk: Kiss László, az iskola negyedik osztályos tanulója, (mk) Nemesvid Nyílt hét volt a Hóy Tibor Általános Iskolában. Idén először a leendő elsősök szüleit is meghívta az intézmény. A nyílt hét alatt száz- kilencvenkilenc órát lehetett meglá­togatni. Ebből kilencvenötön vettek részt szülők, nagyszülők vagy más családtagok, (ve) Siófok Közel százórányit ülésezett az idén az országgyűlés idegenfor- gaími bizottsága. Ez idő alatt töb­bek között huszonhat törvényjavas­latot tárgyaltak meg. (ca) Siófok Az Ezüstpart hotel bezárá­sával 300-400 szoba esik ki egész évre Siófok kínálatából. A szálló a hírek szerint csak nyaranta nyit majd ki, s fiatalok fogadására ren­dezkedik be. (ca) Szőkedencs Vacsorára hívta az önkormányzat a település nyugdí­jasait. A rendezvényen az általá­nos iskola diákjai verses-dalos műsora, valamint a néptánccso­port köszöntötte a község időseit. Komáromi József pol­gármester (képünkön) elmondta, hogy kará­csonyi ajándékként a 130 nyugdíjas öt-ötezer forintot kapott, (ve) Tarany Szociális, egészségügyi és közoktatási feladatok térségi ellátásáról tárgyalt tegnap a Rinya menti többcélú kistérségi társulás. Rinyaszentkirály és Görgeteg a közoktatást érintő együttműködésben nem vesz részt, ám a jelzőrendszeres házi gondozás, a családsegítő és gyermekjóléti feladatok és a böl­csődei ellátás térségi kötelékét vállalják a nagyatádi térség fal­vai. Közös nevezőre jutottak a Nagyatád központú orvosi ügye­let kérdésében is, melynek jövő évi várható költségemelkedését is megvitatták, (bm)

Next

/
Oldalképek
Tartalom