Somogyi Hírlap, 2004. július (15. évfolyam, 152-178. szám)

2004-07-01 / 152. szám

XV. Évfolyam, 152. Szám. ára: 85 ft, Előfizetve: 57 ft KÖZÉLETI NAPILAP MEGYEI KORKÉP A közszolga nem hivatalnok 4. oldal KAPOSVÁR Fél év haladék piacfenntartásra 5. oldal SOMOGYVAR Szent László, a romok felvirágoztatója 6. oldal Veszély az utakon az égig érő fű Az időjárás alaposan kibabrált a megye útjainak rendben tar­tásáért felelős közútkezelővel. A sok eső és napsütés miatt a korábbiaknál gyorsabban nő a fű és a gaz az utak mentén, míg a társaság mindössze tucatnyi géppel tudja kaszáltatni a pad­kákat és az árokpartokat. A magasra nőtt gaz miatt viszont sok útszakasz kifejezetten balesetveszélyes. ____________________________/’/3^ÜL / Megye i körkép A mezőgazdaságból élőkhöz ke­gyes az időjárás: a meleg napo­kat egy-egy csapadékosabb idő­szak váltja fel, kifejezetten ser­kentve a növények fejlődését. Csakhogy ilyenkor a fű, a gaz is jobban nő, a kertek udvarán és az utak mentén is.- Felsőmocsoládról tartottam Ecseny felé - panaszkodott Dálnoky Miklós -, s olyan érzé­sem volt, mintha az afrikai sza­vannán autóznék. Az út két olda­lán méternél magasabb volt a gaz, a kanyarokban nem lehetett sem­Segítség a klinikának PÉCS Napokon belül megkapja a Pécsi Tudományegyetem azokat a mű­szereket, amelyek a koraszülöt­tek intenzív ellátásához nélkülöz­hetetlenek. Ezt Kökény Mihály miniszter mondta, miután az utóbbi időben többször is előfor­dult, hogy főképp a lélegeztető­gép hibája miatt a megyei kórház koraszülöttjeit nem tudták fogad­ni és Budapestre kellett szállítani őket. (Cikkünk a 3. oldalon) mit látni. Ha ott találkozom egy szembe jövővel, ki tudja, megúsz- szuk-e sérülés nélkül. A településeken kívüli somogyi utak jelentős része a Közútkezelő Kht megyei igazgatóságának fel­ügyelete alá tartozik, így termé­szetesen a padkák kaszálása is a cég feladata.- A terveinknek megfelelően ha­lad a kaszálás - tájékoztatott Feny­vesi László főmérnök. - Négy üzemmérnökségünk mindegyikén három-négy autó járja az utakat. Az időjárás nem befolyásol min­ket, esőben is tudunk dolgozni, de tény, az előző évekhez képest sok­kal gyorsabban nő a fű a padkán. A cég május elején kezdte meg a felügyelete alá tartozó 1618 kilo­méternyi út környezetének ka­szálását, s akad olyan terület, ahol már többször is jártak. (Folytatás a 4. oldalon) Földváron sikerült Földvár, Siófok A földvári kistérség mind a 13 te­lepülése aláírta tegnap a többcélú kistérségi társulás megalakításá­ról szóló szerződést. Ezzel 80-120 millió forintos állami támogatásra nyújthatnak be pályázatot. Siófo­kon nem ment ilyen simán; alig több, mint negyedórányi tárgya­lás után a kistérség tíz polgármeste­re már fel is állt az asztaltól, s úgy döntöttek: nem alakítanak több- célú kistérségi társulást, (fi) ■ Kilenc éve jött az első amerikai katona Taszárra. Tegnap elment az utolsó. A csillagos­sávos lobogó a taszári csapatmúzeumba kerül. Cikkünk a 4. oldalon. fotó: laho Összefogás a határ mentén Csurgó, Kapronca Közös határ menti ügynökség ki­alakítását sürgeü Kapronca és - a Dráva-Mura eurorégió tagjaként - Csurgó térsége. Erről a keddi kaproncai megbeszélésen esett szó, ahol a két térség vezetői talál­koztak. Az ügynökségek a közös pályázati lehetőségeket figyelnék és egymással partnerségben adná­nak be pályázatot, már az ősszel kiírásra kerülő Interregre. Bihariné Asbóth Emőke polgár- mester elmondta: megegyeztek abban, hogy a kereskedelem, a borturizmus, valamint az idegen- forgalom területén erősítik együtt­működésüket. A horvátok fontos­nak tartják a gyékényesi határátke­lőt, a vasúti fejlesztést, szorgal­mazzák a gyorsforgalmi utakra va­ló rácsatlakozás lehetőségét.- Ne csak kormányszinten foly­janak tárgyalások, hanem a helyi önkormányzatok szintjén is, mert a települési kapcsolatok nagyon fontosak - hangsúlyozták a részt­vevők. Célként fogalmazták meg a még több ideiglenes határnyitást. Josip Friscic, Kapronca főispán­ja azt mondta: a vízierőmű-kér- désről is helyi szinten kell tárgyal­ni és hangot adni tiltakozásuknak. A főispán összefogást sürgetett, mert - mint kiderült - a horvát közvélemény úgy értesült, hogy a magyarok támogatják a novo-vir- jei vízerőmű létesítését. A kaproncaiak szeptemberben jönnek viszontlátogatásra, ahol Somogy és Zala megyei vezetők­kel, a Dráva-Mura eurorégió tele­püléseinek polgármestereivel, va­lamint a térségi polgármesterekkel tárgyalnak. varga andrea SIÓFOK. A Kálmán Imre-múze- um három emeleti kiállítótermé­ben kortárs magyar festők és szobrászok alkotásainak nyílt tár­lat. A kiállított darabok mindegyi­ke magángyűjteményekből ke­rült a múzeumba. A művek a ró­mai, az európai és modern avant- garde iskola képviselőitől szár­maznak. Némelyik értéke meg­haladja az egymillió forintot. A ki- állítás augusztus 8-ig tart, (pr) m Társulásosod: százmilliós mínuszok Megyei körkép A 10 somogyi kistérségből 6 alapította meg a komplex kistérsé­gi társulást. Mindössze a megye 8 településén múlt, hogy nem tudott valamennyi kistérség sikeresen pályázni. Legalább egy- milliárd forint pluszforrás érkezhetett volna Somogyba. gatási hivatal vezetője tegnap arról tájékoztat­ta a Somogyi Hírlapot, hogy a megye települé­seinek kétharmada si­keresen pályázik a je­lentős állami támoga­tásra. A marcali, barcsi, csurgói, nagyatádi, ba- latonföldvári és lengyel­tóti térségben minden település igent mondott a többcélú társulásra. A kaposvári körzet két község el­zárkózása miatt csak a szeré­nyebb mértékű támogatásra pá­lyázhat. Nem tudtak megállapod­ni a siófoki, a fonyódi és a tabi térség önkormányzatai sem. Ma az a legfontosabb kérdés, Lezárult a pályázati eljárás, teg­nap adhatták be a támogatás irán­ti igényüket a többcélú kistérségi társulások. A települések az el­múlt hetekben érdekérvényesí­tésből és kompromisszumkész­ségből vizsgáztak. Floffmanné Németh Ildikó, a megyei közigaz­Nyolc falu kimaradt A közigazgatási hivatal közlése szerint nemet mondott a többcélú társulásra Somogyszil és Nagy­berki, Zamárdi, Karád és Bábony- megyer, valamint Balatonlelle, Balatonboglár és Ordacsehi. hogy mire számíthatnak azok a térségek, amelyek nem tudtak a jelentős állami forrásokra pályáz­ni? A hivatalvezető elmondta: az idei támogatásról mondtak le. Célszerű végiggondolni­uk, hogy a jövő évi álla­mi költségvetés várható­an a kistérségi normatí- vákkal számol, és átala­kul a jelenlegi rendszer. Elképzelhető, hogy egy- egy település kevesebbet kap intézményeinek fenntartására, mint azok, amelyek társulásban működtetik azokat. Júli­us végéig lehet pályázni a 20 milliós területfejlesztési for­rásra. Ebben viszont egyet kell ér- , tenie az adott kistérség összes ön- kormányzatának. Ha ebből is ki­maradnak, a 2007-2013 között el­nyerhető uniós támogatásokat is kockáztatják. gáldonyi Németségük a mentőöv Lad Intenzív - valamennyi évfo­lyamra kiterjedő - nyelvokta­tást készítenek elő a ladi is­kolában. Az elképzelés me­rész, nem mindennapos a vi­déki általános iskolákban. Intenzív németnyelv-oktatás és nemzetiségiképzés indítását ké­szítik elő a ladi iskolában; vala­mennyi évfolyamon heti öt órá­ban, emelt szinten tanulnak majd németül a gyerekek. A nyel­vi képzés mellett a németség ha­gyományai, kultúrájának megis­mertetése is bekerül a tananyag­ba. Jelenleg csak a felső tagozato­sok tanulnak itt idegen nyelvet, hetente három órában. Németh József igazgató elmondta: a Magyarlad és Németiad egyesíté­sével született faluban az 1700-as években telepedtek le a németek, s az itt élőknek ma is jelentős ré­sze sváb származású. Ez adja az alapot a nemzetiségi oktatás be­vezetéséhez. Ehhez fejleszteniük is kell, újabb nyelvtanár felvétele szükséges. Ez szerencsére nem jelent többletköltséget, hiszen a nemzetiségi oktatáshoz emelt normatíva jár - mondta. A nemzetiségi oktatás beveze­tésével előre menekülnek. Kevés a gyerek, a létszámuk száz alá csökkent. Bíznak benne, hogy a nyelvtanulás olyan vonzerő lesz, amely újabb diákokat csábít majd ide a térségből. Az utaztatá­sukra is találtak megoldást.- Ha kevés a diák, egyre drá­gább az iskola fenntartása. Ami azonban a fenntartó önkor­mányzatoknak gond, az a szak­mai munkában előny, hiszen több törődés, nagyobb odafi­gyelés jut minden egyes diákra. Az alacsony létszám épp ezért kifejezetten kedvez a nyelvok­tatásnak. HAGY LÁSZLÓ r - a | | www.eon-deldunantul.com Energia nem vész el, csak ataiaKUl. E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Rt. uienergia-------------------------------------------------------------------------------------- ww w.somogyihirlap.hu ------------------------------------------------------------- -----------------­So mogyi Hírlap ii iniini mii CjJ 9770865 9 1 2046 0 4 1 5 2 ^ Lopás ellen őrtorony Siófok Idén Fonyód is csatlakozott azon településekhez, ahol bűnmegelő­zési irodát, illetve tábort működ­temek mától augusztus 20-ig. A működtető Dél-balatoni Szezoná­lis Bűnmegelőzési Központ költ­ségvetése 26 millió forint. Siófo­kon már elkészült az első balato­ni magasfigyelő a strandi lopások visszaszorítására, de kettő-kettő épül Siófokon, Balatonlellén, Za- márdiban és Fonyódon, (kz) m Gázolt a kamion Kaposvár Életveszélyes koponyasérülések­kel szállították kórházba azt az idős hölgyet, akit tegnap délután ütött el egy kamion Kaposváron a 67-es út és a Táncsics utca ke­reszteződésében. A teherautó - amely élő állatokat szállított - a zebrán gázolta el a gyalogost. A rendőrség tájékoztatása szerint a baleset körülményeinek vizsgá­latát nehezítette, hogy a sofőr bolgár állampolgár, (mk) ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom