Somogyi Hírlap, 2004. június (15. évfolyam, 126-151. szám)

2004-06-01 / 126. szám

MEGYEI KORKÉP Somogyország kincse a Balaton 4. oldal TABI TÜKÖR Szolgálatnak tartom a képviseletet 6. oldal NÁGOCS Két csőd miatt hátránnyal küszködnek 7. oldal nek; bajnok lett a Kométa-Ka- posvár gyermek fiú röplabdacsa­pata. A Táncsics Mihály Gimnázi­umban rendezett, három napon át tartó döntőben a másik kapos­vári együttesnek, a Kasi USE Kométának az ötödik hely jutott, akárcsak a leányoknál a BITT Női RC-nek (felvételünkön). Beszá­molónk és további tudósításaink a Sportmagazinban a 9-12. oldalon, (fg) ________________■ Hír ek BALATON-PART. Kevesebben jutottak álláshoz az előszezon­ban a Balatonnál eddig, mint ta­valy ilyenkor. A munkáltatók úgy tűnik, kivárnak, s csak a fősze­zonra vennék föl az idénymun­kások java részét. Hetven fővel kevesebb munkavállalót közvetí­tett ki a siófoki munkaügyi kiren­deltség, mint a tavalyi év hasonló időszakában. A sikeres kiközve­títések száma is jóval kevesebb; a tavalyi 895 helyett eddig az év elejétől 700 fő talált munkát a se­gítségükkel. Új közmunkapályá­zat jelent meg azonban, anú a parlagfű irtására ad lehetőséget júliustól szeptemberig, (kz) BALATON-PART. Mégiscsak jönnek német rendőrök a nyáron a Balatonhoz; Bajorországból, Rajna-Pfalzból és Szászországból egy időben 12-en teljesítenek majd szolgálatot a tóparton. Ko­rábban úgy volt, hogy idén elma­rad az elmúlt nyarakon jól bevált „külhoni erősítés”, ám mégis megteremtődtek ennek a feltéte­lei. Mint ahogy annak is, hogy az Országos Rendőr-főkapitányság száz rendőrtiszti főiskolást küld­jön a szezonra a Balaton-partra, ide telepítsenek több járőrpárost a motoros rendőrök közül, továbbá Siófokra vezényeljék a fővárosi rendőrkapitányság zsebtolvajok í elleni csoportját. A GM 60 millió forinttal segíti a rendőrség felké­szülését a szezonra. Ebből 25 mii- j lió jut a három Balaton-parti me­gyének; Somogynak 11 millió, (fi) KAPOSVÁR. Ami nem sikerült a nagyoknak, az összejött a kicsik­Pünkösdi turisták a bélatelepi kempingnél. A hűvös idő távol tartja az előszezoni vendégeket FOTÓ: MÁRTON LÁSZLÓ Az idei év első 3 hónapjában 8,7 százalékkal nőtt a vendégéj­szakák száma a Dél-Dunántúlon. A turisták átlagosan 2,2 na­pot töltenek a régióban. Pünkösd hagyományosan az elősze­zon nyitónapja, de a tapasztalatok szerint csak a Balatonnál. Máshol Somogybán csak kicsivel volt forgalmasabb ez a hosszú hétvége egy átlagos szombat-vasárnapnál. kezett hozzájuk pünkösdölni. Ceglédi László, a lábodi Cérna étterem tulajdonosa szerint az ünnepnek mind a három napja sikeres volt. Francia, svájci, vala­mint holland vadászok és turis­ták étkeztek náluk a hétvégén. Azt is tapasztalták, hogy azok az idősebb németek, akik a környé­ken vásároltak maguknak hétvé­gi házat, pünkösdre időzítették a költözést és innentől már itt töl­tik a nyarat. (Folytatás a 4. oldalon.) i®” www.somogyihirlap.hu . Megyei körkép A tavalyi évről 73.700 adóbevallást készítettek az önadózók Somogy megyében. Ez 1700-zal több, mint egy évvel korábban, és az is új­donság, hogy a bevallások harma­dát már interneten nyújtották be az adózók. Szulimán Gyula, az adóhivatal somogyi igazgatója el­mondta: a legtöbb jövedelem mun­kaviszonyból származott és értéke 51,2 milliárd forint volt 2003-ban. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt évben az átlag somogyi bér egymillió­húszezer forint volt. Ez 17 százalék­kal ugyan magasabb, mint koráb­ban, de még így is öt százalékkal alacsonyabb, mint a régiós átlag. Adóbevallásai alapján a me­gyében dolgozó 14 ezer vállalko­zónak sem ment túl jól. Nincs húsz olyan vállalkozó, amelyik 10 millió forint feletti éves jöve­delmet tudott volna bevallani. Az adózók nem csak befizet­tek. Az adókedvezmények össze­ge 2,1 milliárd forint volt a megyé­ben. Az összevont adóalapot a családi kedvezménnyel csökken­tették legtöbben, a lehetőséggel 14 ezren éltek. fábos érik* Somogyi csúcsfizetések Az adóbevallások alapján a legnagyobb bérjövedelmet egy nagy ipa­ri multicég vezetője kapta tavaly Somogybán: 72,4 millió forintot. 2001-ben 26 millió forint volt a legmagasabb évi fizetés, 2002-ben 52 millió. A tavalyi második helyezett 59 millió forintot, a harmadik pedig több mint 30 millió forintot vitt haza. Csatorna a megyehatáron Iharosberény Éveken keresztül eredménytele­nül pályázott a szennyvízcsator­na-beruházást segítő forrásokra Iharosberény és környéke. Ezút­tal siker koronázta tö­rekvéseiket: a parla­ment a napokban meg­szavazta a címzett tá­mogatást a Nagykani­zsa térségi szennyvíz- beruházáshoz. Felföldi Károly jegy­ző elmondta: a nagyka­nizsai délkeleti főgyűj­tő regionális szenny­vízhálózatra négy somogyi falu - Inke, Iharosberény, Iharos és Pogányszentpéter - csatlakozik. Négy év óta ugyanezzel a terv­vel pályáznak. A beruházás bruttó összege 1 milliárd 363 millió fo­rint, ennek 68 százalékát - 904 millió forintot - kapják állaim for­rásból. Az önkormányzat a saját erőt további pályázati pénzekből, illetve hitelből szeretné biztosíta­ni, s ez kiegészül a lakossági hoz­zájárulásokkal. Utóbbi vélhetően 160 ezer forint lesz háztartáson­ként, melyet öt-tíz év alatt kell évi egyenlő részletekben, kamat­mentesen befizetni. A jogsza­bályok lehetővé teszik, hogy az adott évre befizetett ér­dekeltségi hozzájárulás 15 százalékát visszaigé­nyeljék á lakók az ön- kormányzaton keresz­tül. Az érdekeltségi hoz­zájárulás beszedésére csatornamű-társulatot hoznak létre, ennek azonban feltétele, hogy az ingatlantulajdonosok kétharmada kinyilvánítsa belé­pési szándékát. Az előkészítő bizottság már megalakult. A beruházás mű­szaki bonyolításának és ellenőr­zésének jogát a zalaegerszegi Vízberg Kft nyerte el. A várható­an kétfordulós közbeszerzési pályázati eljárás mintegy fél évet vesz igénybe, s elvileg már idén indulhat a beruházás. VARGA ANDREA Balesetveszélyes gazok Csurgó térsége Nemcsak látványnak csúnya, de balesetveszélyesek is az útpad­kák Csurgó térségében. A néhol embermagasságra megnőtt gaz ugyanis akadályozza a kilátást az útkereszteződésekben és a kanyarokban. A közútkezelő kht már megyeszerte lekaszálta a főutak mentén a gazt, csak ezen a részen nem - hangzott el a kistérség polgármestereinek legutóbbi gyűlésén. Patak József, a megyei közút­kezelő kht főmérnöke elmondta: egy hete kezdték a kaszálást, de fontossági sorrendet kell kialakí­taniuk. Először a főutakat, utána az összekötő utakat, a mellék- utakat kaszálják, a Csurgó kör­nyéki utakra csak most kerül sor. A főmérnök szerint az árkokat is lekaszálják, ha a padkákkal vé­geztek. Évente mindössze két al­kalommal kötelesek útpadkát kaszálni és egyszer árkokat, mert ennyire kapnak pénzt. Mint megtudtuk, nem köny- nyíti meg a dolgukat, ho§y ke­vés a hadra fogható gép. A nagy­atádi részen - Csurgó is idetarto­zik - összesen három fűkaszáló gép dolgOZik. VARGA ANDREA li'illilj'ikU.1114.4:111.lá-üáliHHy Az MSZP dolgozik! ~M W • 50%-os béremelés a pedagógusoknak, ápolónőknek, szociális A munkásoknak, orvosoknak l Adómentes minimálbér t 53. és 54. heti ij I 30%-os családi pótlék emelés • 3,2 millió lakástámogatás jÉ m 'tJBAw a háromgyermekeseknek 1220 milliárd Ft hitel a gazdák uniós M k lj|l felkészülésére • 2006-ig 420 kilométer új autópálya • A SIKERES EURÓPAI MAGYARORSZÁGÉRT-------------------------------------------------------------------------- www.somogyihirlap.hu ------------------------------------------------------------------------­Somogyi Hírlap j|Illllllllll||llllllllllll||lllllllllllllll ___________________________________________ 97 70865 119 12022 04 126_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ XV . Évfolyam, 126. Szám. Ára: 85 ft, Előfizetve: 57 ft KÖZÉLETI NAPILAP 2004. Június 1., Kedd dezvény, amivel ide lehetne csa­logatni a turistákat. Horváth Imre, a Kapós Hotel vezetője azt mondta: nem volt kiugró a hétvégi forgalom, mindössze néhánnyal több kül­földi vendégük volt, mint meg­szokott és egy 35 fős csoport ér­Megyei körkép A balatoniakon kívül csak kevés vendéglátó tapasztalta a megyé­ben, hogy megkezdődött az ide­genforgalmi előszezon. A szál­lásadók szerint ennek az az oka, hogy ilyenkor nincs olyan ren­Magasabb jövedelem, több adó Az elmúlt hat év alatt a duplájára emelkedett a magánszemé­lyek által befizetett jövedelemadó Somogybán. Tavaly majd 72 milliárd forint után 12,3 milliárd forintot fizettek be az állam- kincstárba az önadózók. A bevallásokból az is kiderül: a somo­gyiak tízmilliárd forinttal kerestek többet tavaly, mint 2002-ben. 3 prof I I# Aj PÁC ImVPl w ■ Nálunk biztosan megtalálja!^®^^ A lapban megjelenő apróhirdetéseket kereshető formában, rovatonként csoportosításban, jóval gyorsabban megtalálja. Hirdessen egy hétre 100 Ft-ért! ______________Az ára is apró.

Next

/
Oldalképek
Tartalom