Somogyi Hírlap, 2004. május (15. évfolyam, 101-125. szám)

2004-05-02 / Vasárnap Reggel, 18. szám

Közélet, gazdaság, politika 2004. május 02., vasárnap HÍREK Hillary Clinton: Amerika kutyaszorítóban New York - Hillary Clin­ton szerint az Egyesült Álla­mok kutyaszorítóba került Irakkal kapcsolatban az ame­rikai kormány makacssága miatt. Ráadásul Washington nem hajlandó elismerni a hi­báit. „Sok kérdés merült tel az utóbbi egy év alatt, és a George Bush elnök vezette kormány nem volt őszinte az amerikai néppel az anyagi és az emberveszteség tekinteté­ben - jelentette ki Bili Clinton volt amerikai elnök felesége. A New York-i demokrata párti szenátor az as-Sark al-Auszat című arab nyelvű napilapnak adott interjújában kijelentette: „benne vagyunk a pácban: egyfelől nem hagyhatjuk el az iraki népet, így Irakot, másfelől nincs elég emberünk (...), nem tettük eléggé nemzetközivé a helyzetet ahhoz, hogy az Egyesült Államok mellett mások is vállalják a felelősséget. SARS: világszerte javult a helyzet? Melbourne - A világ idén felkészültebb az atípusos tüdő- gyulladás (SARS) esetleges újabb járványának leküzdésére, mint tavaly volt - állítja Li Dzsong Vük, az Egészségügyi Vi­lágszervezet (WHO) főigazgatója. „Már sokat tudunk erről a betegségről. Számos ország, költségeket nem kímélve, nagyszabású megelőző intézkedéseket léptetett érvénybe, így hát egyelőre nincs szükség utazási korlátozások beve­zetésére egyetlen ország esetében sem” - mondta a genfi székhelyű szervezet vezetője az ausztráliai Melboume-ben. Derülátó nyilatkozata néhány nappal azután hangzott el, hogy Kína bejelentést tett újabb SARS-megbetegedések fel­bukkanásáról, sőt az idei első SARS-halálesetröl is. Románia üdvözli hazánk EU-csatlakozását Bukarest - Magyarország EU-csatlakozása öröm a román nép számára, amely ezáltal a Nyugat szomszédságába kerül - jegyezte meg tegnap Mircea Geoana román külügyminisz­ter. A diplomata kifejtette: május elseje szimbolikus pillanat, amely az Európai Unió történetének legnagyobb szabású bővítését jelzi. Ez a folyamat Románia és Bulgária csatlako­zásával egészül majd ki 2007-ben. A tíz ország mostani csatlakozása egyben biztosítékot ad Románia számára, hogy ha felkészül - márpedig 2007-ig feltétlenül felkészül -, bizonyossággá válik az uniós tagság. Külföldiek halála a Vörös-tengernél Rijad - Hat külföldi - három amerikai, két brit és egy auszt­rál -, valamint egy biztonsági tiszt halt meg a szaúd-arábiai Janbuban, ahol fegyveres támadás ért tegnap egy részben amerikai tulajdonban lévő olajipari létesítményt. A Vörös-ten­ger partján fekvő olajipari centrumban a reggeli órákban né­gyen rontottak be az Exxon Mobil és a SABIC nevű szaúdi cégek közös tulajdonú üzemébe, és vaktában lövöldözni kezdtek. A támadás után menekülni próbáltak, ám a helyi biztonságiak üldözőbe vették őket, hármat megöltek közülük, a negyediket megsebesítették. A rijádi belügyminisztérium­nak az eseményeket ismertető közleményében csak annyi szerepel, hogy a támadásnak több áldozata is van. Arafat Izraelt vádolja békétlenséggel Rámalláh - Jasszer Arafat palesz­tin elnök tegnap síkraszállt az izraeli pa­lesztin válság rendezését célzó nem­zetközi béketerv mellett, és azzal vádol­ta Ariéi Sáron miniszterelnököt, hogy megölte a 2003 júniusában elindított, az USA támogatását élvező béketervet. A munka ünnepe alkalmából rendezett, Arafat rámalláhi főhadiszállása előtt több száz ember részvételével megtar­tott gyűlésen a palesztin vezető kijelen­tette, hogy a palesztin fél továbbra is békének, a „bátrak békéjének” megteremtésére törekszik. Ezzel az 1993-ban aláirt megállapodásra utalt, amelyet rajta kívül Rabin néhai izraeli kormányfő írt alá. Rush Irak-ügyben védi a mundért Washington - Ismeretes, hogy Bush tavaly május elsején, a háború elindítása után hat héttel az Abraham Lincoln repü­lőgép-hordozó fedélzetén ünnepélyesen bejelentette, hogy Irakban véget értek a főbb hadműveletek. Azóta az optimista kijelentésre rácáfolt az élet. Ám tegnap az elnök ismételten fogadkozott, hogy az USA befejezi küldetését, és a demok­rácia győzni fog Irakban. Az elnök az éppen a bejelentés év­fordulójával egybeeső rádióbeszédében elismerte, hogy a koalíciós erők egy esztendő elteltével is súlyos kihívásokkal néznek szembe Irakban. Hangsúlyozta azonban, hogy a ne­hézségek dacára az iraki nép élete napról napra javul. Csetepaté a munka ünnepén Bagdad - Heves összecsapássá fajult a munka ünnepe alkalmából szervezett tüntetés Irak fővárosában. A kom­munisták felhívására összegyűlt tüntetők között heves vita, majd verekedés tört ki az új iraki zászló miatt. Kurd kom­munista párttagok előbb csak kérték egy munkanélkü­lieket tömörítő szervezet aktivistáitól, hogy szabaduljanak meg a régi nemzeti lobogótól. Szó szót követett, és a vita végül csetepatéba torkollott a mintegy háromszáz fős tömegben. Az ellenfeleket csak nagy erőfeszítések árán sikerült szétválasztani. A kurdok szerint a régi zászló Szaddám Húszéin megbuktatott diktátor rezsimjét jelképezi, ezért helytelennek tartották volna annak használatát. A munkanélküliek viszont úgy látják, hogy a nemzeti lobogónak semmi köze a diktátorhoz. Olyan volt ez az országos uniós ünnep, mint egy napfényes, hu­szonnégy órás szilveszter. Az első magyar uniós állampolgárt Jürgen Koppén, az Európai Bizottság magyarországi delegá­ciójának vezetője köszöntötte. N em illő, hogy Dávid Ibolya fényképét írjam alá, de az ön kedvéért megteszem - mondta Medgyessy Pé­ter tegnap a Lánchídon egy úrnak, aki az MDF elnökasszonyának fény­képes szórólapjára kért autogramot a miniszterel­nöktől. Talán mert az unió erről is szól: a békés egymásmellettiségről. Po­litikusainkat szinte ostro­molták. A legtöbben Med­gyessy előtt álltak sorba, de olyan nem volt, aki ke­zet akart volna csókolni neki. A miniszterelnök és felesége azon a reggelin vett részt, amelyet a Lánc­hídon megterített aszta­loknál rendeztek mintegy ötszáz, május elsején szü­letett gyermeknek. - A mai nap nemcsak a ti szü­letésnapotok, hanem az országé is! - említette meg nekik Lévai Katalin esélyegyenlőségi minisz­ter, Dávid Ibolya fantasz­tikusnak és egy új világ nyitányának nevezte a tegnapot, de az sem volt kevésbé fantasztikus, ahogyan a négy párt kép­viselői közösen elénekel­ték a Boldog születésna­pot! című dalt. Végighall­gatta a lánchídi produk­ciót Csillag István gazda­sági és a fényképezőgépét kattogtató Persányi Mik­lós környezetvédelmi mi­niszter is. Dávid Ibolya szerint most nem szabad azt bizonygatni egymásnak, ki európaibb, ki demokratább A hidak főszerepet ját­szottak az uniós majáli­son: az Erzsébet hídon Demszky Gábor főpolgár­mester indította el a híd­ról alázúduló vízesést, amely az éjjeli fényjáték­kal és a híd pilléreire kife­szített gigantikus poszte­rekkel együtt ma estig lesz látható. Zöldövezetté varázsol­ták a Szabadság hidat, s a két híd közötti partsza­kaszra költöztették be Európát is: az uniós or­szágokat, a régieket és az újszülötteket is egy-egy sátor képviselte, helyen­ként nemzeti konyhástól.- Kompország vég­képp kiköt a nyugati par­ton - mondta Mádl Ferenc köztársasági elnök az EU-csatlakozás tiszteleté­re tartott ünnepségen a Sándor-palotában. Hozzá­tette, hogy örökségünk nélkül Európa is más, sze­gényebb volna. Az ün­nepségek egyik jelentős helyszíne volt a magyar­osztrák határ egyik tele­pülése, Pinkamindszent is, ahol nemzetközi ha­tárátkelőhelyet nyitottak. Ezt korábban csak jeles ünnepeken használhat­ták. A nyitóceremónián Ernst Strasse osztrák bel­ügyminiszter arról be­Nonstop országos Európarti A miniszterelnök a csatlakozás éjjelén maga indította el a Hősök terén fellelhető méretes óraművet szélt, hogy Európa nem Brüsszelben és Stras- bourgban van, hanem itt. Az osztrák belügyminisz­ter Lamperth Mónika ma­gyar és Vladimír Palkó szlovák belügyminiszter társaságában sorsfordító ünnepnapnak nevezte május elsejét három or­szághatár találkozásánál, Rajkán. Lamperth Móni­ka kijelentette, hogy Ma­gyarország jogi értelem­ben is megérkezett Euró­pába, ahová mindig is tartozott. Sokan ébredtünk teg­nap arra a Zorán-számra, amelynek refrénje így szól: Nem tudjuk, mi lesz velünk, hová megyünk. A csatlakozás után hat órá­val. A reggeli magazin ze­nei szerkesztői egész hé­ten ilyen szövegű zenék­kel traktálták az uniós ün­nepre készülődőket: Ré­gen jobb volt, Miért hagy­tuk, hogy így legyen... Új határátkelő: Pinkamindszent Nemzetközi határátkelőhelyet nyitottak a magyar-osztrák ha­táron Pinkamindszent és Heili- genbrunn között: az átkelőhe­lyet az immár az Unió belső ha­tárának minősülő szakaszon korábban csak jeles ünnepek al­kalmával használhatták a két ország és az EU polgárai. A nyi­tóceremónián Ernst Strasser osztrák belügyminiszter arról beszélt: „Európa nem Brüsszel­ben és nem Strasbourgban van, hanem itt”. Némi üröm az örömben, hogy a pinkamind­szenti határátkelőhelyhez veze­tő út még nem készült el telje­sen, azt jelenleg is építik. Szatirikus MIÉP-ünnep A gyarmatosítás új formája való­sul meg hazánk uniós csatlako­zásával a MIÉP elnöke szerint. Erről pártja tegnapi „szatirikus gúnyünnepén” a Hősök tere kö­zelében beszélt Csurka István, jelezve: a MIÉP szimpatizánsai számára eljött az ideje a nemze­ti ellenállásnak. A legfontosabb nemzeti kérdésnek a földet ne­vezte, amit szerinte idegenek ke­zére akarnak juttatni. A politi­kus fontosnak nevezte, hogy pártja elegendő szavazatot kap­jon a június 13-i választáson ah­hoz, hogy több képviselőt jut­tasson az Európai Parlamentbe, a magyar érdekek védelmére. Mindörökké Putyin Majdnem négy méter ma­gas az a bronzszobor, ame­lyet Vlagyimir Putyin állam­főről készített az orosz mű­vészeti akadémia elnöke, Surab Zereteli. Az alkotás egyelőre a művész moszk­vai műtermében áll, de ha­marosan a nagyközönség is megtekintheti egy e célra rendezett kiállításon. Surab Zereteli szerint az elnök külseje „mesébe illő”. Putyin önkritikusan szemléli magát, különösen a moz­gásával elégedetlen, mely, mint megjegyezte, egy libá­ra emlékezteti. Hozzánk költöznek Európa cégei? Egyre több vállalat ismeri fel, hogy érdemes Magyaror­szágra jönnie. Másfél hónapja az amerikai ExxonMobil jelentette be, hogy Hamburgból Budapestre helyezi át könyvelési részlegét, s hasonlóképp döntött nemrég Európa legnagyobb turisztikai konszernje, a TŰI is. A TŰI közép-európai üz­letágának könyvelését szeptemberben költöz­tetik át hozzánk. Bár a lépés a cég 320 fős szervezeti egységének csak a negyedét érinti, az intézkedés nagyság­rendjéről sokat elárul, hogy a tár­saság évente 7 millió eurós meg­takarítást vár csak ettől a döntés­től. A hivatalos álláspont szerint azért választották ki hazánkat, mert itt fejlett az infrastruktúra, alacsonyabbak a bérek, és a szakembergárda német nyelvtu­dása is elfogadható szintű. Zara Forrás. Dm Watt (eUÍÓ/Óra) Németország ' Z.'3BBf3 Lengyelország ........... J 5,4 Ma gyarország 4,7 Szlovákia 1T T 3,3 Románia 'ZZ 1,7 László, a Magyar Adótanácsadók és Számviteli Szolgáltatók Egye­sületének elnöke szerint nem csoda, hogy a TŰI sokat profitál ebből az intézkedésből.- Hazánkban a számviteli te­rületen dolgozók bérezése a felét sem éri el annak, amennyit egy nyugati kollégájuk keres. Ez ugyanúgy igaz a mérlegképes könyvelőkre, mint a cégeknél dolgozó beosztott könyvelőkre. Ugyanakkor a képzésünk na­gyon jó. Még egy beosztott köny­velő is nyugodtan vállalhatja a szakmai megmérettetést bár­mely EU tagország hasonló dol­gozójával. A vállalatokat nem fenyegeti az a veszély, hogy a munkaerő- piacnak ez a szegmense egysé­gesen lép fel - mondjuk egy ma­gasabb bér reményében. Némi bérnövekedés egy viszonylag szűk réteg körében mégis elkép­zelhető: azoknál, akik tudásuk alapján a szakma krémjét adják.- A nagy cégek csábításai nyomán várhatók elvándorlások - jelentette ki Zara László. - A könyvelők 30-50 százalékos emelésért már hajlandóak válta­ni. Ez azonban nem jár a teljes foglalkoztatási terület felértéke­lődésével: ahhoz ugyanis na­gyon sok multinak kellene ide­jönnie, hogy azt 60 ezer mérleg­képes könyvelő megérezze. Persze, miután már az EU tag­jai vagyunk, a vállalatoknak nem csak a könyvelésüket éri meg idehozni, hanem minden olyan szolgáltatási részegységségüket, ahol a szolgáltatást végző és az azt igénybevevő időbeli és térbe­li kompromisszumok nélkül tud együttműködni. Ezek köre pedig a mai informatikai környezetben elég széles - állítja Sinkó Ottó, a Videoton Holding Rt. vezérigaz­gatója. Mint mondta, Magyaror­szágon nem csak a bérek olcsób­bak, hanem az infrastruktúra is, s ez nagy csábítás.- Elsősorban a különböző szerviztevékenységek, call cen­ter, illetve számítástechnikai szolgáltatások áthelyezése vár­ható - mondta. - Székesfehérvá­ron az IBM-nél már ma is renge­teg olyan informatikai szakem­ber dolgozik, akik nem csak a hazai, ha­nem a világ több száz pontján talál­ható számí­tógépeket fi­gyelik. A vezér- igazgató sze­rint a külföl­di cégek fő­leg olyan te­vékenységei­ket hozhatják hozzánk, ahol kiugróan nagy költség- megtakarí- tást tudnak elérni.Ilyenek lehetnek a külön­böző egészségügyi szolgáltatá­sok vagy a gyógyturizmus. Ezen felül a korlátok eltűntek, s ez ar­ra ösztönözheti a külföldi válla­latokat, hogy az eddigieknél is jobban használják ki azt a költ­ségelőnyt, ami nálunk elérhető. Hazánkban a számviteli területen dolgozók bérezése a felét sem éri el annak, amennyit egy nyugati kollégájuk keres. Ugyaankkor a tudással, képzettség­gel nincs nagy baj

Next

/
Oldalképek
Tartalom