Somogyi Hírlap, 2004. április (15. évfolyam, 77-101. szám)

2004-04-01 / 77. szám

Egy újabb lépéssel közelebb Önhöz! Kaposváron, a Kontrássy utcában és a Tesco Áruházban található üzleteinkben már bankkártyával is fizethet. Vásároljon kényelmesen, biztonságosan, kötöttségek nélkül! Somogybán otthon vagyunk Somogyi Hírlap www.somogyihirlap.hu Somogyi Hírlap lllÍ llltll P II XV. Évfolyam, 77. Szám. Ára: 85 ft, Előfizetve: 57 ft KÖZÉLETI NAPILAP 2004. Április 1., Csütörtök Hamvai Bútor Kaposvár, Baross u. 2. MEGYEI KÖRKÉP Kövér, sovány, depressziós iskolások 4. oldal KAPOSVÁR Honfoglalás kori ékszereket restaurálnak 5. oldal BÖHÖNYE Kihasználják a csomópont előnyeit 7. oldal Húsvéti Stefii baba akció! Kettőt fizet Eiánsst kap! Játékváros Kaposvár, Fő u. 16. • Tel.: 82/412-414-W NÁLUNK ÉRTENEK A JÁTÉKHOZ Hz akció április 3-tól a készíti erejéig tart!) Hírek BALATON. Az utóbbi években több mint kétmilliárd forintot költöttek a balatoni bringakörűt építésére. Néhány kilométeres északi parti terület kivételével már biztonságosan körbe lehet járni a tavat kerékpárral. A követ­kező cél az, hogy a Balaton-par- tot kerékpárutakon is összekös­sék a háttértelepülésekkel. A Ba­laton Fejlesztési Tanács ezeket a beruházásokat 100 millió forin­tos pályázati kerettel segíti, (ca) SOMOGYVÁR. Hét év után elő­ször nem járt sikerrel a Somogy- vár és térsége közmunka-társulás pályázata. A 14 település eddig száz közmunkást tudott foglal­koztatni pályázati támogatásból. Móring József Attila polgármester , elmondta: sosem igényeltek ennyien átmeneti segélyt a tele­pülésen, mint ebben az évben. A program meghiúsulása miatt negyven emberrel több olyan él a településen, akiknek semmilyen jövedelme nincsen, (fe) KAPOSVÁR. A NABI-Kaposvári Rákóczi FC egygólos győzelmet aratott tegnap a bajnoki cím első számú várományosa, a Bp. Hon­véd ellen. Már a 8. percben el­dőlt a mérkőzés sorsa, és a ha­zaiak ezt követően mindvégig nagyon taktikusan és önfeláldo- zóan harcoltak és rászolgáltak híveik elismerő tapsára. Ezzel a győzelemmel a Rákóczi a tabel­la második helyére ugrott. (Tu- dósításnnk a 12. oldalon.) ■ Szeméthegy az erdőszélen. Még Kaposváron is, ahol ingyenes a szemétszállítás, gondot jelentenek az illegális lerakók fotós láng Somogybán összesen kettő - a marcali és a kaposvári - szemét­telep felel meg az uniós előírásoknak. Tíz másik működését hazai jogszabály engedélyezi 2007-ig, s 135 a száma azoknak, melyek még vannak, de már nem üzemelnek. A vadlerakók, il­legális szeméttelepek száma azonban meghatározhatatlan. Megyei körkép Az illegális szemétlerakások fő cél­pontjai az elhagyott homokbá­nyák, illetve a kocsival megközelít­hető, de használaton kívüli terüle­tek mellett az erdők. A magyar va­dászkamara és a vadászati védegy­let éppen ezek ellen indított orszá­gos hadjáratot. Április harmadiká­ra országos szemétgyűjtő akciót szerveztek Menjünk tisztán Euró­pába szlogennel. Diviánszki Já­nos, a somogyi vadászkamara el­nöke szerint ez csak az első lépés, ha kell, mozgalmat is szerveznek annak érdekében, hogy kitisztítsák a vadászterületeket.- A mostani akcióban számí­tunk a vadászatra jogosultak és az önkormányzatok, valamint a civil szervezetek, iskolák tárrfogatására és segítségére. A kamarának anya­gi forrás nem áll rendelkezésére, így a vadásztársaságoktól várjuk, hogy megvegyék a szemeteszsáko­kat, koordinálják az akciót. Az ön- kormányzatoktól pedig azt, hogy az összegyűjtött szemetet szállít­tassák el. Az illegális szeméttelepek szá­mát sehol sem tartják nyilván. Nem is lehet, hiszen egymás után, gombamód nőnek ki a földből. (Folytatás a 4. oldabn) www.somogyihirlap.hu . Olaszok sütik a somogyi bárányt A húsvéti bárányszezon kellős közepén látszik: idén sem terem sok babér a juhtenyésztőknek, a pecsenyebárány kilója jelenleg 600 forint körül alakul. Az összevissza ugráló árak és az erős ke­let-európai felhozatal keserű napokat okoz az állattartóknak. Megyei körkép Nehéz idők járnak a juhtenyész- tőkre. Márciusban Somogybán 20- 40 forinttal csökkentek az átadási árak, pillanatnyüag a tejesbárány kilója 650 forint. A súly növekedé­sével egyenes arányban zuhan a Nincs hazai piac A juhtenyésztők hazai piaccal egyáltalán nem számolhatnak. Egy friss elemzés szerint Ma­gyarországon elképesztően alacsony a bárányhúsfogyasz­tás. Fejenként a 30 dekát sem éri el, ez a dél-európai államok­ban eléri a 8-10 kilót is. felvásárlási ár. Hemer Endre, a me­zőgazdasági termelők érdekvédel­mi szövetségének megyei titkára úgy vélte: itt is nagyjából azok a já­tékszabályok érvényesülnek, mint más ágazatban. Persze a kereske­dő és a tenyésztő árkérdésben so­ha nem lesz közös nevezőn, de szerinte hosszú távon az egész ver­tikum kárát látja a végtelenségig le­nyomott áraknak. Újra megismétlődnek a korábbi bosszúságok. Ágh János bábony- megyeri vállalkozó több évtized alatt kiismerte a főbb piaci mecha­nizmusokat, ám a 2004-es húsvét mégsem teljesen úgy sikerült, ahogy szerette volna.- Á késői ellés következménye, hogy a tavasszal kevesebb magyar bárányt lehet külföldön eladni - mondta Ágh János. - Ezalatt a kon­kurens spanyol, bulgár, macedón beszállítók tízezerszámra küldik az állatokat. Egymással is verse­nyeznek, elképesztő árcsata ta­pasztalható a nyugat-európai pia­con. Nemrég azért én is eladtam 200 pecsenyebárányt. Egy országos hatáskörű felvá­sárló szövetkezet naponta 2-3 te­herautóra való bárányt exportál. A múlt kedd óta folyik az export, So­mogybán négy gazdálkodóval áll­nak kapcsolatban, nagycsütörtö­kön azonban lefújják a húsvéti ak­ciót. Szakmai körökben eközben megindult a jövővel kapcsolatos találgatás. Varga Gábor, a megyei FM-hivatal vezetője úgy vélte: a so­mogyi bárányra az uniós csatlako­zás után is főleg az olaszok tarta­nak igényt. Vagyis egy csapásra aligha kell lényeges változással számolni. harsányi miklós Alapanyag nélkül marad a gyár Nagyatád Félő, hogy a csemegekukorica- és zöldborsó-feldolgozás mellett a csemegeuborka termeltetéséről is lekésik a nagyatádi konzervgyár a gazdálkodást is befolyásoló tulaj­donváltás miatt. Március 22-én hivatalosan is az ÁPV Rt egyik cége, az Agrárgazda­sági és Vagyonkezelő Kft tulajdo­nába került a konzervgyár, miu­tán a korábbi tulajdonosi kör, a Lajta-Hanság Rt, a Szombathelyi Tangazdaság Rt és a Sárvári Mező- gazdaság Rt mintegy 2,5 milliárd forint adósságállománnyal vissza­adta azt az államnak. Tehát alig két hete került csak olyan helyzet­be a tulajdonos, hogy jogszerűen is döntést hozhasson az idei ter­melési szezonra. Ez azonban még nem történt meg. Szőke István, az Agrárgazdál­kodási és Vagyonkezelői Kft mun­katársa elmondta, hogy elsőként egy vagyonfelügyelő kinevezését tervezik, hogy a gazdálkodás el­lenőrzését, a tulajdonosi érdekek érvényesülését biztosítsák. Más személyi változtatást nem tarta­nak szükségesnek a mintegy 130 dolgozót foglalkoztató gyárban, s a jelenlegi ügyvezetés munkájával is elégedettek. A konzervgyárral kapcsolatos valamennyi beruhá­zási, befektetési kérdést, így az idei feldolgozói szezonra vonatko­zó döntéseket is az ÁPV Rt köz­gyűlése elé kell terjesztenie a tulaj­donosnak, ez idáig nem került sor egyetlen ilyen téma előkészítésére sem. Az uborka-feldolgozásról és a konzervgyári szerződésekről legkésőbb az elkövetkező hetek­ben kellene határozni, hogy a potenciális termelők az utolsó pil­lanatban még elvethessék az uborkát, de erre nincs túl sok esély. bíró mária százezer forintjába kerül a csapat alkalmazása.- A pályázatban vállaltak szerint a dolgozók között legalább tíz ci-. gány származású munkanélkülit kell alkalmaznunk, s a leg­többjük tartósan munka nélküli kell legyen. A válo­gatást ez elmúlt napokban elvégezték a munkaügyi kirendeltség és a városgaz­dálkodási igazgatóság munkatársai, s mától vala­mennyien munkába áll­hatnak - mondta. Az előző években száz­nál is több közmunkást foglalkoz­tatott a város. A szakember szerint jelenleg erre nincsenek alkalmas pályázati lehetőségek, ráadásul a korábbi évek bebizonyították, hogy a nagy létszámok szinte kezelhetetlenek. nagy László Barcs Tizenöten állhatnak munkába mától a barcsi városgazdálkodási igazgatóságnál; javarészt romá­kat és tartósan munka- nélkülieket alkalmaz a város, akikre a 88 új önkormányzati lakás építésénél segédmun­kásként lesz szükség, illetve a közterületek rendben tartása lesz még a feladatuk. Kuti Béla, a városfej­lesztési iroda főmunka­társa elmondta: április 1-től októ­ber utolsó napjáig dolgozhatnak a munkanélküliek. A foglalkoztatá­suk költsége 11 millió forint, amelyhez a munkaügyi miniszté­rium pályázatán nyertek támoga­tást. Az önkormányzatnak hat­Közmunkások a lakásépítésnél

Next

/
Oldalképek
Tartalom