Somogyi Hírlap, 2004. február (15. évfolyam, 27-50. szám)

2004-02-01 / Vasárnap Reggel, 5. szám

2 KORKÉP 2004. FEBRUÁR 1. A politikusokon spórolnának az emberek Sem a politikusokat, sem a politológust nem lepte meg, hogy a Draskovics-vonalra betelefonálok jelentős része a képviselők, miniszterek számát kurtítaná meg, s a fi­zetésüket csökkentené. Persze a legtöbben komolyta­lannak tartják, hogy telefonon bárki is meg tudná oldani az ország gazdasági bajait, így nem véletlen, hogy so­kan humoros ötletekkel rukkoltak elő. ■ Herényi Károly úgy véli, várható volt, hogy ez az eredmény születik. Az MDF parlamenti frakcióvezetője szerint azonban ez nem az emberek hibája, hanem azé, aki az egész betelefonálósdit kitalálta, hiszen maga az öt­let volt idióta. Úgy fogalma­zott, szomorú, hogy egy pénzügyminiszter-jelölt ilyen módon próbálja megol­dani az ország költségvetési problémáit, így nem kell cso­dálkozni azon, hogy a vá­laszadók ilyen „megoldási javaslatokkal” rukkoltak elő. Lendvai Ildikó szerint annyiban egybeesik a közvé­lemény óhaja és a politiku­sok szándéka, hogy a kor­mány is az állam kiadásai­nak csökkentését szeretné végrehajtani, s minden fillér helyét alaposan megnézi, emiatt akár elégedett is le­hetne velük a lakosság. Az persze más kérdés, hogy az emberek egy része nem az államgépezet működésén ta­karékoskodna, hanem a poli­tikusoknak kifizetett pénzt sokallja. A szocialisták parla­menti frakcióvezetője úgy véli, ebben is osztja a véle­ményüket, hiszen az MSZP évek óta szorgalmazza, le­gyen kisebb a parlament. Mégsem lenne célszerű - fo­galmaz ha a miniszterek fizetése a negyede lenne a mostaninak, mert egyrészt ez kontraszelekcióhoz vezet­ne, másrészt az ebből meg­spórolt néhány millió forint elenyésző az állami költség- vetéshez képest. A képviselő mindamellett elismeri: ezek a javaslatok egyben kritikát is jelentenek a poliükusok tevékenységét illetően, ami - a hangulati túlzásokat le­számítva - olykor jogos. A szabaddemokrata Horn Gábor sem lepődött meg. Azt mondta, a politikusok­nál rosszabb megítélésű tár­sadalmi csoport nemigen van az országban, és sokan mindent meg is tesznek azért, hogy ez a vélemény to­vább erősödjön. A koordiná­ciós politikai államtitkár egyébként elhibázott ötlet- 'nek tartja a Draskovics-vona- lat, szerinte így nem lehet komoly válaszokat kapni a gazdasági problémák megol­dására az emberektől. Hi­szen szakértelemre van ah­hoz szükség, hogy valaki megalapozott javaslatokkal állhasson elő. így legfeljebb pr-fogásnak lehet nevezni az ötletet, de annak sem iga­zán sikeres - állítja. Mind­amellett a kisebb parlamen­ti létszámmal Horn is egyet­ért, de nem amiatt, mert ez­zel rengeteget lehetne meg­takarítani. Egy ekkora or­szágnak egyszerűen nincs szüksége ennyi ország- gyűlési képviselőre - mond­ta -, és egy kisebb testület hatékonyabban tudna dol­gozni. A baj csupán az, hogy a pártok képtelenek megegyezni a választási tör­vény módosításában. i ■ Lakner Zoltán szerint nem volt i meglepő a reakció. A politikusok, a | pártok nem örvendenek túl nagy | népszerűségnek. Az emberek nem i szolidárisak velük, mert azt érzik, i tőlük sem kapják meg ugyanezt, s : úgy vélik, a hatalom birtokosai | nem tesznek meg mindent az ér­dekükben. A közvélemény nagy részét vá­ratlanul érte, hogy ilyen gazdasági intézke­déseket kell meghozni, ezért kiábrándul­tak, dühösek. Joggal feltételez­hetik, hogy a politikusok rontottak ^ e el valamit, ami miatt megszorító " lépéseket kell tenni, ezért rajtuk akarják először elverni a port, velük akarják a takarékoskodást megkezdeni. Az embereknek sok mindenben igazuk van, ugyan­akkor be kell látni: a demokrácia pártok és viszonylag jól megfizetett politikusok nélkül nem működik - fogalmazott a politológus. HÍREK Panaszok az ír katolikus egyházra ü DUBLIN: Legkevesebb 1700 esetben követtek el sze- ’ xuális és egyéb visszaéléseket az elmúlt évtizedekben | az ír katolikus egyház által irányított intézmények a gondjaikra bízottakkal szemben. A visszaélésekre egy S 2000-ben felállított bizottság vizsgálata derített fényt, j; A vizsgálat azokra az oktatási, illetve egészségügyi in- tézipényekre, valamint árvaházakra terjedt ki, ame- I | lyek működését az ír állam finanszírozta, ám irányító- sukat a katolikus egyház látta el. A bizottság az 1936 és 1999 közötti időszakot tekintette át. I Izraeliek vonultak be Betlehembe ■ BETLEHEM: Öt palesztint, köztük a Hamász három Ii tagját letartóztatta az izraeli katonaság tegnap hajnal­ban Betlehemben végrehajtott akciójában. A hadsereg huszonnégy órán belül másodszor hatolt be a városba : húsz-harminc katonai járművel. Az akció válasz volt I arra, hogy csütörtökön Jeruzsálemben egy Betlehem­ből származó rendőr öngyilkos merényletben felrob- bántott egy autóbuszt, meggyilkolva 10 személyt. A merénylet elkövetését két csoport, a Hamász és az I al-Aksza Mártírjainak Brigádjai is vállalta. Tizen bennégtek egy otthonban ■ UDDINGSTON: Legalább 11 idős ember lelte halálát ab- bán a tűzben, amely tegnapra virradó éjjel pusztított j; egy skóciai idősotthonban. A tűzoltókat röviddel haj- I nali fél öt után riasztották a Glasgow-hoz közeli város I idősotthonához, de mire nagy erőkkel kivonultak, I már lángokban állt az épület. A szerencsétlenség idő- I pontjában az intézet körülbelül negyven lakója tartóz­I kodon az épületben. Nem kizárt, hogy a tűzoltók még | további áldozatokra bukkannak. Az Opportunity legördült a Marsra- H PASADENA: Legördült a Mars felszínére tegnap az Opportunity amerikai Mars-járó, hogy megkezdhesse misszióját a vörös bolygó felfedezésén. Ikertestvé- 1 réhez, a Spirithez - amelyet jelenleg javítanak - hason­lóan az Opportunity is méréséket végez majd a vörös f bolygó felszínén esetleges víz- és életnyomok után j kutatva. Első célpontja az a tőle kilenc méterre lévő, sziklakerthez hasonló kőhalmaz lesz, amelyről a tudó­sok nem zárják ki, hogy üledékes lerakódás terméke, f és a köveket formáló erő víz is lehetett. Disznóinfluenza is kialakulhat? ■ BANGKOK - PEKING: A thaiföldi állat-egészségügyi intézet november óta gyanította, hogy a madárinf­luenza kórokozója tizedeli a szárnyasállományt, de hallgatott róla, hogy ne keltsen pánikot. Thaiföldön és Kínában is két-két újabb madárinfluenza-gyanús em­beri megbetegedést észleltek. Thaiföldön eddig az ál­latállomány tizedét - 14 millió baromfit - elpusztítot­ták. Az Egészségügyi Világszervezet vizsgálja azokat a híreszteléseket, amelyek szerint sertéseket is megfer­tőzött a madárinfluenza kórokozója. Ismét amerikai járatokat töröltek ■ WASHINGTON - LONDON - PÁRIZS: Az amerikai belbiztonsági minisztérium illetékese szerint „hihető terroristafenyegetések” miatt törölték a British Airways és az Air Francé több, az Egye­sült Államokba induló járatát. E fenyegetések hírét közölték több külföldi, köztük a brit és a j francia kormánnyal, amelyek ennek alapján já- rattörlésekről döntöttek. A Fidelitas kérései Thürmer első a listán ■ Szijjártó Pétert választotta elnökévé a Fidelitas országos választmánya tegnapi bu­dapesti alakuló ülésén. Szijjártó elmondta: a választmány az ülésen két kérést fogalma­zott meg a kormány felé a fiatalok tanulásá­val, illetve otthonteremtésével kapcsolat­ban. Azt kérik a kormánytól, „állítsa vissza eredeti, 2002-es állapotába az otthonterem­tési programot”, valamint hogy „mindazon diplomásoknak, akiknek nincsen munka­helyük, ne kelljen fizetni a diákhitel törlesz­tését, a diákhitel kamatait”. ■ Thürmer Gyula pártelnök vezeti a Mun­káspárt európai parlamenti választási listáját - közölték a párt központi bizottságának döntése utáni sajtótájékoztatón tegnap a fő­városban. A második helyen Vajnai Attila al- elnök szerepel. A lista összeállításánál az ve­zérelte őket, hogy azon társadalmi rétegek je­lenjenek meg ezen a listán, amelyeknek ott a helyük az Európai Parlamentben: kisfizeté­sű pályakezdő értelmiségiek, munkások, nyugdíjasok, kis- és középvállalkozók. Az MSZP megvált Ron Werbertől ■ A szövetkezés a modern, sikeres Magyarország megteremtésének eszköze lehet, fontos nemzeti és társadalompolitikai ügy - hangzott el az MSZP Országos Választmánya ülését kö­vető tegnapi budapesti sajtótájékoztatón. Jánosi György elnök elmondta, a testület a szövet­kezésekről tárgyalva megállapította: összpontosul benne minden baloldali érték, így a szoli­daritás és az esélyegyenlőség. A közvélemény-kutatási adatokat érintő újságírói kérdésre vá­laszolva Jánosi úgy fogalmazott: a mostam adatok egy tavaly nyár óta tartó új folyamatot je­leznek, amelyet a gazdaságban lezajló kedvezőtlen változások, és a Fidesz botránypolitizá­lása jellemez. - Valóban elváltak az útjaink - közölte Jánosi arra az újságírói kérdésre vála­szolva, távozik-e az MSZP-től Ron Werber kampánytanácsadó. A politikus szerint az euró­pai parlamenti választási kampány előkészítésével, a kampány stratégiáját, stílusát, „ráhan­golódását”, valamint a párt és a kormány együttműködését illetően voltak véleménykülönb­ségek Werber és a pártvezetők között. A vitában Werber kisebbségben maradt. Gépkocsiba rejtett pokolgép robbant egy iraki rendőrkapi­tányság előtt tegnap Moszulban; a merényletben kilenc em­ber vesztette életét, negyvenötén megsebesültek. Fizetés­nap volt a rendőrségen, ezért a kapitányság épülete tele volt rendőrökkel, amikor a detonáció bekövetkezett. Egy autó tört át az épület előtt felállított útakadályon, s a robba­nás ezután történt. Kirkuk közelében három amerikai kato­na halt meg egy támadásban. A menetoszlop útjába házi­lag készített robbanószerkezetet helyeztek el. Ugyancsak Kirkukban megölték a Türkmén Front egyik vezetőjét. Szaddám Húszéin az országban marad, és egy különleges iraki bizottság ítélkezik felette - közölte Paul Bremer ameri­kai polgári kormányzó. A volt diktátort jelenleg is Irakban őrzik. Képünkön egy iraki bárányáldozatot mutat be. Parmalat: csődeljárás ■ Csődeljárási kérelem benyújtására adott megbízást a Parmalat Hungária Rt. igazga­tótanácsának és megtárgyalta a vállalat pénzügyi helyzetét a társaság tegnapi, Szé­kesfehérvárott tartott tulajdonosi közgyűlé­se. Cristiano Villani ügyvezető igazgató hangsúlyozta: a csődeljárás célja, legyen idejük a hazai cég további működését biz­tosító terv kidolgozására, megőrizzék a cég üzleti tevékenységét és vagyonát, s gondos­kodjanak a társaság beszállítói és alkalma­zottai érdekeinek védelméről. Állampapírt vesz a lakosság Feltámadt a lakosság állampapír­vásárlási kedve az elmúlt hetekben, a magasabb hozamok láttán. Szük­ség is van erre, hiszen a tervezett­nél nagyobb államháztartási hiány az Államadósság-kezelő Központot (ÁKK) az államkötvény-kibocsátás fokozására készteti. Pénzpiaci szakértők szerint az év végére a ti­zenkét hónapos kincstárjegyek hozama a jelenlegi 12 százalékról kilenc százalék alá eshet, egy évvel később pedig 6,91 százalék lehet. ■ Megnövekedett a költségvetés éh­sége, és emiatt 258 milliárd forinttal kell növelni az új kibocsátású állam­papírok mennyiségét, azaz összesen 1048 milliárd forintért fog az idén ál­lampapírokat értékesíteni az ÁKK. Segíti a kincstár terveinek végrehaj­tását a lakosság megváltozott befek­tetési szemlélete. Amíg tavaly a ház­tartások csökkentették állampapír­befektetéseiket, addig az elmúlt he­tekben feltámadt a kincstárjegyek és kötvények iránti igény. Mindez a ma­gasabb hozamoknak köszönhető. Az állampapírpiacon tavaly félév óta tart a hozamok emelkedése. A leg­utóbbi aukción a 12 hónapos disz­kont kincstárjegyeket 12,18 százalé­kos átlagos hozamtartalommal érté­kesítette az ÁKK. A hozamemelke­dés a Magyar Nemzeti Bank kamat­emelései nyomán ment végbe. A je­lenlegi 12,5 százalékos jegybanki alapkamat jövőbeni alakulása érthe­tően foglalkoztatja a pénzpiac vala­mennyi szereplőjét. Áz állampapír- hozamok növekedése megdrágítja a költségvetési hiány finanszírozását, de ugyanígy drágulnak a vállalkozá­soknak és a lakosságnak nyújtott hi­telek is. Ez utóbbiak közül jelentős kört érint a lakáshitelek, valamint a diákhitelek kamatainak emelkedése. A Reuters budapesti irodája havi rendszerességgel készít felmérést a magyar pénzpiacot vizsgáló elemzők körében a makrogazdasági folyama­tok várható alakulásáról. A januári felmérés szerint a megkérdezett szakértők előrejelzéseinek átlaga 9,5 százalékos jegybanki alapkamatot valószínűsít ez év végére, azaz há­rom százalékponttal kevesebbet a je­lenleginél. A jövő év végére pedig 7,3 százalék a prognózisok átlaga. Ugyanez a kör 8,75 százalékos ho­zamszintet prognosztizál az év végé­re a 12 hónapos diszkont kincstárje­gyek esetében. Amennyiben a prog­nózisok teljesülnek, illetve ha a ho­zamok valóban csökkenni fognak, akkor a jelenlegi, 12 százalék körüli hozamú papírok tulajdonosai el­mondhatják, jó vásárt csináltak. A hitelekkel rendelkezők pedig terheik csökkenésére számíthatnak, ameny- nyiben megvalósul a szakértők által prognosztizált trend. Z. B.

Next

/
Oldalképek
Tartalom