Somogyi Hírlap, 2004. január (15. évfolyam, 1-26. szám)

2004-01-02 / 1. szám

4. OLDAL MEGYEI KÖRKÉP 2004. Január 2., Péntek HMM Gondokat hoztak a reformok Hírek FOGÁSI NAPLÓ. Jövőre csak az a személy horgászhat, aki állami horgászjeggyel, érvényes területi engedéllyel rendelkezik, horgász­szervezeti tagságát igazolja és 2003. évi fogási naplóját leadja. A horgászok tehát 2004-ben is köte­lesek a kifogott hal mennyiségé­ről és faj szerinti összetételéről fo­gási naplót vezetni. Megyeszerte drágulnak a horgászat feltételei. A Balatoni Halászati Rt 2004. év­ben 20 százalékkal növeli az éves és 43 százalékkal a kétnapos hor­gászengedélyek árát. (vt) ELŐADÁS VEGYSZEREKRŐL. Növényvédő munkásokat képez­nek Csurgón. A megyei növény- és talajvédelmi szolgálat, valamint a Nagyváthy János középiskola szervezésében csaknem 60 felnőtt jár a 320 órás oktatásra. Ősszel in­dult a tanítás, és a februári vizsga után bizonyítványt kapnak a hall­gatók. Ennek birtokában jogosul­tak lesznek az úgynevezett I-es ka­tegóriába tartozó növényvédő szerek alkalmazására. A talajvé­delmi szolgálat - együttműködve a növényvédő kamarával - janu-ár- ban 80 órás zöld könyves tanfolya­mot rendez. Kaposváron és Siófo­kon lesznek az előadások, (hm) BŐVÜLT A VENDÉGKÖR. Őrá gább tarifa lépett életbe a kapos­vári fürdőben. Januártól - az ed­digi 412 forinttal szemben - 450 forintot kell fizetni a napi felnőtt- belépőért. A fürdő kiemelkedően jó évet búcsúztat; fennállása óta a legnagyobb, 85 millió forint be­vételt ért el, ráadásul a tervezett­nél öt százalékkal több, 232 ezer fizetővendéget szolgált ki. 2004- től a forgalom dinamikus bővülé­sét remélik és előre láthatóan 240 ezer látogatót fogadnak, (hm) TANÚSÍTVÁNYÉRT SÖPÖRNEK. A Somogy Megyei Kéményseprő Kft kettős, minőségbiztosítási és környezetvédelmi rendszert ve­zet be. Ennek költsége megha­ladja a másfél millió forintot, már januárban bekérik az auditáló cégek ajánlatait. Az uni­ós csatlakozás teszi szükségessé az ISO-rendszer kiépítését. Ezzel párhuzamosan saját honlapot szerkesztenek annak érdekében, hogy az ügyfelek bőséges tájé­koztatást kapjanak a vállalatról. A kft megyénkben tavaly 84 ezer kéményt vizsgált meg. (hm) ÜNNEPI MENETREND. A sze mélyszállító vonatok január má­sodikén és harmadikén is az ün­nepnapra érvényes menetrend szerint közlekednek. Egyes vona­tok, amelyek a szabadságolások, illetve az iskolaszünet miatt ki­használatlanok lennének, nem közlekednek. Ezeket a vonatokat a menetrendben külön megjelöl­ték. A MÁV menetjegyirodák - Budapesten és vidéken egyaránt - január 4-ig zárva vannak, (hm) m Megyei körkép Több lett a feladat, nehézke­sebb és bürokratikusabb az ügyintézés az ügyészségeken az új büntető-eljárási törvény nyomán. A büntető-eljárási reformok fél évvel ezelőtti be­vezetésétől a szakemberek so­kat vártak, egyelőre azonban - úgy tűnik - nem váltotta be igazán a reményeket. Évtizedek óta talán 2003 volt a legnehezebb év a megye ügyész­ségein. Az első félév még a ko­rábbi eljárási szabályok, s az új büntető-eljárási törvényre való felkészülés jegyében telt, a má­sodik félév pedig azzal, hogy ele­Teljes vezetőcsere A létszám is a megsokasodott feladatokhoz igazodott: míg tíz évvel ezelőtt itt mindössze négy ügyész és három adminisztratív dolgozó tevékenykedett, mos­tanra harminc alkalmazottja van az ügyészségnek s ebből húsz jogi végzettségű. A kaposvári ügyészség élén a teljes vezető­csere is megvalósult, vezető, vezetőhelyettes ügyész, vala­mint két csoportvezető kapott kinevezést. get tegyenek az új törvény által kiszabott többletfeladatoknak. Horváth Szilárd megyei főügyész szerint a legnehezebb feladat talán a belső át­szervezés, a szervezet­nek az új hatásköri és il­letékességi szabályok­hoz igazítása volt. A me­gye valamennyi ügyész­ségének jelentős szere­pe volt abban, hogy - bár utolsó tartalékaikat is felhasználva - zökke­nőmentes volt a váltás. Az ügyintézés centruma a Ka­posvári Városi Ügyészség lett. Eddig az évi mintegy 2500 vád­emelésből 950 volt a kaposvári ügyészségé, az eddigi adatok tükrében ez 1500-ra emelkedik, vagyis a megyeszékhely ügyész­sége elé kerül a somogyi ügyek több mint fele. Csak a második félévben nyolcvan előállítást in­téztek itt. A büntető-eljárási tör­vény új intézményeként beveze­tett nyomozási bíró előtti eljárás is a megyeszékhely feladatait nö­veli. Az összesen 1336 tárgyalási napból 2003-ban csaknem ötszá­zon a kaposvári ügyészek vettek részt. A megyei főügyész szerint a bűncselekmények alakulásában, s így a vádemelések számában sem hozott jelentős változásokat a tavalyi év, rendkívüli esemé­nyek sem szaporították az ügyé­szek feladatait. Ám az új eljárási törvény sokkal bürok­ratikusabbá, lassabbá tette az ügyek intézé­sét, például az értesíté­sekre, határozatokra vonatkozó szabályok miatt sokkal több lett a papír és többszörösére emelkedett a postakölt­ség. Egyebek mellett a szakértő-kirendelés is ügyészi döntés lett egyes ügyekben, emiatt is hosz- szabb ideig tart lezárni egy-egy ügy aktáit. Míg 2002-ben a somo­gyi ügyészségeken - az ország­ban is kiemelkedő eredményként - minden ügyet sikerült befejezni a 30 napos határidőn belül, a ta­valyi év mérlegében várhatóan 15-20 olyan ügy szerepel majd, amelynél ezt a határidőt meg kel­lett hosszabbítani. Hogy az idei év milyen változá­sokat hoz, egyelőre nem tudni. Az uniós csatlakozás mindenkép­pen hoz majd pluszfeladatokat az ügyészségek számára is. Annyi bizonyos: az eljárási törvény ér­telmezése, alkalmazása a jövő­ben is számos kérdést vet fel, s megoldásra vár az ügyészségi nyomozóhivatalok bizonytalan és felemás helyzete is. __ jakab Még m indig alpolgármester nélkül Csurgó Több mint egy éve nincs alpolgár­mestere Csurgónak. Mint ismert, Szászfalvi László, a korábbi polgár- mester többek között azzal indo­kolta lemondását, hogy a testület nem fogadta el jelöltjét fő állású al­polgármesternek. Szászfalvi távo­zása után a korábbi alpolgármes­ter-jelölt, Bihariné Asbóth Emőke lett a város első embere. Alpolgár­mestert azonban azóta sem válasz­tottak.- Amikor polgármester lettem, a „nyolcas oldalról”, azaz az MSZP-s és a párt által támogatott képvise­lők közül szerettem volna alpol­gármestert jelölni, ám nem vállal­ták. Ezután két különböző alka­lommal a „hatos oldalról”, a másik „térfélről” jelöltem alpolgármes­tert, de nem szavazták meg. Sze­rettem volna változtatni a szerve­zeti és működési szabályzaton, hogy két társadalmi megbízatású alpolgármester legyen, ám ez se nyerte el a többség tetszését - so­rolta Bihariné Asbóth Emőke. Eközben zárt ajtók mögött is számos alkalommal tárgyaltak a képviselők. Utoljára egy hónapja került testület elé az előterjesztés és januárban újra próbálkoznak.- A törvény kimondja, hogy a testület az alakuló ülésén alpolgár­mestert választ, nem pedig választ­hat - hangsúlyozta Kisgyura Attila, a megyei közigazgatási hivatal munkatársa. Csurgón mulasztásos törvénysértést követnek el, hivata­lunk folyamatosan teszi az észre­vételt. Retorzióra nincs lehetősé­günk, ezt csak a testület tudja meg­oldani. Ám rossz bizonyítványt ál­lít ki magáról az önkormányzat, hi­szen azért van, hogy a törvényt be­tartassa, miközben maga nem tart­ja be. A megyében nem Csurgó az egyetlen, ahol még mindig nincs alpolgármester. Csak a kistér­ségben két településen - Szentán és Iharosberényben -, valamint Karádon, Bakházán és Nagybajomban sem tölti be sen­ki e tiSZtet. VARGA ANDREA Óévbúcsúztató meglepetésekkel (Folytatás az 1. oldalról) Több mint tízezren ünnepelték az éjfélt a megyeszékhely meg­újult főterén. S bizonyítandó, hogy a kaposváriak mindenben szeretnek elsők lenni, itt néhány perccel előbb hangzott fel az új­évet köszöntő üdvrivalgás, mint másutt. Persze, ennek nem a ver­senyszellem volt az oka, hanem hogy a kivetítő visszaszámlálóját valószínűleg a városháza órájá­hoz igazíthatták, ami viszont - a harangjáték hangjai miatt - min­dig néhány perccel kevesebbet mutat, mint a székesegyház pon­tos időt mutató órája. A jó hangu­latban levő tömeg azonban nem sokat töprengett azon, hogy a templom tornyát, a polgármesteri hivatal óráját, a kivetítőt, netán saját karóráját nézze-e, s vélhető­en a percek számlálgatásával sem foglalatoskodtak, amikor a ma­gasba röppentek a tűzijáték első lövedékei. Csaknem húsz percen át tartott a színpompás varázslat. Közben persze jócskán fogyott a pezsgő is: ezerkétszáz palacknyi nedűvel koccintottak Kaposvár főterén. Pihenhettek a tűzoltók is: egyet­len lángra kapott karácsonyfa sem zavarta meg az évbúcsúztatót. S bár az idén először szabad volt a petárdázás, és legálisan kínálták a különlegesebbnél különlegesebb „tűzszerszámokat”, emiatt sem ér­kezett riasztás. jakab edit Eladhatatlan ingatlanok Megyei körkép Az év utolsó napjaiban a ve­vők főleg az ingatlanokat drá­gító új áfatörvény miatt ke­restek beépíthető telket. Emellett az új apartmanlaká­sok iránt tapasztalható keres­let a Balaton-parton, amúgy pang a piac. Szakemberek szerint az európai uniós csat­lakozás rövid távon nem hoz jelentős drágulást. Több az eladó ingatlan Somogy megyében, mint a vevő. Sokan évek óta hirdetik családi házukat, de az először gondolt árból 10-15 százalékot engedve sem találnak vevőt. A külföldiek vásárlási kedve tovatűnt, ők is inkább eladnának már, lenyelve a jelentős vesztesé­get. A vártnál ugyanis nagyobb te­her az ingatlan fenntartása, s a tu­rizmus visszaesése miatt a haszno­sításból nem jött a remélt bevétel. Szász István, a Balaton Kör­nyéki Ingatlanforgalmazók Egye­sületének elnöke korábban azt mondta: manapság azok vásárol­nak, akik igénybe tudják venni a szociálpolitikai kedvezményt, il­letékmentességet élveznek az üz­letnél s hitelhez tudnak jutni. Konkurenciát jelentenek a horvátországi és spanyolországi eladó ingatlanok. A tapasztalatok szerint utóbbi országban az Eu­rópai Unióhoz való csatlakozást követően el kellett telnie néhány évnek, hogy az ingatlanárak emelkedni kezdjenek. A Balaton- parti apartmanlakások négyzet­méterenkénti ára egyébként je­lenleg is eléri az 500 ezer forin­tot, vagyis a kétezer eurót. So­mogy megyében az M7-es építé­se hozhat fellendülést az ingat­lanpiacon, s az átlagosnál kedve­zőbb helyzetben van a fejlődő Marcali és Kaposvár térsége. CZENE ATTILA Megszűnt a jegyzőség SOMOGYACSA A törökkoppányi székhellyel mű­ködő körjegyzőséghez tartozik tegnaptól Somogyacsa. A mint­egy 280 lakosú Koppány-völgyi zsáktelepülésen az óév utolsó napján megszűnt az önálló jegy­zőség. Somogyacsári több mint 12 éven át önálló jegyzőség működött. Előtte a falu 1975-től 1991 májusáig a törökkoppányi községi közös tanácshoz tarto­zott. Most ismét ott in­tézik az ügyeik egy ré­szét.- A rendszerváltozás után kaptuk vissza az önállóságunkat, és mű­ködött önálló jegyzőség 2000. december 31-ig - mondta Szakály Ferenc, a falu polgármestere. - Azt követően két éven át acsai székhellyel •Somogyacsa és So- mogydöröcske tartott fenn körjegyzőséget. Sajnos, a szűkös költ­ségvetés miatt egyre ne­hezebb helyzetbe került önkor- mányzatunK, így az önálló jegy- zőséget már nem tudtuk fenntar­Nem félnek Megyei körkép Csaknem hatezer büntető­pontot osztott ki tavaly a sza­bálysértési hatóság és a hely­színen intézkedő rendőrök a szabálytalankodó autósok­nak. Ennek ellenére Somogy­bán még egyetlen járműveze­tőnek sem vették el a jogosít­ványát azért, mert elérte a 18 pontot. Sőt, még a legreniten- sebb autós sem közelítette meg a „büntetőhatárt”. Három éve lépett hatályba az a törvény, mely szerint az autósok a különféle súlyú szabálysértése­kért, közlekedési bűncselekmé­nyekért büntetőpontot kapnak. A büntetés akkor nagy felzúdulást váltott ki - mostanra bebizonyo­sodott, hogy felesleges volt a féle­lem. Somogybán például egy au­tós sem vesztette el a jogosítvá­nyát, s nem kellett utánképzésre mennie azért, mert két éven be­lül összegyűjtött 14 vagy 18 bün­tetőpontot. Sőt, úgy tudni, az or­szágos „rekorder” is „csak” tíz pont közelében jár. Leposa Péter rendőr őrnagy, a Somogy Megyei Rendőr-főkapi­tányság igazgatásrendészeti osz­tályának helyettes vezetője el­mondta: büntetőpontot adhat a bíróság, közlekedési bűncselek­mény vagy szabálysértés kap­csán, a gondatlan bűncselek­mény 4, a szándékos 7, míg a tani. A jegyző bérét ugyanis nem az állam finanszírozza, azt a falu­nak kellene kigazdálkodnia. A falu vezetése ragaszkodott ahhoz, hogy heti egy alkalommal a községben is legyen ügyinté­zés. A megkötött megállapodás alapján erre a keddi napokon dél­előtt két órában kerül sor. Asztalos Jánosné - aki gazdálkodási főelő­adó munkakörben dol­gozott - munkahelye is megszűnt a múlt év vé­gén. Azt mondta: a törökkoppányi körjegy­zőség nem veszi át.- 1993. november 1- től dolgoztam az acsai hivatalban - mondta Asztalos Jánosné. - A pénzügyi feladatok ellá­tása mellett több alka­lommal megbízott jegy­ző is voltam. Szerettem ezt a munkát, szívesen jártam át naponta Szoro­sadról. Jó volt a kapcso­latom a lakossággal is, hiszen egyéb problémá­ikkal is megkerestek, hogy segítsek. Csalód­tam, ugyanis két éve le­hetőségem volt más munkahelyre menni, ám nem hagytam cserben az önkormányzatot, krutekjózsef a pontoktól szabálysértés 1 pontot ér. A bí­rák azonban - a tapasztalatok szerint - inkább a vezetői enge­dély visszavonásával élnek. A szabálysértési hatóság és a hely­színen intézkedő rendőrök 1-1 ponttal büntethetik a szabályta­lankodó autósokat. December közepéig a szabálysértési ható­ság 1300, a helyszínen intézke­dő rendőrök 4400 büntetőpontot osztottak ki. Az okok közt előke­lő helyen szerepelt a jelentős se­bességtúllépés, ezért a szabály­sértési hatóság 630, helyszínen intézkedő rendőr 45 esetben rótt ki „rossz pontot”. Az elsőbbségi és előzési szabályok megszegé­séért előbbi 240, utóbbi 850 al­kalommal büntette az autóso­kat. A közlekedés rendjének megsértéséért 130 pontot köny­veltek el. A rekordot azonban azok tartják, akik legalább a ne­gyedével lépték át a sebességha­tárt: ezért a szabálysértési ható­ság 110, helyszínen intézkedő rendőrök pedig háromezer pon­tot osztottak ki. Ennek ellenére, úgy tűnik, a pontrendszernek nincs visszatar­tó ereje, a szakemberek szerint nagyobb szigorra volna szükség. Ahhoz ugyanis, hogy összegyűl­jön a 14 vagy 18 pont, és a veze­tői engedély veszélybe kerüljön, másfél havonta kellene ellenőriz­ni és szabálysértésen kapni az autóst - ez pedig szinte lehetet­len. JAKAB ( Apróhirdetési Somogyi Hírlap-----\ 'f Az Ön apróhirdetését / / a megyében // 161 ezren olvassák naponta! Csomag ajánlataink révén kiadónk valamennyi termékében (Somogyi Hírlap, Crátisz, Vasárnap Reggel, Tempó, Internet) elhelyezheti apróhirdetését akár 40% kedvezménnyel Somogyi Hírlap apró - csak hatékonyan

Next

/
Oldalképek
Tartalom