Somogyi Hírlap, 2004. január (15. évfolyam, 1-26. szám)

2004-01-02 / 1. szám

XV. Évfolyam, 1. Szám. Ára: 85 ft, Előfizetve: 57 ft KÖZÉLETI NAPILAP 2004. Január 2., Péntek HAZAI TŰKOR „A rossz dolgokat kell megadóztatni” 3. oldal SOMOGYI TAJAK Élő emlékezet: háborús tragédia 6. oldal EGESZSEG Az informatika forradalmában hisz a háziorvos 7. oldal Száz családon segíthetnek Hírek NAGYATAD. Dömény Rómeó Dominik személyében csütörtö­kön 10 óra 13 perckor Nagyatá­don jött a világra Somogy első idei újszülöttje. Az édesanya segesdi szüleinél búcsúztatta az esztendőt, amikor váratlanul megindult a szülés. A kompliká­ció nélkül világra jött, 3650 gramm súlyú és 50 centiméter hosszú legényke a bajnai család második gyermeke, (bm) CSURGÓ. Harmadszor került a csurgói képviselő-testület elé a csatornaszolgáltatás díjának jö­vő évi emelése. Az első előter­jesztésben nettó 268 forintra ter­vezték a 2004. évi lakossági díja­kat, a városatyák rendkívüli tes­tületi ülésen 258 forintot szavaz­tak meg. A különbözet kifizeté­sét az önkormányzat vállalta. A közületek nettó 268 forintot fi­zetnek. Emellett 8,4 százalékkal emelkedtek a helyi járatú autó­busz-közlekedés személyszállí­tási viteldíjai is. (va) NAGYATÁD. Egymillió forint pályázati támogatás segíti a nagyatádi játszótérprogramot. A Kossuth utcai lakótömb belső játszóterén köztéri játékokat és parkbútorokat kíván az önkor­mányzat elhelyezni, melyhez a városgondnokság pályázatával elkészültek a tervek is. (bm) JUTA. Falunapokon, rendezvé­nyeken korábban már bemutat­kozott az az 5-6 csapat, aki a kis­mérték művelésére használt Robi kisgépekkel versenyez. Ezentúl minden szilveszterkor megrende­zik vetélkedőjüket, ha esik, ha fúj. Az első a szakadó eső ellené­re remek versenyt hozott a közel 200 néző örömére, (kt) NAGYKANIZSA. Alig néhány utas fordult meg az elmúlt na­pokban a nagykanizsai határőr­igazgatósághoz tartozó átkelőhe­lyek somogyi és zalai szakaszain. A Zala megyei Rédicsnél azon­ban elfogtak egy román állampol­gárt, aki hamis vízummal akart külföldre jutni, (va) ■ Óévbúcsúztató meglepetésekkel Vidám hangulatban telt a megye legnagyobb szilveszteri bulija a kaposvári Kossuth téren Nagyobb rendbontás nélkül telt az óévbúcsúztató Somogybán. A várakozásokkal ellentétben az idén legalizált tűzijátékok sem okoztak maradandó sérüléseket. Az óév utolsó meglepeté­se a kaposváriakat érte, hiszen a megyeszékhely főterén néhány perccel előbb köszöntött be az újév. szilveszter némiképp hangosabb volt a szokottnál a legálissá tett pe- tárdázás miatt. Félő volt, hogy lesz is dolguk a rendőröknek a felelőt­len durrogatókkal, de nem így lett: bár este 18 óra és hajnali 6 óra közt tízezrével durrantak a petárdák, lövedékek, sem emiatt keletkezett Megyei körkép Rendbontás nélkül, de korántsem csendesen teltek az óév utolsó és az új esztendő első órái Somogy­bán. A rendőrség tájékoztatása szerint sehonnan sem jeleztek rendkívüli eseményt. Ám az idei FOTÓ: KOVÁCS TIBOR kárról, sem személyi sérülésről nem érkezett bejelentés. Annál több dolga akadt a men­tősöknek, hiszen az éjszaka folya­mán többen is eltúlozták az elfo­gyasztott alkoholmennyiséget. Akadt pillanat, amikor egyszerre három mentőautó érkezett a me­gyeszékhely kórházának pszichi­átriai osztálya elé. Megtudtuk: mindenki megkapta a megfelelő ellátást, de csak tizenkét óra eltel­tével köszönthették az új eszten­dőt. (Folytatás a 4. oldalon) Elfogytak a korhelyek Megyei körkép A hagyományoknak megfelelően futással búcsúztak el az óévtől Siófokon, a megyeszékhelyen pe­dig azzal köszöntötték az újat. A Balaton-parti városban 80-an vál­lalták, hogy futólépésben tegyék meg a stílszerűen 2004 méteres távot, Kaposváron viszont sajnos elfogytak a korhelyek. Pedig a táv is rövidebb volt - mindössze 1300 métert kellett (volna) futni -, mégis csak 17-en rajtoltak el. A futók mellett a sakkozók is a leg­frissebbek közé tartoznak. A hét­végén már kezdődik Kaposváron a megyei bajnokság, s a kispályák nagy művészeit is szólítják; ma Tabon, szombaton és vasárnap pedig Barcson, Siófokon, Kapos­váron és Somogysárdon is meg­kezdődnek a csatározások. (Be­számolóink és további sporttudó­sításaink a 11. oldalon.) Homokszentgyörgy Száz családon segíthet idén jó­szággal és kedvezményes szolgál­tatásokkal a homokszentgyörgyi központú Segítő Kéz Közalapítvány. A szociá­lis és családügyi minisz­térium pályázatán négy­millió forintot nyertek er­re. Túrnia Sándor ügyve­zető elmondta: a prog­ram már elkezdődött, mezőgazdasági gépeik­kel kedvezményesen munkálják meg a száz _______ rász oruló család földjét. .......... Em ellett áprilisban hatvan család baromfit is kap majd; a program­ban részt vevő öt faluban három­ezer estikére van igény, s a beszer­zési árnak csupán a húsz százalé­kát kell visszafizetni. Négy éve kezdődött az első földprogram Homokszentgyör- gyön, amelyhez akkor gazdasági TURULA SÁNDOR irodát, majd alapítványt hoztak létre a részt vevő önkormányza­tok. A szervezetnek ma már há­rom mezőgazdasági munkagépe van, amelyekkel szinte minden munkát képesek elvé­gezni a földeken, s sike­res pályázataiknak kö­szönhetően pedig egyre több családot tudnak se­gíteni. Most hozzáfogtak egy saját központ építé­séhez. A beruházás költ­sége hétmillió forint, amelyhez 1,4 milliót már pályázaton elnyer- tek. Ebből helyreállítot­ták a tetőt, kicserélték a nyílászá­rókat. - Szükség van egy megfele­lő helyre, hiszen a falu nagy része megfordul nálunk. Valamilyen formában szinte mindenki része­sült már abból a támogatásból, ami a mi közreműködésünkkel érkezett a településre - mondta az ügyvezető. ______napy László Kö zömbös a szomszédság Nagyatád Felelőtlen közlekedési magatartás és a figyelmetlen, közömbös szomszédság jelenti a legnehezeb­ben orvosolható gondot Nagyatá­don - derült ki a rendőrkapitány­ság közrendet és közbiztonságot értékelő legutóbbi beszámolójá­ból. A rendőrség eredményes bűn- és baleset-megelőzési munkáját jelzi, hogy csökkentek a kerékpár­lopások, a piactéri és városköz­ponti zsebtolvajlások, kevesebb volt a rendzavarás, a verekedés, a garázdaság csakúgy, mint az ittas járművezetés és a közlekedési bal­eset. Sikeres volt az iskolák, gya­logátkelőhelyek környékére szer­vezett járőrözés, s a rendőrség a helyi családsegítő és gondozási központtal együttműködve feltér­képezte a veszélyeztetett családok és fiatalok körét is.- A családon belüli erőszak megelőzését szolgálja ez a felmé­rés, de hogy ténylegesen mit tehe­tünk az elkövetések ellen, még kérdéses - mondta Nagy László rendőrkapitány. - Sajnos minden téren jellemző az emberi közöm­bösség. A polgárok többsége zár­kózott a hivatali szervekkel szem­ben, s nem értünk el látványos si­kereket a lakosság vagyonbizton­ságát növelő, az úgynevezett Szomszédok egymásért mozga­lom szervezésében sem. A foko­zott közúti ellenőrzés se váltotta be a reményeket, habár javult a közlekedésbiztonság a második jelzőlámpa üzembe helyezésével és a horvát bevásárlóforgalom csökkenése miatt is. bíró mária fenyő Most különösen szükség volt a rajt előtti nagy fogadkozásra FOTÓ: KOVÁCS TIBOR De egy paprikától nem tud meg semmit arról, hogy ml történik. A világ, Magyarország és a megye legfontosabb eseményei. Ha friss hírekre kíváncsi ........................... ■ ........................... ww w.somogyihirlap.hu

Next

/
Oldalképek
Tartalom