Somogyi Hírlap, 2003. december (14. évfolyam, 279-303. szám)

2003-12-01 / 279. szám

MEGYEI KÖRKÉP Szász Endre- emléktárlat nyílt Várdán 4. oldal FONYÓDI TÜKÖR Életmentő szűrővizsgálatok Fonyódon 6. oldal SOMOGYI TÁJAK Ismeretlen várak, műemlékek 7. oldal _________Hírek_________ KASZ Ó. Bevezették a szelektív hulladékgyűjtést Kaszón. Az önkormányzat két gyűjtőszige­tet alakított ki a község terüle­tén, ahol külön konténerekbe gyűjthető a fehér és a színes üveg, papír és a műanyagflakon. Az 1 millió 250 ezer forintba ke­rülő gyűjtőegységekhez 875 ezer forint támogatást nyertek a Belügyminisztérium és a Környe­zetvédelmi Minisztérium közös pályázatán, (bm) BARCS. Hárommillió forintban határozta meg a Bursa Hunga- rica felsőoktatási ösztöndíjpá­lyázat 2004-es keretösszegét a képviselő-testület a legutóbbi testületi ülésén. 135 hallgató ad­ta be a pályázatát az előírt határ­időig Barcson az ösztöndíjra, kéttucatnyival többen, mint a korábbi évben, (ni) BÁLVÁNYOS. Hét és fél millió forintba került a bálványosi Ady Endre utca szilárd burkolatúvá tétele. Szombaton Kolber István, a Balaton Fejlesztési Tanács el­nöke avatta föl a fél kilométer hosszú belterületi utat. A tanács öt és fél millió forinttal járult hozzá a település életében jelen­tős beruházás elkészültéhez. Az útavatási ünnepségen elhang­zott: a BFT nemcsak a tóparti, hanem a háttértelepülésekre is figyel. A bálványosi önkormány­zat kétmillió forinttal járult hoz­zá az út építéséhez, (fi) SIÓFOK. Módosítja év elejétől érvényes hulladékgazdálkodási rendeletét a siófoki önkormány­zat. Az Alkotmánybíróság egy ponton az alaptörvénnyel ellen­tétesnek találta a rendelet szöve­gét, a Somogy Megyei Közigaz­gatási Hivatal pedig az alapdíj alkalmazását kifogásolta. Az Al­kotmánybíróság határozata nyo­mán rendeletbe kell foglalni nem csak a magánszemélyekre, hanem a kereskedelmi és szol­gáltatóegységekre vonatkozó szemétdíj nagyságát is. SIÓFOK-KILITI-SÁGVÁR. Ma­gánbefektetők is érdeklődnek a kiüti reptér iránt. Szakemberek szerint a műszerezettségnek és a kiszolgálólétesítményeknek kö­szönhetően Kilitit olcsóbban le­hetne üzemeltetni, és lényegesen jobb a megközelíthetősége is, mint Sármelléké. Lenne lehető­ség helyi repülésirányító, vala­mint fenntartó, karbantartó sze­mélyzet foglalkoztatására is. A fejlesztés lehetőségének alapja a betonozott leszállópálya megépí­tése, amelyre most úgy látszik, lesz tőkeerős befektető, (fi) m Szakképzés: diktál a piac A legdivatosabb szakmákkal olykor nem könnyű elhelyezkedni. Felvételünk a kaposvári közlekedési szakképző iskolában készült Magyarországon ma több mint háromszor annyi - 820 - szakma közül választhatnak a fiatalok, mint Nyugat-Euró- pában. Az intézményeknek az úgynevezett divatszakmák képzése az érdeke, ez a szakmai skála azonban egyre kevés­bé esik egybe a munkaerő-piaci igényekkel. Megyei körkép A munkaügyi központ felmérése szerint a somogyi munkaerőpia­con nincs elég hegesztő, marós és esztergályos, sütőipari munkás, ács-állványozó, szabó, varró, va­lamint gépész-, villamosmérnök és üzembiztonsági szakember. Ezzel szemben a betöltésre váró állásoknál több az eladók, a fel­szolgálók, a gépkocsivezetők és az adminisztrátorok száma. Az egyes fizikai munkakörök­ben dolgozók hiánya azonban nemcsak Somogyra, hanem az or­szág egészére jellemző. A vállala­tok ezeket a munkaköröket nem tudják betölteni, vagy azokra ki­sebb szakmai felkészültséggel rendelkező dolgozókat vesznek fel. A hiányszakmák főként az ala­csony bérezés miatt keletkeznek. Bár a szakmát adó intézmé­nyeknek fontos feladata lenne a gazdasági igényekhez való alkal­mazkodás, és évekkel meg kelle­ne előzniük a várható munkaerő­piaci tendenciákat, az anyagi ér­dekek miatt sokszor ezzel pont ellentétes munkát végeznek. (Folytatás a 4. oldalon) n®1 www.somogyihirlap.hu . Újoncok a bajnokok ellen Megyei körkép Aligha kellett hozzá jóstehetség, hogy valaki megtippelje a vasár­nap esti kaposvári férfi extrali­gás röplabda házirangadó, a Kométa-1. MCM RC találkozó végeredményét; a hétszeres baj­nok és nyolcszoros kupagyőztes Kométa-Kaposvár alakulata a papírformának megfelelően ma­gabiztosan, 3-0 arányban le­győzte a junior játékosait felvo­nultató újonc MCM gárdáját, s így továbbra is százszázalékos. A Kaposvári KK kosarasainak sem okozott különösebb gondot a Mol-Szolnok KK elleni hazai fellépés, s biztos győzelemmel búcsúzott el szurkolóitól a NABI Kaposvári Rákóczi FC NB I „B” csoportos labdarúgócsapata is. (Beszámolóink és további tudó­sításaink a Sportmagazinban a 9-12. oldalon.) A Kométa esélyt sem adott az 1. MCM RC csapatának a győzelemre fotó: láng Orvosi ügyelet 61 településre Kaposvár környéke Mernye, Nagyberki, Igái és Mosdós csatlakozásával már 61 település ügyeletét láthatja el a Kaposvár környéki köz­ponti háziorvosi ügyeleti kht. Huszonhat orvos 42 ezer 700 la­kos baját orvosolhatja a térségben, s ez a létszám már elégséges ah­hoz, hogy a nemrégiben megje­lent törvénynek megfeleljenek - tá­jékoztatott a kht vezetője, Antal László, a megyei orvosi kamara háziorvosi szekciójának vezetője. Egyelőre naponta két orvos ügyel, később azonban lehetőség nyílik arra is, hogy egy lássa el az ügyele­tet délután 4 órától másnap reggel 7 óráig. A kht-ba újonnan bekerült háziorvosok - akárcsak az alapító 15 doktor - teljes jogú tagokká vál­nak, befizetésükkel gyarapítják a törzstőkét, ami lehetővé teszi az önfenntartást. Ehhez jön az ösz- szeg, amelyet az indulásnál a tár­sult önkormányzatok lakosságará­nyosan fizetnek. Az ügyeletbe kapcsolódó házi­orvosoknak nyilatkozniuk kell ugyanakkor arról, hogy egyéb ma­gánrendelést nem tartanak fenn, s másutt sem vállalnak túlórákat. A törvény ugyanis éppen azt szeret­né garantálni, hogy a napi nyolc­órai rendelési időn túl csak az elő­írt óraszámban ügyeljenek. Emel­lett - jelentős többletfinanszírozás­sal - további 12 óra túlmunkát ön­ként vállalhatnak az orvosok. Jelenleg Kaposváron, a Kossuth Lajos utcában rendelnek, de rövi­desen új helyen, a Németh István fasor 16. szám alatt cél- és címzett támogatással épíü meg a korszerű, könnyen megközelíthető új ügye- leü központját. ______várna, ághes At ádra tart egy harckocsi Nagyatád Képletesen szólva egy tank már elindult, egy harcászati repülőgép pedig felszállás előtt áll, hogy vég­re Nagyatádra érjen. A város hadi- technikai múzeuma a Dél-Dunán- túl egyetlen harcászati bemutató- helye, ahol a város katonamúltjá­nak emlékei, a modernkori harcá­szatot szemléltető makettek, kato­nai járművek, a rádióirányítás eszközei, kézifegyverek és egy nemzetközi egyenruhagyűjte­mény is láthatók. A Nagyatádi páncélos hadosztályra jellemző, s máig hiányzó tankra és más óriás harcászati eszközre sem kell már sokáig várni. Fekete Attila, a hadi- technikai múzeum létrehozását kezdeményező és szakmai irányí­tását vállaló 69. Harckocsizó Ez­red Baráti Körének titkára el­mondta: a régóta várt T34-es harc­kocsi a déli határról érkezik a mú­zeumba. Hortobágyi Ferenc, a ba­ráti kör elnökének szakmai kap­csolata révén az atádi haditechni­kai park átveszi a lenti lövészdan­dár egykori tankját, amelyet az ot­tani általános- iskola udvarában mutattak be eddig. A 23 tonnás jármű már csak az indulásra vár, amelyhez különleges szállítóko­csit rendelnek. Egy leselejtezett MÍG repülőgép indulási engedé­lyére azonban még néhány pecsét hiányzik. A látványos masina több mint egy éve szétszerelve és szállí­tásra készen várakozik Pápán, hogy az ÁPV Rt és az illetékes ka­tonai parancsnok - ígéretének megfelelően - hozzájáruljon a mú­zeumi bemutatáshoz, bíró mária ' Készüljünk együtt a Karácsonyra! Vágja ki a képrészletet és ragassza a november 13-án megjelent ADVENTI NAPTÁR megfelelő helyére! Beküldési határidő: december 19. Ünnepeljen és nyerjen a Somogyi Hírlappal! Somogybán otthon vagyunk ,« Somogyi Hírlap t —— , , , ............................................................. ...................................... — - *---------------------------------------------------------, JJ áteMim WÉíWk8 ADVENTI NAPTÁRUNKHOZ! v ^ p H-------------——------------------------------------------------------------------------------------------------------ ww w.somogyihirlap.hu ---------------------------------------------------------------------------------------------------------— n ...................... _ • tt/ 1 FiJSi* So mogyi Hírlap -üs­mhíi ^ ca d 7 7 0 8 6 5 llo 1 a 0 1 ? :7Q______________________________________________________________________________________________________________________2 _________________________________ T*: 82/510-510 .. . . —J Fűk 82/410013 XIV. Évfolyam, 279. Szám. Ara: 85 ft, Előfizetve: 57 ft KÖZÉLETI NAPILAP ■ -; • 2003. December L, Hétfő sert Enwil;SMtí#zsitlMutohu

Next

/
Oldalképek
Tartalom