Somogyi Hírlap, 2003. november (14. évfolyam, 255-278. szám)

2003-11-02 / Vasárnap Reggel, 44. szám

2 KORKÉP 2003. NOVEMBER 2. Költségvetés: Ha az átlagpolgár a politikusok jövő évi költségvetésről szóló fel­szólalásaiból, nyilatkozataiból szeretné megtudni, milyen lesz jövőre az élet, az állam mire költ többet és mire kevesebbet, akkor nagy bajban van. Ennyire ellentétesen talán még sohasem ítélték meg a helyzetet a szemben álló felek. A számokból azonból sok minden kiderül. Összességében az, hogy ha nem is a korábbi és remélt ütem­ben, de tovább gyarapodik az ország és a lakosság. ■ Az ország legfontosabb törvé­nyének vitájában a pénzügymi­niszter azokat a területeket nevez­te kedvezményezettnek, amelyek a jövőbeni növekedést alapozzák meg. így az átlagosnál több pénz jut az autópálya- és gyorsfor- galmiút-építésre, a Tisza megrend- szabályozását célzó Vásárhelyi­tervre, az önkormányzati beruhá­zásokra és a lakásépítési támoga­tásokra. A szocialista Molnár Al­bert mindezt rendkívül plasztiku­san fogalmazta meg: szerinte jövő­re útépítéstől lesz hangos az or­szág, és hozzá kell szoknunk az aszfaltszaghoz. A 2006-ig elkészü­lő 420 kilométer gyorsforgalmi út azonban jóval rövidebb, mint amennyire a Medgyessy-kormány hivatalba lépése idején számított. Miután a kabinet eltökélt ab­ban, hogy már 2008-ban bevezet­jük az eurót - csak ez a lépés 0,8 százalékot ad hozzá a gazdaság növekedéséhez -, ez azzal a követ­kezménnyel jár, hogy kisebb lesz az államháztartás hiánya. Ez lefor­dítva annyit jelent, hogy keveseb­bet költhet az ország 2004-ben. így nem jut elégséges pénz a jóléti kiadásokra sem, bár László Csaba szerint a tavaly megkezdett intéz­kedések jövőre is folytatódnak: emelkedik a nyugdíj, a gyed, a gyes összege. Az ellenzék ezzel szemben azt állítja: a különböző megszorítások miatt 520 milliár- dot vesznek ki a családok zsebé­ből. A nyugdíjak reálértékének nö­vekedését pedig elviszi a drágább gáz, élelmiszer és gyógyszer. A Fidesz a költségvetés egyik nagy vesztesének tartja a környe­amire mt es amire nem zet- és természet- védelmet - Pap Já­nos képviselő sze­rint 11 százalék­kal kisebb összeg jut az ágazatra -, a szaktárca miniszter azonban nem osztja az aggo- d a 1 m a k a t . Persányi Miklós azzal érvel, hogy például 70 milliárd forint jut a szenny­víztisztítási prog­ramra, s az országos hulladékgazdálko­dási terv keretében 2200 települést érintő 178 projekt valósul meg, így hat­millió lakos számára oldódik meg a hulladék korszerű elhelyezése. A gyermek- és ifjúsági célú ki­adásokra 1146 milliárd forintot költenek - 9,3 százalékkal többet, mint idén -, de az ellenzék szá­mon kéri az ingyenes jogosítvány megszerzésének, az oktatási in­tézmény és a lakóhely közötti ingyenes utazás az ígéretét. Az egészségügyre nincs az a pénz, amely elég lenne. Kökény Mihály miniszter szerint ez a költ­ségvetés viszont lehetővé teszi, hogy fejlődjön a járóbeteg-ellátás és széles körben elterjedjen az ott­honi szakápolás, emellett egy olyan készenléti, sürgősségi ellá­tást alakítanak ki, amely egységes rendszerbe foglalja a mentést, a központi ügyeleti rendszert, vala­mint az'intézményi sürgősségi el­látást. Bár nem nagy tétel, mégis milliók életét könnyítheti meg, ha helyesen használják fel: 1,2 mil­liárd forintot fordítanak a parlagfű elleni küzdelemre. Egyik elődje szerint azonban 50 milliárd hiány­zik az ágazatból, és Gógl Árpád sérelmezi azt is, hogy 257 helyett csak 235 milliárd jut a gyógyszer- kassza finanszírozására, a vérellá­tás kétmilliárdos csökkenése tragi­kus következményekkel járhat. Hasonlóan fontos terület az ok­tatás. Bár Pokomi Zoltán (Fidesz) szerint 150-200 milliárd forint hiányzik az oktatás önkormányza­ti finanszírozásából, a normatív tá­mogatás reálértéke csökken. A tár­ca politikusai szerint azonhan jö: vőre 466 milliárdról 477 milliárdra nő a normatív támogatás, emelik a pótlékokat, s az intézmények ele­get tudnak tenni a minőségi köve­telményeknek. * Ebből is látszik, hogy ha köz­vetlenül nem is, közvetetten nagy­mértékben befolyásolja az embe­rek életkörülményeit, hogy meny­nyi pénzt kapnak az önkormány­zatok. Az elmúlt hónapokban nagy vita folyt erről, még a kor­mánypárti képviselők is kevesell­ték a tervezett összeget. A lobbi­zás eredményes volt, így jövőre 5 százalékkal nő a részesedésük. Persze ez sem sok, sokan attól tar­tanak, hogy a települések eladóso­dottsága tovább nő, s kérdéses, miből fizetik ki a közalkalmazot­tak béremelését. HÍREK Palesztin feltételek a tárgyaláshoz 1 ■ RÁMALLÁH - A palesztinok üdvözlik Izrael javaslatát . a béketárgyalások felújítására, ám Ahmed Koréi ki­jelölt palesztin miniszterelnök'egyelőre nem készül személyes találkozóra Ariéi Sáron izraeli miniszter- elnökkel. Palesztin vezetők kijelentették: a tárgyalás­nak együtt kell járnia az erőszakos cselekmények be­szüntetésével és a zsidótelepek bővítésének leállításé- 1 val. A következő tárgyalási forduló kitűzése csak ak-1 kor lehetséges, ha megalakul az új palesztin kormány.' I Phenjan kémkedések miatt tiltakozik ■ PHENJAN - Észak-Korea azzal vádolja az Egyesült Ál­lamokat, hogy kémrepülőgépei októberben 200 felde­rítő repülést hajtottak végre határai mentén. A KCNA észak-koreai állami hírügynökség szerint az ameri­kaiak hadműveletei megkérdőjelezik Washingtonnak azt a szándékát, hogy békés megoldásra törekszik az észak-koreai nukleáris program kapcsán kirobbant válságban. Az USA nem kommentálta a hírt, de el­ismerte: megfigyeli az észak-koreai hadműveleteket. A pápa a halottakra emlékezett ■ VATIKÁNVÁROS - A mindenszentek ünnepére, a ha­lottak napjára emlékezett szombaton II. János Pál pá- | pa. Lélekben én is elzarándokolok a temetőkbe, ahol , azok nyugszanak, akik előttünk jártak a hit jegyében- jelentette ki. A pápa megemlékezett az erőszak áldo­zatairól, valamint azokról, akik az év folyamán haltak meg. A gyengélkedő 83 éves II. János Pál ezúttal jó erőben volt, erőteljes hangon mondta el beszédét. Lejött a Mont Blanc magyar foglya ■ CHAMONIX - Helikopterrel lehozták tegnap a Mont Blancról a fenn rekedt hegymászókat: egy német fia­talasszonyt és magyar társát. A hegyi mentők neveket nem hoztak nyilvánosságra, csak annyit tudni, hogy a 28 éves fiatalasszony és a 29 éves magyar szárma­zású férfi kedden indultak a hegyre, de csütörtökön elsodorta őket egy lavina, amelyből sikerült kikapasz­kodniuk. A mentőket mobiltelefonon értesítették egy menedékházból. Egészségi állapotuk jó, csak ki­száradtak, a helikopterből saját lábukon távoztak. Kína már a Holdat ostromolná ■ PEKING - Kína 3-5 éven belül űrszondát állít Hold kö­rüli pályára - közölte tegnap egy kínai hivatalos sze­mély. A bejelentésre Hongkongban került sor, ahol Kí­na első űrhajósa, Jang Li-vej, űrrepülése óta először , I találkozott a szélesebb nyilvánossággal. Csang Csing- vej, a küldöttség helyettes vezetője elmondta: a Hold körül keringő űrszondáról robotjárművet bocsánatá- nak az égitest felszínére, s az ott talajmintákat gyűjte- | ne. Kína két éven belül újabb űrhajósok repülését tér- vezi, majd állandó űrállomást készül létesíteni. | Bush: korai lenne az iraki kivonulás 1 | ■ WASHINGTON - Korai lenne az amerikai haderő ki- vonása Irakból, egy ilyen lépés csak a terroristákat | bátorítaná - jelentette ki George W. Bush tegnapi, he- 1 ti rádióbeszédében. Az amerikai elnök hozzátette: 1 Washington eltökélt szándéka, hogy Irakban marad, harcol azok ellen, akik felelősek az amerikaiak elleni támadásokért. Mint mondta, az amerikai katonák | folytatják a fegyverek összegyűjtését, és a gyilkosokat az igazságszolgáltatás kezére juttatják. Telefonon toboroznak katonákat ■ Holnaptól másfél hónapon keresztül várja a katonaság iránt érdeklő­dő fiatalok telefonját a honvédség: a kampány célja, hogy felmérjék, hány szerződéses katonára számíthatnak a jövőben. Az ingyenesen hívható 06-80-HONVÉD, vagyis 06-80-466-833 telefonszámon arról tá­jékozódhatnak a fiatalok, hogy milyen kötelezettségekkel jár a hadse­regben való munkavállalás, s egyben regisztráltathatják magukat szer­ződéses katonának. Az érdeklődő fiatalok telefonhívásait december 15- ig reggel 8 és este 8 óra között fogadják. A regisztráltak egy honvédsé­gi akciót bemutató filmet kapnak ajándékba postán. Matyuc Péter, a Honvédelmi Minisztérium kommunikációs főigazgatója korábban el­mondta: 2-3 ezer telefonhívással már elégedettek lennének. A követke­ző két év során - az önkéntes haderőre való áttéréssel - összesen hat­ezer szerződéses katona felvételével számol a honvédség. A szerződé­ses katonák alapfizetése mintegy bruttó 100 ezer forint. Mindenszentek ünnepe ősi ünnepnap a keresztény egyházban, a vér­tanúk tisztelete ugyanis a legelső keresztény századokba nyúlik vissza - mondta első bíborosi szentmiséjén tegnap az esztergomi bazilikában Erdő Péter. A prímást, esztergom-budapesti érseket október 21-én emel­te bíborosi rangra II. János Pál pápa. A főpap emlékeztetett rá: amikor a szentek közösségét ünnepeljük, gondolni kell arra is, hogy nekünk egy­mással közösségben kell élnünk, a szeretet és a hit közösségében, és segíteni kell egymást legalább olyan erővel és örömmel, ahogyan a szen­tektől kérjük a segítséget, vagy ahogyan halottainkról megemlékezünk. Erdő Péter II. János Pál pápával kapcsolatosan hangsúlyozta: hálát kell adni a gondviselő Istennek, hogy ilyen kiváló, a hitet és az egyházi életet világszerte erősítő pápát ajándékozott az egyháznak. Taszári nők levele Juhászhoz ■ A taszári légibázison szolgáló katonák és polgári alkalmazottak nő hozzátartozói tegnap levelet adtak át a Honvédelmi Minisztérium kép­viselőjének. Ebben arra kérik Juhász Ferenc minisztert, gondolja át a bázissal kapcsolatos szakmai döntést. A levélben az szerepel, hogy a bázis bezárása után az alkalmazottak áthelyezésével nehéz helyzetbe kerülnének a családok. Bocskai István, a honvédelmi tárca kommuni­kációs főigazgató-helyettese elmondta: a honvédelmi miniszter vála­szolni fog. A Magyar Honvédség keresi a lehetőségét, hogy a tisztek és tiszthelyettesek más helyőrségekben folytathassák pályafutásukat. Orbán nem megy Teller temetésére ■ Orbán Viktor, a Fidesz elnöke lemondta részvételét Teller Ede no­vember 3-i, kaliforniai búcsúztatásán - erősítette meg Kerék-Bárczy Szabolcs, a Magyar Köztársaság Los Angeles-i főkonzulja. A nemrég el­hunyt atomfizikus búcsúztatásán Magyarország kormányát Gyurcsány Ferenc gyermek-, ifjúsági és sportminiszter képviseli. A megemlékezé­sen többek között részt vesz Simonyi András washitígtoni magyar nagykövet és Martonyi János volt külügyminiszter. A Fidesz szóvivője korábban azt nyilatkozta, Orbán Viktor részt vesz a megemlékezésen. Egy orosz nábob és a demokrácia Megszámlálhatatlan elemzés látott már napvilágot az orosz Hodorkovszkij letartóztatásának okairól, de senki sem állítja, hogy a nyomozóhatóság minden politikai nyomástól függetlenül, kizárólag törvényességi okokból juttatta volna rács mögé a dús­gazdag olajnábobot. A térség magyarországi szakértője sem hisz ebben, és azt állítja: az orosz gazdaság biztos alapokon áll, így hosszú távú negatív hatá­sai nem lesznek az ügynek, s ha­zánknak sem kell ettől tartania. ■ Az 1998-as orosz gazdasági válság ha nem is a világot, de Európát, s fő­leg annak keleti térségét megrenget­te. Nem csoda hát, hogy a legújabb orosz fejleményekre árgus szemmel figyel a világ. Mihail Hodorkovszkij ugyanis annak az energiaágazatnak az egyik legfontosabb szereplője, amely az orosz költségvetés bevéte­lének közel 40 százalékát adja. Sokak szerint Hodorkovszkij legfőbb „bűne”, hogy bejelentette: indulni akar az elnökválasztáson, s egyébként is sok pénzzel támogatta Putyin ellenzékét. Az biztos: az orosz elnöknek nem kell tartania attól, hogy a nyugati demokráciák vezetői összeráncolják a szemöldöküket, hi­szen fontosabb nekik a jó viszony, így sem az USA, sem az EU nem haj­landó szót emelni Hodorkovszkijért, legfeljebb az eljárás módszerét fur- csállották. A Jukosz árfolyamai ugyan estek, az orosz tőzsde is lejt- menetbe került, de a piac egy hét után kezd megnyugodni. Sz. Bíró Zoltán úgy véli, az nem lehet kérdés, hogy az adócsalással, sikkasztással és más bűncselekmé­nyekkel meggyanúsított olajmágnás feltehetően nem (csak) tiszta úton szerezte vagyonát, így a vádak egy része megáll egy független bíróság előtt is. Csakhogy ez valószínűleg üz­letemberek ezreire igaz Oroszország­ban. A kérdés ezek után az, hogy miért éppen Hodorkovszkij lett az ál­dozat. A térség szakértője szerint en­nek az az oka, hogy-túl nagyra nőtt, kezdett túl önállóan viselkedni, rá­adásul egy stratégiailag rendkívül ér­zékeny területen, az olaj- és gázipar­ban tevékenykedik. Putyin környeze­tének egy része azt is rossz néven vette, hogy a Jukosz és a vele egyesí­tett Szibnyefty jelentős részvény- csomagját készül dollártízmilliárdo- kért amerikai befektetőknek eladni. Azt nem vitatja Sz. Bíró Zoltán, hogy nem elegáns dolog az ellenfele­ket - az igazságszolgáltatás köntösé­be bújtatva - a titkosszolgálat embe­reivel és az ügyészekkel félreállítani. Viszont azzal a széles körben elter­jedt nézettel nem ért egyet, hogy ez­zel a demokrácia súlyosan csorbult Oroszországban, mivel az oligarchá­kat mégsem kellene a jogállamiság és a versengő demokrácia letéteménye­seinek tekintem. Hazánk helyzetére és oroszor­szági kapcsolataira aligha gyakorol jelentős hatást e küzdelem, s gazda­sági értelemben sincs ok a pánikra. Az orosz piacra exportáló cégek a közeli időszakban ugyan megszen­vedhetik mindezt, de az orosz gaz­daság olyan biztos alapokon nyug­szik, hogy közép- és hosszú távon helyreáll a rend - állítja a szakértő.

Next

/
Oldalképek
Tartalom