Somogyi Hírlap, 2003. október (14. évfolyam, 229-254. szám)

2003-10-01 / 229. szám

MEGYEI KÖRKÉP Könyvtárak új könyvek nélkül 4. oldal KAPOSVÁR Színházcsináló lett a néptáncosból 5. oldal ZSELICKISLAK Apró lépések segítik a község fejlődését 6. oldal _________Hírek_________ NA GYATÁD. Tovább bővül a jel­zőrendszeres házigondozási szol­gálat. A nagyatádi Szociális Gon­dozási Központban kialakított rendszerhez Tarany és Rinya- szentkirály is csatlakozott, s így összesen 11 Rinya menti település 40 idős, egyedülálló személyének teremük meg saját otthonukban a mindenkori biztonság érzetét, j Hasonló házigondozási rendszer kialakításához nemrég Marcali és környéke is pályázatot nyert, amely az atádi önkormányzat hozzájárulásával a meglévő rádió- irányítású központ vevőrendsze­rét veszi majd igénybe, (bm) BARCS. Rekordlétszámmal, 108 diákkal kezdték az idei tanévet a TIT barcsi alapítványi középisko­lájában. Minden eddigit megha­ladja az elsősök száma, 52-en je­lentkeztek idén a hároméves kép­zésre. Többségében szakmunkás- képzőt végzettek kérték a felvéte­lüket ide, akiknek heü négy alka­lommal tartanak foglalkozásokat. Emellett érettségizettek számára egyéves irodavezetői képzést in­dítottak. Ezen 37 barcsi és 9 szi­getvári hallgató vesz részt, (ni) SIÓFOK. A jövő nyáron már az állandó vesekezelésre szoruló betegek is tervezhetnek balatoni pihenést, hiszen addigra meg­kezdi működését a jó tempóban épülő dialízisállomás a siófoki kórház tőszomszédságában. Jö­vő májusra ígérték az átadást, s a személyzet betanulási idejét is figyelembe véve júniustól akár már betegeket is fogadhat, (fi) BARCS. Szeptemberben tegna­pig több mint 57 ezer ember lép­te át a határt Barcsnál. Ez jóval kevesebb a tavalyi hasonló idő­szak forgalmánál; akkor 80.800 átlépőt számoltak ugyanitt. A forgalom nagy részét most is a horvátok jelentették; 19.860 hor- vát állampolgár lépett az ország­ba szeptemberben, akik főleg vá­sárolni érkeztek hozzánk. A szám világosan mutatja a bevá­sárlóturizmus visszaesését, hi­szen 3-4 éve ennek többszörösét mérték a barcsi átkelőn, (ni) m Tűzifa lesz, de még drágulhat Megyei körkép Szénről fatüzelésűre állították át a pécsi erőművet, amelynek egyik legnagyobb beszállítója a Sefag Rt, emiatt felmerült, hogy esetleg tűzifahiány vár­ható a megyében, ráadásul egekbe szöknek az árak is. Az illetékesek szerint azonban biztosan lesz elegendő fa a fű­tési szezonra. * Rönkmérés az erdőszélen. A somogyi erdők ellátják tűzifával a megyét Drágul a fa, ráadásul jelemleg hi­ánycikk is - hallani mostanában egyre több Tüzép-telepről. Fogy az erdő, számlálatlanul vágják ki a fákat - kontráznak rá a zöld- szervezetek. A felek szerint, mindezekért a pécsi erőmű a hibás, mely kazinc­barcikai és ajkai társához hasonló­an a jövőben szén helyett fatü­zelésűvé alakul át. Természetesen az új energiaforrást valahonnan be kell szerezni, ráadásul nem kis mennyiségről van szó, így egyér­telmű a helyzet: a megye fakiter­melői és -forgalmazói a Pannon- power Holding Rt-t, azaz a bara­nyai megyeszékhely erőművét ré- szesíük előnyben a kisfogyasztók­kal szemben, ráadásul elképesztő mennyiségű fát vágnak ki a jövő­ben, s így veszélybe kerül a megye erdőállománya.- Ezek a félelmek minden ala­pot nélkülöznek - felelte megke­resésünkre Barkóczi István, a Sefag Rt vezérigazgatója. - Aki egy kicsit is jártas a témában, tud­ja: a fakitermelés nem úgy műkö­dik, hogy ész nélkül nekiesünk az erdőnek, és annyi fát vágunk ki, amennyi nekünk tetszik. Álla­milag megállapított mennyiség kitermelésére van lehetőségünk, annál csak kevesebbet vágha­tunk, többet nem. A Sefagnak évente bruttó 500 ezer tonna (ez nagyjából ugyanennyi köbmétert jelent) kitermelésére van engedé­FOTÓ: LÁNG lye. Az elmúlt években ezt a mennyiséget igazán még meg sem közelítette a cég, s a maxi­mális lehetőségek Idhasználása is csak összes területének 1 szá­zalékos véghasználatba helyezé­sét - azaz tarvágását - jelentené. (Folytatás a 4. oldalon) US” www.somogyihirlap.hu Területfejlesztés: pénzt hoz a pénz Kaposvár Idén 5,2 milliárd forint vissza nem térítendő területfejlesz­tési támogatást használhat­nak fel a somogyi önkor­mányzatok, vállalkozók az országos és a nemzetközi pá­lyázati források mellett. Október végéig lehet még pályáz­ni a környezetvédelmi és a vidék- fejlesztési alapra - döntött tegnap Kaposváron a megyei területfej­lesztési tanács. Megtudtuk azt is: a felzárkóztatási alap kilenc cél- előirányzatára háromszáznegy­venöt pályázat érkezett. A fel­osztható forrás 1,8 milliárd fo­rint, míg az igény meghaladja a 2,8 milliárd forintot.- Sikeres Somogybán a felzár­kóztatási program - mondta Gyenesei István, a tanács elnöke. Hozzátette: a törvényben elkülö­nített források révén Somogy je­lentős rendkívüli forráshoz ju­tott, ez az elmúlt évek során több tízmilliárdos fejlesztést alapozott meg. Hangsúlyozta: jó döntés volt, hogy a megyében felhasz­nálható forrásokhoz kedvezőbb feltételekkel lehetett hozzájutni, mint a központi pénzekhez. A megyei pályázati rendszer jól szolgálta a ciklusprogramok és a megyei területfejlesztési program végrehajtását, a kistérségek fel­zárkóztatását. Eredményes volt a határozott és következetes harc a forrásokért: ennek hozadéka, hogy a tárcáknál tervezett ösz- szegnél 250 millió forinttal több érkezett Somogyba. A tanács tárgyalt a vissza nem térítendő támogatással megvaló­sított beruházások ellenőrzésé­nek tapasztalatairól is. Itt minde­nekelőtt a Somogyi Cigányságért Kht babócsai beruházásáról esett szó. (Folytatás a 4. oldalon) Előirányzatok ‘ Beadott pályá­zatok (db) Felosztható keret (ezer Ft) Támogatási igény (ezer Ft) Területfejlesztési célelőirányzat 47 392 667 597 957 S Turisztikai célelőirányzat 95 228 480 288 175 c5 Agrárberuházások támogatása 58 282 010 332 106 Útfenntartási és feji. célelőirányzat 6 56 641 120 405 CD Környezetvédelmi alap célfeladatok 10 235 008 47 626 1 Beruházás-ösztönzési célelőirányzat 10 243 140 483 268 13 Kis- és középvállalkozó célelőirányzat 97 297 408 751 959 aa Munkaerőpiaci alap fogl. alaprésze 22 91 392 242 785 S cn Vidéki térségek felzárkóztatása 0. 52 870 0 43 ÖSSZESEN: 345 1 879 616 2 864 281 o LL_ Esély négy keréken Barcs Négy kerékkel javultak a sérült gyermekek esélyei Barcson; egy autót kapott a Szivárvány Gyógy­pedagógiai Központ, amelyet a tegnapi ha­gyományos esélyegyen­lőségi napon vehettek át. A kocsi leginkább a falvakban élő sérült gyerekek ellátását könnyíti majd meg. Az autót Kiss Róbert állam­titkár, az esélyegyenlő­ségi kormányhivatal ve­zetője adta át. Elmond­ta: számára ez a kocsi az összefogás jelképe, hiszen az adományozó Suzuki Rt. mellé felsorakozott a barcsi önkor­mányzat és a helyi márkakeres­kedés is; együtt tették lehetővé, hogy az iskola használatba ve­hesse a járművet.- Ez a szellemiség, amit itt ma ünnepiünk, remélhetőleg hoszz szabb életű lesz bármilyen autó­nál - mondta az államtitkár. - Na­gyon fiatal kormányhivatal a mi­énk, de azért jött létre, mert ko­molyan gondoljuk, hogy ma Ma­gyarországon nem lehetnek olyan csoportok, amelyek tartó­san vagy ideiglenesen a társada­lom peremére szorul­nak. Dr. Fórián István, a Magyar Suzuki Rt. ve­zérigazgató-helyettese arról beszélt: tavaly 16 autót adtak középisko­láknak, s bízik benne, hogy más multinacio­nális cégek is követik majd a példát. Feigli Fe­renc polgármester el­mondta: büszke az is­kolára, mert az itt zajló munka nem csak a megyében, de országszerte felkeltette a hozzá­értők figyelmét. Ahogy az itt dol­gozókat ismerem, ez az elisme­rés is újabb munkára ösztönzi majd őket - tette hozzá. Szemere Márta, a Szivárvány igazgatója elmondta: a kocsinak főképp a falvakban élő, súlyosan sérült gyerekek ellátásában veszik hasznát, gyógypedagógusokat szállít majd. _________nagy László Vi sszavont vád, felmentő határozat Drávatamási Megszüntette a Barcsi Városi Bíró­ság a drávatamási Üveges István el­len a könnyű testi sértés vétsége mi­att indított eljárást, mert a magán­vádló a feljelentését visszavonta. Korábban az ügyészség szüntette meg az Üveges István ellen indított eljárást, mert „a nyomozás alapján nem állapítható meg bűncselek­mény elkövetése, és az eljárás foly­tatásától sem várható eredmény’. A rendőrség közlekedés bizton­sága elleni bűntett ügyében folyta­tott nyomozást. Az ügyészségi megszüntető határozat indoka, hogy a tanúk ellentmondásos val­lomásaiból nem állapítható meg, hogy „Üveges István gyanúsított cselekményét haladó, a közleke­désben részt vevő járművel szem­ben valósította meg, amely körül­mény a bűncselekmény törvényi tényállásának alapvető eleme”. La­punk múlt év novémber 28-án Óköllel érvelt az ellenzék címmel írt a Drávatamásiban történtekről. Ez az ügy folytatódott a rendőrsé­gen, s fejezte be azt az imént idé­zett határozattal az ügyészség, il- letve a bíróság. _____________■ Je lentkezzen játékunkra! Küldjön be magáréi minimum 4, maximum 13 db fényképet, melyeket uivesen viszontlátna lapunkban és a világhálón. A totókat a kitöltött jelentkezési lappal együtt küldje címünkre: Somogyi Hírlap, Kaposvár, Kontrássy u. Borítékra írja rá „NETt hölgyek”. («t képek i»egj«i«t}é8 utÁK &4«Fk»«34ős^{^AUtwa Név: ______________________________Életkor: _________________ Település: _________________________Telefon: ____________________________ Ér tesítési cím: _________________________________________________________ (v alamennyi kategória kitöltendő!) Nyilatkozat „Alulírott, jelen adatlap kitöltésével és jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok, hogy a „NETt hölgyek" játékban az általam beküldött képek az Axel Springer- Magyarország Kft. (AS-M Kft.) által kiadott lapokban, illetve a lapok internetes oldalán megjelenjenek. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. A fényképeimmel, illetve személyes adataimmal kapcsolatban semmilyen anyagi ellenszolgáltatásra nem tartok igényt. ^e't:------------------------:------------------------- Aláírás i8 éven aluli személyek esetében a felügyeletet gyakorló szüléik (szülő) aláírása is szükséges. Törvényes képviselőként hozzájárulunk gyermekünk fenti nyilatkozatához: Aláírás Aláírás www.somogylhirlap.hu

Next

/
Oldalképek
Tartalom