Somogyi Hírlap, 2003. szeptember (14. évfolyam, 203-228. szám)

2003-09-22 / 221. szám

4. OLDAL MEGYEI K Ö R K É P 2003. Szeptember 22., Hétfő Hírek VITÉZEKET AVATTAK. Tegnap délelőtt Kaposváron, a Hősök templomában tartott szentmise után új tagokat fogadott soraiba a Vitézi Szék. A rend új tagjai - dr. Keményfi Béla, Nemesházy Mik­lós, Szabó Vilmos és Tombor Jó­zsef - Bornemissza György szép­kapitány előtt tettek esküt a Szent Koronára. Posztumusz vitézi cí­met kapott id. Nemesházy Mik­lós első világháborús tartalékos hadnagy, (kcs) SIKERES PÁLYÁZAT. A Nem zeti Agrárkömyezetvédelmi Program támogatásának igénybe­vételére Somogybán idén 151 pá­lyázatot nyújtottak be. A befoga­dott pályázatok közül 108 felelt meg a kiírás követelményeinek. A vissza nem térítendő támogatás összege 188,4 millió forint. A pá­lyázók összes művelési területe a 2002. évi 8300 hektárról idén 11 ezer hektárra nőtt. (vt) BŐVÍTIK A RENDELŐT. Szent gáloskér önkormányzata közel négyszázezer forintos önerejéből valósult meg az a beruházás, melynek során megnagyobbítot­ták a falu orvosi rendelőjét. A két­szeresére bővült várótermet már át is adták a betegeknek, (hzs) TABI DIÁKOK AUSZTRIÁBAN. 18 tabi középiskolás utazott el tegnap Ausztriába, a III. Alpok- Adria Nemzetközi Nyári Sporttá­borba. Megyénket a tabi Rudnay Gyula Középiskola tanulói képvi­selik a találkozón. A diákok röp­labdában, labdarúgásban, tenisz­ben, utcai kosárlabdában, tájéko­zódási futásban, illetve nyári biat­lon versenyszámokban mérik össze tudásúkat a más országok­ból érkezett diákokkal, (kj) RITKÁBBAN UTAZTAK. Há romszázalékos csökkenést mér­tek az első félév során a közúti sze­mélyszállító cégek. Somogybán jú­nius végéig több mint 23 millió utast vittek el, s az úgynevezett utasküométer-teljesítmény meg­közelítette a 237 kilométert. A he­lyi viszonylatú autóbuszokon 1,1 százalékos növekedést tapasztal­tak, hat hónap alatt mintegy 12 millió utast szállítottak, eközben a helyközi járatokon csaknem hétszázalékos visszaesést regiszt­ráltak. A KSH összefoglalója sze­rint egy utas átlagosan 3,5 kilo­métert utazott a helyi autóbuszon, a távolságin 16,6 kilométert, (hm) ÍJÁSZVERSENY. A Kassai­völgyben a huszadik Nemzetközi Lovasíjász Versenyt rendezték meg szombaton. A verseny érde­kessége, hogy nem csak Somogy­bán, hanem a kaposdadai ver­sennyel egy időben három másik helyszínen, Kisújszálláson, Kisroz- vágyon és a felvidéki Nagyudvar- nokon zajlik. A kassai völgyben egyébként öt országból tizenöt in­duló mérkőzött, (fe) _______■ Somogyjád A belügyminiszter adta át a beruházás a négy falunak Hosszú évek közös munkája és több sikertelen pályázat vált va­lóra, négy település régi álma, a szennyvízcsatorna. A Somogy- jád vezetésével megvalósult, egymilliárd forintot meghaladó értékű beruházással az unió legszigorúbb életminőségi elő­írásainak is megfelelnek az érintett falvak. Somogyjád, Várda, Magyaregres és Somogyaszaló már 1999-ben elké­szítették a legnagyobb álmuknak, a szennyvízcsatorna-hálózat kiépíté­sének a terveit. Pályázataik kezdet­ben nem találtak támogatásra, há­rom éve azonban az állam 906 mü- lió forintos hozzájárulásával és a te- J lepülések lakóinak, önkormányza­tainak 112 millió forintos önerejé­ből megkezdődhetett a beruházás. A Szabadics és a Bitt Kft idén nyá­ron végzett a munkával, s a próba­üzem után a hálózatot szombaton adta át dr. Lamperth Mónika bel­ügyminiszter.- A beruházással településein­ken minden feltétel megteremtő­dött az unió által előírt életfeltéte­lek biztosításához - mondta az ün­nepségen Lőrinczné Kiss Ilona, Somogyjád polgármestere. - Isko­lásaink és a lakosok egészséges életének biztosításához azonban szükségünk lenne egy többfunkci­ós tornateremre, aminek alapkőle­tételére még ebben a kormányzati ciklusban sor kerülhet. A falu terveiben ezenkívül egy nyugdíjas-sorház építése, valamint FOTÓ: KOVÁCS TIBOR ipari és építési területek kijelölése is helyet kapott. Mint a miniszter asszonytól megtudtuk: a kormány számára fontos a kistérségek együttműködése és fejlesztéseik támogatása. 2004-től egy 10 milli­árd forintos alapot hoznak létre, amiből az uniós pályázatokhoz szükséges önerő előteremtését fe­deznék. HORVÁTH ZSOLT Esély az európai szintű életre Leépít, de marad a Brown and Root Októbertől két hónapra még szerződést hosz- szabbít, azt követően azonban várhatóan je­lentős leépítésre kényszerül a Brown and Root Kaposváron. Az amerikai üzletemberek egyelőre nem tudnak Taszárra váró feladatról, tudomásuk szerint az iraki rendőröket sem a magyarországi bázison képzik majd ki. Kaposvár, Taszár Coley McDevitt, a balkáni támogató program ma­gyarországi vezetője és Amold Palmer, a housto­ni központ foglalkoztatási menedzsere dr. Gye- nesei Istvánnál járva elmondta: sokszor temették már ezt a missziót, mégis már csaknem 8 éve működik. Jelenleg ugyanakkor nem tudni olyan megbízatásról, ami garantálná a foglalkoztattak megtartását, így tudomásuk szerint az iraki rend­őröket sem Taszáron képzik majd ki. A bizonyta­lanság miatt a szeptember végén lejáró szerződé­seket csak két hónapra tudják meghosszabbíta­ni. Miután elégedettek a magyar munkavállalók­kal, kuvaiti és iraki szerződéseket ajánlanak ne­kik. Az elmúlt hónapokban 128-an érkeztek ily módon a közel-keleti térségbe, s csak ketten tér­tek vissza, ami rekordnak számít. Dr. Gyenesei István elmondta: a kormányta­gokkal közösen továbbra is a taszári Kapós Bázis Repülőtér jövőjéért lobbizik, és ehhez hasonló magatartásra kéri az ellenzéket is. Ha ugyanis a bázis szerepet kap az Egyesült Államoktól, akkor a somogyi munkavállalók megélhetése és a pol­gári terminál sorsa is megnyugtatóan rendező­dik. A közgyűlés elnöke szerint a Brown and Root részt vállalhatna a terminál üzemeltetésé­ben, de akár tulajdont is szerezhetne belőle. Ez jövőbeni tárgyalások témája lehet. A cég vezetői elmondták: a Brown and Root és a hadsereg közötti balkáni szerződés 2004 máju­sában jár le, most annak ötéves meghosszabbítá­sára pályáznak. Az eredménytől függetlenül Kaposvár megmarad közép-kelet-európai logisz­tikai központnak, mivel innen kiváló kapcsolat teremthető Németországgal, Koszovóval, Bosz­niával is. Továbbra is elsősorban Kaposváron szerzik be az alapanyagokat. varga ottó Újjászerveződik a Kisgazdapárt CSOKONYAVISONTA Nagyatádi Szabó István születésé­nek 140. évfordulója tiszteletére ün­nepi szentmisével és emlékművé­nek megkoszorúzásával vette kez­detét a nemrég új elnökséget válasz­tó Független Kisgazda Földmunkás és Polgári Párt újjászerveződését | célzó országos programsorozat. Dr. Deák József elnök vezetésé­vel hatan képviselték a csokonya- visontai ünnepségen a húsztagú elnökséget, amely jövő év június 30-ig arra kapott megbízást, hogy rendezze sorait a szétzilált pártnak. A szervezet a Nagyatádi Szabó István nyomdokait követve alkot­ta meg a párt eredeti, 1990-es al­kotmányához hű, legújabb párt­törvényt is. A vezetőség által sú­lyos törésnek és antidemokrati­kus puccsnak nevezett, 1991-92- es politikai események máig érez­hető hatásától is meg kívánnak szabadulni ahhoz, hogy visszaáll­jon a párt egysége. Bélafi Antal, az FKGP alelnöke elmondta: a Független Kisgazda- párt vezetésében Somogy megyét örökös tiszteletbeli elnökségi tag­ként Barkóczy Gellért képviseli. Je­lenleg nehéz felmérni, müyen a tá­mogatottsága a vidéken élő pa­rasztság érdekeit érvényesíteni kí­vánó pártnak, s első lépésként a tagság és a helyi szervezetek újbó­li regisztrálására is sor kerül. A fő cél a Kisgazdapárt meghatározó politikai erejének visszaszerzésé­vel 2006-tól ismét bekerülni a par­lamentbe. BÍRÓ MÁRIA Születésnap a gimnáziumban Nagyatád 50. születésnapját ünnepelte a nagyatádi Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola. A háromna­pos ünnepi programsorozat szombati gáláján ünnepi köszön­tőt mondott Szentirmai László, az Oktatási Minisztérium főosztály- vezetője. Pedagógiai munkájáért Ady-gyűrűt, illetve plakett-kitün­tetést kapott: Harsányi Jenő, Köd- mön Imréné, Skanderáné dr. Apor Mária, Ludán János, Ron- gáné Csányi Katalin, Johancsik Zsuzsanna, Nagy Nándomé, Sza­bó Irén, Szakonyi Lászlóné, Si- monné Bolla Marianna, Kiskóné Cserkúti Mária, Szűcs Béla, Lu­kács Sándomé, Imre Lajos, Cim- merman Béláné, Várhegyi János, Várhegyi Jánosné, Varga József, Knapp Ottó és Ködmön Imre. ■ Programdús somogyi hétvége CÍMERAVATÓ SOMOGYSZOBON. Somogy megyében elsőként csatlakozott Somogyszob az Országos Kulturális Örökség Napok ren­dezvénysorozatához. A szobi kulturális napokat ezúttal a község leg­régebbi civil szervezete, a Jókedv, Egészség, Kultúra Férfikor és a Vil­ma Háza Alapítvány közösen szervezte. Szombaton a gyermekek szá­mára kézműves-foglalkozásokat tartottak a megye egyetlen kiemelt műemléki védettségű népi lakóházában, a híres Vilma Házban, majd a Rákóczi-szabadságharc 300., Deák Ferenc születésének 200. évforduló­jának tiszteletére emlékműsort és kiállítást is rendeztek a Klubok Házá­nál. Hosszú László, a JEK elnöke a civü szervezet másfél évtizedes ha­gyományőrző és kultúrát ápoló tevékenységét idézte fel, majd a Spa- nics Katalin keramikusművész által készített II. Rákóczi Ferenc óriáscí­merét helyezték el a közösségi ház falán, melyet Sárdi Árpád, a megyei közgyűlés alelnöke avatott fel. (bm) KÓRUSFESZTIVÁL SZABÁSON. Zenei ősbemutató tette emlékeze­tessé szombaton az első szabási dalostalálkozót. Alapításának harma­dik évfordulóját ugyanis nagyszabású zenei programmal ünnepelte a Rozina Zoltán nyugalmazott iskolaigazgató és karnagy vezette szabá­si női kar. A Szabásért Egyesület kezdeményezéseként a község mil­lenniumi rendezvényeinek méltó megünneplésére alakult többszóla­mú asszonykórus számos sikeres szerepléssel büszkélkedhet. Leg­utóbb egyedüli női énekkarként képviselték Magyarországot az Ópusztaszeren rendezett Kárpát-medencei Kórustalálkozón. A közsé­gért végzett kiemelkedő munkáját Szabásért kitüntetéssel ismerte el az önkormányza.t A hagyományteremtő szándékkal szervezett I. Szabási Dalostalálkozó igazi kuriózuma volt Pintér József zeneszerző Somogyi bokréta című kórusművének ősbemutatója, aki a kórus nagy sikerű kaposvári gálaműsora hatására kérte fel az együttest a ze­nemű első előadására. A karádi, igali és szabási népdalfeldolgozásból álló kórusművet óriási sikerrel énekelte a szabási női kar. FŐZÖVERSENY BÖSZÉNFÁN. Hargita volt a díszvendége a Nem­zetközi főzőversenynek Bőszénfán, ahol Somogy külföldi testvérme­gyéi is összemérték főzési tudományukat. A nyolc csapatból álló nemzetközi mezőnyben bográcsban főtt kapros csirke készült. A leg­finomabbat a zsűri szerint az isztriai csapat készítette. A második Rhein-Neckar, a harmadik pedig a hargitai csapat lett. A tüzes lecsók fesztiváljának főzöversenyét húsz induló közül az Ecsenyért Somo- gyért Egyesület csapata nyerte meg, második lett a Kaposvári Somo- gyért Egyesület lecsója, a harmadikak pedig a zselici falusi turizmus­egyesület lecsófőzői. A Kaposvári Egyetem szarvaságazata is kapcso­lódott a rendezvényhez. Az egészséges életmód jegyében a major te­rületén csak környezetbarát járművekkel közlekedhettek az érdeklő­dők és megismerkedhettek a szarvasfarm lakóival is. A szombati ren­dezvény a megyei önkormányzat Asztali örömök Somogybán ren­dezvénysorozatának utolsó főzőversenye volt az idén. (fe) AGRÁRVÁSÁR CSURGÓN. Sodrófahajítás, főzőverseny és kakas­szépségverseny gazdagította a csurgói mezőgazdasági vásár zárónap­jait. A sodrófaha- jítást a csurgói Szabadosné Ko­vács Bea 26,9 méteres hajítás­sal nyerte. Á fa­kanalat forgatók csirkés lecsót, csirkeragulevest, kakastarajos pa­calt, vargányás szarvasborjúpör- költet, paprikás és tejfölös ka­kaspörköltet, nyárson sült ma­lacot főztek. A nyertes: baromficombot készített vasalva: a kiklopfolt combokat roston sütötte, s közben egy ódon parazsas vasalóval tapo­gatta. Feltűnően sokan választották alapanyagul a szárnyas állatokat, de nem ok nélkül. A rendezvényt ugyanis a nagymartoniakkal közö­sen szervezték a csurgóiak, s a falu leginkább kakashagyományáról ismert. A kakas-ütés már a múlté, ám a kakasszépségversenyt - há­rom kategóriában - megtartották. Az iharosberényi Pécsi László, s Nagyatádról Horváth Csaba és Horváth Gyula büszke taréjosai arat­ták le a babérokat, (va) m s A OÉDÁSZ Rt. átfogó korszerűsítési programot hajt végre a villamosenergia-hálőzaton. A kiegyensúlyozott és zavartalan villamosenergia-szolgáltatási biztosító fejlesztés érdekében folyamatosan dolgoznak a társaság szakemberei. Ennek eredményeképpen: • Kaposváron a Fodor J. utcában a 17. és 38. számtól végig, a B m a 15. és 20. számtól végig, a Vikár B. 11. számtól végig, a Pálóczi utcában végig, a bán az 54/a és az 55. számtól végig, az :ában a 9. és a 14/b számtól végig, a Gerle, a egyi utcában végig, a Lonkahegy egész y utcában végig, a Csalogány utcában a 74. és lig, a Nyár utcában a 109. és a 112. számtól gyi utcában a 8/b és a 11. számtól végig, a ában a 10. és a 29. számtól végig, valamint területén 2003. szeptember 22-én és 23-án 8 imszünet lesz. ok miatt szükséges átmeneti szolgáltatás­iét kérjük! rentjakab ll-es 20 kV-os leágazás átépítése álózat 2003. szeptember 19-én véglegesen rült nyék érintése tilos és életveszélyes! Dél-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság a SOMOGY rádió frekvenciáján ^ \SMk mmM PvJA ~~7t~ri»rucl 2003' szePtember 27 • 9-24 órái9­Kaposvár, TESCO parkoló Információ: .#• United Kozmix 82/317 571, Desperado DJ. Küld 20/252-83-82 f Fiesta J|idit és a zenemanók Kiemelt Jelentkezz már most vetélkedőinkre: övbirkózás, támogatónk: olajbirkózás, Opel kerékcsere verseny. Tel: 82/510-884. Opel Kaposvár Átváltoztatunk, megszépítünk!

Next

/
Oldalképek
Tartalom