Somogyi Hírlap, 2003. szeptember (14. évfolyam, 203-228. szám)

2003-09-01 / 203. szám

2. OLDAL VILÁG TÜKÖR 2003. Szeptember 1., hétfő Magyarok Irakban Al-Hilla Pénteken kezdte meg berendez­kedését Irakban a magyar szállí­tó főegység a Bagdadtól délre fekvő Al-Hillában, máris ellent­mondásos hírek keringenek ró­luk. A Magyar Hírlap informá­ciói szerint a napokban haza­utazik egy vagy két Irakban szolgáló katona, mert veszély­ben érzik az életüket, tábor­helyük közelében aknatámadás történt, szintén a közelben egy kisebb milícia felfegyverzésére elegendő fegyverraktárt és rob­banóanyagot találtak, és állító­lag lőttek is rájuk. - A Honvédel­mi Minisztériumnak nincs infor­mációja arról, hogy az Irakban szolgáló magyar katonák közül többen feladatukat megszakítva haza akarnának térni - reagált Juhász Ferenc honvédelmi mi­niszter. Hozzátette: meggyőző­dése, hogy azok az emberek, akik ezt a feladatot vállalták, a mi hétköznapi hőseink, és ezek az emberek nem kéredzkednek haza. A három konvojban szinte a teljes magyar kontingens meg­érkezett a szálláshelyre különö­sebb atrocitás nélkül. farkas HÁROMNAPOS GYÁSZ. Háromszázezer fős tömeg gyűlt össze Bagdadban, a nedzsefi merényletben el­hunyt Mohammed Bakír al-Haklm ajatollah, síita vallási vezető ravatalánál. A főpap koporsóját kísérő menethez bosszút követelő emberek csatlakoztak. A gyászszertartás kedden ér véget. A pénteki autó- bombás merényletnek legalább 85 halottja volt. A rendőrség a robbantás kapcsán 19 embert tartóztatott le, köztük külföldieket is. ______ __ ___________fotó,europress/epa Hír ek ENSZ-leépítés Biztonsági okok miatt az ENSZ jelentősen csökkenti Irakban dolgozó munkatársainak lét­számát. Irakban dolgozó 400 nemzetközi alkalmazottja közül csak negyvenen-ötvenen maradnak. A létszámcsökken-. tés csaknem az állomány 90 százalékos kivonásának felel meg. mti Vérdíj Szaddámra Amerikai katonák nagy szám­ban megszállták vasárnap az észak-iraki Moszul egyik negye­dét. Előzőleg olyan hírek terjed­tek el, hogy ott tartózkodik Szaddám Húszéin bukott iraki elnök, aki Bagdad eleste óta bujkál. Az amerikai megszálló hatóságok 25 millió dollár vér­díjat tűztek ki a fejére. A bukott diktátor két fián is Moszulban ütöttek rajta amerikai katonák július 22-én. mti Atomerős álláspont Oroszország az újabb amerikai kérés ellenére sem függeszti fel Iránban a busheri atomerőmű építését addig, amíg a Nemzet­közi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) nem tudja bizonyítani, hogy Teherán titkos atom­fegyverkezést folytat, mti Elrettentő érv A phenjani külügyminiszté­rium szerint Észak-Koreának nincs más választása, mint el­rettentő nukleáris erejének nö­velése. „A két fél egymásra sze­gezve tartja fegyverét. Hogyan is bízhatna meg a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság az Egyesült Államokban, és dobhatná el a maga fegyverét? Azt akarjuk, hogy a két fél egy­szerre dobja el, és békésen él­jen együtt” - idézte az amerikai AP hírügynökség a külügyi nyilatkozatot, mti Tengeri tragédia A könnyelműség vezetett Szergej Ivanov orosz védelmi miniszter szerint a K-159-es atommeghajtású tengeralattjáró szombati tragédiájához. Az orosz haditengerészet üze­men kívüli tengeralattjárója tíz­főnyi legénységgel a fedélzetén hajnalban süllyedt el a Barents- tengeren; egyetlen tengerészt tudtak élve kimenteni. A ten­geralattjáró - amelyet négy pontonhoz erősítve vontattak egy hajójavító üzembe tovább- hasznosításra - a viharos idő­járás miatt leszakadt a ponto­nokról és elsüllyedt, mti Jó alap a tervezet Készülőben az EU alkotmánya A nagyobb tagországoknak kedvez az Európai Unió készülő közös alkotmánytervezete. Ma­gyarország jó alapnak tartja a szövegtervezetet, ám több kérdésben is módosításokat szeretne. Budapest Már a Szalonikiben tartott csúcstalálkozó után több ország vezető politikusa is úgy nyilatkozott, hogy az Európai Unió közös alkotmánytervezete igen jó alap a tagországok hatékony együttműkö­désére - mondta az Europressnek Gordos Árpád, a Külügyminisztérium Európai Unió Kommuni­kációs és Társadalmi Kapcsolatok Főosztályának elnöke. Örvendetes tény, hogy a dokumentum ki­dolgozásában régi és új, illetve kis és nagy orszá­gok egyaránt részt vehettek; az ellentétek nem a régi és új tagállamok között alakultak ki. A kulcskérdésekben a választóvonal egyik oldalára a nagyobb országok kerültek, a másik oldalon a közepes és kis országok csoportja tö­mörült. A hasonlóan gondolkodó országok állás­pontjainak összehangolását a tagállamok közül jobbára Ausztria, Finnország, Portugália és Ír­ország kezdeményezte. A főosztályvezető szerint az alap valóban jó­nak mondható, de az alkotmánytervezet intéz­ményi és döntéshozatali kérdésekben a nagyob­bak számára kedvező. Ezért bizonyos javítások­ra, és számos esetben kiigazításokra van szükség. A szövegtervezetet több helyen pontosításra szo­rul: átfedés van például az Európai Bizottság el­nökének, az Unió külügyminiszterének, illetve az Európai Tanács elnökének a feladata között. Magyarország álláspontja szerint a nemzeti és etnikai kisebbségek kollektív jogainak megfelelő biztosítása is hiányzik a tervezetből. AII. rész 21. cikke, ugyan szól a megkülönböztetett elbánások tilalmáról, de az alapvető értékek között e jogok megadása nem jelenik meg. Holott a kormány- és államfők 1993-as koppenhágai csúcstalálkozója során, a csatlakozási feltételek kidolgozásakor el­ismerték a kisebbségi jogi kérdés fontosságát.- Mi azt szeretnénk, hogy ezt a felismerést az alkotmánytervezet is tartalmazza - mondta Gordos Árpád. - Azt szeretnénk, hogy minden tagállamnak legyen saját képviselője az Európai Bizottságban, és hogy őrizzék meg a féléves man­dátumot az EU soros elnöki posztján. A minősí­tett többséget igénylő kérdések esetében a tag­államok az általuk képviselt lakosság 60 százalé­kos támogatottságát szerezzék meg. Minősített többséget általában a gazdasági tar­talmú kérdések igényelnek; így például a vám­politika, a kereskedelempolitika, a fogyasztó­EURÓPAl FÜZETEK K.OlONSZÁM Európai Alkotmány Az Európai Konvent által elf ogatáafcfc dokumentum címe: Szerződés egy európai alkotmány létrehozáséról«»tervezet A N'MrilwtcenslnöW HivöujI Korirwtfiy««i StyaeéQiol f-lomrfl Kftmonr. rtn n Uiixiííu Hatvanezer klikkelő Mintegy kétszeresére nőtt a látogatottsága a Minisz­terelnöki Hivatal (MeH) Stratégiai Elemző Központja internetes oldalának, amióta azon megtalálható az Európai Unió alkotmánytervezetének magyar fordítá­sa. Az internetes oldalon augusztus 19. óta olvasha­tó az alkotmánytervezet, az elmúlt héten több mint 61 ezren tekintették meg, mig korábban heti 33 ezer volt a legnagyobb látogatószám. A szöveg a www.stratek.hu oldalon jelent meg. védelem, az áruk és személyek szabad áramlásá­nak területe. Több ország szakértői is hiányolták, hogy nincs megfelelő rendelkezés az Unió hivata­los nyelveiről sem, holott a himnuszt, a zászlót, a jelmondatot bőségesen részletezi a dokumen­tum. A főosztályvezető szerint a reformjavaslat fő hiányossága, hogy bizonyos részei nem egyértel­műek. Örvendetes ténynek tartja azonban, hogy egy olyan egységes alapdokumentummal fogunk rendelkezni, ami többségében áttekinthető, és le­hetővé teszi az Unió hatékony együttműködését. Legfontosabb érdeme, hogy megerősíti a kibővü­lő közösség értékrendszerét. A cél az, hogy ez a rendszer amellett, hogy befelé hatékony, a nem­zetközi porondon is erőteljesen tudjon fellépni. NAGY VAJDA ZSUZSA Vita ellen A német külügyminiszter óva intette az elégedet­len államokat attól, hogy tovább vitázzanak az Eu­rópai Unió alkotmányának tervezetéről. Joschka Fischer szerint a Konvent által kidolgozott terve­zet „nagy és értelmes kompromisszum a nagy és a kis tagállamok között”, amely mindenki számá­ra elfogadható, még ha nem szükségszerűen tölt is el elégedettséggel minden tagországot. Óva intett a parttalanná váló huzavonától. Szavai szerint „ha valaki vitát nyit az alkotmány tervezeté­nek valamelyik részéről, úgy ő a felelős annak lezárásáért is”. Módosítás és aláírás A Európai Konvent június 13-án fogadta el az Euró­pa jövőjéről szóló alkotmánytervezetet. A doku­mentumot másfél év alatt a jelenlegi tizenöt és a jö­vendő tizenhárom tagország által delegált testület dolgozta ki. Az alkotmánytervezetet a görögországi csúcstalálkozón a Konvent az Európai Tanács elé feijesztette, ezután az olasz elnökség kezébe ke­rült a javaslat. Legközelebb az októberi Kormány­közi Konferencián, Rómában kerül napirendre. En­nek keretében az uniós állam- és kormányfők tár­gyalják meg és alakítják ki a végleges szöveget. Az aláírásra a terv szerint 2004 májusában kerül sor. ÁLLÁSPONT KERCZA IMRE Tisztelettel feljelentem Számlaadási kötelezettség elmulasztásáért tisztelettel feljelentem a Magyar Postát. Cselekményét súlyosbítja, hogy nem egyedi esetről van szó, hanem tömegesen és folya­matosan elkövetett mulasztásról. Azt nem tudom eldönteni, hogy kihez címezzem a feljelenté­sem. Először azt gondoltam, a Fogyasztóvédelmi Felügyelő­ség az illetékes, de az is lehet, hogy az APEH. Még az is, hogy a Pénzügyminisztérium. Előfordulhat persze, hogy az utóbbi két intézmény ebben az esetben társtettes, mert hosszú idő óta elnézi a postára járók bosszantását. Manapság minden előfordulhat. A postán most az a gyakorlat, hogy az okmánybélyeg-vásár- lásra nem adnak számlát, legfeljebb nyugtát, ha jókedve van a postáskisasszonynak. A nyugtával viszont nem lehet tenni semmit, például nem lehet elszámolni sem a vállalatnál, sem a vállalkozásnál. A költség tehát azé, aki megveszi azt. Okmánybélyeg pedig egyre gyakrabban kell. Például annak, aki valamilyen támogatásra pályázni akar, vagy jogorvoslatot keres bíróságon, más hatóság előtt maga vagy a vállalkozása számára. Meg akkor is, ha okmányokat, beadványokat ké­szít. Mint tudjuk, az okmánybélyeg állami bevétel. Ha úgy tetszik, ügyeink intézésének - állami szolgáltatások vásárlá­sának - az ára. Éppen olyan, mintha fagylaltot vennék vagy vacsorát rendelnék, amelyet aztán kifizetek. Szerintem, meg a vállalkozók szerint. A posta szerint pénz cserél pénzt. Ők úgy tekintik, mintha váltanánk vagy esetleg valutát vennénk. A történet szerint egy jókedvű társaság múlatta az időt egy étteremben. Aztán amikor alábbhagyott a jókedv, fizettek, s távoztak. Kértek és kaptak is számlát a fogyasztásukról. Az­tán az ajtóból egyik visszalépett és a pultostól kért még egy nyalókát. A pultos akkor éppen mosogatott. A vendég meg­kapta az árut, kifizette és a többiek után szaladt... A fogyasz­tóvédelem pedig keményen megbüntette a jiultost. Azt kérdezem: nem egyforma a mérce? Es nem egyformán kötelező mindenkire a jogszabály? Az okmánybélyegről ugyanúgy el kell számolni, mint a fagylaltról vagy a nyalóká­ról. A postán is, a vállalkozásokban is. Van egy áthidaló javas­latom: töröljük el a számlát, a cég pénztárosa pedig fizessen bemondásra az okmánybélyegek után. Meg adja oda a vacso­ra árát is. Amíg ez nem történik meg - kétlem, hogy valaha is így lesz -, a posta folyamatosan jogot sért. Ezért kérem a T. il­letékeseket - bárcsak tudnám, hogy kik ők -, büntessék meg. EGYETÉRTEK: 06-90430422 MÁS A VÉLEMÉNYEM: 06-90-330-423 TELEFONÁLJON! Ha egyetért az itt közölt jegyzetek mondanivalójával és akkor is, ha nem. A véleményét meg is indokolhatja. Másokét pedig a 06-90-330-430as telefonszámon meghallgathatja. A hívás díja: 180 Ft+áfa/perc+kapcsolási díj A telefonszám nem hívható rádiótelefonról, külföldről, nyilvános készülékről. Az olvasó mondja NAGYVONALÚ KOLDUSOK - AUGUSZTUS 29. Férfi - Vérlázító, hogy egy olyan személyiséget, mint Tőkés László, Mudurával összemosva isteni kioktatásban részesít­hetnek - nyilván nem alamizsnáért. Nő - Akkor, amikor a magyaroknak kilóg a fenekük a ruhából, mi külföldre adjuk a pénzt. A Tőkés otthon dirigáljon és ne Magyarországon. Mi is koldusok vagyunk; miért kell nekünk mindig másnak adni? TŰZUÁTÉK ŐSSZEL IS - AUGUSZTUS 23. Férfi - Jóslásokba bocsátkozik, mumusként ijesztget bennün­ket. És én sem értek egyet a parasztok aszálykárkérelmével: örökké az államnál fog jelentkezni az, akinek a vállalkozása nem jön be? Merre vezet ez az út? A mi fizetésünkből levon­ják, hogy egyes trehányok megéljenek? Férfi - Orbán annak idején tízszer ennyiért csináltatta a tűzi­játékot amerikaiakkal, most a negyedrészéből csináltatták meg. S hogy politikai botrányok lesznek? Mit is’várhat az ember ettől az ellenzéktől: mindenbe belekötnek, ócsárol­nak, nekik semmi nem jó. AIII/III. helyett beindították a pol­gári köröket, mindenhol besúgók vannak. KENYÉR ÉS CIRKUSZ - AUGUSZTUS 19. Levélíró - „A Cirkusz és kenyér című publicisztikaszerű cikk első sorában aposztrofált szájtáti tömegnek politikai rend­szertől függetlenül joga van az augusztus 20-i ünnepségek látványosságaihoz. Ez a legkevesebb, amit elvárhatunk a mindenkori kormánytól. Ne sajnálja egyetlen botcsinálta, tapintatlan - az olvasók érzületére sem tekintettel lévő - újságíró ezt a kis élvezetet.” A VÍZ AZ ÚR. Ketten meghaltak hét végén, amikor özönvízszerű esőzés zúdult Olaszország északkeleti térségére, nem messze az osztrák határtól. Az egyik áldozat sárlavinába fulladt, a másikra pe­dig egy hegyi vendégfogadó épülete omlott. A helybelieket néhány napja még a tikkasztó kánikula gyötörte, néhány óra alatt azonban 320 milliméter csapadék hullott a vidékre. _______fotó, europress/epa

Next

/
Oldalképek
Tartalom