Somogyi Hírlap, 2003. augusztus (14. évfolyam, 178-202. szám)

2003-08-01 / 178. szám

Megyei körkép résztvevői. A futók - akik arra akarják felhívni a figyelmet, hogy 2003 a fogyatékossággal élők európai éve - hosszú és fá­rasztó útjuk során közel 2000 kilométert tesznek meg, s 256 település polgármesteri irodáját keresik fel, (w) ____ ■ KAP OSVÁR. A megyeszékhely­re érkeztek tegnap az ötödik al­kalommal megrendezett Délhús Körmaraton Magyarország futás Felértékelődik a közmunka A megyei területfejlesztési tanács a közmunkaprogram idei támo­gatására 103,7 millió forintot kü­lönített el. A kiírás nyomán 15 pá­lyázat érkezett, több mint 200 millió forintos igénnyel. Dr. Vé­kony László, a megyei területfej­lesztési tanács vezető főtanácso­sa elmondta: három település - Darány, Igái és Somogyvár - pá­lyázata tartalmi és formai szem­pontból nem felelt meg a kiírás­nak. A támogatott hónapok szá­mát ötről négyre módosították, s csökkentették a létszámot is. Az adott lehetőségeket a szűkös for­rásokhoz kellett igazítani. E há­látlan feladatot egy, a központi rendszerből átvett értékelési pontrendszer alapján - a szubjek­tivitás lehetőségét is kizárva - vé­gezték. (Folytatás a 4. oldalon) US” www.somogyihirlap.hu . A közmunkások Szentbalázson tegnap a közterületeket szépítették fotó. kovács tibor De egy paprikától nem tud meg semmit arról, hogy mi történik. A világ, Magyarország és a megye legfontosabb eseményei. Ha friss hírekre kíváncsi................... ........................ ww w.somogyihirlap.hu HAZAI TÜKÖR A negyven­milliomodik IC-utas 3. oldal KAPOSVÁR Megszépült a füredi kultúrház 5. oldal PORROGSZENTPAL Három műszak egy napon 7. oldal Keserédes a szederszezon Rinya mente Hírek KAPOSVÁR. Életveszélyt okozó testi sértés miatt emelt vádat a So­mogy Megyei Főügyészség az el­len a tizenéves fiú ellen, aki fel­gyújtotta egy barátját Nagyatá­don. A fiú társaival együtt a Rinya-patak partján szipuzott, s a társaság ehhez mintegy tízliter­nyi benzint használt fel. A cso­port egyik 15 éves tagja azonban magára öntötte a benzint, s az egy évvel idősebb társa tréfából belobbantott egy öngyújtót a fiú ruhája mellett. A fiú ruhái azon­nal lángra kaptak, s a gyerek tes­tének mintegy 40 százalékán megégett. A vádlott fiú szabadlá­bon várhatja ügyének tárgyalását. SEGESD. Félmillió forint több­letforrást nyújtott a segesdi ön- kormányzat, hogy korszerűsít­sék a vizesblokkot az általános iskolában. Az önkormányzat több közmunkást is biztosított az iskola környezetének szépíté­séhez és a nyári felújítási mun­kálatokhoz, s így a tanévkezdé­sig néhány oktatási helyiséggel is bővítik az intézményt, (bm) BALATONSZÁRSZÓ. Még eb ben a ciklusban az egész déli par­ton megépülhet az autópálya - mondta tegnap Kiss Péter kancel­láriaminiszter Szárszón, ahol megtekintette az Ordacsehiig tar­tó szakasz építési munkáit. A köz- beszerzési eljáráson győztes Szár­szó Konzorcium márciusban vet­te át a munkaterületet. A tervezett 2005. júniusi befejezésig 19 kilo­méternyi autópálya épül 65 milli­árd forintért; 8 millió köbméter földet mozgatnak meg. (Továb­biak a 3. oldalon) Légből kapott energiák Az uniós egyezmények alapján a mai duplájára, vagyis leg­alább hat százalékra kéne hazánkban növelni a megújuló ener­giaforrások részarányát az energiafelhasználásban. Ez akkor éppen a fele lesz az uniós értéknek. Jelenleg nálunk még nem jellemző, hogy alternatív energiaforrásokat használnak. So­mogybán is kevés példa van erre, ám annál több törekvés. ______ Megyei körkép Az alternatív energiaforrások közül a napelemek és napkollektorok ke­rültek először hazánkba. Nagyobb hálózati alkalmazásuk azonban máig nem terjedt el. Inkább csak egyéni hasznosításukra van példa. Somogyvámoson, a Krisna völgyben például napelemek se­gítségével nyerik az elektromos áramot. Pőcze Vilmos, a völgy ter­mészetvédelmi osztályának veze­tője elmondta: kifizetődő volt fel­szereltetni a napelemeket. Nyáron az energia nagyobb részéhez így jutnak hozzá. Magyarországon a szakemberek szerint az egy ház­tartás által felhasznált energia 70- 80 százalékát lehetne megspórolni a nyári hónapokban, télen pedig MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK MAGYARORSZÁQP'hSL *= Az ország területére eső évi 400 Ei energia­mennyiség ezrelékében ---------­. 0.1? M-- □. U la ' fel—/ Bie Nap- ÍSzéi energia J massza sugárzás ^ j 10-15 százalékkal kéne kevesebb áramot használni. A környező or­szágok közül Ausztriában napkol­lektorokat is használnak, amiből meleg vizet nyernek. Egy átlagos méretű családi ház felszerelése ilyen szerkezetekkel egyébként másfél millió forintba kerül, ami a1 szakemberek szerint hat-tíz év alatt megtérül A hozzáértők azt tanácsolják, hogy a napelemeket szélgenerátorokkal kombinálva szereljék fel a háztartásokat, hi­szen a szél éjszaka és télen is fúj. Megyénkben eddig alig húsz ház­nál alkalmazzák ezt a lehetőséget. Somogybán a szélenergia hasz­nosítására van a legtöbb terv. Mar­cali környékén két, a szélerő mé­résére alkalmas, speciális létesít­ményt állítottak fel és további két helyen vizsgálatokat végeznek a megyében, hogy érdemes volna-e befogni a szelet. Az ötven méter magas mérőtorony, egy éven ke­resztül, tízpercenként továbbítja egy budapesti számítóközpontba a Marcaliban és a Nemesvidon mért szélerősséget. Himer László, az egyik alterna­tív energiahasznosítással foglalko­zó cég képviselője elmondta: a szélenergia világszerte elterjedt és Európában is bizonyította haté­konyságát. Magyarországon eddig két szélpark működik, míg a szomszédos Ausztriában három­A fekete szeder felvásárlásával az idei bogyósgyümölcs-szezon utolsó szakasza is megkezdődött a Rinya menti termőtájon. A ke­vés sikert hozott málna­szezon után a szeder akár kétszeres haszon­nal is kecsegtet, már akinek van mit szedni. A szakemberek a szoká­sos termés negyedére sem számítanak a sú­lyos aszály, a korábbi fagykárok, sőt a terme­lők elkedvetlenedése nyomán.- Segesd térségében korábban 70-80 gazda foglalkozott szeder­termesztéssel, összesen mintegy 4-5 hektáron. Mára ebből szinte semmi sem, maradt, mert a fagy­károk és a lecsökkent kereslet mi­att tömegesen vágták ki a töveket a gazdák - mondta Segeda István falugazdász. - Kutas térségében szinte teljesen elfagyott a szeder, a segesdi ültetvények azonban valamivel jobb helyzetben van­nak - mondta Horváth Csaba, a térség egyetlen, kistermelőkből álló önálló szervezete, a Segesdi Bogyósgyümölcs-termesztő Szö­vetkezet elnöke. - Tavaly a 300 fo­lyóméternyi, folyamatosan öntö­zött szederültetvényen 18 mázsa termést szedtem, s az idén is leg­alább tizenkét mázsára számítok. Kevesebb ugyan a ter­més, de a tavalyi mintegy 40 forintos átlagárhoz ké­pest jobb az idei szezon: a 230 forintos tálkás, a 140 forintos guruló minő­ség mellett érdemes szedni 100 forintért a kétsoros rekeszes minő­séget is. Az integrátori feladato­kat is ellátó szövetkezet már megkezdte az átalakulást TÉSZ-szé, amely részesülhet majd uniós támogatásokból is. A két fa­lu nyolcvankét termelője össze­hangolja a felvásárlást és értékesí­tést, amellyel mintegy 5-10 száza­lékkal több hasznot érnek el a szervezetlen kistermelőkhöz képest. A térségi bogyósgyümölcs­termesztés súlyos válságán azon­ban ez csak kevéssé lendít. Néhány nagyobb ültetvény- telepítés elle-nére is évek óta folyamatos a termesztés lassú visz- szaszorulása. bíró mária Pénztárcakímélő döntések Kaposvár A szakemberek szerint 6-10 év alatt térül meg a lakást fűtő napkollektor száz. A környezetkímélő és kör­nyezettakarékos zöld energia elő­állítását egyébként az unió is tá­mogatja. (Folytatás a 4. oldalon) 03* www.somogyihirlap.hu . Az idén 228 millió forintot ha­gyott az önkormányzat a ka­posváriak zsebében. Ez or­szágosan is kiemelkedő ered­mény. A kaposváriak befizetett adófo­rintjaikért joggal várják el, hogy biztonságban éljenek. Erre eddig kilenc posztos rendőr ügyelt. Februártól már tizenhármán van­nak, és 12 közterület-felügyelő is segíti őket. A városi rendőrkapi­tánysággal való jó együttműkö­dés révén a korábbi 9 helyett 18 körzetre osztották Kaposvárt. Et­től azt várják, hogy a rendőrök fogékonyabbak lesznek a körzet­ben élők gondjaira. Anyagilag is támogatja a város a biztonság nö­velését. Újabb alkalmazottak fog­lalkoztatására, robogók és rádiók vásárlására 10 millió forint támo­gatást adtak. A térfigyelő kame­rarendszer kiépítését 15 millió fo­rinttal segítették. A berendezések járulékos haszna, hogy több rendőr jut a külterületekre lóval, motorral, autóval. Létrehoztak egy bevetési egységet is tíz jól ki­képzett rendőrből. (Folytatás az 5. oldalon) á . Nyerjen kétszer a Somogyi Hírlappal! AJkéZZszleteít Ajándéksorsolás előfizetőink között 1000 000 Ft értékben! <£ ---------------------------------------------------­--------------------^ --------------------------------------------------------- ww w.somogyihirlap.hu -----------------------------------------------------------------------------------------­Somogyi! flap liIIIIlii IMII KJ J JL 9770865 9 1205311 0 3 1 7 8_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ XIV . Évfolyam, 178. Szám. Ára: 78 ft, Előfizetve: 53,30 ft KÖZÉLETI NAPILAP 2003. Augusztus 1., Péntek

Next

/
Oldalképek
Tartalom