Somogyi Hírlap, 2003. július (14. évfolyam, 151-177. szám)

2003-07-01 / 151. szám

www.somogyihirlap.hu .Somogyi Hírlap Jl f fllJflfflllf! Ili XIV. Évfolyam, 151. Szám. ára: 78 ft, Előfizetve: 53,30 ft KÖZÉLETI NAPILAP 2003. Júuus 1., Kedd KAPOSVÁR Köszönet a gyógyítóknak 5. oldal FIAD A játszótér a falu találkahelye 6. oldal TABI TÜKÖR Fesztivált nyertek a táncosok 7. oldal Hírek SOMOGY MEGYE. Havi 98.882 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazottak bruttó átlagkere­sete Somogybán. Az első ne­gyedéves KSH-értékelés kimu­tatta: ez 14 százalékkal több az elmúlt éves adatoknál. A nettó átlagkereset - januártól március végéig - 70.133 forint volt, ami 21 százalékkal haladta meg az előző esztendő első negyedévét. A somogyi bruttó átlagkeresetek azonban továbbra is jelentősen, több mint 29 ezer forinttal elma­radnak az országostól, (hm) NAGYATÁD. Új adósságkezelési szolgáltatással bővíti a szociális ellátások körét az önkormányzat. A képviselő-testület által elfoga­dott rendelettervezet szerint ezentúl a másfél évesnél nem ré­gebbi közüzemi tartozásokból és lakbérhátralékból szociális rászo­rultság alapján akár 75 százalé­kot, maximum 200 ezer forintot is elengedhet az önkormányzat. Nagyatádon jelenleg több mint 12 millió forint lakbérrel és hulla­dékdíjjal tartozik a lakosság az önkormányzatnak, (hm) NAGYKANIZSA. Varasdra szer­vezett látogatást a nagykanizsai székhelyű Dráva-Mura Euroré- gió Kht. A magyar szakemberek a horvát tisztiorvosi szolgálat szervezeti felépítésével és prog­ramjaival ismerkedtek. A meg­beszélésen Rajka Pticek, a varas- di gimnázium igazgatója a horvát-magyar-szlovén és oszt­rák összefogással megvalósuló Nyári nyelviskola programjáról szólt, ahol négy nyelvet tanul­hatnak háromhetes kurzuson az eurorégió - többek között me­gyénk - fiataljai, (va) DARÁNY. Két tucat anyaállattal gyarapodott a juhnyáj a darányi ősborókásban, s velük már több műit félszáz rackajuh legel a ter­mészetvédelmi területen. A most érkezett állatok Papadimitriu Athina farmjáról származnak. A DDNP kezelője azért anyajuho­kat hozatott, mert megpróbálkoz­nak a borókásbeli állomány sza­porításával. Idővel százra szeret­nék növelni a számukat, (ni) SIÓFOK. Mától már négy déli parti városban, Siófokon, Balatonföldváron, Lellén és Fo­nyódon működik szezonális bűnmegelőzési központ. A Biz­tonságos Magyarországért Köz- alapítvány, a belügyi tárca, vala­mint önkormányzatok és civil szervezetek összefogása eredmé­nyeként működhetnek az irodák; az első ilyen 2001-ben kezdte meg működését Földváron, ta- valy Siófokon is nyílott, (fi) m Fellélegezhetnek a tejtermelők Maratoni ülés után megállapodás született tej­ügyben. A piaci stabilitás érdekében 5,2 milli­árd forintnyi forrást biztosítanak az integráci­ós alap fenntartásához. A szaktárca mintegy kétmilliárd forintot ad, a termelők és a feldol­gozók 3,2 milliárd forintot vállalnak. Az új fel­állás szerint ma kezdenek el dolgozni. Megyei körkép A somogyi tejpiaci szereplők örömmel fogadták a hírt, hogy egyezség jött létre végre a tejtermékta­nácsban. Baranyai Sándor, a megyei FM-hivatal vezetője szerint a szaktárca pozitívan állt az ügy­höz, hathatós lépéseket tett a megoldás érdeké­ben. Vonyó Katalin, a szervezet, somogyi küldöt­te lapunk kérdésére tegnap kifejtette: fontos lépés történt. Ha nem szüleük megállapodás, könnyen felborulhatott volna a piaci egyensúly és ez szin­te minden szereplő életét befolyásolja... A mosta­ni egyezmény lényege, hogy a tejpiaci szereplők 5,2 milliárd forintot adnak össze az intervenciós alap fenntartásához.- Örülnék, ha a megállapodás minél tovább ki­tartana - hangsúlyozta Vonyó Katalin. Hozzátet­te: a termelők és a feldolgozók - kétharmad-egy- harmad arány­ban - 3,2 milli­árd forintot biz­tosítanak, a töb­bit a szaktárca adja. Korántsem mellékes dolog, hogy mi lesz a kistermelők sor­sa, akik igen­csak eltérő szín­vonalon és haté­konysággal dol­Megnyugodhatnak a tehenek is: szükség van a tejre fotó: láng goznak. A marcali tejüzemmel áll napi kapcso­latban Mándli István somogyszentpáli ősterme­lő. A nyolcvanas években épült istállójában 20 szarvasmarhának is jutna hely, de csak négy te­henet és ugyanannyi borjút tart. Mindennek oka az évek óta tapasztalt piaci helyzet. Nem tö­ri fejét komolyabb fejlesztésen, igaz, nem is bosszankodik; az átvett tej 99 százaléka extra minőségű, mindig megkapja pénzét. Az extra tej literje egyébként továbbra is 72 forint 50 fil­lér. (Folytatás a 4. oldalon) i®5 www.somogyihirlap.hu . Veszélyes kedvencek kordában Megyei körkép Szakemberek tudomása sze­rint Somogybán nem tartanak házi kedvencként veszélyes vadállatokat. A nemsokára életbe lépő törvény után pedig a zugtartókat is megtalálják. Dr. Tóth Szabolcs megyei állatvé­delmi felügyelő szakállatorvos úgy tudja: Somogybán nem tarta­nak veszélyes emlősöket, hüllő­ket házikedvencként. Kaposvá­ron egyedül Pécsi Tibor terráriu- mában találhatók veszélyes hül­lők. A megyében közel húszán tartanak futómadarat - a strucc és az emu is a veszélyes kategóriába tartozik -, de ők bejelentett tele­peken nevelik a szárnyasokat.- A kisállat-kereskedőket egy­előre nehéz ellenőrizni - mondta dr. Tóth Szabolcs. - A rájuk vo­natkozó jogszabályokat várható­Tigrispiton a terráriumbán. A veszélyes hüllők nem lakásba valók fotó: láng Megszűnt az iskola PORROGSZENTKIRÁLY Tegnap óta nincs iskola Por- rogszentkirályon. Szlávecz Károly- né polgármester elmondta: sajnál­ják, hogy be kell zárni a több mint százéves intézményt, ám gazda­ságtalan volt a fenntartása. Az el­határozás már érlelődött néhány éve, csak az érzelmi kötődés min­dig erősebbnek bizonyult. Tavaly decemberben közmeghallgatást tartottak, és idén a fenntartó négy település - Porrogszentkirály, Porrogszentpál, Somogybükkösd, Porrog - képviselő-testülete közös testületi ülésen döntött a meg­szüntetésről.- Az intézmény két tantermé­ben három osztály működött ki­lenc kisdiákkal, és szeptember­ben mindössze két új beiratkozó lett volna - mondta Szláveczné. Az állami normatívát az önkor­mányzatoknak több mint ötmillió forinttal kel­lett kiegészíte­ni, és a kor­mány nem fi­nanszírozza a felemelt peda­gógusbéreket sem. Nem tudtunk szak­tanárt biztosí­tani a számí­tástechnika- és az idegennyelv-ok- tatáshoz, valamint korszerűsíteni kellett volna az épületet, mintegy húszmillió forintért, amit a négy település nem vállalhatott. Az önkormányzat a 300 négy­zetméter alapterületű iskolaépü­letet nem értékesíti, hanem hasz­nosítani szeretné, turisztikai vagy kézműves célra. A vállalkozókat nem sújtja helyi adó, csak kom­munális, ezért remélik, hogy lesz olyan vállalkozó, aki lát benne fantáziát. varga andrea Orvoslakás doktor nélkül Tarany Fél éve áll üresen a taranyi orvoslakás, miután a község háziorvosa nem volt hajlandó beköltözni a korszerű szolgála­ti lakásba. Kétszeresen is meg­üresedik az orvosi lakótér, mert négy év után ismét helyben lakó doktor nélkül marad a falu.- Dr. Kőhalmi Erika háziorvos egy­oldalúan felmondta az önkor­mányzattal kötött szerződését, melyet a képviselő-testület el is fo­gadott - mondta Somosi József pol­gármester. Az orvos és az önkormányzat között korántsem volt felhőtlen a viszony az utóbbi időben. Az ön- kormányzat a meglévő, 64 négy­zetméteres bérlakásban helyezte el a faluba négy éve költöző házi­orvost, de időközben pályázati le­hetőség is nyűt, hogy régi elképze­lés szerint a rendelő mellett alakít­sák ki az állandó orvoslakást. Az orvosnő igényeit figyelembe véve egy 160 négyzetméteres új lakrész készült a rendelő tetőterében 16 millió forintért, ám a doktor lak­bértámogatással sem volt hajlandó azt használatba venni. Somosi József elmondta: az or­vosnő távozásával megüresedik a régi és az új orvoslakás is, de to­vábbra is helyben lakó doktort szeretne a falu. A praxist hat hó­napig értékesítheti ajvíaglódra tá­vozó orvos, utódját azonban az önkormányzatnak is el kell fogad­nia. Addig a gyógyítást változatlan rendelési időben július 1-től dr. Mayer András helyettesítő orvos látja el, aki Nagyatádról jár ki Taranyba. ______ bíró maria ________________________________________________________________________ hogy a Somogyi Hírlap Vasárnap Reggel sem hagyja Önt friss információk nélkül sztárok, sztorik, pletykák % :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ji’rvni • (prjiib A Vasárnap Reggel* előfizethető kézbesítőinknél illetve a ’ 06-80-200-434-es ingyenes telefonszámon sporthírek S Jelentkezési lap Jalanlkaatan játékunkra! Küldjön bo magáról minimum 4, maximum 12 db fényképet, melyeket tiivaaan viaiontlátna lapunkban éa a világhálón, A fotókat a kitöltött jalantkazéai lappal agyütt küldj# cimünkra: Somogyi Hírlap, Kopogván Kontráwy u, J/a, Borítékra Írja rá „NETt hölgyek". (a * wtán w«rk»utfeé|tlnlriwn áiveMAk) Név: =============^^ Életkor: Település: ________________________ Telefon: _____„ ér tesítési cím: ____________________________________ (valamennyi kategória kitöltendő!) Nyilatkozat „Alulírott, jelen adatlap kitöltésével és jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok, hogy a „NETt hölgyek” játékban az általam beküldött képek az Axel Springer- Magyarország Kft. (AS-M Kft.) áltat kiadott lapokban, illetve a lapok internetes oldalán megjelenjenek. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. A fényképeimmel, illetve személyes adataimmal kapcsolatban semmilyen anyagi ellenszolgáltatásra nem tartok igényt. Keit: -------------------------------———— Áiáírás i8 év en aluli személyek esetében a felügyeletet gyakorló szülők (szülő) aláírása is szükséges. Törvényes képviselőként hozzájárulunk gyermekünk fenti nyilatkozatához: Aláírás Aláírás www.somogy8hirlap.hu kerülnek majd, s nem is szenved­nek otthonukban. (Folytatás a 4. oldalon) i®” www.somogyihirlap.hu . an még ebben az évben módosít­ják, így jobban követhetővé válik a hüllők és rovarok otthoni tartá­sa. Az élőlények megfelelő helyre

Next

/
Oldalképek
Tartalom