Somogyi Hírlap, 2003. március (14. évfolyam, 51-75. szám)

2003-03-01 / 51. szám

KAPHATÓ AZ ALMANACHl A Somogyi Hírlap Almanach 2002 című kiadvány levélben és telefonon ír— megrendelhető, irodáinkban megvásárolható. Kaposvár, Kontrássy u. 2/a. @ 82/528-120 • Siófok, Hock János köz 2., Nagyatád, Baross G. u. 5/a www.somogyihirlap.hu 9II770865II9 1 2060" 0 3 0 5 1 XIV. Évfolyam, 51. Szám. Ára: 78 ft, Előfizetve: 53,30 ft KÖZÉLETI NAPILAP 2003. Március 1., Szombat Tavaszi lemosó permetezésekhez ÁGRÓL PLUSZ FUNGURAN-OH Keresse a gazdaboltokban! Ingatlanpiac: túl a csúcson Nem csak országosan, Somogybán is ki­emelkedően jó évet zárt tavaly a lakásépíté­si piac. Az országban több mint 31 ezer, a megyében pedig 2170 lakás épült. Az utolsó negyedév adatai azonban már visszaesésről árulkodnak. A következő 1-2 évben így biz­tosan elmarad az újabb lakáspiaci boom. Megyei körkép Az elmúlt tíz évből a legutóbbi két évben épült a legtöbb lakás országszerte. Somogybán a Széchenyi tervből elnyert önkormányzati for­rásoknak köszönhetően még az országos át­lagnál is nagyobb volt a fellendülés. A kamat- támogatásos rendszer által megteremtett ke­reslet és az ebből származó építőipari extra­profit jó hatással volt a somogyi lakáspiacra. Kaposváron épült a legtöbb lakás a megyé­ben. Két év alatt 547 új lakást vettek használat­ba. Barcson 88 szociális bérlakást adnak át az idén, Siófokon pedig két év alatt 160 bérlakást vehetnek birtokba a tulajdonosok. SOMOGY LAKÁSÉPÍTÉSI ADATAI Kiadott lakásépítési engedélyek 2170 a f 945 | 646 s . 86 §f Az épített lakások átlagos alapterülete % o .......... u_ 20 00 2001 2002 Az építőipar húzóereje 2002-ben kétségtele­nül a lakáspiaci konjunktúra volt. Kalmár Tibor, a Kalmár Kft tulajdonosa elmondta: több mint 150 lakást építettek az elmúlt két év­ben és a fellendülést az is jól jelzi, hogy a ke­reslet annak ellenére sem csökkent, hogy 1998-tól duplájára -120 ezer forintról 230 ezer forintra - emelkedett az új lakások négyzetmé­terének ára. Szakemberek szerint a lakásépíté­si hullám elérte csúcspontját. Kalmár Tibor azonban úgy látja, ha hasonló fellendülés nem is várható, az ingaüanpiac továbbra is mozgás­ban marad. Hiszen sokan kizárólag befektetési céllal vásárolnak lakást. Információink szerint olyan befektető is van, aki 20-30 lakással egy egész társasházat megvásárolt annak érdeké­ben, hogy bérházként hasznosítsa. Varga Anita, az Adler-Sio Kft munkatársa el­mondta: cégük jelenleg is több mint száz lakás építését végzi a Balaton-parton, és az elmúlt két évben többször annyi lakást építettek, mint bármikor korábban. Az önkormányzatoknak bérlakások készültek, még a magánmegrende­lők részére inkább felújításokat végeztek. Dr. Szász István, a Balaton környéki ingat­lanforgalmazók egyesületének elnöke elmond­ta: továbbra is óriási a kereslet a lakáspiacon, és telkeket is előszeretettel vásárolnak befekte­tésként, de hosszú idő után, az év elejétől a családi házas ingatlanpiac is fellendült. Boldizsár Balázs, a Boldizsár ingatlanügy­nökség vezetője szerint sem vetette vissza a használtlakás-piacot az, hogy nagyon sok új la­kás épült. Az öt-hat millió forintos lakások cse­rélnek legkönnyebben gazdát, és 8-10 milliós értékű ingatlanból van a legnagyobb kínálat. Szerinte az uniós csatlakozásnak is árfelhajtó ereje van, hiszen sokan remélik, hogy még a tagság előtt olcsóbban juthatnak lakáshoz. Az építési engedélyek másfél-két éves idő­Kaposvár, Barcs és Siófok vezet a lakásépítésben távban jó előrejelzői a lakásépítéseknek, már­pedig ezek hosszabb ideje stagnálást mutat­tak. Somogybán tizenkét százalékkal keve­sebb építési engedélyt adtak ki az elmúlt ne­gyedévben, mint korábban. Ez azt jelzi, hogy azok, akik gyorsan akartak lakáshoz jutni vagy igénybe tudták venni a kamattámogatást, túl vannak a lakásvásárláson. Éppen ezért a szak­értők lassú csökkenés után azt várják, hogy egy-két évig stagnálni fog a piac és a mostani­hoz hasonló hullám nem várható, fábos erika Csökkennek a diákterhek Barcs- Áz iskoláskorú gyerekeink ma többet „dolgoznak”, mint egy át­lagos felnőtt; a felmérések szerint a középiskolában, ahol több mint ötvenórás a munkahét. Mindenki egyetért a tanulók terheinek csök­kentésével, mégsem történt eddig semmi - hangzott el azon a teg­napi pedagógusfórumon Barcson. Kuzma László országgyűlési kép­viselő a közoktatási törvénymó­dosításról tartott tájékoztatót. A buktatással kapcsolatban el­mondta: az EU országaiban ve­gyes a kép. Svédországban, Dáni­ában, Angliában például nincs al­sóban buktatás, ugyanakkor a franciák és spanyolok megenge­dik. Szó volt még a tankötelezett­ség 18 évre növeléséről. Elhang­zott: nőhet a középiskolák létszá­ma, viszont leértékelődhet az érettségi. ______ nagy László Fa ntomszámlák a szeméttárolókért Barcs Kétszer kérik a pénzt ugyanazért a szolgáltatásért Barcson; a jelen­legi szemétszállítók szerint ugyanis a KVG Rt is benyújtotta a szeméttároló konténerek bérle­tére vonatkozó számlát a barcsi­aknak az idei első negyedévre, jóllehet velük december végén szerződést bontott az önkor­mányzat. Január elsejétől szol­Ellentét első perctől Az utód azt veti a kaposváriak szemére, hogy az utolsó pillanatban szedte össze edényeit, s nem engedte át a közületi szemétszállítást. A kaposváriak állítják: csupán éltek a hulla­dékgazdálkodási törvény adta lehetőségek­kel. A munkához a szeméttelepen lévő saját tulajdonú területüket használják, eközben a barcsi szeméttelep január óta nem üzemel­tethető, mert lejárt az engedélye. gáltatót váltott Barcs önkormány­zata, a pécsi központú Biokom kft-t bízva meg a szemétszállítás­sal. A társaság képviselői szerint azonban az előd, a Kaposvári Vá­rosgazdálkodási Rt is megküldte az idei első negyedévre a lakókö­zösségeknek és valamennyi kö- zületnek a szeméttároló bérleti számlákat. - Azok után a konté­nerek után fizettetne a kaposvári cég, amelyeket december utolsó napjáig elszállított a városból - mondta ifj. Feigli Ferenc, a Biokom barcsi kép­viselője. - Nem tud­juk, hogy miért teszi ezt a kaposvári tár­saság, hiszen a kiál­lított számlák után áfát fizet, ugyanak­kor kevés az esélye, hogy befizetnék a barcsiak. Az új szolgáltatónál úgy tudják: Barcson minden érintett lakókö­zösséghez és valamennyi közület- hez benyújtotta a számlát a KVG Rt. A kaposvári társaságnál ugyan­akkor azt mondják: csak azoknak a közületeknek küldtek, amelyek­kel szerződésben állnak. Ilyen je­lenleg több mint félszáz van. - Ki­zárólag azoknak számlázunk, akikkel szerződéses viszonyban vagyunk. El nem végzett tevékeny­ségért nem kérünk pénzt - jelen­tette ki Püspök Rudolf, a társaság vezetője. Az rt szakemberei szerint az állításnak azért sem lehet alap­ja, mert nyilvántartásuk sincs a barcsiakról. Amikor a KVG Rt vé­gezte Barcson a szemétszállítást, az önkormányzatnak számlázott. A kaposvári társaságnál azt is hozzátették: ameddig van olyan közület Barcson, amelyik őket vá­lasztja, addig elvégzik a vállalt munkát. nagy LÁSZLÓ Gyorsul az autópálya-építés ___________Budapest Né hány éven belül a mostani­nak több mint négyszeresére nőhet a magyarországi autópá­lyák és gyorsforgalmi utak hossza. A kormány közelmúlt­ban elfogadott autópálya-építé­si programja Somogy számára is kedvező változásokat hozhat. Dr. Kolber István somogyi ország- gyűlési képviselő (MSZP) szerint az Európa-terv , . ....... ....... egyik legfonto A Byorsforgalmi úthálózat bővülésé sabb eleme 2003-2006 autópá­januárig 326 kilométer autópálya és 94 kilométer autóút épül meg. Mindehhez jelentősen emelni kell az autópálya-építésre fordított ösz- szeget: eddig a GDP 0,65 százalé­kát fordították ilyen célra, 2003 és 2006 között ennek csaknem négy­szeresét, a GDP 2,1 százalékát. Ez mintegy 1000 milliárd forintot je­lent. S nemcsak költségvetési for­rások állnak majd rendelkezésre, hanem uniós pályázatok, ISPA-, valamint kohéziós és strukturális alapok az lya-építés mely So­mogy jö- v ő j e szem- pontjából is megha­tározó jelen­tőségű. Á kormány a kö­zelmúltban fogadta el a 2015-ig szóló programot, amely a korábbi, 2001-es tervhez képest Somogyot illetően két lényeges változást is tartalmaz. Az egyik, hogy 2015 helyett már 2006-ra el­készül a tervezett két autópálya­szakasz, a másik pedig az, hogy kibővült az M9-es eredetileg Ka­posvár és az 54-es út közti részre tervezett szakasza egy Soprontól Nagykanizsán át Kaposvárig tartó szakasszal. Jelenleg a gyorsforgal­mi úthálózat hossza 633 km, a 2015-ös cél 2520 kilométer. Az új terv szerint az első ütemben, 2007. is. ® Emellett bankköl­csönök, magántő­ke, kon­cessziók is hozzájárul­nak az ösz- “ szeg előte­remtéséhez. Kolber István el­mondta: Somogybán az idén elindul a 19 kilométeres Balatonszárszó-Ordacsehi autópá­lyaszakasz megépítése, amelyet 2005-ben adnak át. Megkezdőd­nek az előkészületek a Zamár- di-Balatonszárszó és az Ordacse- hi-Balatonszentgyörgy közti, ösz- szesen 38 kilométeres szakasz megépítésére. Az átadási határidő 2006. Somogybán ez 160 milliárd forintos beruházást jelent, amely a megye történetének eddigi legna­gyobb értékű beruházása. S nem­csak abszolút értékben, hanem gazdaságélénkítő hatását tekintve is jelentős fejlesztés. jakabedit Hírek SOMOGYSZOB. A Somogyszob-Nagyatád vonalon hétfőtől helyre­áll a vonatközlekedés. Emlékezetes: a gyártási hibás BZ-motorvona- tok tengelyátvizsgálását január végén rendelték el. Ennek nyomán az ország számos vasúti mellékvonalán - így a somogyszobin is - for­galmi zavarok voltak, s vonatpótló buszok szállították az utasokat. A nagyatádi vonalon hétfőtől egy, a nagyjavításon már túlesett mo­torkocsit állítanak forgalomba. A következő két hétben a MÁV Rt to­vábbi tíz vonalán áll helyre a közlekedés (bf) NAGYKANIZSA. Nyolcvannál több dolgozójától megválik a nagykani­zsai DKG East Rt. Közülük többeknek a GE Lighting Tungsram nagyka­nizsai gyára biztosít elhelyezkedési lehetőséget. Az elbocsátást többek között a cég 900 millió forintos nyereségcsökkenése indokolta, (va) SZÜLÖK. Befejeződött a közvilágítás korszerűsítése Szulokban; 132 lámpát cseréltek modernebbre, s ez öt éven át évi 800 ezer forintos költséget jelent a falunak, (ni) ______________________________■ Fo nyód központjában, a vízparttól 30 méterre épülő, 32 lakásból és 9 üzletből álló társasházban lakások és üzletek leköthetők. Átadás: 2003. december. www.fonyodlido.hu E-mail: info@fonyodIido.hu Somogy Ingatlan - 7400 Kaposvár, Ezredév u. 1. ________Tel: 82/511-240. Mobil: 30/3787-637"

Next

/
Oldalképek
Tartalom