Somogyi Hírlap, 2003. február (14. évfolyam, 27-50. szám)

2003-02-01 / 27. szám

www.somogyihirlap.hu Somogyi Hírlap Iliillll'l: Ilii O J 9770865 912060 03027___________________________________________________________ XIV. Évfolyam, 27. Szám. Ára: 78 ft, Előfizetve: 53,30 ft KÖZÉLETI NAPILAP 2003. Február 1., Szombat BARCSI TÜKÖR Világbajnok tizenöt évesen 6. oldal BAKHÁZA Központtá lett a kis templom 7. oldal KAPOSVÁR Jutalmazták a legjobbakat 5. oldal Hírek CSURGÓ. Egész napos rendez­vénnyel emlékezett névadójára tegnap a csurgói Eötvös József Általános Iskola. Kulturális mű­sor, sport- és szellemi vetélke­dők, tanár-diák meccs, kézmű­ves foglalkozások szerepeltek a programban. Kihirdették a két hónapon át tartó Eötvös-verseny helyezettjeit is. A legtöbb jó eredménnyel Viola Anikó 4. b osztályos és Viola Beáta 6. b osztályos tanuló büszkélkedhet, mindketten az Eötvös Iskola Gyermekeiért Alapítvány díját kapták, (va) SEGESD. Folyékony széndioxi­dot szállító tartályautó borult fel tegnap Segesd határában a 68-as úton. A csúszós út miatt árokba csúszott járművön nem történt jelentős sérülés, így a veszélyes anyagnak számító gázszivárgás elhárításáról sem kellett gondos­kodniuk a helyszínre érkező nagyatádi tűzoltóknak. (bm) MARCALI. Minden eddiginél keményebb év vár Marcalira. A strandberuházás miatti rekord- méretű költségvetés rekord­hiánnyal számol. Dr. Sütő Lász­ló polgármester szerint ameny- nyiben nem sikerül jelentősen lefaragni a deficitből, kezelhe­tetlen lesz az idei büdzsé. A hat- milliárdos költségvetés kiadási oldala jelenleg 700 millió forint­tal nagyobb, mint a bevételi, (fe) KAPOSVÁR. Speciális műszer­rel gyarapodott a Somogy Me­gyei Katasztrófavédelmi Igazga­tóság felszerelése. A több mint félmillió forint értékű, vegyi anyagok mérésére szolgáló esz­köz Idválóan alkalmazható hűtő­házak, vegyianyag-szállító kami­onok, csővezetékek ellenőrzésé­hez. Balesetek esetén pontosan meghatározható a szivárgás he­lye, s az anyag összetétele. Segít­ségével a szakemberek be tudják határolni a veszélyeztetett terü- let nagyságát is. (csg)________■ Diagnosztikából diplomázhatnak Szeptemberben új szakot indít a Pécsi Tudo­mányegyetem Pécsen és Kaposváron az Egész­ségügyi Főiskolán. A képalkotó diagnosztikai szak létrejöttének, akkreditálásának előké­szítésében oroszlánrészt vállalt a Kaposvári Egyetem Diagnosztikai és Onkoradiológiai In­tézete, illetve annak vezetője, dr. Répa Imre. Kaposvár Az elmúlt két évtizedben robbanásszerű fejlődésen ment keresztül a gyógyító orvoslásban a képalkotó diagnosztika. A Konrad Röntgen által 1896-ban feltalált módszer alapján működő radi­ológiai eljárások napjainkra már jelentősen hát­térbe szorultak, a helyükre lépő ultrahang (UH), computertomográf (CT), a magmágneses rezo­nancián alapuló (MR) képalkotó eljárások elter­jedése miatt. A számítástechnika fejlődése is nagy szerepet játszott abban, hogy az új képalkotó eljárások révén az orvosok három dimenzióban lássanak bele az emberi test minden zugába, és akár még fizikai beavatkozás nélkül többet lás­sanak, mint a műtétek során. A képalkotás itthoni fejlődését azonban nem követte az ezzel kapcsolatos oktatás fejlesztése, így Magyarországon nincs olyan hivatalos, felső­fokú végzettséget igazoló, diplomát is adó oktatási forma, ahol mindez elsajátítható lenne. Eddig nem volt, hiszen szeptemberben Kaposváron és Pécsen is megkezdődik a képalkotó diagnosztikai szakon Egyetemek összefogása A felelősségteljes munka diplomás szakembereket kíván a felsőfokú oktatás. A nappali és levelező tagoza­ton is folyó képzésre várhatóan hatvan jelentkezőt vesznek fel, akik főiskolai oklevelet kapnak.- Az USA-ban, Ausztráliában, Japánban és Európa nyugati felében már több mint egy évtizede elvárás, hogy a képalkotó diagnosztikai munkát felsőfokú végzettséggel ren­delkező munkatársak műveljék - mondta dr. Répa Imre, a Kaposvári Egyetem Diagnosztikai és Onkoradio­lógiai Intézetének igazgatója. (Foly­tatás a 4. oldalon.) US5 www.somogyihirlap.hu . Az új szak létrejötte a Pécsi és a Kaposvári Egyetem közti együttműködés eredménye, másrészt a Kaposi Mór Megyei Kórházzal fennálló több évtizedes közös munka újabb állomása. Az együttműködések a szak indítása után is folytatódnak, hiszen az elméleti és gyakorlati oktatásban mindhárom intézmény és munkatársai részt vesznek, és közösen készítik elő egy új radi­ológiai egyetemi tankönyv megjelenését. Nagy hó kisebb fennakadásokkal Több helyen kilométeres kocsisor torlódott össze a hó miatt fotó, láng Róbert Tegnap délutánig mintegy 15 centimétemyi hó esett a me­gyében. Ahogy a hófelhők vo­nultak, Ladon, Kaposváron, majd a Balaton-parton okozott fennakadást a közlekedésben.- A vasútnál nem okozott külö­nösebb gondot a havazás. A Szombathelyről Pécsre tartó se­besvonat késett a legtöbbet, mint­egy 30 percet, mert Gyékényesnél befújta a hó a váltókat, ezek tisz­títása vett több időt igénybe. Egyébként minden szerelvény el­indult, 1-2 perces késéssel megér­kezett a célállomásra. Minden mozgatható emberünk most a váltókat tisztítja, mert ettől függ a menetidőnk - tudtuk meg Schiszler Lászlótól, a MÁV Rt ka­posvári csomópontfőnökétől. A távolsági autóbuszok mindegyi­ke közlekedett, de jellemzően 10- 20 percet késtek. Tegnap délelőtt Felsőbogátpuszta megközelíthe­tetlen volt. A reggel hat órakor kezdődő ha­vazás nehéz helyzet elé állította a Közútkezelő Kht munkatársait. Mint Právics József ügyeletes el­mondta, a megye útjain 100 kotró­sószóró autó dolgozott. Cáfolta azt az értesülés, hogy azért nem látni kotróautót az utakon, mert kölcsön­adták azokat Taszárra a honvédség­nek. (Folytatás a 4. oldalon) Pályázni segít a társulás Nagyatád ________ Me gerősítette elnöki tisztségében Ormai István nagyatádi polgár- mestert a Rinya menti területfej­lesztési önkormányzati társulás, amely tegnapi ülésén választotta meg a tisztségviselőit is. A 18 te­lepülésből álló kistérségi szerve­zet elnökségében nem történt személyi változás: Lassú István lábodi alelnök mellett Eller János somogyszobi, Somosi József taranyi és Végh Gábor kisbajomi polgármesterek egészítik ki az öt­tagú testületet. Az ellenőrző bi­zottság vezetője Papp Istvánná háromfai polgármester, tagjai pe­dig Horváth Béla görgetegi és Galba Mihály bolhási polgármes­terek. A kistérségi társulás ezentúl új szervezeti formában oldja Vizsgálják Barcs A barcsi vízbázis jelenlegi állapotáról szeretnének ké­pet kapni a szakemberek; a most kezdődött kutatás során nem csak a szennyezettségé­ről jutnak majd információk­hoz, hanem egyúttal arról is, hogy melyek a szennyezés legfőbb okozói. A vízügyi igazgatóság rendelte meg, s az Aquaprofit Rt szakem­berei végzik el a vízbázis vizsgá­latát; a munka már elkezdődött, az első fázisán várhatóan május­ra lesznek túl. Horváthné Kiss Katalin kör­nyezetmérnök, a társaság vezető munkatársa elmondta: első lé­pésként állapotfelmérést végez­nek; melynek során azt vizsgál­ják, hogy mennyire sérülékeny a barcsi vízbázis, s milyen a veszé­meg a közös térségfejlesztési és információs tevékenységet. A Rinya menti önkormányzatok, valamint a Vállalkozói Központ Alapítvány és a megyei önkor­mányzat három éve alapítottak egy közhasznú társaságot azzal a céllal, hogy Nagyatád és a kör­nyék 18 települése számára fi­gyeljék és kihasználják a térségi pályázatokat, ellássák a turiszti­kai és információs feladatokat. Nemrégiben kiváltak a falvak a Ritin kht tulajdonosi közösségé­ből, a közös fejlesztési feladatok összehangolását, szakmai előké­szítését pedig a jövőben a vidék- fejlesztési menedzsertől várják. Tegnap a települések közvetlen irányítása alá vont vidékfejlesz­tési menedzser alkalmazásáról is határozott a társulás. BÍRÓ MÁRIA a vízbázist lyeztetettsége. A következő lép­csőkben többek között arra kí­váncsiak, hogy melyek azok a szennyező források, amelyek az ivóvízkutakat veszélyeztethetik. A víz szintjétől a rétegek át­eresztő képességéig sok min­denre kiterjed majd a vizsgálat, amelynek eszközei is többfélék. Többek között úgynevezett figyelőkutakat telepítenek Barcs körzetébe. - Ilyen kutak kerül­nek majd a szennyező források közelébe, illetőleg a termelőku- tak mellé is. Az előbbiek a szeny- nyezés nagyságát és kiterjedését, az utóbbiak pedig azt lesznek hi­vatottak mérni, hogy a ter- melőkutak mekkora terhelést jelentenek a vízbázisra. A vízü­gyi szakember elmondta: orszá­gos program részeként rendelték el a barcsi vízbázis vizsgálatát, s a teljes munka három éven át tart. NAGY LÁSZLÓ Kaposváron, a Tesco Áruházban lévő üzletünkben hétfőtől vasárnapig feladhatja hirdetését, vagy előfizethet lapjainkra. Sőt, az üzletben lévő K íj'UTi'S'l'llT-l hirdetési szelvényt 0-24 között bármikor kitöltheti, és bedobhatja a helyszínen lévő szelvénygyűjtő dobozba! Nyitva: hétfőtől szombatig 9-20-ig, vasárnap 9-19-ig A hét minden napján az Önök rendelkezésére állunk! * t-------KAPHATÓ AZ ALMANACH!-----------1 A Somogyi Hírlap Almanach 2002 című kiadvány levélben és telefonon megrendelhető, irodáinkban megvásárolható. Kaposvár, Kontrássy u. 2/a. S 82/528-120 • Siófok, Hock János köz 2., Nagyatád, Baross G. u. 5/a

Next

/
Oldalképek
Tartalom