Somogyi Hírlap, 2002. január (13. évfolyam, 1-26. szám)

2002-01-10 / 8. szám

2002. Január 10., Csütörtök EGYHAZA K ÉLETE 11. oldal' Hitoktatási elvek a gyerekekért A felnőttek hitoktatását helyezi a középpontba, a jelenleginél hosz- szabb felkészítést határoz meg a szentségek felvételére - például a keresztség előtt - az az új doku­mentum, amit Magyar Kateketikai Direktórium címmel jelentetett meg a katolikus egyház. A kiad­vány irányt mutat a katekézis, a hit­oktatás hazai tevékenységéhez, emellett áttekintést ad napjaink tár­sadalmi környezetéről, emberekre gyakorolt hatásáról és az egyház helyzetéről. Az egyik legsúlyosabb probléma, hogy sérült a család hit­átadó szerepe. A felnőttek hitokta­tásának elmélyítésére éppen azért van szükség, mert a gyermek nem erősödhet meg a hitében szülői se­gítség nélkül vagy a szülők ellené­ben. Az új irányelvrendszer értel­mében - a felnőttek felé fordulás eredményeként - módosul a hitok­tatók képzése és hosszabbra nyúlik a szentségre való felkészítés ideje. Az utóbbi azt is jelentheti, hogy az elsőáldozásra vagy a bérmálásra akár két évig is kell majd készülni. Ilyen hosszú várakozás a templomi esketés előtt is lehet, ha a házasu­landók egyike sincs megkeresztel­ve. Az új irányelvrendszer minden egyházmegyére kötelező érvényű, a konkrét lépésekről azonban hit­oktatási tervükben az egyházme- gyék dönthetnek. ________________■ Pi slákoló mécs a gyülekezet Mindössze nyolcvan hívő al­kotja a megyei zsidó hitközsé­get. A kicsi gyülekezetnek nincs rabbija, ezért Lipkovics Tibor elnök látja el a teendő­ket.- Hogyan ítéli meg a somogyi zsi­dók, illetve a hitközség helyzetét?- A holokauszt következménye­ként a n. világháború után nagyon kicsi, mindössze 360 főből álló hit­község alakult. A 3000 zsidó polgár közül ugyanis csak 360 jött visz- sza a koncentrációs táborokból, a munkaszolgálatból. Ma nyolcva- nan vagyunk. Különösebb dicsek­vésre, elbizakodottságra nincs okunk. Pislákoló mécseshez ha­sonlítunk, amely nem akar elalud­ni. Megtartjuk a vallást, és műkö­dik a felekezet, amíg enre létszám­ban és gazdaságilag módunk van.- Fölerősödtek a visszás han­gok, az antiszemitizmus jelei. Ezt hogyan élik meg?- Félelemmel, mert látjuk az or­szágos helyzetet. Itt, Kaposváron hála istennek még nem voltak megnyüvánulásai; nem a mi érde­münk, de bennünket még nem bántottak. Szeretném remélni, hogy nem érnek bennünket atroci­tások. Nagyon jó a viszonyunk a megye és a város vezetésével. A pártokkal sincs különösebb prob­lémánk. Álta­lában eljönnek a rendezvé­nyeinkre, s megtisztelik a hitközség ve­zetőjét külön­böző meghí­vókkal. Az egyetlen párt a MIÉP, amellyel bár nem va­gyunk haragban, nem keressük egymás társaságát.- A református és a katolikus egyház kinyilvánította, milyen a vi­szonya a politikához. Milyen a zsi­dóságé?- Nem politizálunk. Azt tart­juk: más dolog a hitélet és más a politika. Örülünk annak, ha a ha­talmon levő pártkoalíció támogat­ja az egyházakat, a felekezeteket. Államosított ingatlanaink után mi is kapunk támogatást, bár ez na­gyon kis összeg. Tulajdonképpen ebből élünk, hiszen 80 ember nem tud eltartani egy gyülekezetét, amelynek igen nagy kiterjedésű temetője van, s azt gondozni kell. Őseink annak idején nem sejthet­ték, hogy mi következik be a II. vi­lágháborúban, s legalább 200 évre biztosítani akarták a temető terüle­tét. Ennek a fenntartása viszi el a kiadásaink felét. szarka ágnes Vegyes házasságok liturgiája Életbe lépett az úgynevezett ve­gyes házasságok új, ökumenikus liturgiái rendjének új szabályozá­sa, miután a magyarországi katoli­kus, a református és az evangéli­kus egyház vezetői aláírták a doku­mentumot. Ez az egyezmény lehe­tővé teszi, hogy a különböző vallá- sú menyasszony és vőlegény há­zasságkötésekor mindkét egyház lelkésze jelen legyen, s az esketést a három keresztény nagyegyház által elfogadott közös liturgia sze­rint végezzék. Az új vegyes házas­sági rendről szóló kiadvány hat li­turgia leírását tartalmazza, attól függően, hogy a három egyház kö­zül melyik kettőről van szó, s me­lyiknek a templomában rendezik a szertartást. Az új házasságkötési li­turgia annak a keresztény közös­ségnek a szertartását követi, amelynek a templomában tartják az esketést, s a liturgiát az adott egyház lelkipásztora vezeti. Protes­táns templomban tartandó házas­ságkötés esetén a katolikus félnek felmentést kell kérnie a kánoni for­ma alól. A református templomban tartott katolikus-református eskü­vőn a protestáns szertartáshoz ké­pest új elemként jelenik meg a gyűrűváltás, amely a katolikus li- turgia része._______________ __■ Jé zus a legjobb pszichológus Sokan ismernek bibliai történeteket, de a Szentírást a legtöbben nem vagy csak rit­kán veszik kézbe. A Biblia olvasók nél­küli sikerkönyv, amely mindennap hasz­nos tanácsokkal szolgálhat az emberek­nek az élet valamennyi területén. A szó­lások, a népi bölcsesség jelentős része a Bibliából ered - erről is beszélt a siófoki Bérdi Éva és Kadlicskó Edina.- Jézust nem ismerjük. A mostani keresz­tény világ úgy látja őt, mint Jézuskát, aki a jászolban megszületik. A Bibliában azon­ban teremtő, megváltó és fenntartó Isten­ként mutatkozik be, élő személyként - mondta Kadlicskó Edina. - Szerintem töb­bet kellene foglalkozni azzal, hogyan élte le 33 életévét és miképp van jelen a minden­napjainkban. Nekem egyébként rengeteg nyugalmat ad, hogy azt mondja Jézus: Jöj­jetek énhozzám mindnyájan, akik megfá­radtatok és megterheltettetek, és én meg- nyugosztlak titeket. Nem érzelmileg akar magához kötni, hanem értelemmel, meg­győzéssel. Nekem mindig sokat jelentett az a szó: keresni. Most rátaláltam. Azért, mert engedi, hogy megkeressük őt. Azóta érzem, hogy mekkora kincs a lélegzés, a táplálék, s mindez tőle van.- Én barátkozó, de világibb szemlélettel közelítettem a Bibliához - mondta Bérdi Éva. - Sok ember nehezen néz szembe ön­magával, és a Biblia tükröt tart elénk. Kez­dem jobban érteni az emberi természet ■ alapvető mozgatórugóit, amióta komolyan foglalkozom a Szentírással. Rámutat önző természetünkre, s ebből a kigyógyuláshoz is utat mutat. Csupa hamisság, gonoszság és szeretetlenség vesz körül bennünket. Szomjúhozzuk az igazat; erre a Bibliában találtam rá. Önismeretet, emberismeretet és Istenismeretet ad, ha mindennap élünk ez­zel a lelki kenyérrel. Egyébként úgy gondo­A Szentírás lom, hogy az ember Biblia-olvasás útján jut­hat hitre. Mert csukott szemmel és füllel nem juthatunk el idáig. Szerintem Jézus a világ legjobb pszichológusa, hiszen a leg­jobban ismerheti Isten teremtményét. Nem robotokat hozott létre; a szeretetét bizonyít­ja, hogy szabadságot adott, hogy választ­hassunk a rossz és a jó között. Nyugodt, szelíd erőt képvisel, nekünk is ezzel kell ke­zelni a konfliktusainkat, s akkor megváltoz­hat a magunkhoz és a többiekhez való vi­szony. Például az emberi kapcsolatokban gyakorta tapasztalunk konfliktust, amire megoldást kínálhat a Biblia. Sajnos, sokan a polcon hagyják, pedig többet ér egy ládányi aranyrúdnál, hiszen tele„hasznos tanácsok­kal. Fáradságos munka a Szentírás tanul­mányozása, de megéri; az a benyomásom, mintha mozaikkockákból kezdene összeáll­ni bennem a világról és az emberi termé­szetről alkotott kép. A megértés nincs elzár­va senki elől.- A Bibliából Istent emberszerető és igazságos lényként ismerjük meg. S meg akarja mutatni, hogy erkölcsi értelemben hasonlóvá válhatunk őhozzá - mondta Kadlicskó Edina. - Isten segítségével képe­sek vagyunk a jellemfejlődésre. Vele kap­csolatba kerülhetünk; én nyugodalmat és békességet találtam őnála, aki megért en­gem. Neki mondhatom el azt, amit másnak nem. Az Istennel járás önmagunk megis­merését is jelenti. Áz emberi természet haj­lamos arra, hogy azt tartsa jónak, amit ő akar, de nem ez válik mindig a javunkra. Alázat kell ahhoz, hogy elfogadjam Isten akaratát s elismerjem, hogy ő bölcsebb. Ez az alázat a hit egyik forrása, és nem a ha­gyományok. Kadlicskó Edina hozzátette: mindenki a maga igazát keresi, de az abszolút igazság Isten lénye. Aki megadja a választás lehető­ségét, de nem kényszerít a jóra. A Biblia görög szó, a jelentése: könyvek. Ez utal arra, hogy a Bib­lia Írások gyűjteménye, hatvanhat művet tartalmaz. Közülük har­minckilencet eredetileg héber nyelven írtak és Izráel népe köré­ben alkották az időszámításunk előtti XV. századtól a IV. száza­dig. A Bibliának ezt az első részét Ószövetségnek vagy Ótestamen­tumnak nevezzük. A többi huszon­hét irat az őskeresztény egyház körében keletkezett; Krisztus szü­letése után, az első században ír­ták görögül. Abban az időben ugyanis a görög volt a legelterjed­tebb nyelv a Római Birodalom ke­leti területein. Ezt a második részt Újszövetségnek nevezzük. Az iratokat három dolog kapcsolja össze egységes könyvvé. Á téma: egymáshoz illeszkedve, mintegy egymást folytatva beszélik el a föld és az ember történetét Isten megváltási terve szerint. Az egy­behangzó állítás: a szerzők tudat­ják, hogy nem a maguk ismereteit és gondolataikat közük, hanem Is­ten szólt hozzájuk s megbízta őket üzenetének a közvetítésével. Az összhang: Istenről és az emberi élet minden dolgáról bámulatosan egyformán vallanak, sőt egymást kiegészítik és értelmezik. S elkezdődtek a problémák. Raffaello 1511-ben festette meg Adámot és Évát a kígyóval. A kép a Vatikánban látható.- A szülő és a gyermek viszonyához hasonlít ez - egészítette ki Bérdi Éva. - A gyermek is rá van utalva a szülőre, mert nélküle nem ismeri ki magát a va­lós világban. Tanácsokra van szüksége. Számomra ilyen köldökzsinór a folya­matos imakapcsolat Isten­nel. Ezzel beismerem azt, hogy vannak az életemben olyan problémák, amelye­ket magam nem tudok megoldani. A terheket rá lehet tenni Istenre.- Igaz, hogy Isten mesz- sze van - folytatta Kadlicskó Edina. - De ő igyekszik csökkenteni a tá­volságot; felemel magá­hoz, és közelebb jön. Ha mi egy lépést teszünk felé­je, ő kettőt tesz felénk. - Kadlicskó Edina elmondta: korábban rettenetesen gátlásos volt a beszédhibája miatt. Tíz évvel ezelőtt vette kezébe először a Bibliát, s azóta megtért.- A Biblia iránytű is. Mutatja azt is, hogy a boldogság titka a másokért élés - állította Bérdi Éva, aki német szakfordító, s mint mondta: régóta kereste a belső békét, a megnyugvást. Három éve kezdte el forgatni a Bibliát. - Jól láthatjuk a környezetünk­ben, hogy az önérdek, a pénzsóvárság mi­lyen tévútra vitte a világot; a bolygónkat is tönkreteszi. Ebből az önzésből kigyógyít bennünket Isten. Én egyébként gyakorta idézem a Bibliát beszélgetéskor, s erre a családomban is van, aki nyitott, pedig ma­terialista. Az élet megtöri az embereket, ki­ábrándulttá válnak, és elfogadják, hogy kell léteznie valaminek, ami a szeretet, az igaz­ság.- Úgy kell másokért élni, ahogyan Isten tette - mondta Kadlicskó Edina. - Le kell küzdeni a gonoszt. Az emberekre óriási nyomás nehezedik, hogy megfeleljenek kü­lönféle követelményeknek. A Biblia azt is írja, hogy az emberi történelem végén az emberek fokozottan vágyakozni fognak az igazi forrás után, hogy megértsék az élet ér­telmét. Most is sok ember úgy érzi magát, mintha kitették volna egy szigetre, és nem tudja, honnan jött és hová mehet. Kadlicskó Edina szerint ha egészében nézzük a Bibliát és.összevetjük az azonos témájú, tárgyú igéket, akkor nem lehet fél­remagyarázni. Ha azonban az ember hitet­lenül áll hozzá, akkor nem nyílik meg előt­te az ige kapuja.- Vannak olyan szavak, amelyek a Biblia majdnem minden lapján megtalálhatóak, de a mindennapokban nem használjuk őket, pedig hozzá tartoznak az élethez. Ilyen a kegyelem és az örök szavunk.- Mint nyelvésznek és fordítónak is érde­kes volt, hogy végre megértettem a megtér­ni és üdvözülni szavak eredeti jelentését - árulta el Bérdi Éva. - A megtérni például azt jelenti ógörögül: változtasd meg a gondol­kodásodat. Üdvözülni pedig azt: kigyógyul­ni az önzésből. Isten a saját képmására te­remtett bennünket. Ezt pedig úgy tudom ér­telmezni, hogy jellemfejlődésen kell keresz­tülmennünk, gyógyulnunk kell. Erre szólít fel ő halk, szelíd hangon. Meghallgatásában a lelkiismeretünk segít. CZENE ATTILA Próbáljuk őrizni a teremtett világot A keresztyén környezetpedagógia a hit és erkölcs, a tudomány, a mű­vészet ötvözete. A ma még kevéssé ismert és alkalmazott interdiszcip- lináról egyik hazai kutatóját, Szabó Sáridon, a csurgói református gim­názium igazgatóját kérdeztük. Sokan leszűkítik a környezeti ne­velést és gondolkodást, s a nevelés gyakran kampányokban merül ki. Szabó Sándor szerint azonban en­nél sokrétűbb a dolog. „A kultúra nem más, mint az ember harmoni­kus kapcsolata a kömyezetével”- idézte az igazgató Juhász Nagy Pál­nak, a jeles kutatónak a gondolatát.- Mitől válik ez kereszténnyé?- A kapcsolatok háromrétűek: a hit és mítoszok kapcsolódási pont­jai, a tudomány és az ember kap­csolata, valamint a művészet és az ember kapcsolatai. Ezek harmóniá­ja és a környezeti kapcsolat teszi kulturálttá az embert - hangsúlyoz- jük meg. A polgári környezeti neve- ta Szabó Sándor. - A környezet is lésben nagyon gyakran jelennek háromféle: a lelki, a fizikális és a meg keleti motívumok; ez önmagá- pszichés környezet. Hogy mitől lesz bán nem volna baj, csakhogy ezek a kereszténnyé? Attól, hogy a kömye- zsidó-keresztény európai kultúrától zeü nevelést a Biblia alapján közelít- idegenek. S ciklikus gondolkodásra vallanak: a világ állandó­an ismétlődésére. A mi gondolkodásunk szerint viszont a világnak volt kezdete, és valamikor lesz vége is.- Hogyan ültethető át a gyakorlatba a keresztyén kömyezetpedagógia?- Megjelenhet tan­tárgyként is. Igazából azonban nem ez a jelen­tős, hanem az, hogy be­következzen a szemlélet- váltás, a teremtett világ rendjéhez való felelős al­kalmazkodás. Sokan té­Szent- Györgyi Albert: Psalmus Humánus ÖTÖDIK ZSOLTÁR: A FÖLD Uram! E drága bolygót adtad nekünk lakóhelyűt Rejtett titkos kincsekkel tele, Képessé tettél müvedet megértem. Könnyítsd meg hát munkánk, űzd el az éhséget és a kórt Kiássuk a kincset hogy edierdáljuk, Hogy megaiiossuk a pusztulás iszonyú gépezetét Mely most azt pusztítja, mit mások építettek. Mely majd ellenem fordul elpusztít engem és gyermekeim. Uraml Legyünk társak az alkotásban. Dolgozzunk tovább müved nyomán. Hogy bolygónk a bőség, a boldogság És az összhang erős otthona legyen. vesen értelme­zik azt a bibliai részt, miszerint az ember fel­adata, hogy uralkodjék az ég és föld ma­darain. Különb­séget kell ten­nünk keresz­tyén módon az uralom és a ha­talom között. Mi a teremtett világot próbáljuk őrizni, és nem akarunk visszaélni a hatalmunkkal. Pál apostol arra int: ha a gyökér szent, az ágak is azok, és ha ezekhez a gyökerekhez vissza tudunk térni, másképp látjuk a világot. Fontosnak tartom, hogy a fizikális környezeten túl gondoljunk a lelki környezetre is. S mindenekelőtt óvjuk nyelvünk tisztaságát is.__________vargaahorea __________Hírek_______________________________________ AL IANSZ IMAHÉT KAPOSVÁRON. Január 10-én, csütörtökön 18 órakor az evangélikus templomban Bellái Zoltánné református lel­kész hirdet igét; a téma: Hit által megigazulva. 11-én 18 órakor a Bé­kevár baptista imaházban Kurdi Zoltán metodista lelkipásztor a Szentlélek munkájáról beszél. 12-én 18 órakor ugyanott az emberek összegyűjtéséről szól Fodor János, a Kaposvári Keresztény Közösség lelkipásztora. 13-án 18 órakor szintén a Békevárban Bellái Zoltán re­formátus lelkész hirdet igét, a téma: biztos és élő reménység, (kf) FIZETÉSKIEGÉSZÍTÉS A LELKÉSZEKNEK. Január 1-jétől a gyüle­kezeti tagok számától függően havi 20-30 ezer forintos állami fizetés­kiegészítést kapnak á történelmi egyházak papjai a kis falvakban. A kis gyülekezetekben szolgálók jövedelme ugyanis nem éri el a minimál­bért. Többnek az egész évi bevétele a 200 ezer forintot sem éri el. NÉGY KOPJAFA ŐRZI AZ EMLÉKÜKET. A református egyház kezdeményezte Szóládon az emlékpark kialakítását, s négy kopjafát is állítottak a reformáció indítóinak emlékére. Ehhez a megyei terü­letfejlesztési tanács keretéből pályázaton 150 ezer forintot nyertek. A négy kopjafát egyetlen tölgyfarönkből készítették, (ca) HÁZASSÁGUK EGYIDŐS A TEMPLOMMAL. Ritka jubileumot ün népéit a csurgói Jézus Szíve-templom híveivel Póznik István és Gáspár Rozália. Hatvanéves jubileumi áldásban részesítette őket a szentmisén Maczkó Gyula esperes plébános. Házasságuk csaknem egyidős az ere­detileg ifjúságinak épített templommal; azóta is példás hűséggel vesz- nek részt - a férj 96 évesen - minden szentmisén, (hj) __________■

Next

/
Oldalképek
Tartalom