Somogyi Hírlap, 2002. január (13. évfolyam, 1-26. szám)

2002-01-02 / 1. szám

2. OLDAL VILÁG TÜKÖR 2002. Január 2., szerda Hírek BERLINBEN a Brandenburgi kapunál hatalmas tömeg kö­szöntötte az új esztendőt. New Yorkban félmillióan vettek részt a Times Square-i szilveszterezé- sen. Ausztráliában a pusztító tűzvész ellenére mintegy egymillióan gyűltek össze Sydneyben, hogy megcsodálják a tűzijátékot. Az olasz főváros­ban húszán, Nápolyban hetven­nyolcán sebesültek meg szil­veszter éjszakáján, amely ezút­tal is a petárdák robbanásától volt hangos. PUTYIN SIKERESNEK ne vezte a 2001. évet. Oroszor­szág nem csak fenntartotta a gazdasági növekedés ütemét, de az emberek élete is jobb lett az elmúlt évben - vélte az orosz elnök. INDIA TOVÁBBRA is folytatja a csapatösszevonásokat a kas- míri tűzszüneti vonal mentén - állítják pakisztáni katonai forrá­sok. Kasmír pakisztáni ellenőr­zés alatt álló területének főváro­sában tegnap tűzpárbajt vívtak az egymással szembenálló erők. SPANYOLORSZÁG, amely hat hónapig az Európai Unió soros elnöke, a terrorizmus elleni kö­zös harc összehangolását tekinti legfontosabb feladatának. Mad­rid nem csupán az Amerika-elle- nes támadásokhoz hasonló ter­rorcselekmények ellen akar fel­lépni, hanem a baszk szeparatis­ta szervezet, az ETA ellen is. RUDOLF SCHUSTER újévi beszédében élesen bírálta a kormányt. A szlovák államfő ugyanakkor megköszönte a polgároknak, hogy türelemmel viselik az ország megoldatlan problémáiból fakadó nehéz helyzeteket. A politikus sürget­te a reformok befejezését, és re­ményét fejezte ki, hogy az idei parlamenti választásokat meg­előző küzdelem kulturált lesz. AUSZTRÁLIÁBAN a tomboló bozóttüzek meghátrálására kényszerítették a tűzoltókat, akik nyolcadik napja küzdenek a perzselő hőség és a heves szél által támogatott lángokkal. A küzdelem egyik frontján a tűzvész 15 kilométerre meg­közelítette Sydney központját. CISZJORDÁNIÁBAN és Gázá bán az izraeli hatóságok palesz­tinokat tartóztattak le, miköz­ben ismeretessé vált, hogy az USA közel-keleti megbízottja már csütörtökön visszatér a tér­ségbe. Harckocsik által támoga­tott izraeli gyalogság hatolt be kedden a ciszjordániai palesz­tin autonóm területre. KÉNYSZERPIHENŐVEL töl­tötte a szilvesztert az Air Francé légitársaság egyik utasszállító repülőgépének 245 utasa. A gép Párizsból indult Washing­ton felé, utasai azonban mégis Franciaországban, Brestben ünnepelték az újév beköszön­tél, a légi járművet ugyanis egy gyanús tárgy miatt útközben leszállították. UKRAJNÁBAN január elsejé­től ellenőrzik a magán- és a jogi személyek törvény által jelen­tősnek, illetve kétesnek minősí­tett pénzügyi műveleteit. Az elnöki rendelet a jogellenes jövedelmek tisztára mosását hivatott megakadályozni. SZAÚD-ARÁBIÁBAN kivégez­tek három férfit, akiket homo­szexuális cselekményekért és fiatalkorú fiúk zaklatásáért ítél­tek halálra. Tavaly legalább 122 embert végeztek ki az arab királyságban, amely az iszlám jogot követve halállal bünteti a gyilkosokat, a nemi erőszakot elkövetőket, a homoszexuáliso­kat és a kábítószer-csempésze­ket. A kivégzés módja általában a nyilvános lefejezés. ________■ Pá pai üzenet a béke világnapján Mozgósítani kell az emberek lelkiismeretét - mondta II. János Pál tegnap, a béke világnap­ja alkalmából tartott szentmisén. A katolikus egyházfő állást foglalt a globalizálódó világ igazságtalanságai és a háborúk ellen. Róma „Nincs béke igazságszolgáltatás nélkül, nincs igazságszolgáltatás megbocsátás nélkül” - muta­tott rá a pápa a római Szent Péter téren tartott mi­sén, amikor üzenetet intézett az emberiséghez. II. János Pál elmagyarázta, hogy az igazságszol­gáltatás és a megbocsátás nem egymást kizáró, hanem egymást ldegészítő fogalmak, mivel mind­kettő a béke megteremtését segíti elő. A meg­bocsátás ugyanis szolgálja, hogy az ellenségeske­dések beszüntetése után behegedjenek a lelki se­bek. Csak a megbocsátás képes kioltani a bosszú­vágyat, csak az képes megnyitni a szíveket a né­pek közötti hiteles és tartós megbékélés előtt - mondta a pápa. Egyben leszögezte: senki és sem­milyen indokkal nem gyilkolhat Isten nevében. Az idei első Úrangyala imádságában a pápa hang­súlyozta: a világ áhítozik a békére. Az utóbbi idők eseményei azonban akadályozni látszanak ezt a célt, nem szabad azonban feladni a reményt. A katolikus egyházfő szerint az igazságosság és II. János Pál: békét, igazságot, megbocsátást , FOTÓ, EUROPRESS/EPA a szeretet logikáját kell szembehelyezni a „negatív erőkkel”, amelyeket torz érdekek vezérelnek, s ar­ra törekszenek, hogy hadszíntérré változtassák a világot. A globalizálódó világban, amelyben az igazságosságra és a békére leselkedő veszélyeket különösen a leggyengébbek sínylik meg, az embe­rek lelkiismeretének „globális mozgósítására” van szükség - mondta II. János Pál. ______________■ Ha tályba lépett a státustörvény A Belügyminisztérium hivatala készen áll a magyarigazolvá­nyok kiadására - hangsúlyozta nyilatkozatában Németh Zsolt. A Külügyminisztérium politikai államtitkára emlékez­tetett arra, hogy január elsejétől hatályos a státustörvény. Budapest A határon túli magyarok meg­kezdhetik azt az eljárást, amely­nek eredményeként igénybe ve­hetik a magyarországi kedvezmé­nyeket és a szülőföldi támogatá­sokat. Ennek azonban az az elő­feltétele, hogy a határontúliaknak legyen úgynevezett magyariga­zolványuk. A napokban született kormányrendelet értelmében az igazolvány kiváltásához az illető­nek magyarnak kell vallania ma­gát, tudnia kell magyarul, magyar társadalmi szervezet vagy egyház tagja kell legyen, és a szomszédos államnak magyarként kell nyil­vántartania. A magyarigazolvány fényképes dokumentum, amely valamelyest hasonlít az útlevélre. A szomszédos államokban lét­rejöttek a megfelelő ajánló szerve­zetek. Ha tehát nem tudja a hatá­ron túli magyar igazolni, hogy megfelel a feltételeknek, akkor az ajánló szervezet információt ad­hat a magyar hatóságnak, azaz be kell menni az ajánlószervezet he­lyi irodájához, és az igazolni fogja, hogy az illető például beszél ma­gyarul. Erdélyben már nagyban folynak az előkészületek az iga­zolványok kiadására, illetve arra, hogy megfelelően tájékoztassák az érintetteket. Romániában január közepén már működésbe lép az a négy­szintű információs rendszer, amely a magyarigazolványok igényléséhez szükséges adatok gyűjtését biztosítja. Most az adatátvitelt és a körzeti, megyei illetve területi irodák közötti táv- kapcsolat műszaki feltételeit te­remtik meg. Olyan szerkezet alakul így ki, amely lehetővé teszi, hogy az igénylők a lakhelyükön, vagy ah­hoz legközelebb lévő településen tudjanak jelentkezni az irodák­ban, ahol előbb a kérvényt állít­ják ki, majd a magyar identitást vállaló nyilatkozatot, illetve egy adatvédelmi nyilatkozatot. Európában kitört az euróláz Simán zajlott az átállás az eurózónában a közös fizetőesz­közre. Január elsejétől az EU ti­zenkét tagországának 304 millió polgára immár az új törvényes készpénzt használja. Brüsszelben színpompás lé­zerműsor és tűzijáték köszöntöt­te a forgalomba került új pénzt. A pénzkiadó automaták már az új év első óráiban minden rekordot megdöntő forgalmat mértek. A monetáris forradalomként emlegetett eseményt hasonló lát­ványosságokkal ünnepelték töb­bek között a hollandiai Maast- richt városkában is, ahol a gazda­sági és pénzügyi uniót útjára indító szerződést 1992-ben alá­írták. Az időeltolódás miatt a brüsszeli népünnepély pillanatai­ban Finnországban és Görögor­szágban már egy órája fizetni le­hetett az új pénzzel, az íreknek és a portugáloknak viszont még egy órát kellett várniuk erre. ■ Káosz Argentínában Buenos Airesben nem egészen két hét leforgása alatt a harma­dik politikus tette le az elnöki esküt: ezúttal Eduardo Camano, a képviselőház vezetője vette át az államfői teendőket. Buenos Aires Camano elnöki mandátuma ti­szavirág-életű, hiszen lapzártánk után az argentin törvényhozás újabb ideiglenes elnököt választ. Megválasztása esetén a peronista Eduardo Duhalde szenátor márci­us elejéig látná el átmenetileg az államfői teendőket. Camano egy napra azért lehe­tett a dél-amerikai ország vezető­je, mert Adolfo Rodríguez Saá ide­iglenes elnök egyhetes állam- fősködés után lemondott. Saá tá­vozása után néhány órával azon­ban Ramos Puerta, a szenátus ve­zetője is visszaadta megbízatását, így a rangsorban a következő Camano. Az ideiglenes elnök nyugalom­ra intette a lakosságot, és a né­hány napja tartó tüntetések be­szüntetésére szólított fel. „Csakis józan magatartással lehet túljutni a rendkívül súlyos válságon” - vé­lekedett Camano. A jelenlegi poli­tikai menetrend szerint az új át­meneti elnök, Eduardo Duhalde a március 3-ra kitűzött előrehozott elnökválasztásig lesz hivatalban. Elemzők azonban nem tartják ki­zártnak, hogy a választásokat időközben elhalasztják, és az ide­iglenes államfő az elnöki perió­dus végéig, 2003-ig hivatalban marad. Az argentin helyzetet, a túlnyomó többségükben korrupt politikusokkal szembeni csaló­dottságot jól tükrözi, hogy több Buenos Aires-i étterem bejelen­tette: tiltakozásul egyetlen politi­Eduardo Duhalde ideiglenes elnök FOTÓ: EUROPRESS/EPA kust sem hajlandó kiszolgálni. „Politikusok és kormánytisztvise­lők előtt zárva” - mostantól leg­alábbis ez a felirat olvasható né­hány neves argentin étterem be­járatának _________,_________■ TO RONYI ATTILA Fények és árnyak Sistergő, szikrázó csillagszórókkal csápolnak a téren, fény­csóva pásztázza az égboltot. Az emberek kórusban számlál­ják a tovatűnő pillanatokat: néhány másodperc, és kezdődik az éjféli tűzijáték. Idén a szokottnál több helyszínen búcsúztatták közösen az óévet. Ismeretlenek ölelkeztek össze, kívántak egymásnak minden jót 2002-re. Hatalmas partikon ropta fiatal és öreg a táncot, köszönt el 2001-től, a nevezetes esztendőtől, amellyel lezárult a megannyi ihletett pillanatot, emelkedett órát hozó millenniumi ünnepségsorozat. Tavaly városok, falvak közösségei lepték el a főtereket, éne­kelték közösen a himnuszt, akárcsak most, szilveszter éjsza­káján. Robbantak a petárdák, pukkantak a pezsgősdugók - volt nóta, tánc, kacagás. Világszerte nagy volt a felhajtás, sőt szokatlanul nagy az új év beköszönte körül. Igaz, mégiscsak rendhagyó évet zártunk itthon és zártak a Föld népei mindenfelé. Amerikát eleddig ismeretlen méretű sokk érte, s Európában vegyes érzésekkel köszönt el 12 ország a megszokott fizetőeszköztől, hogy át­térjen a közös pénzre. Jó és rossz van mögöttünk, mint ahogyan 2002-ben is nyil­ván fények és árnyak váltogatják majd egymást. Alig kezdő­dött el az új év, s máris számtalan rossz hírrel szomorítják el olvasóikat az újságok. Úgy látszik, nem ússzuk meg az ün­neplést bajok, tragédiák nélkül. Kínában egy exportra terme­lő petárdaüzemben történtek súlyos robbanások, a szeren­csétlenség áldozatainak száma megközelíti a harmincat, de vélhetően még számos holttest fekszik a romok alatt. Peru fő­városának, Limának központjában pedig egy nagyáruházban keletkezett tűz, éppen az év végi tűzijátékokhoz kínált piro­technikai eszközök árusítása közben. 236 holttestet hoztak ki azokból az épületekből és bevásárlóközpontból, amelye­ket elpusztított a tűzvész. Jobb lett volna, ha elmaradnak ezek a „vigasságok”. EGYETÉRTEK: 06-90-330-303 MÁS A VÉLEMÉNYEM: 06-90-330-304 ___________________ÁLLÁSPONT_____________________ GA ÁL CSABA Sírj magadért, Argentína! Ne sírj értem, Argentína - mondta frissen elnökké választott férje oldalán az ujjongó tömegnek 1946-ban Éva Perón. A szegénysorsból kiemelkedő, majd néhány évvel később fia­talon elhunyt Evitát a nemzet lelkiismeretének tartották, és bizonyára ezekben a nehéz napokban is sokan gondolnak rá. Argentínának jó pár évig példátlan stabilitást és gyors növe­kedést hozott a nemzeti valuta rögzítése a dollárhoz. A pero­nista Menem elnöksége idején beindult a gazdasági fellendü­lés, ezzel párhuzamos azonban elharapózott a korrupció, és a pazarló állami kiadások súlyos eladósodáshoz vezettek. A baj 1998-ban kezdődött, amikor megindult a tőkekivonás, és az adósságot csak szigorú takarékosság árán lehetett törlesz­teni. Az árfolyamrögzítés az egyre erősödő dollár miatt ver­senyképtelenné tette az argentin exportot. Ráadásul az Egye­sült Államok már korántsem érezte stratégiai fontosságúnak Argentína megmentését. Latin-Amerika harmadik legnagyobb gazdasága most nehéz döntés elé került. Az ország rendbetétele súlyos következmé­nyekkel, társadalmi feszültségekkel járhat, és kétséges, ki vállalná fel ezeket a döntéseket. A hétéves katonai diktatúra után 1983-ban megválasztott első elnök, Raúl Alfonsin hat évvel később azért kényszerült lemondásra, mert a hiper- inflációs káoszban áruházakat fosztogattak. Amikor decem­berben Femando de la Rúa bejelentette távozását, hasonló képet mutattak az argentin nagyvárosok utcái. Most egymást követik az ideiglenes elnökök a dél-amerikai országban, s bár 2003 még messze van, jól értesültek tudni vélik, hogy a peronista Menem csak arra vár, hogy diadalma­san visszatérjen az elnöki palotába. A nép bizonyára csak a bőkezű osztogatásokra emlékezik majd. S ott lesz mellette újdonsült, fiatal felesége, aki máris Evita frizuráját hordja. EGYETÉRTEK: 06-90-330-422 MÁS A VÉLEMÉNYEM: 06^0-330-423 TELEFONÁLJON! Ha egyetért az itt közölt jegyzetek mondanivalójával és akkor is, ha nem. A véleményét meg is indokolhatja. Másokét pedig a 06-90-330-430as telefonszámon meghallgathatja. A hívás díja: 180 Ft+áfa/perc+kapcsolási díj A telefonszám nem hívható rádiótelefonról, külföldről, nyilvános készülékről. Oltás Afganisztánban Az afgán hatóságok tárgyalá­sokat kezdtek Mohamed Omar móllá környezetével a tálib vallási vezető sorsáról, aki a Bagram-hegységben húzta meg magát. Kabul Dél-Afganisztánban a törzsi ve­zetők kérésére három-négy nap­pal elhalasztották a móllá elfogá­sára és a fegyverek begyűjtésére indítandó közös amerikai-afgán akciót, hogy esélyt adjanak a tár­gyalásos megegyezésre. Az Egyesült Nemzetek Szerve­zete kedden Afganisztánban elin­dította a kanyaró elleni védőol­tást nyújtó egészségügyi prog­ramját, amelynek keretében már­ciusig mintegy kilencmillió gyer­mek részesül majd a vakcinában. Az ENSZ-program Kabulban in­dult meg, ahol a mecsetekben és kórházakban erre a célra fel­állított helyiségek előtt már reg­gel anyák és gyermekeik hosszú sorai kígyóztak.. Az ENSZ Gyermekalapja, az UNICEF a háborús körülmények között képtelen volt eljutni az összes afgán tartományba, a megváltozott helyzetben azon­ban nagy az esélye annak, hogy hatékonyan és a legtávolabbi te­lepüléseken is szembeszálljanak a védőoltással megelőzhető leg­pusztítóbb gyermekbetegséggel, a kanyaróval. A 8,2 millió dolláros költség- vetéssel dolgozó program révén - amelyet az afgán rádió és televí­zió rendszeresen hirdet - az első ütemben a Kabulban és a város környékén élő mintegy 1,2 millió, hat hónapos és tizenkét éves kor közötti afgán gyermeket akarják beoltani, majd ezután terjesztik ki azt a távolabbi területekre.. ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom