Somogyi Hírlap, 2001. december (12. évfolyam,280-303. szám)

2001-12-01 / 280. szám

'•“ú/áJJ, ----------------------------------------------------1 m----------------**7-,----------------- ww w.somogyihirlap.hu ----------------------------------------------------------------­^ _______________________________I c^pos v&a ® "'BT ^ 1 Somogyi Hírlap (1111111(11111 iiniíii KJ J 1 XII. Évfolyam, 280. Szám. Ára: 66 ft, Előfizetve: 42,50 ft KÖZÉLETI NAPILAP 2001. December 1., Szombat SOMOGYI TÁJAK Szárszón adnak a zenére 6. oldal HÉTVÉGE Kaposváron vizs­gálják a barguzini csontváz fogát 10. oldal FIATALOK Piroska, a Farkas és a Boci, boci tarka 11. oldal Két mérföldkő Szenna életében Több mint félmilliárd forint értékű aeroszolpalack-gyártó gépsort avattak fel tegnap a Zselic legnagyobb foglalkoz­tatója, a Szenna Pack Kft telephelyén. Emellett a köz­ség sportcsarnokának és a cég logisztikai bázisának alapkövét is elhelyezték. Szenna Öt községből járnak a diákok a közös fenntartású szennai ál­talános iskolába, amelyhez annak idején nem épült torna­terem. Handó János, a telepü­lés polgármestere ezért tartot­ta elodázhatatlannak egy új sportcsarnok felépítését, ame­lyet közösségi házként is igénybe vehetnének a sz.ennai polgárok. A kiállított tervrajz­ok alapján impozánsnak meg­álmodott épület alapkövét - a tégelyben a Somogyi Hírlap aznapi számával - dr. Csákvári Mariann, a Gazdasági Minisztéri­um helyettes államtitkára helyezte földbe. A Zselicség legnagyobb foglalkoztatója, az alapításának 15. évfordulóját ünneplő Szenna A Szenna Pack Kft 15 éve A szennai telephelyű cég 1986-ban alakult, majd 1989-ben lett önálló kft, de 1993-ra a tulajdonosi viták következmé­nyeként csődhelyzetbe került. 1996-ra Bierer János a tulaj­donos, s még ebben az évben üzembe helyeznek egy sváj­ci gépsort és megszerzik az ISO-9002-es minősítést. 1998- ban Európában egyedülálló színes gyártótechnikát vezetnek be, létrehoznak egy videofigyelö rendszert a minőségellen­őrzésre. 2000-2001-ben újabb, nagy értékű palackgyártó sort helyeznek üzembe, felépül egy 800 négyzetméteres csarnok és megszerzik az ISO 14001-es minősítést. Dr. Gyenesei István, a megyei közgyűlés elnöke, Szita Károly Kaposvár polgármestere, dr. Csákvári Mariann helyettes államtitkár és a házigazda, Bierer János fotó: láng Róbert Pack Kft telephelyén is új beruházásba kezde­nek. Bierer János ügyvezető igazgató elmondta: a csaknem 50 milliós beruházással új logisztikai bázist építenek ki, amelynek összköltségéből 14 millió forintot a Széchenyi Terv pályázatán nyertek. Ezzel a fejlesztéssel biztosít­ják a raktározás magas színvonalát és a termékek mozgásának számítógépes ellenőrzését. Az alapkőletételt követő­en avatták fel a cég új jelképét, a Mor­vát Béres János kaposszerdahelyi fafa­ragó által készített köztéri alkotást. A vendégek ezután részt vettek az 563 millió forint értékű palackozó gyártó­sor avatásán, amelynek révén jelentő­sen megnő a termékeinek több mint 95 százalékát az európai piacon érté­kesítő cég termelékenysége. TAKÁCS ZOLTÁN Nem jut pénz a romaházra _________Hírek_______ LA KÓCSA. 140 ezer forint ér­tékben érkezett ruhanemű a Dráva mentére; ez a kaposvári Vöröskereszt-szervezet adomá­nya. A negyven zsák meleg hol­mit négy település, Lakócsa, Potony, Tótújfalu és Szentborbás ötven rászoruló családja között osztották szét. (ga) BARCS. CSOKONYAVISONTA. Kihelyezett tagozatot hozott lét­re Csokonyavisontán a barcsi művészeti iskola. Októberben kezdték el a településen a nép­táncoktatást, és az első hónap tapasztalata alapján döntött úgy az iskola és a fenntartó művelő­dési központ, hogy hosszabb tá­von is lehet építeni a csokonya- visontai gyerekekre, (ni) CSURGÓ. A csurgói városi könyvtár több mint 2 millió fo­rintot nyert az informatikai kor­mánybiztosi hivatal Széchényi Tervhez kapcsolódó pályázatán. Hat multimédiás számítógépet, tintasugaras nyomtatót vásárol­tak, valamint belsőhálózat-fej- lesztésre és internethasználói alapfokú képzés indításához használják fel a pénzt, (va) BARCS. 2500 négyzetméteres üzemcsarnokot bérelt a Liftcom kft a barcsi ipari parkban a Hen­kel Magyarország Kft-től. A bér­leti szerződéssel egyidejűleg elővásárlási szerződést is köt­nek, mivel a társaság meg sze­retné vásárolni az üzemcsarno­kot. Az ipari park új lakója há­rom év alatt ezer ember foglal­koztatását ígéri Barcson, (ni) TAPSONY-BUDAPEST. A rop pánt erejű vihar és a pilóta mu­lasztása együtt okozta a Cesna 210-es kisrepülő nyár eleji, tap- sonyi balesetét. Ezt állapította meg a Légügyi Igazgatóság most elkészült vizsgálata. Az erős lég­áram leszakította a gép jobb szár­nyát, az így hátrcsapódó elem le­szakította a vezérsíkot is. A jár­mű irányíthatatlanná vált, 3500 méter magasságból zuhant le. A gépen utazók azonnal szörnyet­haltak. Részletek a .9. oldalon. ■ Barcs Nincs elegendő pénz a barcsi ci­gány közösségi ház folyamatos működtetésére. Az ősszel átadott roma házat ma még csupán egy- egy rendezvény, cigányfórum idejére nyitják ki, de amiért épült, azt egyelőre nem tudja teljesíteni. Egyelőre az is kérdés, hogy való­jában milyen tevékenységnek ad­hat majd helyet a ház. Ezt ugyan­is még az országos program elin­dítói sem tudják. - Az országos közösségi ház programot elindító etnikai hivatalnál nem döntötték még el, hogy ezekben a házakban milyen tevékenységet támogassa­nak. Anélkül pedig bajos megtöl­teni a házat tartalommal, hogy nem tudjuk: milyen szakmai és anyagi segítségre számíthatunk, mire pályázhatunk támogatásért. - mondta Balogh Imre, a barcsi ci­gányönkormányzat vezetője. A barcsi önkormányzat idén külön pénzt nem ad a közösségi ház fenntartására a romáknak, így a cigányönkormányzat költ­ségvetéséből kell megoldaniuk egyelőre a működtetést. Ebből pedig mindössze az alkalmi nyit- va tartásra futja.____________ n. l. Marad a közigazgatási határ Rinya mente Egyelőre nem változnak a köz- igazgatási határok a Rinya men­tén. A Belügyminiszter levélben értesítette a Nagyatád és Nagyba­jom között fekvő településeket, hogy minden marad a mostani közigazgatási rendben. Korábban valóságos riadalmat okozott a lehetőség, hogy a né­hány hónapja várossá vált Nagyba­jomhoz tartozna a jövőben Beleg, Kutas, Kisbajom és Szabás. Egy képviselő-testületi határozattal nyilvánította ki szomszédainak az új város, hogy a Belügyminisztéri­um megkeresésére vállalni kívánja a körzetközponti feladatokat. A tervezett körzet a Nagybajomhoz közelebb fekvő Beleg, Kutas, Kis­bajom és Szabás községeken kívül érinthetné Nagyatádot is, melynek körzeti feladatai ezáltal jelentősen csökkennének. A kiemelt építés­hatóság, a gyámhivatal, a szociális alapellátási intézmények engedé­lyezési és ellenőrzési feladatait, valamint az okmányirodái ügyin­tézéseket Nagyatád látja el a Rinya mentén. A körzeti feladatokon kí­vül a kórház, a rendőrség, a bíró­ság, a munkaügyi központ, a föld­hivatal és számos lakossági szol­gáltatás is hagyományosan Nagy­atádhoz köti a falvakat. Az érintett önkormányzatok kérelemmel for­dultak a magyar köztársaság kor­mányához és a három illetékes mi­nisztériumhoz, hogy a lakosság érdekében megmaradjon a Nagy­atád központtal már évtizedek óta bevált közigazgatási gyakorlat. Négy falu több ezer lakosának kedvező a most érkezett miniszte­ri válasz. b. m. Advent kezdetére elkészült Vörsön a betlehemi jászol fotó: kovács tibor VÖRS Az ország legnagyobb betlehe­mi életképét minden évben Vörsön építik fel. A faluban élők úgy tudják: nemcsak idehaza, egész Európában ők büszkél­kedhetnek a legnagyobb betle­hemi jászollal. A falu nevezetes­sége az idén már ádvent első va­sárnapjára elkészül. A faluban hagyománya van a bet­lehemépítésnek. A településen ép­pen ezért tavaly elhatározták: igyekeznek turisztikai szempont­ból is kihasználni a falu jelké­pének számító attrakciót. Ezt minden évben Fató Péter irányítá­sával ácsolják össze a lelkes hely­béliek. Az idén több mint száz ki­logramm mohát, több zsákra való száraznövényt és ötven fenyőfát használtak fel az építéséhez. Farkas László polgármester el­mondta: a faluban mindenki büsz­ke rá, hogy a karácsonyt váró csa­ládokon kívül sok külföldi is útnak indul azért, hogy a vörsi templom­ban megcsodálja a negyven négyzetméteres építményt. Nem­csak a környékbeli, fővárosi utazá­si irodák is érdeklődnek a somogyi program után. Vörsön azt terve­zik: idővel igazi téli idegenforgal­mi vonzerőt teremtenek az ünne­pváró hagyománnyal. Az idei ád- ventben már minden vasárnap délután különféle programokkal várják az érdeklődőket, fábos erika megjelent! keresse az újságárusoknál! ^ csak 95 forint! tempó ha apró, akkor tempó ingyenes apróhirdetések A-tól Z-ig —” Legyen vendégünk vacsorára! ~ 4 „ A Somogyi Hírlap meghívja ELŐFIZETŐIT egy gyertyafényes vacsorára. (Fehér Ház Étterem l £ A mai nyertes: Apáti László, somogysárdi előfizetőnk, aki partnerével romantikus Kaposvár, Arany j. u. 97. Somogybán estét tölthet el a kaposvári Fehér Ház Étteremben. Figyelje hirdetésünket, talán holnap Tel: 82/511-525; 20/93 56 989 otthon vagyunk! Ön lesz a vendégünk. Fizessen elő Ön is! Hívja a 06-80/200-434-es INGYENES telefonszámot! ©Skoda I Vasárnap is nyitva!I Tesztvezetéssel, akciós árakkal, akciós kamatokkal, ^ téligumi-akcióval várjuk! j Karg MOBIL Sí Kaposvár, Semmelweis u. 5-7. %Bp§| Telefon: 06-82/529-575 Vörs betlehemi csodája

Next

/
Oldalképek
Tartalom