Somogyi Hírlap, 2001. szeptember (12. évfolyam, 204-228. szám)

2001-09-08 / 210. szám

4. OLDAL 2001. Szeptember 8., Szombat Évnyitón a jövő pedagógusai A fejlesztési támogatás fontos változást jelent az intézmény életében Kaposvár A Kaposvári Egyetem nappali és levelező ta­gozatán 3375 hallgató kezdi meg tanulmánya­it. A pedagógiai főiskolai karon tegnap tartot­ták a tanévnyitót, ahová 2279 fiatal nyert fel­vételt. Az ünnepségen számos elismerést ad­tak át, köztük az életműdíjat, valamint a gyé­mánt és az arany okleveleket.- A tanévkezdés kiemelkedően fontos ese­mény az egyetem és a hallgatók életében - mondta Horn Péter akadémikus, a Kaposvári Egyetem rektora. A zsúfolásig megtelt konfe­renciateremben megilletődött főiskolások ül­tek, akik az ország egyik legfiatalabb intéz­ményében kezdheük el tanulmányaikat. Ez­úttal a pedagógiai kar tanévnyitóját tartották. Az elsőévesek azt is megtudhatták, hogy az elmúlt időszakban bővült a képzés, elkészült a középtávú fejlesztési terv és a júniusban aláírt ötmilliárd forintos fejlesztési támogatás fontos változást jelent az intézmény életében, ami abban is segít, hogy hazánk egyik leg­szebb, legjobb egyeteme legyen a kaposvári. Horn Péter rámutatott: jól hasznosítható tudással akar­ják felvértezni a hallgatókat. Leitner Sándor oktatási rek­torhelyettes, kari főigazgató a hallgatók számáról tett jelen­tést, a legmagasabb felvételi pontszámot elérő diákoknak emléklapot adott.- A felvétellel lehetőséget kaptak, s ezzel élniük kell ­mondta a hallgatóknak. A felelősség és a kötelesség­tudat fontosságát hangsú­lyozva kifejtette: aki iga­zán értelmiségévé válik, az bizonyos értelemben min­denki tanítója lehet. Segít­séget nyújt embertársai­nak, aktívan részt vesz környezetének fejlődésé­ben. Az ünnepségen Leitner Sándor kézfogással hallgatóvá fogadta a fiatalokat. Szita Károly Kaposvár polgármes­tere örömét fejezte ki, hogy a megyeszékhely ismét megtelt diákokkal. Mint mondta egy megélt, de újra átélhető csodának lesznek ré­szesei. Azt kívánta: a hallgatók szerezzék meg azt a tudást, ami minket gazdagít. Dr. Gyenesei István, a megyei közgyűlés el­nöke a somogyi polgárok'nevében köszöntöt­te a fiatalokat. Elégedett, hogy megyénket vá­lasztották, s a tudás és szerencse mellett bol- dog diákéveket kívánt. __________________■ El ismert szaktudás Az 1998-ban alapított Életmű díjat - kimagasló munkájáért -Kertész Sándomé nyugalmazott főiskola adjunktus kapta. A gyémánt oklevelet dr. Ferenczi Istvánná, Huszár Margit és dr. Török Pálné vehette át. Az arany oklevelet Atzél Ilo­na, dr. Auguszt József, Balogh Dénesné, Balogh Józsefné, Hemer Kálmán, Kocsis Lászlóné, Mester Gábomé, Nagy István, Nagy Tibor és Zsalakovics Béláné kapta. Csatornák a csatornában Dráva mente Kábeltévé, telefon és internet is érkezhet a csatornával a Dráva menti szennyvízprogramban részt vevő falvakba. A FiberNet Rt és a szennyvízberuházás kivi­telezői arról tárgyalnak, hogy a csatorna nyomvonalán egyúttal a kábeltelevíziós gerincvezetéket is kiépítenék. Ez a hálózat már nemcsak a tévéműsort, hanem az informatikai szolgáltatások szé­les körét is elérhetővé tenné a fal­vakban élők számára. Természe­tesen a tévézésben is minőségi változást jelentene, a jelenleginél jóval több csatorna jutna el a fal­vakba.- A csatornázással leegyszerű­södik a kábelek eljuttatása a kör­nyékbeli településekre, így a szenyvízprogramnak köszönhe­tően olyan falvakat is bekapcsol­hatunk a hálózatba, ahová egyébként ezek a szolgáltatások nem jutnának el - mondta Feuer András, a FiberNet Rt vezérigaz­gatója. - Optikai kábel-gerincve­zeték kiépítését tervezzük, amely a csatornázás ütemében jutna majd el az egyes települé­sekre. Szabadies József, a csatorná­zás egyik fővállalkozója elmond­ta, hogy ez az együttműködés egy sor megoldandó műszaki problémát vet fel, hiszen a tech­nológia különböző, s más ütem­ben kell végezni a csatornázást, mint a kábelfektetést. Próbakép­pen Barcson megkezdik a közös munkát, és ennek alapján dől majd el, hogy lehetséges-e a fal­vak bekötése. Feigli Ferenc barcsi polgármes­ter elmondta: úgy érzi, hogy ez­zel olyan lehetőséghez jutnak az érintett települések, amelyet ér­demes kihasználni, annál is in­kább, mert nem kerül egy fillér- jükbe sem. ____________n.l Hír ek NYERTESEINK. Az Alpok-Ad­ria Vásáron a Somogyi Hírlap standján tesztlapot kitöltők kö­zül egyhavi Somogyi Hírlap-elő­fizetést nyert: Bogdán István, Kaposvár, Füredi u. 81. szám alatti lakos. Egyhavi Somogyi Hírlap Vasárnap Reggel-előfize­tést nyert: Szalor Zoltán, Kapos­vár, Kócsag u. 45. szám alatti ol­vasónk és ajándékcsomagot nyert: Gyöngy Ferenc, Kaposvár, Sávház 6/5. szám alatti előfize­tőnk. Gratulálunk! A nyeremé­nyeket kézbesítőink útján juttat- ' juk el a nyertesekhez. KI MIT TUD? Regionális gyer­mek Ki mit tud? versenyt szer­vez a somogyszobi általános is­kola. Az általános iskolai korosz­tály számára hirdetett tehetség­kutató versenyen bármely kate­góriában részt lehet venni, egyé­ni és csoportos produkciókkal. A novemberi verseny díjazottjai újabb szereplési lehetőséghez jutnak a jövő évi Talpraesett út­törők rendezvénysorozat gála­műsorán. _ BETEG GYERMEKEKÉRT. A Tumor Leukémiás Gyermeke­kért Alapítvány várja a segítő szándékú emberek adományait. A 2001. november 30-ig beérke­ző, legalább 3000 forintos ado­mány küldője a Láng-akció fel­tüntetése esetén dedikált köny­vecskét kap ajándékba. Termé- • szetesen ennél kisebb összege­ket is szívesen fogadnak. Az ak­ció szervezője a magánszemé­lyektől érkező adományokat 5 százalékkal kiegészíti, (sv) PÁLYÁZTAK. A decentralizált szakképzési alap pályázatára negyvenöt somogyi intézmény jelentkezett. Huszonkilenc bead­vány részesül a 144 millió forin­tos keretből. Összesen tizenhá­rom szakképző iskolát és 16, ta­nulót foglalkoztató vállalkozást ' támogatnak a megyében, (szk) FÁT VÁGTAK. Mozgalmas nap­juk volt tegnap a somogyi tűzol­tóknak. Balatonmárián egy hárs­fát távolítottak el, mivel a közeli melléképületet veszélyeztette. Ka­posváron hasonló okok miatt két helyszínre riasztották a tűzoltó­kat. Vizet is szivattyúztak: a me­gyeszékhelyen egy családi házból mintegy 9 köbmétert, egy tabi te­lephelyen öt köbméternyit, (hm) KÖNNYEBBEN SÉRÜLTEK. Egy gépkocsi fellökött egy ke­rékpározó gyermeket tegnap Ka­posváron. A bicajos könnyebb sérülést szenvedett. A megye- székhelyen másik balesethez is kivonultak a rendőrök. A Dam­janich és a Kossuth Lajos utca kereszteződésében két személy- gépkocsi ütközött össze. Az egyik járművezető könnyebben megsérült, (hm) ____________■ A pénzükért lobbiznak (Folytatás az 1. oldalról) Állította: a tervezett követelmények olyan magasak, amelyeknek még egy kisváros sem tud megfelelni, nemhogy a falvak. Csire Istvánná, Csurgónagymar­ton polgármestere új normatívael- osztási rendszert sürgetett, mert TÖOSZ-történelem A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 154 taggal 1989-benalakulta települések autonómiájának erősítéséért, érdekeik képviseletéért. Jelenleg 1684 tele­pülést - főként kis falvakat - képviselnek. Somogybán 107 tagönkormányzatuk van. 1999 -ben csatlakozott a TÖOSZ-hoz a megyei önkormányzat is. mint mondta, másképp aligha men­nek együtt az EU-ba a városok és a kis falvak. A legnagyobb érdeklődést keltő, a települések gázközművagyon­részének visszaszerzésével össze­függő témára meghívták a dél-du­nántúli régió érintett polgármeste­reit is. Elhangzott: az 195/3 és 95 közötti gáz­fejlesztést végzett tele­pülések ügyében a TÖOSZ országgyűlési képviselőkhöz fordul azért, hogy a jövő évi törvényalkotási prog­ramban szerepeljen az ezzel összefüggő igaz­ságtalanságokat orvos­ló rendelkezés megal­kotása. Többen úgy vélték azon­ban, 2003 előtt aligha születik meg a falvakat pénzükhöz juttató tör­vény. Még nehezebb a 1995 után fejlesztett települések ügye, amelye­ket a szolgáltatók nem egy esetben - ha nem adod a vagyonrészt, nem kapsz gázt alapon - kisemmiztek. A TÖOSZ ezekben az esetekben sem adja azonban föl a jogorvoslati har­cot. A települések képviselőinek szavaiból kitűnt: közösen eredmé­nyesebben futhatnak a pénzük után. Olyan javaslat is elhangzott, hogy az államkötvényben visszaka­pott vagyonelemeket a települések ne egyenként, hanem egy nagy cso­magban értékesítsék a legkedve­zőbb ajánlatot tevő pénzintézetnél. Beindult a lakáshitelezés a Fundamentánál Erősíti csapatát az egyik legnagyobb lakás-takarékpénztár Néhány héttel ezelőtt a ma­gyarországi lakás-takarék­pénztárak közül elsőként a Fundamenta kezdte meg a kiutalásokat és a lakáshite­lek folyósítását. Ezzel teljessé vált a négy évvel ezelőtt piac­ra lépett pénzintézet működé­se: ügyfelei immár nemcsak a betéteik után járó állami tá­mogatást használhatják ki, de hozzájuthatnak az évi 6 száza­lékos kamatozású, kedvező lakáshitelekhez is. A nö­vekvő feladatokhoz az értékesítési hálózat bővítését is tervezik a cégnél. A folyamatban lévő változásokról il­letve a lakás-előtakarékosság előnyeiről kérdeztük Angyal Csillát, a Baranya, Tolna, Somogy régió vezetőjét.- A Fundamenta 1997-ben lépett piacra, s ügyfeleink száma a lakás-előtakarékosság népszerűségének folyama­tos emelkedésével egyre bővült. Jelenleg több mint 220 ezer lakás-előtakarékossági számlát vezetünk, pénztárunk betétállománya közel 24 milliárd forintot tesz ki, és több száz munkatársunkból álló hálózatunk az egész országot átfogja. Azok az ügyfeleink, akik még 1997-ben kötöttek szerződést, és azóta rendszeresen takarékoskodtak, idén nyár eleje óta már felvehetik az állami támogatással és kamatokkal növelt megtakarításukat, valamint a kedvező kamatozású hiteleket is.- Hogyan alakult a Fundamenta idei első féléve?- Eredményeink a Fundamenta-ügyfélkör további bővü­lését mutatják. Júniusig közel 25000 új szerződést kötöt­tünk, 15,2 milliárd forintnyi szerződéses összeggel. Jelen­tősen sikerült növelni az egyéni szerződések számát, és az átlagos szerződéses összeg is több mint húsz százalékkal nőtt. Az új szerződéskötések esetében az átlagos szerződé­ses összeg jelenleg nálunk a legmagasabb. Mindez jól mu­tatja, hogy a Fundamenta kiválóan működő hátterére tá­maszkodva értékesítési hálózatunk folyamatosan remek munkát végez. Pénztárunk és a lakás-előtakarékossági forma népszerűségét igazolja, hogy a futamidő lejártával a Fundamenta ügyfelek jelentős része új szerződést köt - ami újabb feladatot ró munkatársainkra.- A Fundamentánál már megkezdődött a hitelezés. Kik kaphatnak Fundamenta kölcsönt és hogyan zajlik a kiutalás folyamata?- Azokat az ügyfeleinket, akik legalább 48 hónappal eze­lőtt kötöttek velünk szerződést, és teljesítették a kiutalás egyéb feltételeit, a várható kiutalás előtt három hónappal írásban értesítjük a kedvezményes kölcsön felvételének lehetőségéről. Ügyfeleink ekkor nyilatkozhatnak arról, hogy mit kívánnak tenni eddig összegyűjtött pénzükkel. Kérhetik a kiutalást és a lakáshitelt, vagy választhatják a további takarékoskodást is. A jogszabályok alapján az állami támogatás és a kedvező kamatozású lakáskölcsön csak lakáscélú felhasználás esetén jár.- Ma már rendkívül sok takarékossági forma között választhatunk. Melyek a Fundamentánál való takarékoskodás előnyei? Lakáscélú felhasználás esetén mindenkinek ajánlhatom, hogy kössön Fundamenta elő takarékossági szerződést. A megtakarított betétösszeget ugyanis állami támogatás egészíti ki, amelynek nagysága a megtakarított összeg 30 százaléka, legfeljebb évi 36 000 forint. Persze, ha egy család több tagja is szerződéit köt, megsokszorozható a támogatás mértéke. A konstrukció másik vonzereje a 6 százalékos kamatozású hitel, amely még ma is igen vonzó a piacon elérhető lakáscélú kölcsönök között. Az állami garancia rendkívüli biztonságot jelent, s a megta­karítások éves hozama — négyéves módozat esetén — 13 százalék felett van. Az előtakarékosságból finanszírozható a meglévő lakás felújítása, bővítése - például egy tetőtér beépítése -, a komfortfokozat növelése vagy lakáscsere esetén az érték- különbözet. Új otthon megteremtésekor - például lakás építése vagy vásárlása esetében - a Fundamentától kapott összeg kiválóan egészítheti ki az egyéb finanszírozási mó­dokat.- Mennyiben növeli a Fundamenta-hálózat feladatait a hitel-üzletág beindulása? Számításaink szerint idén körülbelül nyolcezer szerződés alapján kerül sor kiutalásra, ami összesen 7,5-8 milliárd forint kifizetését jelenti. Mindez hatalmas változást je­lent, hiszen eddig csak betétgyűjtéssel foglalkoztunk. Mostantól kezdve azonban tevékenységünket kiegészíti a hitelezési funkció is, ami feladataink növekedését, de egyúttal színesebbé válását is jelenti. Központunkban külön apparátus foglalkozik a hitelkérel­mekkel, s a témával kapcsolatban számtalan telefont és le­velet kapunk. Itt is szeretném felhívni tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy bátran forduljanak hozzánk kérdéseikkel. Regionális hálózatunkat, a Fundamenta rendkívül sikeres értékesítési csapatát emiatt is bővíteni kívánjuk, hiszen többek közt a területen dolgozó munkatársak feladata, hogy minden jelenlegi és jövőbeli ügyfelünk rendelkezé­sére álljanak tanácsaikkal. Központunk Budapesten található, emellett Veszprém­ben, Győrben, Pécsett é$ Szolnokon is vannak tanácsadó irodáink. Mindenütt szeretettel várjuk az érdeklődőket, de információkkal telefonon is szívesen szolgálunk, és hasznos tájékoztatást nyújtanak az interneten elérhető ol­dalaink is. Ügyfélszolgálat: 06-1-411-8181, www.fundamenta.hu e-mail: info@fundamenta.hu Tanácsadó iroda: 7621 Pécs, Irgalmasok útja 22. Tel: 06-72-512-130 /-131, Fax: 06-72-512-132 ‘ Horvátok a vásárban A borongós idő ellenére csak­nem hatezren keresték fel teg­nap a kaposvári nemzetközi kiál­lítást. A somogyi látogatók mellett szép számmal érkeztek az or­szág távoli me­gyéiből és a hatá­ron túlról is. A társkiállítókkal együtt több mint 300 cég mutatko­zik be a jubileumi kaposvári vásáron. Nem panaszkod­hattak a szervezők, hiszen egész nap jöttek a vendégek. Különösen késő délután, a munkaidő végén nőtt meg a forgalom. Kelemen László vásárigazgató szerint vár­hatóan ma és holnap a korábbinál is többen jönnek, a hétvégét ki­használva kényelmesen elidőz­hetnek a standokon. Bőven van látnivaló, összeségében több mint 11 ezer négyzetméteren mu­tatkoznak be aídállitók. Szemmel láthatóan nagy érdeklődés kísérte az élelmiszeripari cégek kínála­tát, többen helyszíni kóstolóra csalogatták a vendégeket. A tech­nika szerelmesei sem csalódtak, többtucatnyi vállalkozás adott ízelítőt a legújabb fejlesztésű ter­mékeiből. Különösen sokan időz­tek a gépkocsik előtt. A vásár kísérő programjaként megtartották az építőipari konfe­renciát, ahol csaknem 40 szakem­ber vitatta meg az ágazat helyze­tét, kilátásait. S akárcsak eddig, számos kulturális műsor színesí­tette a 10. kaposvári kiállítást, ami­nek a várakozások szerint mintegy 25 ezer látogatója lesz. harsányi Felejtse el a felesleges köröket! TOYOTA KOTO AUTÓHÁZ KTT Bízhat a jelben ®TOYOTA Most akár 660 OOO* forintot megspórolhat a futamidő alatt! Az akció 2001. november 30-ig megrendelt autókra érvényes! * 20% önrész és 60 hónap futamidővel. Magyarország kedvenc kishaszongépjárműve a TOYOTA HI/1CE AKCIÓS HITEL! Kaposvár, Zöldfa u. 58. Tel.: 82/529-530, Fax: 82/529-539 _________________E-mail: sa les@koto.hu MEGYEI KÖRKÉP Több mint 300 kiállító mutatkozik be a vásáron fotó! lai^g

Next

/
Oldalképek
Tartalom