Somogyi Hírlap, 2001. augusztus (12. évfolyam, 178-203. szám)

2001-08-01 / 178. szám

----------------------------------------------------------------------------------------------------- ww w.somogyihirlap.hu ----------------------------fyl***'*-'*-^ j ---------­So mogyi Hírlap 9»7 7 0 8 6 5 ”9 1 2039___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ XII. Év folyam, 178. Szám. Ára: 58 ft, Előfizetve: 42,50 ft KÖZÉLETI NAPILAP 2001. Augusztus 1., Szerda MEGYEI KÖRKÉP Virágba borult a falu 4. oldal ALMANACH Sok éve küszköd­nek megannyi hátránnyal 6. oldal SPORT Bronzzá érett a tehetség 7. oldal Hírek TAPSONY-BUDAPEST. A jú­niusban Tapsony közelében szerencsétlenül járt Cessna ron­csaiból a szilárdságtani vizsgálat azt állapította meg, hogy a repü­lő tragédiáját túlterhelés okozta. Ez azonban nem azt jelenti, hogy túl nagy volt a gép belső terhelése, hanem azt, hogy kí­vülről a repülő szárnyaira nehe­zedett akkora nyomás, ami mi­att darabokra tört. (Részletek a 4. oldalon) CSOMA. Csorna önkormányzata december végéig kötött szerző­dést a KVG Rt-vel a faluban fel­halmozódott házihulladékok rendszeres szállítására. Hosszú ideje megoldatlan volt a szemét- szállítás, a falu lakói idáig illegális telepekre hordták a szemetet. Au­gusztus hónaptól a lakók decem­berig ingyen kapják ezt a szolgál­tatást, később pedig a vállalattal való tárgyalások eredményekép­pen fizetniük kell érte. (ko) ÖTVÖSKÓNYI. Kerékpáros balesetet szenvedett egy 15 éves fiú Ötvöskónyiban. Egy szállító jármű mögött kerekezve málna­ládákat vitt, amikor körültekin­tés nélkül hirtelen balra kanya­rodott és összeütközött a vele szemben, szabályosan közleke­dő személygépkocsival. A bal­esetben kéz- és lábsérülést, és zúzódásokat szenvedett, (bm) MARCALI. A képviselők tegnap egyhangúlag hagyták jóvá azt, hogy a Széchenyi-terven próbál­jon újra - ezúttal csak a strandprojekttel - szerencsét az önkormányzat. A pályázatot két hét múlva akár be is lehet adni. Az, hogy Marcaliban strand épüljön, 800 millió forintba ke­rül. Ennek az összegnek az egy­negyed részét, azaz 200 millió forintot kell saját zsebből fizetni az önkormányzatnak. Ehhez a gázközművagyon után járó pénzt, ingatlanértékesítésből és a megyei alapból megszerezhető forrásokat mozgósít a város, (fe) Lehet gyűjteni a tanévkezdésre Hétfőtől minden általános iskolában ügyeletet tartanak a pedagógusok és a vezetők: érkez­nek a múlt tanév végén megrendelt tanköny­vek és segédeszközök a kiadóktól. A legtöbb könyvrendelés idén is a Nemzeti Tankönyvki­adóhoz érkezett. MEGYEI KÖRKÉP Az egy főre jutó tankönyvtámogatás összege idén is nőtt - tudtuk meg Koianicz Lászlótól, az Oktatá­si Minisztérium közoktatás-fejlesztési és értékelé­si főosztályának vezetőjétől. Erre a célra a kor­mány idén 3,3 milliárd forintot irányzott elő, ami­ből az önkormányzatok normatív alapon részesed­nek. Ők aztán az iskoláknak létszámarányosan el­osztva küldik a pénzt. Az iskolák maguk dönthetik el, hogy minden gyermek egyforma összeget kap- e, vagy szociális helyzetük alapján differenciálnak. A tavalyihoz képest 150-200 újonnan jóváírt tankönyv közül választhatnak a pedagógusok, hi­ánykönyv nincs.- A megye tankönyvrendeléseinek 60 százaléka a Nemzeti Tankönyvkiadóhoz érkezik - mondta el lapunknak Dakos István, a kiadó Somogy megyei referense. - Idén már a 4. osztályosok számára is kíná'unk komplett tankönyvcsomagot. A me­gyében az általános iskolák 98 százaléka rendel tőlünk valamilyen könyvet. Általánosan elterjedt azonban, hogy a peda­gógusok keresik a jó könyveket, így aztán nem csak egy kiadóra figyelnek, hanem több cég ajánlataiból választják ki a számukra leg­megfelelőbbet. Somogybán a legnagyobb ter­jesztő a Nebuló Könyvház Kft. A legtöbb iskolá­ból ide érkeznek a megrendelések.- Tankönyvcsomagja eddig csak a Nemzeti Tankönyvkiadónak van, ugyanazt a minden tan­tárgyra kidolgozott könyvajánlatot tartalmazza, mint eddig - mondta Mezriczky István, a raktár igazgatója. - Ez az elsős gyerekek szüleinek 2880 forintjába kerül, ami a legolcsóbb ajánlat, ha az egy évfolyamra lebontott könyvek árát nézzük. Spórolás türelemmel Az iskolai felszerelések ára is változó. Nem árt, ha körülné­zünk, mielőtt választanánk, mert ezeken sokat lehet spórol­ni. Az elsősöknél a legtöbb probléma a betűkészletek és a betüsínek körül adódik, a szülőknek majdnem minden hé­ten újat kell venni ezekből a „fogyóeszközökből". Érdemes megvárni, hogy a pedagógusok milyen segédeszközöket kémek a gyerekektől, mert a papírboltokban árult csoma­gokban sok olyan dolog van, amire nincs is szükség. Idén is nehéz lesz az iskolatáska... FOTÓ: LÁNG RÓBERT A FUZEmOMÚMK ÉVFOLYAMONKÉNT! ARA! (általános iskola) 5.-B.-7.-8. osztály A legnehezebb helyzetben a középiskolába beirat­kozó gyerekek szülei vannak, hiszen a tankönyve­kért jóval több, mint 10 ezer forintot kell otthagyniuk az iskolában. Az összes évfo­lyamra jellemző, hogy nagyon tág hatá­rok között mozognak a tankönyvek árai. Az ár attól függ, hogy a könyv kivitele mi­lyen. Egyre több a tartós használatú könyv is, ezek drágábbak, de több évre szólnak. Kétségkívül a nyelvkönyvek ke­rülnek a legtöbbe. Egy igazán korszerű, külföldi kiadású könyv legalább 3-4 ezer forint, de ezekhez legtöbbször munkafü­zet is tartozik. konya orsolya KAPOSFÜRED. Vonatpótló autóbuszok közlekednek Ka­posvár és Kaposfüred között au­gusztus 3-án este 7 óráig. A MÁV pályagazdálkodási főnök­ségének emberei az elhasználó­dott betonaljakat cserélik ki ezen a szakaszon, hogy az uta­zás továbbra is biztonságos ma­radhasson. A vágányzár idejére a MÁV külön közlekedési ren­det nem dolgozott ki. A vonat­pótló járatok a menetrendben eddig feltüntetett időpont előtt 10 perccel indulnak, Kaposfü- redről pedig átszállás és 5 perc várakozás után lehet továbbin- dulni Fonyód felé, (ko) m A kórház kigyógyult az adósságból Kaposvár Sikerre vezetett a stabilizációs program, a Kaposi Mór Megyei Kórháznak ugyan van 30 na­pon belüli tartozása, de az in­tézmény kigyógyult az adós­ságból. Ezt dr. Cimesi Mihály főigazgató főorvos mondta a Somogyi Hírlapnak.- Az egészségügy általános válsá­gából csak előre lehet kimenekül­ni - mondta dr. Gimesi Mihály. - Azokat a programokat kell végre­hajtani, amelyek ezt a célt szolgál­Szemtől szembe ják. A felügyeleti ellenőrzés a mi­nőségbiztosítási rendszert is mű­ködőképesnek és rendben levő­nek találta. Az eredményekben sokat jelent annak az innovációs alapnak a megteremtése, amely­hez a megyei önkormányzat nyúj­tott segítséget.- Milyen új lehetőséget jelent az innovációs alap?- A költségvetési pénz termé­szete szerint későn érkezik. Mi pe­dig nem várhatunk a szakmai fel­adatok végrehajtásával az év végé­ig. A legtöbbször azonnal kell a pénz, s ha ez rendelkezésre áll, például pályázati ön­részként, akkor meg is sokszorozhatjuk a forrást. Az innováci­ós alapot csak gyor­san megtérülő beru­házásra lehet fordíta­ni, a feltöltéséről pe­dig folyamatosan Kiderült, sokan azért operáltatták magukat más kórházban, mert a szemészeten fontos technikai eszközök hiányoztak. Ezek beszer­zését is szolgálja az innovációs alap, a bevé­telnövekménnyel pedig a kórház is jói jár. gondoskodunk.- Új kihívást jelent a digitális társadalom ki­alakulása az egészségügyben is. Van-e erre vá­laszuk?- A fekvőbe­teg-gyógyítás informatikai rend­szere kiépült, most ezt a járóbe­teg-ellátásra is kiterjesztenénk. Ennek az a lényege, hogy minden korábbinál magasabb szintre emeljük a beteg biztonságérzetét. A rendszerben minden korábbi adat rendelkezésre áll, jól kiszűr­hetők ezzel a felesleges vizsgála­tok, gyorsabb, pontosabb lesz a di­agnózis, és a gyógyulás esélye is növekszik. Jelentős lépés lesz az új onkoradiológiai központ rend­szerbe állítása, amelyhez mi egy önálló, akkreditált onkológiai osz- tályt hozunk létre. _______lengyel El lentétet szító jegyzőkönyvek A sértegetéseket nem írták le az utókornak Rinyaszentkirály Fél év alatt kétszer is módosíttat­ták az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a ri- nyaszentkirályi képviselők. Nem titkolt céljuk az volt, hogy na­gyobb ellenőrzés alatt tartsák a polgármestert, akinek munkájá­val elégedetlenek. A törvényes keretek sem feleltek meg azon­ban az elvárásaiknak, így ismét módosítani kellett a szabályzatot. A Horváth József polgármes­terrel nyíltan szembehelyezkedő Orsós Imre képviselőt és Oldal Jó­zsef alpolgármestert választották meg a testületi ülésekről szóló jegyzőkönyvek hitelesítőjeként, hogy kérésükre ellenőrizhessék azok tartalmát. Ennek értelmé­ben módosították első alkalom­mal a szervezeti és működési szabályzatot. A legutóbbi testüle­ti ülésen azonban Orsós Imre ki­jelentette, hogy amióta megvá­lasztották jegyzőkönyv-hitelesí­tőnek, egyetlenegy jegyzőköny­vet sem írt alá, mert vitatja azok valóságtartalmát. Oldal József is hiányosnak minősítette a jegyző­könyveket, s ezzel mindketten le­mondtak a jegyzőkönyv-hitelesí­tő funkciójuk­ról. Kálmán­ná Putics Zsu­zsanna kör­jegyző el­mondta, hogy a testületi ülé­sekről magnó- felvétel alap­ján szerkesztett jegyzőkönyvek készülnek. Azokat a hozzászólá­sokat, amelyek befolyásolják a döntést, eddig is tartalmazták a jegyzőkönyvek és ezután is tar­talmazni fogják, az egymást sér­tegető megjegyzések azonban valóban nincsenek bennük. S vélhetően éppen ez az oka annak, hogy ez a törvényes forma nem felel meg a mindenkori ellen- vélemények és a szereplés színte­rének és így hiábavalónak bizo­nyult a jegyzőkönyv-hitelesítői procedúra a polgármester ellentá­borának. Most újból változtatni kellett a szabályzatot, hogy a tes­tületi ülések jegyzőkönyvét a szo­kásos módon a jegyző és a polgár- mester írhassa alá. Ezek tartalmá­ban és törvényességében amúgy mindeddig nem talált kifogást a Közigazgatási Hivatal, csak a falu egyes képviselői... _________bj*. Me zőőr vigyázza a terményt Bűnbandák fosztogatnak a földeken SOMOGYSZIL A csendőrvilágot sírják vissza a falubéli vállalkozók, mert ma­napság már nagyüzemi módon lopják a terményt egy bűnban­da tagjai - tudtuk meg Sámoly Endre somogyszili polgármes­tertől. Hozzátette: a nagy mező- gazdasági hagyományokkal bí­ró településen jelenleg több mint húsz magángazdálkodó művel húsz hektárnál nagyobb területű földet, s ezek közül hárman mintegy 400 hektáron gazdálkodnak. Szinte mind­egyiküknél jártak már a kör­nyékbeli bűnözők, akik már szervezetten lopják a terményt. Éppen ezért az önkormányzat úgy döntött: mezőőrt foglalkoz­tat, hogy elejét vegye a lopások­nak. Sámoly Endre elmondta: a tör­vény „szigorá­tól” egyáltalán nem tartó, többszörösen börtönviselt bandatagok az állatok és termények el­tulajdonítása mellett már durvább módszereket is alkal­maznak. Nemrégiben egy idős tanító­nőt fosztottak ki már második íz­ben, s egy nyugdíjast pedig egy szál sonkáért vertek majdnem halálra. A polgármester a rendőr­ség segítségét kérte a vadnyugati állapotok megszüntetésére, de maga sem bízik benne, hogy a pár hónapos börtönbüntetés le­hetőségére fittyet hányó bűnban­da huzamosabb időre rács mögé kerülhet. takács 0lcsóbb,’“"~“~~ mint egy buszjegy... Ha egy buszjegyet meg tud venni, ne mondjon le a legfrissebb, legérdekesebb hírek élvezetéről sem. Busszal csak egy helyre tud eljutni, de a Somogyi Hírlaj az egész világot helybe hozza Önnek! És előfizetőknek csak 4250 forint! Megengedheti magának! mteűm&Ma'MmmmxaMibm Somogybán otthon vagyunk! |

Next

/
Oldalképek
Tartalom