Somogyi Hírlap, 2001. június (12. évfolyam, 127-151. szám)

2001-06-01 / 127. szám

Somogyi Hírlap linillllllllllllllillllllll Ilin r 9 770865H91 205311 ___________________________________ XI I. Évfolyam, 127. Szám. Ára: 53 ft, Előfizetve: 39 ft KÖZÉLETI NAPILAP 2001. Június 1., Péntek MEGYEI KÖRKÉP Félmilliárdos alap a jobb létért 4. oldal KAPOSVÁR Igazgatóváltás két iskolában 5. oldal ALMANACH Címert szeretne Somogytarnóca 6. oldal Hírek BARCS. Egyszerre két jubileu­mot ünnepeltek a barcsi néptán­cosok: 25 éves a Kis-Boróka Táncegyüttes, és 5. éve működik a néptáncoktatással foglalkozó Móricz Zsigmond művészeti is­kola. A jubileumra közös műsort készítettek, amellyel nagy sikert arattak a gyerekek a barcsi műve­lődési központ színpadán, (ni) VÍZVÁR. Kerti lakot és fa játszó­teret építtet a vízvári iskola a di­ákjainak. Az intézménynek az alapítványi bál bevételéből nyílt erre lehetősége, 86 ezer forint jött ott össze. A gyerekek a kö­vetkező tanévben vehetik bir­tokba a házikót és a játszóteret, amelyet az iskolát körülvevő er­dőben alakítanak ki. (ni) KISKORPÁD. Két nyugdíjas ta­nítónő kapta Kiskorpád díszpol­gári címét idén az önkormányzat döntése alapján. Farkas Gyuláné 1949-től, míg Róka Jánosné 1964-től dolgozott nyugdíjazásá­ig a község iskolájában. Á dísz­polgári oldevelet Pikler József polgármester adta át a kitüntetet­teknek. (tz) BALATON-PART. A MÁV a bala­toni vonalak karbantartására 476 millió forintot költött, ezenkívül 26 milliót fordított az állomások virágosítására. Az új menetrend­ben a Balaton déli partján a nyá­ron naponta 4, pénteken és vasár­nap 5 pár InterCity-vonatot közle­kedtetnek. Mindez az újjáépített balatonlellei vasútállomás tegna­pi avatóünnepségén hangzott el, ahol megállt az a különvonat is, amelyen a vasút és az érintett te­lepülések vezetői utazták körül a Balatont, ellenőrizve a szezonra való felkészülést. (További infor­máció a 8. oldalon) (gm) MARCALI. Elfogták azokat a fi­atalokat, akik sorozatos vandál cselekedeteikkel közel egymillió forintos kárt okoztak Marcali­ban. Az elkövetők egytől egyig kiskorúak, akik az egyik marca­li parkban összetörték a város legrégebbi szobrait, (fe) ■ Határtalan esély a barcsi expó Felvételünkön balról: Győrgyvári Imre vásárdíjas vállalkozó, Geishauer Éva és Feigli Ferenc FOTÓ: BÉRES FERENCNÉ Ötödik alkalommal nyílt nemzetközi kiállí­tás és vásár Barcson. A tegnap kezdődött rendezvényre több mint száz kiállító, köz­tük huszonöt horvát vállalkozás érkezett. Barcs- Az elmúlt öt év fontos időszak volt Barcs életé­ben, nagyot lépett előre a település - mondta Geishauer Éva, a Gazdasági Minisztérium főosz­tályvezetője a vásárnyitón. - Ez a város ma a Drá- va-vidék egyik legjelentősebb gazdasági, kereske­delmi központja. Ma bevásárlóközpontja, ipari parkja van a városnak, s 1998-ban a kormány vál­lalkozói övezetté minősítette Barcs térségét. Kikö­tő épül, és a határfejlesztés sem zárult még le: re­mélhetőleg hamarosan növény- és állategészség­ügyi állomással, vámügynökséggel is kiegészül. A tárca képviselője elmondta: a városfejlesztők a Széchenyi-terv révén még gyorsabb sebességre kapcsolhatnak. Feigli Ferenc polgármester arról beszélt: a vásár egyik legfőbb feladata a munkahelyteremtés előse­Vásártörténet gítése kell, hogy legyen. - Barcs igyekszik minél vonzóbb képet festeni magáról az ideérkező vállal­kozóknak - mondta a polgármester. - Húsz száza­lék fölé emelkedett a munkanélküliség a térség­ben, s ezek az emberek tőlünk várják a segítséget. Kiemelte az idei vásár idegenforgalmi szerepét is. - Végre nem csak beszélni tudunk az idegen- forgalomról, hanem felmutathatjuk az első ered­ményeinket is. Megkezdődött a Dráva turisztikai hasznosítása, egyre nagyobb az érdeklődés a vi­dék természeti értékei iránt. Ivó Grkovic, a horvát gazdasági kamarák képvi­selője és Hadziavdic Abdulah, a tuzlai vállalkozók szószólója szerint a határon túl is egyre többen értik meg: Magyarország nemcsak szomszédnak jó, hanem üzleti partner is lehet. Hét cég - a Seres gépipari Kft, a Folplast Kft, az Eurinox Kft, a Bo­dzatermelők Szövetkezete, az Éger-Fatál Bt, Győrgyvári Imre vállalkozó és a Henkel Magyaror­szág Kft - képviselői vehették át tegnap a vásárdí­jat. A Coopglas kft, a Dráva-tej Kft és a Na-Fa szö­vetkezet termékeit pedig különdíjjal jutalmazták. A négynapos vásárt idén is gazdag szakmai és kulturális program kíséri: az egyik legfon­tosabb az a tegnap lezajlott konferencia volt, amelyen a magyar-horvát gazdasági kapcsolatok lehetőségeit vették górcső alá. A témát az áprilisban életbe lépett szabad­kereskedelmi megállapodás tette különö­sen időszerűvé. (További információnk a 8. oldalon) nagy LÁSZLÓ 1996 őszén tartottak először Barcson nemzetközi kiállítást és vásárt. Akkor 110 vállalkozás mutatkozott be itt a közön­ségnek. A legutóbbi vásárra horvát és bosnyák vállalkozá­sok érkeztek. Az 1999-es expónak volt a legnagyobb kö­zönsége: több mint 16 ezren látták. Megtelt-tábla a Dráva mentén Dráva mente Ezekben a napokban kezdődik el a vízitúraszezon a Dráván, de már most kitehetnék a folyóra a meg­telt-táblát, hiszen szinte valameny- nyi túraidőpont elkelt. Borián György, a környezetgazdálkodási intézet munkatársa elmondta: az első kenusok a héten szállhatnak vízre, nyugdíjas határőrök és egy pécsi iskola diákjai eveznek le első­ként a határfolyón. Őket 34 na­ponta követhetik majd az újabb csoportok. - A DDNP a nagykani­zsai és pécsi határőr-igazgatóság­gal együttműködve elkészítette a drávai vízi turizmus szabályozását, ‘és ennek értelmében az idei sze­zonban közel ezer turista ülhet ke­nuba a határvízen - mondta a ter­mészetvédelmi szakember. - Bár a túrákra már május elejétől lehető­ség van, a szezon valójában e hé­ten kezdődik. A szabályzat szerint a túrázók májusban és júliusban csak a Heresznye és Drávasza- bolcs közötti 110 folyókilométeres szakaszon evezhetnek végig, au­gusztusban azonban 160 folyókilo­méteren szabaddá válik előttük a Dráva. Bejárhatják Őrtilostól a tel­jes somogyi folyószakaszt. - E kor­látozások fő célja a ritka növény- és állatközösségek védelme. A Drávát a háborítatlansága, gazdag nö­vény- és állatvilága teszi Magyaror­szág egyik legértékesebb folyóvi­zévé. A korlátozások egyúttal a tú­rákat is különlegessé varázsolják, hiszen a túrázók más csoporttal nem találkoznak. A természetvédelmi igazgató­ság nemcsak a csoportok számát korlátozta, hanem a létszámot is: ez nem haladhatja meg a 30 főt. Borián György elmondta, hogy a túraútvonal mentén 8 nomád tá­borhelyet alakítottak ki a vízi túrá­zók számára. Ott illemhely, sze­métgyűjtő konténer, pad és tájé­koztató tábla is található. n. l. Reménykeltő az őszi árpa Átlag feletti termést ígér az őszi árpa. Somogybán több mint 14 ezer hektáron ter­mesztik, s 43 tonnás hoza­mot várnak. Már készülnek az aratásra, ami az idén vár­hatóan korábban kezdődik. A nagy meleg miatt felgyorsult az őszi vetésűek fejlődése. Szembe­ötlő az őszi árpa gyors növe­kedése, amit mintegy négy és fél ezer hektárral nagybbb te­rületen termesztenek So­mogybán. A megyei földmű­velésügyi hivatalban el­mondták: két éve 3,2, tavaly 3,8 tonna volt az átlaghozam, most jó esély van ennek túl­szárnyalására. A legutóbbi becslések 4,3 tonnát jósoltak. Az árpa szőkülése felgyor­sult, ám gondot okozhat a tartós csapadékhiány. Ennek nyomán rövidebb kalászok fejlőd­nek ki és a szem apró, illetve ke­vésbé telt. A búzának sem tesz jót a hőség, több műit 46 ezer hektá­ron - egyelőre - 4,3 tonnás hoza­Drága a szárítás mot várnak. A becsült adatok sze­rint megyénk az országos kalá- szosgabona-mennyiség 4-5, a ku­korica 8-10 százalékát adja. Somogybán az aratási előkészü­let lassan végéhez ér. Gondoskod­tak már a tárolók tisztításáról, fer- tőüenítéséről, és felújították a szállí­tó járműveket, kombájnokat. A 346 gazdálkodónál 557 aratógép áll ké­ÖSZI KALÁSZOSOK SOMOGYBÁN szén a bevetésre, átlagéletkoruk meghaladja a küenc évet. A mint­egy 94 ezer hektárnyi nyári betaka­rításit növényeket várhatóan 20-24 nap alatt takarítják be. Számos olyan gazdaság is van megyénkben, ahol nincs kom­bájn, ezért bér­munkát rendelnek. Ennek ára hektá­ronként 9-14 ezer forint. HARSÁNYI Kevés csapadék esett, de várhatóan így sem lehet elkerülni majd a szárítást. A magas költsé­gek miatt egyszázaléknyi vízelvonás - tonnán­ként - mintegy 400 forintba kerül. A nagyobb gazdaságok milliókat költenek szárításra. De egy órától nem tud meg semmit arról, hogy mi történik. A világ, Magyarország és a megye legfontosabb eseményei. Ha pontos Információkra kíváncsi................ ........................... ww w.somogyihirlap.hu Barkóczy a kistermelőkért aTmiíkr! A kisvágóhidak, közvetve a háztáji sertéstartók érdekében szólalt fel szerdán késő este a Parlamentben Barkóczy Gellert somogyi ország- gyűlési képviselő (FKGP). Elmond­ta: a hazai hústermelés 55 százalé­kát még mindig a háztáji sertéstar­tás adja, a gazdák azonban kiszol­gáltatottak a nagy húsfelvásárló és - feldolgozó cégeknek. Kifejtette: nyugaton gyakorlat, hogy a vidéki kisvágóhidak dolgozzák fel a háztá­ji sertések zömét, kisebb szállítási költségek és kedvező piaci viszo­nyok mellett biztonságot adva a ter­melőknek. Mint mondta, ez nálunk is működhetne így, ezzel szemben most a nagy cégek uralják a piacot. Barkóczy Gellért kérte az FVM illetékeseit, vizsgáltassák felül a vi­déki kisvágóhidakra vonatkozó ha­tósági szabályokat, hogy azok túl­zó és végrehajthatatlan előírásokat ne tartalmazzanak. Jelenleg ugyan­is több előírás ver­senyhátrányba hozza a kicsiket a tőkeerős húscégekkel szem­ben. Kérte, hogy a szakminisztérium vizsgálja meg, milyen uniós forrásokat lehet mozgósítani a vidéki kisvágóhidak fejlesz­téséhez, valamint ah­hoz, hogy a vágóhidak tulajdoni jogát a gaz­dákból alakult társulá­sok szerezhessék meg. Kérte, hogy ugyanezen okból azt is vizsgálja meg a Gaz- Barkóczy Gellért dasági Minisztérium, hogy a Széchenyi-tervbe miként il­leszthető be ez a program. Ugyancsak Barkóczy Gellért is­mertette a költségvetési és pénz­ügyi bizottság álláspontját a szőlő­pincekönyv ügyében. Zsikla Győző (FKGP) önálló indítványa sze­rint a jövedéki törvényt egy ponton módosítva a szőlőtermelőknek nem lenne kötelező pincekönyvet vezetni, helyette a szőlő szár­mazási bizonyítványa a jövőben többpéldá­nyos lenne és ezek egyike a termelőnél maradna. Ez az alapbi­zonylat helyettesíthet­né a pincekönyvet, így azoknak a termelők­nek, akik az adómen­tes mennyiség felett nem készítenek bort, az adminiszt­rációjuk csökken anélkül, hogy az ellenőrzés lehetősége megszűnne. A bizottság a javaslatot általános vi­tára alkalmasnak találta. ■ Barcs Természetvédelem és erdőgazdál­kodás a Dél-Dunántúlon címmel tartott konferenciát tegnap a Du- na-Dráva Nemzeti Park Igazgató­ság és a Somogyi Erdészed és Fa­ipari Rt. - Ez a fórum is segít kö­zös nevezőre jutnunk, jóllehet gyakran ellentétesek az érdekeink - mondta Pintér Ottó, a SEFAG Rt. vezérigazgató-helyettese. A szakmai tanácskozáson dr. Iványi Ildikó, a DDNP igazgatója a Dráva-monitoringról, és a terve­zett horvát vízlépcsőről tartott tá­jékoztatót. Elmondta: a vizsgálat első szakasza, a folyóvidék álla­potának felmérése lezárult. A víz­lépcső kapcsán elhangzott: a talál­kozó valamennyi résztvevőjének az az érdeke, hogy a horvátok el­ánjának a vízierőmű megépítésé­től. N. L A Skoda Nagyatádon A fesztivál ideje alatta Skoda Felicia /13S-L.. , t^eráoom 3£sr helyett IIB1 850 000 Ft Karg MOBIL Kaposvár, Semmelweis u. 5-7. wjjw Telefon: 06-82/529-575_______

Next

/
Oldalképek
Tartalom