Somogyi Hírlap, 2001. május (12. évfolyam, 101-126. szám)

2001-05-02 / 101. szám

Somogyi Hírlap 111111(111111 i»i \J J I W 7 0 8 6 5 9 1 2 ü J 9II__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ XII. Évfolyam, 101. Szám. Ára: 53 ft, Előfizetve: 39 ft KÖZÉLETI NAPILAP 2001. Május 2„ Szerda MEGYEI KÖRKÉP Megyeszerte majális 4. oldal SPORT Elszállt szép remények 7. oldal Hírek BARCS. Fellépéssel ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját a barcsi Boróka Táncegyüttes. A jubileumi gálaesten több mint hetvenen léptek színpadra, együtt táncoltak a csoport jelen­legi és mai tagjai. Többek között rábaközi, buzsáki, berzencei, kalotaszegi és tolnai táncokból mutattak be egy-egy csokorra valót a művelődési központ színpadán telt ház előtt, (ni) KAPOSVÁR. Megzavarták lopás közben, így bukott le egy betörő Kaposváron. A 19 éves jómadár éppen egy kaposvári lakásba akart bemenni, de észrevették. A helyszínre érkező rendőrjárőr el­fogta a fiatalembert, aki kihallga­tása során beismerő vallomást tett. Lopás bűntett kísérlete miatt indul ellene eljárás, (je) CSURGÓ.. Bank lesz a szállodá­ból: az OTP Rt vásárolta meg a Csurgó belvárosában levő, pati­nás Korona Szálló épületének egy részét. A jelenleg kihasználatla­nul álló épületen a pénzintézet a napokban már el is kezdte az át­alakítást, s május végére remélhe­tően egy új, korszerű bankfiókkal gazdagodik a város, (hj) BALATON. Az első nyári hétvégén sok német csoport érke­zett buszokkal a tópartra, megtel­tek a szállodák. Óriási volt az autó- forgalom a Balatonon. Az M7-esen pénteken délután Budapest irányá­ból egybefüggő gépkocsioszlop in­dult a tó felé, s az áradat tegnap lap- zártánk idején fordult vissza, (ca) ■ Egyetemfejlesztés hatmilliárdból Hatmillióid forintos beruházássorozat in­dul az idén a Kaposvári Egyetemen. A ter­vek szerint a pedagógiai kar 2004-ig, a tár­sadalomtudományi pedig valamivel ké­sőbb épül ki a campuson. A felszabaduló ingatlanok kezelési joga az Oktatási Mi­nisztériumé lesz. Kaposvár Dr. Baka József, a Kaposvári Egyetem gazdasá­gi főigazgatója, címzetes egyetemi tanár a So­mogyi Hírlapnak elmondta: a megyeszékhe­lyen igazi egyetemi integráció valósul meg. Az a cél, hogy megszüntessék a párhuzamosságo­kat, erre épül az intézmény fejlesztési terve.- Az Oktatási Minisztérium még nem írta alá velünk a világbanki hitelről szóló fejlesz­tési szerződést, de ez nem okoz gondot - hangsúlyozta dr. Baka József. - Az egyetem szakmai elképzeléseit a szaktárca elfogadta, sőt kiváló minősítést kaptunk. A beruházási program tehát megindulhat. Nem titok, hogy a hatmilliárd forintos fejlesztés már az idén elkezdődött. Látható, hogy a diagnosztikai központ mellett épít- TERVEZETT HALL- kezünk; ott kap he­GATÓI LÉTSZÁM lyet az onkoradioló­4300 giai laboratórium. Egyik feladata az, hogy oktatási szempont- 2900 ■ I ^ól bővítse a diagnoszti­j f, kai intézet tevékenysé- j i I f gét. Arra is gondoltunk, j | hogy tevékenysége ösz- : f szefüggésben álljon az új szakok, a táplálkozástu- 1 s domány és a környezet­__________________védelem feladataival. ^ 2 000 2002 2004 Egyúttal a megye és a vá­szeptember ros olyan gyó­gyítóközponttal gazdago­Dr. Baka József gazdasági főigazgató fotó: oyörgyfalvi zita dik, amely lehetővé teszi a daganatos megbetege­dések helyben gyógyítását. A laboratórium no­vemberre elkészül, decemberben pedig már be­üzemeljük. A világbanki hitelből 20 millió dollárra számít az intézmény, de a tervekhez saját forrásokat is biztosítani kell - tudtuk meg a gazdasági főigazga­tótól. Az Egészségügyi, valamint a Földművelés- ügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium támogatá­sát már korábban elnyerték. A főhatóság előírta, hogy az új épületeknél figyelembe kell venni az amerikai normatívákat. (Folytatás a 4. oldabn) Csurgó várja diplomásait Csurgó Csurgó és környékének főiskolá­sai, egyetemistái közül hatvan­ötén gyűltek össze - Szászfalvi László polgármester meghívására - a csurgói közösségi házban, hogy a település által nyújtott mun­ka- és egyéb lehetőségekről tájé­koztatást kapjanak. A polgármester ismertette a Festetics-tervet, a helyi programot, és elmondta: az épülő ipari parkban vállalkozóként is szá­mítanak a diplomásokra. A találkozón részt vett Szabó László, az Ifjúsági és Sportminisz­térium helyettes államtitkára, aki a magyar ifjúság helyzetéről be­szélt. Miholcsek Zsolt - akinek édesapja az elsők között vetette fel a leendő csurgói értelmiség talál­kozóját - másodéves a veszprémi egyetem idegenforgalmi és szállo­da szakán. A fiatalember szerint a diplomás fiatalok közül többen szívesen visszajönnének Csurgó­ra, mert vonzó kisváros, de nincse­nek tisztában a lehetőségekkel.- Ezért örülök, hogy meghív­tak bennünket és találkozhattak a Csurgó környéki egyetemis­ták, főiskolások. Remélem ezt a találkozót még számos követi, de a kezdeményezést már ne­künk kell vállalni - mondta Miholcsek Zsolt. varga andrea Szagzár a gyári szennyvízre Nagyatád Elkészülhet a konzervgyári szennyvíz előtisztító, fel­lélegezhetnek a nagyatádi­ak. De késik a privatizáció. A Nagyatádon terjengő nyári csa­torna bűzért elsősorban a kon­zervgyári csemegekukorica és zöldborsó feldolgozást okolják, amelynek meg­szüntetéséért egy szennyvíz előtisztító építésére kötelezte a gyárat a környezetvé­delmi hatóság. Az ön- kormányzattal együtt­működve úgy készültek el ennek tervei, hogy mindez az egyébként is felújításra szoruló városi szenny­víz telep mellett épüljön fel. Az ide vezető konzervgyári csatorna építését már meg is kezdték, a teljes előtisztító rendszer pedig, amelyet a korábbi kötelezettség alapján idén július 1-ig üzembe is kellene helyezni, összesen 250 millió forintba kerül a gyárnak. Mivel a nagyatádi konzervgyárat idén privatizáció alá vonta a Ma­gyar Fejlesztési Bankhoz tartozó tulajdonos, a Limpex Rt, egész mostanáig bizonytalan volt, hon­nan teremtik elő az egész feldol­gozó szezon, valamint a szenny- vízüsztító beruházás költségeit. Eredetileg ezt már az új tulajdo­nosnak kellett volna biztosítani, de az év eleje óta tartó pályázta­tási eljárás eddig nem ve­zetett eredményre, s új gazdája a mai napig sincs az atádi gyárnak. Hock János, a konzervgyár igazgatója elmondta: az MFB legutóbbi döntése alapján mégis sikerül a terveket megvalósítani, mivel 250 millió forint hi­telt biztosít a bank a gyár számára a szennyvíztisztító épí­téséhez. Ez a hitel-teher azonban többszörös munkát ró a gyárra, mivel a működéshez szükséges pénznek is csak harmadát állja a tulajdonos. A szezon mindezzel együtt ígéretesnek látszik. A gyár értékesítése pedig vélhetően áthúzódik a feldolgozói szezon végére. bíró maria Naponta egy kosár szere Május 8-ig összesen 25 ajándékkosarat sorsolunk ki előfizetőink között. Ne kosarazza ki az esélyét! Mai nyertesünk: Vaskó Attiláné csurgói előfizetőnk! Kaposvár Újabb lelettel, egy ép ezüstpénzzel erő­síthetik meg a régészek azt a feltétele­zést, hogy Kaposvár környéke már a XI. században, az Árpád-házi királyok korában is lakott volt. A feltárt leletek értéke pedig abban rejlik, hogy a Krisztus előtti III. évezredtől a közép­koron át a késő középkorig mintegy négyezer év számos kultúrájának a nyomait őrzik. Ezt Hansel Balázs régész, a kaposvári 61 -es elke­rülő út nyomvonalán végzett ásatások vezetőhelyettese mondta. Hozzátette: a ko­rábban lelt érme, Salamon ezüstpénze még nem szolgált elég bizonyítékul arra, hogy az Árpád-korban is éltek itt, mert a pénz át volt fúrva. Az Árpád-kori temetőrészletre a feltárt Négyezer év emlékeire bukkantak egy pedig kidolgozott. Mivel egyik sem volt fejes, feltételez­hető, hogy a köznép temetke­zési helyére bukkantak. Erre vall a soros temetkezés is. Somogyi Krisztától, helyet­tes ásatásvezetőtől megtudtuk: a mintegy 80 ezer négyzetmé­ternyi területnek az egyharma- dát tárták fel eddig. A leletek szerint már az őskorban is lak­ták a vidéket. Egyebek között késő rézkori, úgynevezett péceli kultúra településmarad­ványait tárták fel. A sírokban középső bronzkorból származó mészbetétes edényeket is talál­tak. A több mint száz sír feltárásakor néhány bronztárgy Az Üzletet Az internetevolúcióban bármelyik lépcsőről // a | lendületbe hozni indulhat és minden szintről van továbblépés! f^man MBBB PHfM www.internetevolucio.hu £ lektronSois levelezhet ... _ szerződéstervezeteket, ^ yUHH '11 árajánlatokat el MUHH. . , bárhová a világon. 3J\d6rU ALMANACH Száz évnyi élő emlékezet 6. oldal

Next

/
Oldalképek
Tartalom