Somogyi Hírlap, 2001. február (12. évfolyam, 27-50. szám)

2001-02-01 / 27. szám

XII. Évfolyam, 27. Szám. Ára: 53 ft, Előfizetve: 39 ft KÖZÉLETI NAPILAP 2001. Február 1., Csütörtök SOMOGYI TÁJAK Összefogtak a szőlő védelmére 6. oldal EGYHÁZAK ÉLETE Egyház és politika 11. oldal NYUGDÍJASOK Alapozzák az idősek jogbiztonságát 12. oldal Hírek KAPOSVÁR. A kaposvári ön­kéntes életmentők nem utaznak Indiába, mivel eredménytelenül zárult a gyűjtés. A földrengés sújtotta ázsiai ország életben maradt lakóin akartak segíteni. Mint lapunkban arról már be­számoltunk: a Kötél öt tagja In­diába akart menni. Felhívásuk nyomán egy speciális bontóesz­közt és egy infrakamerát kap­tak, az utazáshoz szükséges egymillió forint viszont nem jött össze, (hm) CSURGÓ. Összeültek a csurgói szőlősgazdák, s megalakították a csurgói hegyközséget. Ilia Csa­ba hegybíró elmondta: az új szervezetnek 426 tagja van, az elnöki tisztséget Ureczky Attila tölti be. (ua) SÁNTOS. Sántoson ismeretlen tettesek törtek be tegnap éjszaka egy családi házba. A lakásban található értékeken túl maguk­hoz vették a gépkocsi slusszkul­csát is, és elvitték a Mercedes gépkocsit. így a lopással okozott kár mintegy tízmillió forint. A rendőrség ismeretlen tettesek el­len indított eljárást, (je) BARCS. Barcson tartják a II. eu­rópai ifjúsági vízügyi kongresz- szust - erről tárgyalt Feigli Ferenc polgármester és Raymond Jóst, a Solidarity Water Europe elnöke, aki a rendezvény egyik előkészí­tője. A júliusi kongresszus része­ként többek között tanártovább­képzést, európai ifjúsági vízügyi parlamentet és döntéshozók nemzetközi fórumát tartanak, amelyek közös témája a vízmi­nőség és a vízi turizmus, (ni) MESZTEGNYŐ. Összeültek tegnap a Mesztegnyő környéki önkormányzatok, hogy meg­egyezzenek közös intézményei­ket hogyan finanszírozzák. Nem sikerült dönteni. Mesztegnyő és az iskolát fenntartó másik három önkormányzat álláspontja kö­zött 6,5 millió forint az eltérés. Fizetni senki sem akar, (fe) m Takarékoskodnak a rendőrök Kaposvár Ha a kötelezően előírt saját bevétel-tel­jesítés nem szorongatná a somogyi rendőröket, pénzügyi szempontból akár jó év is lehetne az idei. Ami persze nem azt jelenti, hogy bőven jut pénz mindenre, hanem hogy kezdenek megbarátkozni a szűkre szabott forint-korlátokkal... 1999 volt a forduló a megyei rendőr- főkapitányságoknál: véget kellett vetni a „part­talan gazdálkodásnak”, az alulról jövő, igényeket soroló költségvetés-készítésnek. Most adott egy központi támogatási keret, azon belül minden megye saját belátása szerint gazdálkodik - vagyis úgy osztja be, ahogy a legcélszerűbbnek tartja, és addig költekezik, amíg van miből. Két év kellett, amíg - kényte­len-kelletlen - mindenki megszokta a szigort... A somogyi rendőrségeken még mindig egyre- másra azt hallani, hogy mi mindenre nem jut pénz: kevés az ember, mert ennyi pénzért senki sem viszi vásárra a bőrét, a járőrautókba nincs miből tankolni, a benzinpénz már hónap közepén elfogy, a technikai feltételeken is volna még mit javítani. Az elvárások egyre nagyob­bak, á feltételek viszont egyre romlanak... Jelszó a takarékoskodás és a „nadrágsrfjhúzás”...- Szó sincs semmiféle nadrágszíj húzásról, erre csak akkor volna szükség, ha valami előre nem látható, súlyos esemény-sorozat, feladat­sorozat „húzná át” a költségvetés számait, ez pedig nem valószínű - mondta dr. Király Ferenc a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság gazdasági igazgatója. - A takarékosság pedig úgy vélem, az, amikor el lehet dönteni, hogy mikor és hol lehet csökkentem, átcsoportosítani az összegeket egy konkrét, meghatározott cél megvalósítása érdekében, nemcsak a mának, hanem a holnapnak is szólóan. A mostani helyzet nem ilyen. Vannak bizonyos elvárások, és vannak feladatok. Ehhez meghatározott összeg áll ren­delkezésre, amit a megyék megkapnak. Persze, hogy ez mennyi, mindig hosszas egyeztetés előzi meg. KOLTSEGVETES SZÁMOKBAN Dr. Király Ferenc a megyei rendőr-főkapitányság gazdasági igazgatója- A költségvetés idei irányszámai már ■ ismertek. Milyen évre számíthatnak a somogyi rendőrök?- Ha a kötelezően előírt saját bevételeket nem kellene teljesíteni, derűlátóan nézhetnénk az idei év elé. Azonban a tavalyi 135 millió forintos saját bevételi kötelezettséget sem tudtuk teljesíteni, mert a lehetőségek igencsak beszűkültek. Az idei előírás pedig 210 millió forint. Ez óriási teher. A központi támogatás valamelyest több, mint tavaly: 2,6 milliárd forintról 2,8 milliárdra emelkedett.- Mire elég ez az összeg?- Arra, hogy nagyobb odafigyeléssel a fela­datainkat - nem kevés szervezéssel és töprengéssel kiegészítve - megfelelő színvo­nalon el tudjuk látni. Ami nem azt jelenti, hogy nem lenne helye még több pénznek. De el kell fogadni, hogy ennyi van, ennyiből kell gazdálkodni. Lesz lehetőség egy 8,25 száza­lékos bérfejlesztésre, a dologi kiadásokra néhány tízmillió forinttal többet használhatunk fel, ami legalább az áremelkedéseket ellensú­lyozza valamelyest. (Folytatás a 3. oldalon) Megújult a gyékényesi téka Gyékényes Új könyvtára van Gyéké­nyesnek. Az általános is­kola átalakított emeletén helyezték el a közös köz­ségi és iskolai könyvtá­rat. Sokak nagy örömére. Most nyitott ki először új helyén a gyékényesi könyvtár, amelyet a magyar kultúra napja alkalmából a hét végén avattak. Több mint százan voltak kíváncsiak az álta­lános iskola tetőterében kialakí­tott, a korábbinál jóval tágasabb és kényelmesebb bibliotékára, amely nemcsak megújult, hanem gazdagodott is a költözéssel. Gergelicsné Túri Katalin iskola- igazgató elmondta: az avatás nap­ján adták át a mintegy 200 ezer forint értékű új könyveket is, ez­zel a szülők és a támogatók gya­rapították a több mint há­romezer köte­tes kiskönyv­tárt. Olyan se­gítőkész a la­kosság, hogy még az avatás napján is vá­sároltak köny­veket a látogatók, hogy ezekkel is gyarapítsák a könyvállományt. Hétfőt kivéve minden hétköz­nap - szombaton is - fölkereshe­tik ezentúl a kényelmes bútorok­kal berendezett termet, s nem csak a szokásos olvasásra és fo­lyóirat-lapozásra. A megyei köz­oktatási alapítvány támogatásá­val ugyanis nemrég vásároltak egy televíziót és hifi-berendezést. Ezek kiegészítik a könyvtári szol­gáltatásokat, és színesítik az is­kolai tanórákat is. bíró mária Tótújfalu: kié az erdő? Tótújfalu Gazdát váltottak a tótújfalusi er­dők. Azaz csak váltottak volna, mert egyelőre még kérdés, hogy ki is lett itt a gazda. Nemrég kö­zel nyolcvan helybeli erdőtulaj­donost találkozóra hívott egy vál­lalkozó. A kultúrházban meghir­detett fórumon ajánlatot tettek nekik az erdeik - több tíz hektár­ról van szó - megvételére. Nem is volt rossz ajánlat, így sokan éltek vele. Sorra írták alá a szerződéseket, a vevő pedig tisztességgel kifi­zette az árat. Most még­is teljes a káosz a tótúj­falusi erdők körül. Az adásvételt megtámadta a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság. Wágner László, a tér­ség tájegységvezetője elmondta: a területen elővásárlá­si joga van a nemzeti park igazga­tóságnak, és ezt a jogot a tótúj­falusi eladásoknál figyelmen kí­vül hagyták. Az igazgatóság emi­att feljelentést tett, és bíróságon igyekszik érvényt szerezni az ér­dekeinek. A természetvédelmi szakember azt is elmondta: úgy tudja, hogy a földhivatal nem írta át a vevőkre a tulajdonjogot, ép­pen a DDNP elővásárlási joga mi­att. Nem szerepelt ugyanis a tótújfalusi szerződésekben, hogy a nemzeti park lemondott volna ezekről az erdőkről. így tehát a területek új gazdái sem kezdhe­tik meg a fakitermelést.- A helybeliek nem kötelesek tudni a nemzeti park elővásárlási jogáról - mondta Iliásics János polgármester. - Egyszerű embe­rekről van szó, többségében nyugdíjasokról, akik nem érte­nek a joghoz. Egyébként a vevő­ként jelentkező vállalkozók azt mondták, hogy ők az elővásárlás kérdését elrendezték a nemzeti park kezelőjével. Azt mondták, hogy a tótúj­falusi erdők helyett cse­reterületet ajánlottak fel, amit a nemzeü park igazgatósága el is foga­dott. A vágásérett erdő­kért hektáronként 350 ezer forintot fizettek a tótújfalusi gazdáknak a vállalkozók. - Nem túl nagy ár ér­tük, de elfogadható - mondta a polgármester. - A nemzeti park ajánlata ugyanakkor lényegesen kedvezőtlenebb. Úgy tudom, hogy 100-120 ezer forintokért vá­sárolják fel az erdőterületeket, amelyeket ugyanúgy kitermeltet­nek, mint bármilyen vállalkozás. Ennek ismeretében nem csodál­kozom, hogy sok tulajdonos in­kább a jobb ajánlatot választotta. Senkit nem lehet arra kötelezni, hogy elkótyavetyélje a tulajdo­nát. NAGY LÁSZLÓ Beperli a BM-et az önkormányzat A Belügyminisztériummal pereskedik a nagyatádi önkor­mányzat, hogy térítsék meg a tűzoltólaktanya építése so­rán keletkezett kárt. Emiatt ugyanis több mint 22 millió fo­rint kifizetésére kötelezték az önkormányzatot. Nagyatád Több mint hat éve kezdődött a nagyatádi tűzoltólaktanya építé­se. Á BM Tűz- és Polgári Védelmi Országos Parancsnoksága megbí­zásából 1994 novemberétől épült az új laktanya, amelynek átadása és használatba vétele előtt beje­lentették a szomszédos lakók, hogy az építkezés következtében károsodtak a lakóépületeik. Ké­sőbb igazságügyi szakértő is iga­zolta, hogy a vákuumos talajvíz- szint-süllyesztés miatt repedez­tek meg a szomszédos családi há­zak, s a beruházónak más tech­nológiát kellett volna alkalmaz­nia. A károkról jegyzőkönyv ké­szült, s levelezés és egyeztetés kezdődött erről a BM Tűzoltóság országos parancsnokságával a pe­ren kívüli megegyezést is kilátás­ba helyezve. Közben telt az idő, s 1997 febru­árjában átadták a lakta­nyát a tűzoltóknak. A szomszédos lakosok sé­relmét azonban nem or­vosolták, s ők kártéríté­si pert indítottak a váro­si önkormányzat ellen. Arra hivatkoztak, hogy tulajdonosként felelős az okozott kárért, s végül is ön- kormányzati területen áll a tűzol­tólaktanya. Bár az önkormányzat ekkor perbe hívta a beruházást végző BM TOP-ot, az nem fogad­ta el ezt. A bíróság szakértői bizo­nyítás után tavaly kötelezte az önkormányzatot, hogy fizesse meg a késedelmi kamatokkal - és a perköltséggel - együtt időköz­ben 22,6 millió forintra növeke­dett kárt. Ezt a fellebbezés után novemberben másodfokon is jó­váhagyták. így fizetni kellett. Ezen már az sem változtat, hogy fe­lülvizsgálati kérelmet is benyújtottak a jogerős ítélettel szemben. A pénzét hiába várja az önkormányzat. Sem egyeztetésre, sem peren kívüli megegyezésre nem hajlandó a BM katasztrófavédelmi főigazgatósá­ga, most kártérítési pert indít ellene a nagyatádi önkor­mányzat. BÍRÓ MÁRIA HÓRA ÉBREDTÜNK. Somogyba beköszöntött a tél. Kaposváron tegnap reggel 4 óra 45 perckor 15 cen- timéternyi havat mértek, a hőmérséklet -I Celsius volt. Cikkünk a 3. oldalon. fotó. györgyfalvi zita

Next

/
Oldalképek
Tartalom