Somogyi Hírlap, 2001. január (12. évfolyam, 1-26. szám)

2001-01-02 / 1. szám

MEGYEI KÖRKÉP VÉLEMÉNYÜNK A vad és vadásza Ki ne ismerné az oly sokszor elhangzó mondást: sok az eszki­mó, kevés a fóka. Ez a helyzet jellemzi a somogyi vadgazdálko­dást is. A szakemberek szerint ugyanis Somogybán rendkívüli mértékben nőtt a vadlétszám, jóval magasabbra, mint azt a te­rület vadeltartó képessége indokolná. Itt lényegében arról van szó - és ezt a szakemberek is elismerik -, hogy a nálunk nagy­vadnak számító vaddisznónak, szarvasnak és őznek nincs ter­mészetes ellensége a vadászt kivéve. A legfőbb ellenség, a va­dász viszont abban érdekelt, hogy minél több legyen a területén az eladható nagyvad, hiszen ennek az árából alacsonyabban le­het tartani a tagdíjat. A kötelezettség ugyanis évről évre emelke­dik: nem ritka, hogy a szenvedélyüknek hódolók kölcsönt kénytelenek igénybe venni egy-egy nagyobb befizetés esetén. A több vad több kárt is okoz. Ezt meg az erdőgazdálkodók állít­ják s szinte teljes mértékben igazuk van. A vadnak ugyanis en­nie kell, s ha talál táplálékot, akkor azt magához veszi akkor is, ha éppen újra telepített erdőrészletben, csemetekertben vezet az útja. Azt mondják, tavalyelőtt mintegy 300 millió forintos kárt okoztak a vadak a mezőgazdaságban. A szakértők tudni vélik, hogy a kétezres kár sem lesz lényegesen kevesebb, sőt: ez még akkor is így Van, ha nem volt több vad és nem okozott több kárt. Induljunk csak ki a kukorica árából... Az ügyek döntő többségben megegyezés híján a bíróság elé ke­rülnek. Nem irigyelhető, akinek a döntést ezekben az ügyekben ki kell mondani. Mert a több vad több kárt okoz, de több lehe­tőséget is kínál a vadászturizmus fejlesztésére. Az sem mellé­kes, hogy az egyre magasabbra rúgó kötelezettségeket valami­ből ki kell fizetni, tehát a társaságoknak is több vadat kell lead­ni az adott bevétel eléréséhez. Azt persze kár lenne firtatni, mi is volt előbb; a vad vagy az erdő. Csak az a biztos, hogy nincs erdő vad nélkül és nincs vad erdő nélkül. Az optimális arány ki­alakítását, a feltételek megteremtését kompromisszumos párbe­szédre is alkalmas szakemberekre célszerű bízni. Igazából ők a somogyi erdők és vadak bírái. __________________lengyel jános Tö bb vendéget vár Csurgó Egyre többen figyelnek föl Csurgó és térségének természeti, gazdasá­gi, kulturális értékeire. A Széche­nyi tervhez illeszkedő Festetics gazdaságfejlesztési koncepció szerves részeként elkészült a vá­ros turizmusának programja. S túl vannak az első botladozó lépése­ken is. Jó egy évtizede még szállo­da, sőt étterem sem volt Csurgón; azóta hét szálláshelyet nyitottak és 11 melegkonyhás vendéglőt a vá­rosban s környékén. A háborítat­lan természeti környezet is egyre népszerűbb. A Duna-Dráva nem­zeti park, a gyékényesi kavics­bányató körüli üdülőtelep, a szen- tai Török lovastanya, az itt dolgo­zó fafaragók, keramikusok és bőr­díszműves is színesítik a vonzere­jét. Rendszeresen látogatják az öregdiákok, s az eddig is jól műkö­dő vadászvendégek fogadása mel­lett a tervezet nagyobb szerepet szán a vízi, a kerékpáros,. a bor- és konferenciaturizmusnak. Az első tennivalók közé tartozik a Gyéké­nyesre vezető kerékpárút megépí­tése és a közösségi ház második emeletének a beépítése. _h.j. Az útépítés segíti a régészt (Folytatás az 1. oldalról)- Az országban 370 diplomás ré­gész dolgozik, nálunk négyen vannak állományban, két szak­embert pedig külső forrásból fi­nanszírozunk évek óta. Somogy korántsem feltárt terület, ezért a folyamatos munkához szükség lenne állandóan a hat munka­társra: a tavalyi megnövekedett feladatoknál például ugyanennyi vendég kutató is segített. Ezeknél a nagyberuházásoknál már nem működik a hagyomá­nyos értelemben vett régészet, napjainkban alapos szervezőmun­kát kell végeznie az ásatás vezető­jének. Az M7-es nyomvonalán 60 kilométer hosszon 60 lelőhelyet jelöltek meg, s ehhez 400 ezer négyzetméternyi területen ásnak. A hét évezred titkainak kibontásá­hoz több százezer köbméter földet forgattak meg, hatalmas munka­gépeket vontak be és az ásatásban jártas fizikai dolgozók sokaságát. A leleteket eddig két helyszínen vették számba, selejtezték, tisztí­tották, s most készül a múzeum harmadik bázisa, ahol a legmoder­nebb technika segíti a raktározást. Az igazgató szerint a képzett szak­embereken kívül azonban az ama­tőr kincskeresők is kutatják a föl­det, nemrég bukkant például a rendőrség egy illegálisan össze­gyűjtött lelethalomra; ez is bizo­nyíték arra, hogy a földben rejlő régi tárgyak a feketepiacon is ke­lendőek. IZMÉNYI ÉVA Gyógyszeráremelés: csak februártól A drága gyógyszerek árrésének egységesítése későbbre marad FOTÓ: KOVÁCS TIBOR Kaposvár Január elsejétől még nem, csak februártól várható újabb, átlagosan mintegy hat szá­zalékos gyógy­szeráremelés. így várhatóan a pati­kák is jobban fel tudnak készülni a zökkenőmentes átállásra. Major Jenő, a Somogy Megyei Gyógyszerész Kamara elnöke elmondta: az ár­emelés mértéké­ről és köréről az OEP, a gyógysz­ergyártók és az Egészségügyi Minisztérium a nápokban egye­zett meg. A részletekről a jogszabályokból értesülnek a pa­tikák, de úgy hírlik, az emelés átfogóan érinti a medicinákat. Az új árakról várhatóan január elején értesülnek a rendszergazdák, majd mint­egy két hét alatt dolgozzák fel, s floppyn továb­bítják a patikákhoz. Major Jenő szerint a hat százalékot nem meghaladó áremelés okozta fe­szültségeket még a kisforgalmú somogyi pati­kák is elviselik. A nagyon drága gyógyszerek ár­résének egységesítését ugyanakkor későbbre halasztották, de reményük van arra, hogy ez sem okoz majd nagyobb gazdálkodási nehézsé­get. Az újév küszöbén egyébként valamennyi, az influenza-járvány idején alkalmazott gyógyszer kapható volt a somogyi patikákban, csak a meningococcus C-elleni úgynevezett konjugált (tisztított), a csecsemőknek is adható, védőoltás fogyott el. _________________ _ __várnai EZ REDVÉGI NYÚLVÁGTA. Minden eddiginél na­gyobb nevezési rekordot hozott az év utolsó nap­ján Somogysárdon nyolcadik alkalommal megren­dezett nyúlvágta. Negyven négylábú, illetve gazdá­ik neveztek az „öldöklő” futamra, amely izgalmak­ban ezúttal sem szűkölködött. Bár a gazdáknak tolni, taszigálni kellett a „versenyzőket”, azonban olyan is akadt, aki egy vágtában szelte át a futball- pályát, amely a verseny távja is volt egyben. Ezút­tal a Danken McCloud névre keresztelt tapsi győze­delmeskedett (képünkön). Hajtói Hajdú Zoltán és Haris Jenő voltak. fotó: kovács tibor Borítékban a tizenharmadik « A törvényben előírt juttatásokon kívül a különböző vállalatok, részvénytársaságok, káefték a pénzügyi lehetőségeik, és gazdaságos működésük függvé­nyében jutalmazzák a dolgozóikat..Legtöbb eset­ben a 13. havi fizetés kerül a borítékba. A törvény által előírt juttatások felett a Kaposvá­ri Tömegközlekedési rt-nél - mint azt Csapó József vezérigazgatótól megtudtuk - a kollektív szerző­désben garantálják a 13. havi fizetést. Ezen kívül mind a 117 dolgozó az adómentes étkezési hozzá­járulás mellett kap még, 1100 forintnyit. Az ingye­nes pályaalkalmassági vizsgálat és üzemorvosi el­látás is szerepel a juttatások között, az irodaszerek és a formaruhák beszerzéséhez átalányt biztosíta­nak. Ha marad pénz, még a dolgozók üdüléséhez is hozzájárulnak. Az üzemanyag megtakarításból származó pénz is a dolgozókat illeti és a többlettel­jesítményt külön jutalommal ismerik el.- Az első és a második félévre is fizetünk tíz szá­zalék mozgó bért, ez valamennyivel több, mint a 13. havi fizetés - mondta Bierer János, a Szenna Pack kft ügyvezető igazgatója. Hozzátette: nálunk az átlagkereset magasabb a megyei átlagnál: a fizi­kai munkások általában 90-95 ezer forintot keres­nek. A 220 dolgozónkból csak tizenöt helybeli, a többiek közlekedési bérletét megtérítjük. Termé­szetesen az étkezési hozzájárulást is megkapják a dolgozók. Boda János a Sió mente rí. elnök-vezérigazgató- I ja szerint a részvénytársaság fejlődése látszik a dol­gozók fizetésén is. A munkakörülmények átlagon felüliek, működik az üzemorvos, biztosítanak vé­dő- és munkaruhát, részt vállalnak ezek tisztításá­ban is. Az étkezési hozzájárulás mellett a 13. havi fizetésre is számíthattak a munkavállalók, szarka Hírek ELTEMETTÉK NAGY JENŐT. Nagy részvét mellett december 30-án a kaposvári Keleti temető­ben helyezték örök nyugalomba Nagy Jenőt, a Somogyi Hírlap nagyatádi irodájának vezetőjét. A család tagjai, munkatársai, is­merősei és barátai vettek végső búcsút a fiatalon elhunyt újság­írótól, s százak rótták le kegyele­tüket sírjánál. ÜNNEPI SZOLGÁLAT. A rend őrséget az év utolsó napján csak egy balesethez riasztották: Buzsák és Csisztapuszta között egy ismeretlen típusú és rend­számú jármű halálra gázolt egy idős férfit. A 63 éves csisztai la­kos kerékpárján hazafelé tartott, amikor az autó elütötte, a sze­rencsétlen férfi a helyszínen be­lehalt sérüléseibe. Egyébként sem a központi rendezvények helyszínén, sem a megye más településein nem volt szükség rendőri közbeavatkozásra rend­bontás vagy garázdaság miatt. DOLGOZNAK A GYÁRAKBAN. A kaposvári ipari üzemekben a téli leállás után ma kezdik el a termelést. Többek között a fono­dában is, ahol ellenőrizték a munkához nélkülözhetetlen gé­peket és műszaki berendezése­ket. Az átvizsgálás csaknem egymillió forintba került, (hm) MEGVIZSGÁLT GYÁRTÓK. A megyei közlekedési-felügyelet nyolc alkatrészgyártót ellenőr­zött tavaly. Hiányosságot nem találtak, s rajtuk kívül a nagy al­katrész-forgalmazókat is felke­resték. Az eddigi vizsgálatok so­rán nem tapasztaltak hiányossá­got, illetve visszaélést, (hm) BERUHÁZÁSRA 24 MILLIÁRD. Somogybán tavaly az első há­romnegyedévben 24,4 milliárd forintot költöttek beruházásra, országosan 1217,5 milliárd fo­rintot. A dél-dunántúli régió me­gyéi közül Baranyában a beru­házások teljesítményértéke 14 százalékkal több, míg Tolnában 23 százalékkal kevesebb a so­mogyinál. Megyénkben a beru­házások zöme az iparban tör­tént. (hm) ÚJÉV TŰZ NÉLKÜL. Lapa pusztán 15 méteres kútba esett egy kutya, az állatot a kaposvári tűzoltóknak élve sikerült kimen­teni. Más esethez nem riasztot­ták tegnap az egységeket. A szil­veszter éjszakája is csendesen telt. A megyeszékhely főterére két autót küldtek, (szk) MEGÚJULT BANK. Minden korábbinál korszerűbb feltéte­lek között fogadja ügyfeleit a Kéthely és Vidéke takarékszö­vetkezet marcali fiókja. Holnap­tól a Budapest Bank volt épüle- tében dolgoznak majd. ______■ Ha llgatói hitel kis kamatra Kaposvár A kétéves költségvetés célja a családi támogatások erő­teljes növelése. Minden év­ben emelkedik a gyermekek után járó adókedvezmény, bevezetik a családi pótlék kiegészítését és elérhetővé válik a gyes a nagyszülők számára is. Ebbe illeszkedik a hallgatói hitel igénybe vé­telének lehetősége is.- Az új kormány sokat tett azért, hogy jobbra fordítsa a diákok és hallgatók sorsát - mondta dr. Mátrai Márta kaposvári ország- gyűlési képviselő (Fidesz-MPP). - Első lépésként eltörölte a tan­könyvek áfáját, majd bevezette a tandíjmentességet. Ennek már az volt a célja, hogy továbbtanulhas­sanak azok a tehetséges fiatalok, akik hátrányos helyzetből indul­nak. A hallgatói hitel konstrukció­ja ezt a folyamatot teljesíti ki. A rendszerváltás, 1990 óta egyszer már bevezették a hallgatói hitelt 1998 első felében. Ezt öten vették igénybe. A tény önmagában is minősíti a konstrukciót. Az új tá­mogatási rendszer kidolgozását a polgári kormány vetette fel, s te­vékenységét azzal kezdte, hogy eltörölte azt, ami nem illeszkedik a terhek enyhítésének sorozatá­ba. Első lépésként eltöröltük a tandíjat, s másodikként bevezet­jük szeptembertől a hallgatói hi­telt.- Minden hallgató igénybe ve­heti a hitelt, aki nappali tagozatos egyetemi vagy főiskolai hallgató - hangsúlyozta dr. Mátrai Márta. - Amíg a hallgatói jogviszony fenn­áll, a hitel addig igényelhető. Az összege szeptembertől havi 21 ezer forint, 2002-től pedig vélhe­tően emelkedik. A hitel előnye, hogy a munkába állást követően jövedelemarányosan törleszthe- tő. A törlesztés a kereset 6 száza­léka, a magasabb kezdő fizetéssel rendelkező előbb, a kevesebbel rendelkező később fizeti vissza a hitelt. Az új tandíjhitel olyan piaci konstrukció, amely mögött egy­előre állami támogatás is föllelhe­tő, de 5 év múlva vélhetően meg­áll a saját lábán, nem igényli az ál­lami részvételt. Egyben kedvező befektetési lehetőséget is kínál. Sok fejlett ország alkalmazza ezt a rendszert: a magyar a 15 éve nagy sikerrel működő brit rendszer továbbfejlesztett válto­zata. L J. 2001. Január 2„ Kedd Somogyi Hírlap - 3. oldal MEGYEI KORKÉP Apróban apróval a Somogyi Hírlap a hétközi számaiban megjelenő LAKOSSÁGI apróhirdetést kérésére megismétli! A szombaton megjelenő Somogyi Hírlap — VASÁRNAPI "1'— Somogyi Hírlap Somafáflplap vállalja a másodközlést. Éljen a lehetőséggel! Hirdetését telefonon is feladhatja: (82)-528-168 M Somogybán otthon vagyunk _________Somogyi Hírlap_________■

Next

/
Oldalképek
Tartalom