Somogyi Hírlap, 2000. december (11. évfolyam, 281-304. szám)

2000-12-16 / 294. szám

8. oldal - Somogyi Hírlap S P ŐRT 2000. December 16., Szombat MIK Pepsi Suufoci Nagyatádon az új városi sport­csarnokban rendezték meg a na­pokban a nagy sikerű Pepsi sulifo- ci-bajnokság megyei elődöntőjét. A végeredmény. Nike Liga (4-6. osztályos fi­úk): 1. Kaposvár, Zrínyi Ilona Ál­talános Iskola,_ 2. Kaposvár, Ber­zsenyi Dániel Általános Iskola. Sportszelet Liga (7-8. osztá­lyos fiúk): 1. Kaposvár, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, 2. Marca­li, Noszlopy Gáspár Általános Is­kola és Alapfokú Művészetoktatá­si Iskola. Pannon Praktikum Liga (kö­zépiskolás fiúk): 1. Kaposvár, Szé­chenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet, 2. Barcs, Széchenyi Ferenc Gimnázi­um és Szakközépiskola. Lay's Liga (9-18 éves leá­nyok): 1. Kaposvár, Toldi lakótele­pi Általános Iskola és Gimnázi­um, 2. Kaposvár, Széchenyi Ist­ván Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet. December 22-én és 23-án ren­dezik meg Budapesten a Körcsar­nokban a Pepsi sulifoci-bajnokság országos fináléját, amelynek a mezőnyét a megyei győztes csa­patok, valamint további négy má­sodik helyezett együttes - amelye­ket úgy sorsolnak ki - alkot majd. Az országos döntő győztesei (mind a négy kategóriában) Olaszországba, Torinóba utazhat­nak majd a Juventus-AC Milan rangadóra. _______________fenyő TÉR EMLABDARÚGÁS A negyedik forduló mérkőzéseivel folytatódott Kaposváron a Táncsics Mihály Gimnázium tornacsarno­kában az Irodagép Kupáért kiírt vá­rosi kispályás teremlabdarúgó-baj­nokság. Eredmények: CD Box-Hegyi utca-SzennaPack 2-10; Kutyaütők FC-Fehér Orrszarvú 3-5; Multi Soft-Kecelhegy 1-4; Szódavíz AC-Somszolg 11-1; Duracell FC-Csóri Üveg 4-8; Kapos- Atlasz-Izomláz 0-9; Mad Max-Haverok 3-7. Az élcsopon állása: 1. Izomláz 12 pont, 2. Kecelhegy 12 pont, 3. Fehér Orrszarvú 12 pont. * * * A második forduló találkozóival folytatódott Barcson a Dráva Völ­gye Középiskola sportcsarnoká­ban a városi kispályás teremlabda­rúgó-bajnokság. Az „A” csoport eredményei: Szulok-Club 101 5-2; Red Buli-Tűzoltók 10-2; Top Tim-Harlem 3-5. - A csoportban a Red Bull csapat áll az élen. A „B" csoport eredményei: Dankó-Del Piero 10 4-5; Amatőrök-Szuszogók 3-6. A Szen­tes Öregfiúk-Flamengó mérkőzést ma pótolják. - A csoportban a Flamengó csapata áll az élen, f. o. Béke honol a magyar labdarúgásban Beszélgetés dr Bozóky Imrével, az MLSZ elnökével Dr. Bozóky Imre fotó: lánc Róbert Kaposvár vendége volt a minap dr Bozóky Imre, az MLSZ elnöke. A sportág első számú embere egy évvel hivatalba lépése után elmondhatja, hogy friss széllel új irányba sikerült kormányoznia a magyar labdarúgás hajóját. Jó-e ez az irány, mire számít­hatunk a várható viharokkal is tarkí­tott úton és főként arra kerestünk vá­laszt, hogy mikor érhetünk révbe? A navigátor-elnök készséggel válaszolt.- Elnök úr, megválasztása óta mit tart munkája legnagyobb eredményének1- Több ilyen tétel van, nehéz köztük rangsorolni. Elsők közé sorolom, hogy a magyar futballban sikerült befejezni az évek óta dúló háborút és egy nor­mális légkört kialakítani. Stabilizáló­dott a szövetség gazdálkodása, és meg­történt - méghozzá európai igény sze­rint - az amatőr- és a profi futball szét­választása. Mindkét alszövetség a rövid egy év alatt megtalálta helyét a magyar labdarúgásban. És természetesen ide sorolom a bajnoki rendszer megrefor­málását, melyben legnagyobb ered­ményként könyvelhetjük el az első osztály létszámának leredukálását.- Mindezeknek miként mutatkozik a jótékony hatása?- Egyik sem olyan, hogy látványos, gyors előrelépés következzék be, de azért apró jelek máris a helyes irány­váltásra utalnak. Gondolok itt a színvo­nal bizonyos fokú javulására, s ezzel összefüggésben a nézőszám emelkedésére.- Munkába állásakor elemezte-e elődei tevé­kenységét, s ha igen sikeriilt-e azokból haszno­sítható következtetéseket levonni?- Régen rossz lett volna, ha ezt csak a beik­tatásom után teszem meg. Erre korábban sor került, hisz bent éltem a sportág vérkeringés­ében, nyitott szemmel jártam, s időben levon­hattam a konzekvenciákat. Én legfontosabbak közé sorolom, hogy sikerült a létező problémá­kat, azok asztal alá söprése helyett nyíltan és . őszintén feltárni, megvitatni, s igény szerint orvosolni. Mindez készséges fogadtatásra talált, miként a sokak ál­tal hiányolt nyílt, őszinte párbeszéd is, aminek híve vagyok. Mindezek segít­ségével sikerült megtalálni azt a helyes arányt is, ami mára az amatőr és a profi szekció közt kialakult.- Elmondható napjainkban, hogy béke honol a magyar labdarúgásban és gazdasági fronton érzékelhető a stabilitás?- Ha ilyen szemüvegen nézzük a mai helyze­tet, bátran kijelenthetem, hogy nyoma sincs a botrányoknak, s bár léteznek kisebb súrlódá­sok, de ezek nem haladják meg a normálisnak mondható szintet, s ami ebből következik, eltű­nőben vannak a korábbi ellentétek. A stabilitás megkezdődött, alapjait leraktuk, s bár ez egy hosszabb távú folyamat, de máris elmondha­tom, hogy az MLSZ ugyan nem gazdag, de csaknem teljes egészében rendezte korábbról örökölt adósságait.- Kétezer decemberében kivel, vagy kikkel kell hadakoznia az MLSZ elnökének?- Erre gyors, rövid és megnyugtató választ adhatok, lényegében senkivel.- Labdarúgásunk az elmúlt száz éve során megannyi átszervezést ért meg. Az ön által irá­nyított MLSZ egy újabbat hajtott végre az ezred­fordulón. Megítélése szerint a jelenlegi bajnoki rendszer végleg megoldja a sportág ezirányú gondjait, avagy kisebb korrekciókra ezután is szükség lesz?- Az új bajnoki rend szükségessége már el­nökké választásomkor benne volt gondolataim­ban. Igaz, nem pontosan ebben a formában, de végül én is áldásom adtam rá. Természetesen sok'érvet lehet felhozni mellette épp úgy, mint ellene. Más szemüvegen nézik a sportág szak­emberei, a reklámszakemberek, a szponzorok és másként a szurkolók. Ha így köze­lítjük meg, nincs abszolút jó bajnoki rendszer, bizonyára a jelenlegi is ki­sebb korrekcióra szorul majd és az MLSZ elnöksége - ha erre kellően in­dokolt igény mutatkozik - nem fog előle elzárkózni.- Az új bajnoki rend ellenzői azzal érvelnek, hogy „féloldalas” lett a baj­nokság, hisz miközben a Dunántúl te­litett élvonalbeli csapatokkal, a keleti fél meg­annyi fehér folt.- Ezzel a problémával mi is szembesülünk. Megítélésem szerint adminisztratív eszközök­kel nem lehet ezt helyre tenni. Lássuk csak a Diósgyőr vagy éppen a Szeged példáját. Nem az MLSZ zöld asztalánál, hanem a pálya zöld gyepén kell eldőlnie annak, hogy kiknek van helye az első vonalban. Meggyőződésem sze­rint a jövő megoldja majd ezt a kérdést. Távla­tokban, nézetem szerint is elég lenne a fővá­rosnak két-három élvonalbeli csapat. Az árut el kell adni, ehhez telt lelátók kellenek, éppen ezért az élet majd kikényszeríti, hogy a néző­szám a sportág iránti érdeklődés alapján mely városok csapatai követelnek majd helyet ma­guknak az élvonalban.- Köszönöm a beszélgetést. JUTÁSI RÓBERT ______________Röplabda NB I (férfiak)______________ N afa RC Kaposvár-Testnevelési Egyetem 3-1 (15, 17, -21, 19) Miután a vendég fővárosi együttes játékosai pontosan egyidőben ér­keztek meg e sorok írójával a kapos­vári városi sportcsarnokba, nem igazán maradt idejük az alapos be­melegítésre. Ráadásul a liberójuk mellett mindössze egyetlen cserejá­tékosuk volt csak, magyarán szólva annyi addig volt esélyük, amíg el nem kezdődött a meccs. Az első és a második játszmában a vendégek kezdtek jobban, akik ez­zel el is lőtték a puskaporukat. A szett (ek) végére ugyanis tekintélyes­re nőtt a különbség a két csapat kö­zött. A harmadik játszmát aztán si­került elszórakozniuk a hazaiaknak, ráadásul a szett hajrájában - egy ár­talmatlannak tűnő szituációban - Farkas László súlyosnak tűnő boka­sérülést szenvedett. Ez kellően megzavarta a társaságot, így elúszott ez a játékrész. A negyedik, utolsó játszma is - miután csak nagyon ne­hezen tudott felpörögni a kaposvári alakulat - szorosan alakult; végül a hazaiak 68 percnyi játék után tettek pontot az összecsapás végére. A Testnevelési Egyetem elleni kötelező győzelmet kipipálhatjuk tehát; holnap délután Szolnokon alighanem „kicsit” rázósabb meccs vár majd a fiúkra. így játszottak Kaposvár, városi sportcsarnok, 50 néző. V.: Kiss B., Mezőffy. Nafa RC Kaposvár: Nyári, Tóth T., Erdei, Hegyi, Porkoláb, Farkas L. Csere: lezeri, Lakos. Játékosedző: Jezeri Tibor. Testnevelési Egyetem: Bunda, Varga B., Csuta, Verebélyi, Gobi Né­meth G. Csere: Benkovics (liberó), Füleki. Jálékosedző: Bunda Olivér. A játszmák alakulása 1. játszma: 4-5, 10-9, 15-11, 20-15,25-15 {17perc). 2. játszma: 3-5, 10-6, 15-10, 20-13,25-17 [17 perc). 3. játszma: 2-5, 5-10, 12-15, 18-20,21-25 {17perc). 4. játszma 4-5, 10-8, 15-13, 20-17,25-19 {17perc). Jók: Porkoláb, Tóth T., illetve Benkovics. Jezeri Tibor - A könnyednek in­duló találkozóból sikerült szoros meccset csinálnunk a végére... A meglehetősen gyengécskére sike­rült kaposvári főpróbát remélhető­leg jobb előadás követi majd vasár­nap Szolnokon. Bunda Olivér - Ezeket a pénteki mérkőzéseket nem nekünk találták ki... FENYŐ GÁBOR DOMUS VASÁRNAP 9-15-16 NYITVA IrTiöBUfélefKitelléK^tösetflKözülRTálsztKat!! DO«/ U 5 Az egyszerűtől a luxusig SOMOGY DOMUS ÁRUrJÁ^ÜAN Egyes szövetes garnitúrák, kanapék, heverők, hálószobák, szekrénysorok, étkezők, kiegészítő kisbútorok, függönyök, szőnyegek, asztali lámpák, csillárok, egyéb darabáruk és méteráruk DOMUS SOMOGY kHUMÁZ Ford Olimpiai Ötpróba Somogy volt a legeredményesebb Kaposvár A kiválóan szereplő somogyi iskolák képviselői tegnap vehették át jutalmukat fotó: lang Róbert Kiemelkedő eredménye­ket értek el a somogyi is­kolák a Ford Olimpiai Öt­próba sorozatán. A meg­érdemelt díjakat tegnap adták át a városházán. Az országos szabadidősport­sorozat két éves programjának legsikeresebb régióközpontjá­nak bizonyult a Kaposvári Zöldpont Életmódklub. Az egyesület két esztendeje nyer­te el a Somogy-Zala megyei események rendezési jogát. A két év alatt tucatnyi erőpróbát rendeztek a kaposváriak, me­lyeken nemcsak somogyi sza­badidősport barátok, hanem a zalai, baranyai és fővárosi in­dulók is akadtak. A sportágak palettája is igen színes volt. Lehetett úszni, kerékpározni, futni, túrázni és - a sorozat ke­retében az országban egye­dülállóan - evezni is. A Ford Olimpiai Ötpróba versenyeire Somogy megyéből összesen negyvenegy iskola nevezett. A szervezők és a térségben tevé­kenykedő testnevelők, edzők, sportvezetők munkáját dicsé­ri, hogy a mozgósítási ver­senyben ez a régió nyert. Az elbírálás során az iskolá­kat a létszámarányos részvéte­li arány szerint rangsorolták. A somogyi iskolák közül a somogygeszti általános iskola lett az abszolút győztes és ez az intézmény végzett az élen a megyei általános iskolák rang­sorában. A középiskolák me­gyei legjobbja a kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium lett. A Ford Olimpiai Ötpróba sorozatán résztvevők között az Ifjúsági és Sportminisztéri­umban tíz somogyi iskolát sorsoltak ki, melyek képvise­lői 50 ezer forint értékű aján­dékot vehettek át tegnap a vá­rosházán. A díjazottak: Táncsics Mi­hály Gimnázium (Kaposvár), Általános Iskola (Öreglak), Ál­talános Iskola (Kéthely), Nagyboldogasszony Római Ka­tolikus Gimnázium (Kaposvár), Általános Iskola (Memye), Kaposfüredi Általános Iskola (Kaposfüred), Noszlopy Gáspár Általános Iskola (Marcali), Álta­lános Iskola (Böhönye), Általá­nos Iskola (Darány), Munkácsy Mihály Gimnázium (Kaposvár). Labdarúgás Lothar Matthaus, a százötven válogatottságával világcsúcstar­tó német labdarúgó kétszázki- lencvenkét nap után szomba­ton elhagyja New York-ot, és pályafutása befejeztével haza­költözik Münchenbe. Amikor az 1990-es világbaj­nok március 11-én megérkezett az Egyesült Államokba, hogy a profi bajnokságban (MLS) sze­replő New York-New Jersey MetroStars csapatát erősítse, újságírók hada követte minden lépését, és igazi világsztárként ünnepelték. A búcsú azonban már jóval visszafogottabb: a Torminator (a Tor németül gólt is jelent) nem ad interjúkat, a helyi lapok hónapok óta egy sort sem írtak róla. Míg csapattársa, Tom Dooley nagy ünnepség köze­pette vonult vissza, addig klub­ja az MLS-nél be sem jelentette hivatalosan a volt Bayern- hátvéd távozását. ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom