Somogyi Hírlap, 2000. október (11. évfolyam, 231-255. szám)

2000-10-02 / 231. szám

I 2000. Október 2., Hétfő KAPO S V A R Somogyi Hírlap - 5. oldal Hírek VETNEK. A toponári Kapostáj mezőgazdasági szövetkezetben csaknem száz hektáron vetnek őszi árpát, később mintegy hatszáz hektáron búzát. Ezzel egyidejűleg javában tart a ku­korica betakarítása, az ezer­egyszáz hektár felével már vé­geztek. (hm) VÁLTOZOTT AZ OKIRAT. Módosította a Táncsics Mihály Gimnázium alapító okiratát a közgyűlés legutóbbi ülésén. Az intézmény ugyanis sikeresen pályázott az Oktatási Miniszté­rium által meghirdetett „Arany János tehetséggondozó prog­ram” szervezésére és indításá­ra. így lehetőség nyílik arra, hogy az 5000 lakosnál kisebb településeken vagy tanyákon élő, jó képességű gyermekeket felvegyék olyan gimnáziumba, ahol az iskola fő célja a felsőfo­kú tanulmányokra való ered- ményes felkészítés, (szk) ■ Szárazon maradt megannyi szák Felkopott volna az álla a legtöbb pecás- nak, ha a szombati közéleti horgász­verseny szákjaiból kellett volna jóllak­nia. A házigazda Kaposvári Sporthor­gász Egyesület jó szokásához híven azonban ezúttal is gondoskodott a bog­rácsgulyásról. Csak a halak hiányoztak a töröcskei pecás- paradicsomban megrendezett IV. közéleti damilszaggatásról. A keszegek ímmel-ámmal kaptak, pontynak pedig a színét sem lehetett látni a három órás lógatás alatt. A fogás helyet­ti kifogás az időjárást okolta a hatatlanságért. A profik viszont még így is a maximumot hoz­ták, illetve emelték ki. Bank József, az egyesü­let elnök-helyettese elmondta, csapatban a 14 induló között a Fíilöp József, Baneüi Gergő pá­ros alkotta Supra-Mx nyert 8680 grammá a Teleki horgászbolt (5240 gramm, Bicska Lász­ló, Horváth Tibor) és a Jegenyés vállalkozás (4660 gramm, Ifjabb Jegenyés László, Bank Jó­zsef) előtt. Az egyéni versenyben Banelli Ger­gő akasztott legtöbbet 5140 grammá, meg­előzve Fülöp Józsefet (3540 gramm) és a mos­dósi dr. Somogyi Tibort (3200 gramm). Össze­sen 29-en szerelték föl készségüket. Az eddigi versenyek pártokat képviselő résztvevői ezúttá hagyták nyerni a szervező Somogyért Egyesületet: egyetlen politiká rivá­lis sem jött el beetetni. A somogyértos Szabó Károly Attila és dr. Spiegl József csak a horgot áztatta ugyan, ám fogás nélkül is diadalmas­kodhatott. Nem akasztott a megyei önkor­mányzat kettesfogata sem, dr. NémethJenőnek és dr. Deák Istvánnak is a részvétel volt a fon­tos. Jól szerepelt viszont a 4. Vepo Kft, az ötö­dik mosdósi kórház. Hatodik a Sefag 2000, 7. az Ecsenyért, 8. a Hársasberki Egyesület, 9. a Te és én, 10. a Töröcskei Amatőrök csapat lett. A kaposvári önkormányzat és a Kapos Rá­dió átá is támogatott rendezvényen a résztve­vők az eredménytől függetlenül jól érezték magukat. S még az is vigasztalhatta őket: ott­hon az asszony nem ágált, hogy már megint pikkelyben úszik a konyha. Tiszta verseny volt tehát a szombati. Jövőre célravezetőbb csali- zást, taláóbb etetést, nagyobb dobást, több ka­pást kívánunk. És pikkeljen a konyhában az asszony... _________________________bt C sak a halak hiányoztak a töröcskei közéleti horgászversenyről FOTÓ: TÖRÖK ANETT Szívbarát program az egészségért Többeknek jól jött az ingyenes mérés FOTÓ: TÖRÖK ANETT Öt hónappá ezelőtt indát útjára egy országos szívbarát program, mely a hétvégén Kaposvárra érke­zett. A megyei múzeumná az or­vosok ingyenesen mérték a ko­leszterinszintet és a vérnyomást az érdeklődőknek, ezzel párhuza­mosan dietetikus szakemberek táplákozási tanácsot is adtak. Az egészségtúra eddigi szűrésén több, mint 4000 ember vett részt. Az eredményeket azonná kéz­hez is kapták a résztvevők, s az adatlappal - az úgynevezett be­tegkövető kartonná - felkereshe­tik háziorvosukat, aki további ta­nácsokká szolgá, szükség ese­tén pedig újabb vizsgálatokat vé­gez annak érdekében, hogy az esetleges szív- és érrendszeri megbetegedéseket megelőzhes- sék illetve gyógyítsák. ________■ R átekemek a győzelemre A siketek átáános iskolá­jában javában a közelgő nemzetközi közlekedési versenyre készülnek, ahol a vendéglátók mellett hét külföldi csapat is indá. A kaposvári táálkozón csak­nem száz fiatá vesz részt. Ötödször tartják meg a versenyt. Hosszas előké­szítés után még a kilencve­nes évek közepén rendezték az el­sőt és a kedvező fogadtatás után az­óta minden évben otthont adnak a rendezvénynek. Nemcsak hazánk­ban, hanem a környező országok­ban is különlegességnek számít, s ahogy a találkozó híre egyre jobban elterjedt, úgy nőtt az érdeklődés és az indulók száma. A szomszédos országok mellett távolabbról is ér­keznek, ezúttá német, osztrák, sáovén, horvát, szlovák, cseh és ro­mán fiatáok mérik össze tudásu­kat. A köáekedési versenyt izgal- mas elméleti és gyakorlati kérdések színesítik és az indulók „élesben” bizonyíthatják felkészültségüket. A szer­vezők egyébként arra is kí­váncsiak, hogy mit tenné­nek a tanulók, ha netán mégis báeset érné őket. Ezért az elsősegélynyújtás rejtelmeiből is számot ad­nak. A verseny értékes pontokért folyik, ám a leg­fontosabb cél, hogy a hallássérült fi­atáok időben elsajátítsák a legfon­tosabb köáekedési ismereteket - mondta Mihalovics Jenő, iskola- igazgató. A házigazdák felejthetet­lenné akarják tenni a millenniumi találkozót, ezért a szakmá progra­mokat kulturális rendezvények és kirándulások színesítik. Felkeresik a somogyi és a környékbeli neveze­tességeket, többek között kirándu­lást szerveznek Somogyvárra, meg­nézik a Báatont és Tihanyt, de a fi­atáok eljutnak Pécsre és Szigetvár­ra iS. HARSÁN Yl Ingadozó tartozások Az önkormányzati bevételi hátra­lékok a nyár elején 3 százáékká csökkentek, majd egy hónappá később már 3,5 százalékos emel­kedést mutattak. A kedvezővé vát tendenciát igazolta az augusztusi 29,2 millió forintos bevétel. Az in­gatlanértékesítés tartozásá 4 mil­lió forinttá növekedtek, mivel a vásártérrel kapcsolatos vételárat az egyik társaság nem fizette be. Az illeték kintlévőségek júniusban kismértékben emelkedtek, majd a nyár közepén 16,5 százáékos nö­vekedés következett be. A város­gazdálkodási rt-nél pedig a 30 na­pon belüli tartozások növekedtek az elmúlt hónapokban. sz, k. Ösztöndíj a rászorulóknak A benyújtási határidő: október 15. Mától két héten át lehet páyázni a szociáis ösztöndíjakra. Az előző félév tapasztáatá bebizonyítják, hogy egyre nagyobb az igény a tá­mogatásra, ezért kérik az egyete­mistákat és a főiskolásokat, hogy figyelmesen töltsék ki az adatla­pot, hiszen a bíráó bizottság a meglévő adatok birtokában dönt majd. Budai Józsefné, szociáis iro­davezető elmondta: csak az állan- dó kaposvári lakhellyel rendelke­ző hallgatók pályázhatnak, amennyiben most szerzik meg az első diplomájukat. Mint ismert, az önkormányzat, az Oktatási Mi­nisztérium és a Kaposvárért Köz- áapítvány kötött egy megállapo- dást ez év februárjában, hogy kí­sérleti jelleggel beindítják a szoci­ális ösztöndíj programot a somo­gyi megyeszékhelyen. A február­tól júniusig tartó időszak bebizo­nyította az elképzelés életképes­ségét, így ebben a tanévben is kaphatnaík támogatást az egyete­misták és a főiskolások. A szep­temberi közgyűlés úgy döntött, hogy erre a félévre ismét 2 millió forintot biztosít, melyet az oktatá­si tárca megduplázott. A miniszté­rium jelenleg is dolgozik az elkép­zelés országos bevezetésén. Az irodave­zetőtől megtud­tuk: egyszerűsí­tettek az adatla­pon azért, hogy minél egyértel­műbb legyen ki­tölteni, így re­ményeik szerint tökéletes bead­ványok érkez­nek majd a szociális irodáa. A pá­lyázatnak tartámaznia kell a szo­ciáis helyzetet, a gondviselők, a csáádtagok helyzetét, a jövedelmi viszonyokat, valamint az ezeket igazoló dokumentumokat illetve másolataikat, az iskolalátogatási igazolást. Amennyiben van, feltét­lenül tüntessék fel a bankszámla- számot is. Budá Józsefné kéri, hogy egyik sort se hagyják üresen, hiszen a nemleges váaszok is fon­tosak lehetnek. A jogosultságot egy bizottság dönti majd el, rend­kívüli ülésen, így minél előbb megkaphatják a szociálisan rászo­rulók az ösztöndíjat. Az előző félévben 330-an nyúj­tottak be pályázatot, ebből kétszá­zan kaptak fejenként 20 ezer fo­rintot. Számítások szerint ennyien most is jelentkeznek majd, a tá­mogatás mértékéről azonban még nem döntöttek. Az adatlapok a szociáis irodán vehetők át, ahol az elkövetkezendő két hétben ál­nak az érdeklődők rendelkezésére minden hétköznap. szabó kinga Az ösztöndíjrendszer célja Esélyteremtés a szociális szempontból hátrá­nyos helyzetű fiatalok felsőoktatási intézmények nappali tagozatán történő továbbtanulására. Tá­mogatás a lakhelytől távoli egyetemeken, főis­kolákon való tanulásra, a hallgatói mobilitás elő­segítéséhez. A város folyamatos gazdasági, kul­turális fejlődésének biztosítása a humánerőfor­rás állandó és minőségi utánpótlásával. Falunapon vigadtak a fürediek A gyerekek az eső ellenére jól szórakoztak a falunapon FOTÓ: TÖRÖK ANETT Körhinta, céllövölde, bazár és zeneszó csalo­gatta tegnap délután az utcára a kapós- füredieket. Az immár második alkalommal megrendezett városrész napját, illetve a hagyo­mányos füredi búcsút ünnepelte fiatal, s idős egyaránt tucatnyi színes programmal. Vattacukor, mézeskalács, léggömb, ökörsült, csa­polt sör, sztárok örökzöld slágerekkel. így össze­gezhető ez a rendezvény, amely felejthetetlen él­ményt, kikapcsolódást nyújtott - az eső ellenére - azoknak a településrészen élőknek, akik ellátogat­tak a helyi művelődési ház mögé felállított vidám­parkra emlékeztető térre. A különleges és sok ínyencséget tartogató nappal a somogyaszalói ho­tel kedveskedett a kaposfüredieknek.- Olyan programot kívántunk összeállítani, amely valamennyi lakót a rendezvényre csalogat­ta - mondta Kakas Attila, ügyvezető igazgató. Az eseménydús búcsúi nap délelőtt a katoli­kus templomban tartott egyházi zászlószentelés­sel kezdődött. A sikerhez hozzájárult még a fővá­rosból hívott sztárok színpadi műsora. Egy ilyen esemény nem múlhat el labdarúgás nélkül: a fo­cipályán megrendezett Fk. Slavija és S. Sarajavo labdarúgó csapat valamint a ferencvárosi, kapós- füredi öregfiúk együttesének játéka vonzotta a nézőket, akárcsak az éjszakai tűzijáték és a sza­badtéri diszkó. A „falunap” rendezvényein be­folyt összeget a szervezők jótékonysági célra ajánlották fel, a pénzből a helyi óvodának és isko- lának juttatnak. ______________________kovács V ÁROSLAKÓK KÉRDEZTÉK Tel.: 428-622: - Sokszor gondot okoz a vasúti és a helyi járatú autóbuszok összeegyeztethe­tetlen menetrendje. Az 1/A és az 1-es számú autóbusszal nem érem el a Dombóvárra 4 óra 55 perckor induló vonatot. Az 1/A jelzésű járat ugyaneb­ben az időben, az 1-es pedig 4 óra 30 perckor indul. A 12-es autóbusszal pedig hajnalban sokat kell gyalogolnom. Elkép­zelhető, hogy menetrend, vagy járatmódosítással megoldanák ezt a problémát? Csapó József, a Kaposvári Tö­megközlekedési Rt vezérigazga­tója: - Társaságunk augusztus 28-án adta ki a helyi járatú autó­buszok új menetrendjét. Az új menetrend összeállításánál fi­gyelembe vettük az utasok kéré­seit, észrevételeit, valamint a főbb távolsági vonatok, autó- buszjáratok csatlakozását. Me­netrend módosításkor az egyéni érdekeket jelenleg nem tudjuk felvállalni. A kérést az újabb me­netrend módosításkor megvizs­gáljuk. Kérem, hogy hasonló problémákkal társaságunkat ke­ressék fel. ■ Programajánló Ma 10 órakor az Együd Árpád Ál­talános Művelődési Központban folytatódnak a Zenei Világnap hangversenyei. A felnőtt kórusok mellett fellépnek az általános és a középiskolások is. A Szín-Folt Ga­lériában 17 órakor nyílik Kiscsinál Melinda kiállítása. A tárlatot J. Lieber Erzsébet ajánlja az érdek­lődők figyelmébe. Közreműködik a Déryné Vándorszíntársulat. A Szín-Folt Művészeti Alapítvány támogatottjának munkái novem­ber 4-ig tekinthetők meg. A Vaszary Képtárban 18 órakor kez­dődik Szirmay Endre születésna­pi estje. A műsort vezeti Laczkó András irodalomtörténész. Közre­működik Dányi Krisztinán (vers), Papp Tibor (hegedű) valamint Soltra Mónika (fuvola). ______■ Mo ziműsor 4: M-I: 2 (am.) 6, 10: AGYAT­LAN APARTMAN (am.) 8: ÖLD MEG RÓMEÓT! (am.) 23242* Kérdezzen: S 316-165 Ezen a kaposvári telefonszámon a szerkesztőségünk jelentkezik. Ha kérdése van Kaposvár bár­mely vezetőjéhez, polgárához, azt mi továbbítjuk, a választ pe­dig lapunkban közöljük. Hívása­ikat üzenetrögzítő fogadja. Kér­jük, hogy a kérdés előtt mond­ják rá nevüket, címüket, illetve telefonszámukat. ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom