Somogyi Hírlap, 2000. október (11. évfolyam, 231-255. szám)

2000-10-28 / 253. szám

u? BEMUTATKOZIK AZ ÚJ A XSARA XI. Évfolyam, 253. Szám. Ara: 53 ft, Előfizetve: 35 ft KÖZÉLETI NAPILAP 2000. Október 28., Szombat BUDAI AUTÓHÁZ Kaposvár, Vár U. 16. Tel.: 82/528-888. | BUDAI AUTÓHÁZ II. Siófok, Jegenyesor 4. Tel.: 84/323-720. I STEFÁN Kft. Balatonfenyves, Kossuth u. 105. Tel/fax: 85/361-567 l MERENCSICS AUTÓ Nagyatád, Dózsa Gy. U. 102. Tel.: 82/553-018 GAZDASAG Pénzt hoz a dohány táskán 4. oldal SOMOGYI TAJAK Kisiskola, nyitott kapukkal 6. oldal FIATALOK Mozgásművészet a harmóniáért 12. oldal Az áremelés és a spórolás lehet az ellenszer A gáz árának emelése váratlanul érte a somogyi nagyfogyasztókat A várható 43 százalékos földgázár-eme­lés hírére kétféleképpen reagáltak a so­mogyi nagyfogyasztók: egyes cégek taka­rékossági programot indítanak, mások viszont a termék árába építik a nem várt költséget. 500 köbméter per órás gázórá­val rendelkező fogyasztó egyébként 33 van Somogybán, ők idén eddig 25 millió 861 ezer köbméter földgázt vásároltak. A kampány kellős közepén váratlan meglepe­tésként érte a földgázdrágulás a cukoripari cé­geket. A Magyar Cukor Rt-nél évente legalább 250-300 millió forintra becsülik az ebből adó­dó többletkiadásokat. Fischer Béla vezérigaz­gató lapunknak tegnap elmondta: a költségek egy része előbb-utóbb a termék árába épül, ám az ágazat sajátossága miatt erre előrelát­hatóan csak hónapok múlva kerül sor. Egy­előre nem kívánt jóslásokba bocsátkozni az­zal kapcsolatban, hogy hány százalékkal drá­gul majd a cukor. A három gyárat - köztük a kaposvárit - üzemeltető részvénytársaságnál mindenesetre tovább folytatják a korábbi energiaracionalizálási programot. A környe­zetvédelmi okok mellett az egyre drágább földgáz is erre serkenti a céget. ÉRTÉKESÍTETT FÖLDGÁZ MENNYISÉGE SOMOGYBÁN (ezer m3) 130 358 ~~~\ lakossági A cukorgyárban is megpróbálnak takarékoskodni az energiával FOTÓ: LANG RÓBERT 131 119 98 489 94 465 68 782 62 413 1998 1999.______2000. jan-aug. ^ közületi- A kis- és középvállalkozások verseny­helyzete javul, míg a nagyvállalatok kényte­lenek elviselni a többlet terheket - mondta Kovács László, a Kometa '99 Kft vezérigaz­gatója. A mintegy 20 milliárd forint árbevé­telű kaposvári húsüzemet érzékenyen érinti a drágulás. Tavaly mintegy 130 millió forin­tot költöttek gázra, idén eddig 95 millió fo­rintot, de a millenniumi végszámla köny- nyen elérheti a 160 millió forintot. Az igaz­gató kifejtette: exportüzem lévén a takaré­koskodásnak vannak határai, és az ISO szabvány is egyértelműen rögzíti a kötele­zettségeket. A vezérigazgató nem titkolta: rövidesen átlagosan mintegy 2 százalékkal nő a termékek ára, a gázár-emelésből fakadó kiadásokat nem tudják teljes egészében át­vállalni. Várhatóan a legolcsóbb felvágott és a tőkehús is drágul, a pontos mértékről ha­marosan döntenek. A barcsi Drávatejnél az energetikus napjai meglehetősen mozgalmasak, a megtakarítás egyre fontosabb, új technológiák után kutat­nak. Francz Rezsőné ügyvezető igazgató kér­désünkre elmondta: eddig havonta mintegy 1,3 millió forintot költöttek. Ha a gáz ára a korábban meghirdetett mértékben drágul az energia, akkor is csak jövő januártól tudnak árat emelni, ugyanis legalább 1,5-2 hónap kell, amíg pontosan kiszámolják az új tétele­ket, s elengedhetetlen a kereskedőkkel, üzletáncokkal való egyeztetés, harsányi miklós Várható időjárás A Balaton vízhőmérséklete: 13 # (£5 & derült napos felhős * m cíb párás ködös borult 0 0 <£> zápor zivatar esős 0 0 havas eső hózápor <£> havazás A tegnap hazánk felett átvo­nult hidegfront nyomában szárazabb levegő érte el térségünket, s számottevő felhősqdés ma nem is vár­ható. így jobbára napos, kellemes, őszi időnk lesz. Mérsékelt marad a délnyu­gati szél. Nem lesz túl erős a nappali felmelegedés. Készítette: Közlekedésmeteorológia Front továbbra sincs fölöttünk, a nagy hőség, és az erősen tűző nap azonban mindenkit nagyon megvisel. Hungária Biztosító Rt. Gazdát vált a kábelrendszer Barcs Eladta a városi kábelhálózatot a barcsi önkormányzat. A Fibemet Rt 77 millió forintért jutott a rend­szerhez. A tulajdonosváltással re­mélhetően jól jár az önkormány­zat, hiszen nem neki kell felújíta­nia a hálózatot, és jól járnak a bar­csiak is, akik adómentességet, több tévécsatornát kapnak.- A kábelhálózatot informati­kai hálózattá alakítjuk - mondta Feuer András, a Fibernet vezér- igazgatója. -, s ezzel négy üzletág művelésére válik alkaknasá. Az első a szórakoztatás marad, azon­ban a jelenleginél jóval magasabb színvonalon. Várhatóan 40-60 té­vécsatorna közül választhatnak majd a barcsiak, Lehetőségük nyí­lik videokönyvtár, internet hasz­nálatára, amelyhez fejállomást építünk Barcson. Lehetővé válik a távvásárlás, a számítógépes bank­szolgáltatás elérése, az adatkom­munikáció és amint a jogi lehető­ség megnyílik rá, a telefonos szol- gáltatásnak is alapjául szolgálhat ez a rendszer.- A barcsi kábelhálózat a jelen­legi szintjén alkalmatlan a rá váró feladatokra, s a korszerűsítésére sokat kell majd költeni - mondta Feigli Ferenc barcsi polgármester. - Nem felel meg azoknak az elvá­rásoknak, amelyeknek pedig a jö­vőben kötelezően meg kell majd felelnie minden kábelhálózatnak. A képviselő-testület számára az volt a kérdés, hogy maga vállalja a korszerűsítését, vagy inkább elad­ja a kábelrendszert, természete­sen a megfelelő áron. A polgármester elmondta: mi­vel a lakosság is hozzájárult a há­lózat kiépítéséhez, Barcs polgárai is részesülnek a várható bevétel­ből. Három éven át nem kell kom­munális adót fizetniük, nagy László Távirati stílusban Hegyőrség Somogybükkösdön Hegyőrséget szervezett a somogybükkösdi szőlősgazdák egyesülete, s ennek tagjai megkezdték a figyelőszolgálatot és a járőrözést. A szőlőtulajdonosok nagy gondja az, hogy sokszor járnak tolvajok is a hegyen át vezető országúton, s gyakorta feltörték az úthoz közeli présházakat, pincéket is. Az őrjáratozással igyekeznek most elejét venni a betörésnek, (hj) 150 ezer forint közművelődésre A közművelődés technikai fejlesztésére 150 ezer forintot nyert pályázaton a csurgónagymartoni önkormányzat. A pénzből a 100 vendég befogadására képes művelődési ház eszközeit újítják majd fel. Az épületben egyre több rendezvényt szerveznek, ott kapott helyet az a hagyományőrző szoba is, ahol helyi egyesület által össz­egyűjtött népi eszközöket, szerszámokat, berendezési tárgyakat mutatják be. A néphagyományokat hűen őrzik a településen, a Gyöngyösbokréta néptánccsoport ifjú tagjai például eredeti ruhában lépnek pódiumra, (ié) Négyszáz diák dadázik Barcson * Már több mint 400 diák vesz részt Barcson és környékén a rendőrség DADA programjában az idei tanévben. A kábítószeres bűncselek­mények megelőzése érdekében indított felvilágosító oktatásba összesen öt évfolyam 17 iskolai osztályát sikerült eddig bevonniuk a rendőröknek. A barcsi kapitányságon ennek további bővítését ter­vezik. (ni) Fegyelmi a polgármesternek A bogiári képviselő-testület fegyelmi vizsgálatot indított Sós Zoltán polgármester ellen. Ezt a döntést zárt ülésen két órás vita után hozta meg a testület. Elfogyott a képviselők türelme, miután több dön­tésüket nem hajtották végre. Dr. Sziberth László az ügyrendi bizottság elnöke a Somogyi Hírlap kérdésére tegnap elmondta, hogy a jegyzőt figyelmeztették: hajtsa végre a testületi döntéseket és ellenőrizze a határozatok végrehajtását. Sós Zoltán polgármester tevékenységével kapcsolatban vizsgáló bizottságot hoztak létre, (gm) Versenyben a kistérségek Országos konferencia a kistérségi közigazgatás jövőjéről Csurgó Felértékelődött a he­lyi politika, s az ön­kormányzatiság egy évtizede is bizonyí­totta: a közigazgatás- és a területfejlesztés kéz a kézben jár, s kiváltképpen így van ez az EU-csat­lakozásra való felké­szülés időszakában. Ezt dr. Szegvári Péter, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkár-helyettese Szászfalvi hangsúlyozta tegnap Csurgón, a kistérségi közigazga­tás jövőjéről tartott országos szakmai konferencián. Szakmapolitikusok és szakér­tők vitatkoztak tegnap az 1000 éves Csurgón arról, hogy milyen jövő vár a kistérségi közigazga­tásra. A nagy érdeklődéssel kí­sért, szaktekintélyeknek, lehető­séget adó szakmai konferenciára az ország legtávolabbi részeiből is érkeztek vendégek. A szerve­zők keresve sem találtak volna jobb helyet a tanácskozásnak, hi­szen Csurgó és vonzáskörzete éppen napjainkban bizonyítja: nem lehet egy kistérséget örök kudarcra ítélni. Ezt hangsúlyozta Szászfalvi László, a vendéglátó László Balsay István város polgármestere is, majd hozzátette: a nehéz örökség meg­haladásába vetett hit segített ab­ban, hogy a kitörési pontok kö­zös megfogalmazásával, az or­szágos Széchenyi-tervhez kap­csolódó csurgói Festetics-terv ki­dolgozásával már felsejlik a jövő. Szászfalvi László szerint amelyik kistérségnek van jövőképe, az már megtette az egyik legnehe­zebb lépést ahhoz, hogy végképp leszámoljon elmaradottságával. A csurgói terv az új gondolkodás- mód jegyében született, s már csak néhány milliárd forintra van szükség ahhoz, hogy az abban foglaltak valóra válhassanak. (Folytatás a 3. oldalon). Kedves Vásárlóink! Rendkívüli nyitva tartásunk tegnap tévesen jelent meg. Helyes nyitva tartás: október 28-án 06-22 óráig, október 29-én 08-20 óráig, Tpcrn október 30-31-ig 06-24 óráig. November 1-jén zárva tartunk. 977086591206000253

Next

/
Oldalképek
Tartalom