Somogyi Hírlap, 2000. április (11. évfolyam, 77-100. szám)

2000-04-17 / 90. szám

Vtrl V&H Autócenter Kft Kaposvár Kond vezér u. 2. Fizessen elő egy nagy esélyre! ^ 2000 április 29-én fergeteges műsorral és ajándéközönnel ünnepeljük a Somogyi Hírlap 0 éves születésnapját. A fődíj egy FIAT PUNTO, amit bárki megnyerhet, aki a sorsolás napján táróa az úton március, április, május hónapra előfizetéssel rendelkezik, vagy a sorsolás előtt 3 hónapra előfizet. * * Kaposvár, Fizessen elő és járjon-val. Ingyenesen hívható telefonszámunk: 80/200-434. Széchenyi tér 8. Telefon: 82/511-190 (Dorottya üzlatház) XI. Évfolyam, 90. Szám. Ára: 46 ft, Előfizetve: 35 ft KÖZÉLETI NAPILAP 2000. Április 17., Hétfő Siklós és Vidéke Takarékszövetkezet ingyenes VISA kártya Kaposvár, Rákóczi tér 2. Tel.: 82/410-316 MEGYEI KÖRKÉP Tombolával zárt a tavaszi vásár 3-4. oldal MARCALI TÜKÖR Tízéves a kórusbarátság 7-8. oldal SPORTMAGAZIN Öt csatárral is meddő támadójáték 9-11. oldal Vízpartra csábított az áprilisi nyár Nyárias melegre fordult az időjárás, a 25 fok sem volt ritka a hét végén. A front-érzékenyek nem örülnek a hirtelen váltásnak, de a Desedára sokan kilátogattak a hét végén. Ha fürödni nem is ajánlott, de napfürdőzni csábított a tópart. Idén még nem voltak annyian a Deseda partján, mint az elmúlt hét végén. A napfürdőzők, pecások és bringázók mellett néhányan még a lábukat is megmártották a tó vizében. Az elmúlt hetekben nyolc közmunkás takarított a tóparton, így a téli hulladékok eltűntek, a frissen nyírt füvön családok piknikeztek. Örömteli hír a kerékpá­rosoknak, hogy a készülő kerékpárúton körbetekerhetik majd az egész tavat. A horgá-szok sem panaszkodhatnak, mert eddig sem algásodást, sem halpusz­tulást nem mutattak az ellenőrzések. A hirtelen jött melegnek csak a frontérzé­kenyek nem örültek, bár a megyei kórház betegforgalma szerencsére nem nőtt számottevően a nyárias időjárás következtében. Deák László belgyó­gyász főorvos elmondta: különösen az idősek, magas vémyomásúak és a szív­betegek számára nehéz időszak a jelen­legi. Bozóky István, az Országos Meteorológiai ben mutatkozik meg, és még a hajnali órákban Szolgálat munkatársa szerint az előrejelzések sem lesz 10 foknál hűvösebb. Az ünnepek után alapján az ünnepekig biztosan marad a jó idő. Ez jön egy hidegfront, amely várhatóan az évszak- Somogyban 20-25 fokos napközbeni hőmérséklet- nak megfelelő időjárást hozza vissza. takács Emlékmű a mezőváros helyén A bátrabbak már a vízbe is bemerészkedtek fotó: lang Hírek NAGYATÁD. A nagyatádi zene­iskola rendezett kamara hang­versenyt a hét végén a művelő­dési házban, ahol felléptek a ze­neóvodások, az iskola énekkara és zenekara, bemutatkoztak a hangszeres szólistáik és a barcsi zongoraverseny résztvevői is. A hangverseny jótékony felajánlá­sait a Nagyatádi Zeneoktatás Tá­mogatásáért Alapítvány javára fordítják, (nj) DÉL-SOMOGY. Kezdődik a ta­vasz idegenforgalmi szezon Dél- Somogyban. Ismét fogad vendé­geket a rinyatamási vadászkas­tély, ahol a húsvéti ünnepekkor várják az első nagyobb vendég­sereget. Csokonyavisontán a hétvégén 30-35 kocsi állt a kem­pingben. Itt a fürdőben nagyon gyorsan népszerűvé vált az új egészségügyi szárny, ahol reu­matológiai szakrendelés műkö­dik, s kezeléseket is végeznek. A nagyatádi Hotel Solár ugyancsak most várja az első jelentősebb csoportokat, (nj) NAGYATÁD. Ormai István pol­gármester meghívására tegnap Nagyatádon járt Barkózy Gellért országgyűlési képviselő (FKGP). A polgármester a város folya­matban lévő fejlesztéseiről adott tájékoztatást, és az építkezése­ket a helyszínen is megtekintet­ték. A kisgazda politikus ezután az Atádchem kft-nél a mezőgaz­dasági integráció nehézségeiről hallgathatott meg egy tájékozta­tást. (vo) SZÁNTÓD. Önállóvá válásának hároméves születésnapját ünne­pelte a hét végén Szántód. Az ünnepen Hajós Béla helyettes ál­lamtitkár adta át a településnek a millenniumi zászlót. Az ünne­pi alkalomból a falu neves szü­lötte Tüskés Tibor író a kötődés­ről beszélt. Karabinszky Gyula polgármester elmondta: a köz­ség folyamatosan fejlődik önál­lóvá válása óta. Legközelebbi terveik közt a komphoz vezető út szélesítése szerepel, (ca) m Lábod A régi oklevelek tanúsága szerint az 1200-as évek elején Dél-So- mogy egyik legjelentősebb tele­pülése a Tiboldok itteni birtok­központja, Lábod volt. A közép­kori mezőváros helyét régi térké­pek segítségével határozták meg, s most emlékművet állítottak, amelyet Mike Györgyi tanárnő, a honismereti szakkör egykori ve­zetője, a múlt lelkes kutatója avathatott fel a falu millenniumi ünnepségsorozatának nyitánya­ként. Horváth József, a Iábodi erdé­szet igazgatója arra emlékezte­tett, hogy 1896-ban a lábodiak húsz hársfa ültetésével állítottak emléket a honfoglalás ezredéves évfordulóján. A hársak közül má­ra csak egyetlen egy maradt hír­mondónak. Néhányat nemrégi­ben kellett kivágni a nagyatádi út elágazása mellett. Helyükre az újabb millenniumon hét hársat ültettek a hétvégén. A faültetők között ott voltak a falu civil szervezeteink, iskolásai­nak, millenniumi emlékbizottsá­gának, képviselőtestületének tag­jai és eljött fát ültetni Francz Re­zső országgyűlési képviselő (MSZP) is. Lassú István polgár- mester emlékeztetett arra, hogy az ünnepségsorozat nyitányát kö­vetően, az év során rangos ren­dezvényekkel várják a lábodi- akat. Tájházat avatnak a hosszú­falusi részen, kiállítást rendeznek a képzőművészeti pályázatukra beérkezett munkákból, bemutat­ják azokat az irodalmi alkotáso­kat, amelyek felhívásukra Lábodról készültek, közzé adják a falu históriáját, átveszik a mil­lenniumi zászlót és a megye jel­képeit. Tárlaton mutatják be a Lá­bod hírnevét öregbítő vadgazdál­kodás történetét, s megemlékez­nek az iskola avatás évfordulójá­ról is. ________________NAGY JENŐ A géemkák végnapjai Megyei körkép Még 160 regisztrált és 122 működő gmk, azaz gazda­sági munkaközösség létezik Somogybán, amelyeknek két hónapon belül át kell alakulniuk más társasági formává. Ha nem teszik, ak­kor a Cégbíróság törli őket a cégnyilvántartásból. Először 1983-ban alakulhattak . gazdasági munkaközösségek, ám a törvény értelmében ez év június 15-ig át kell ala­kulniuk, vagy meg kell szün­tetni őket. A Központi Sta­tisztikai Hivatal adata szerint je­lenleg 7793 re­gisztrált mun­kaközösségből 4886 működik az ország terüle­tén. Somogybán a tavalyi év vé­gére 160 regiszt­rált gmk mellett 122 volt még működő. Varga József, a Somogy Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke elmondta: ala­pító okiratuk módosításával vá­laszthatják a közkereseti társaság formát. Ebben az esetben azonos névvel, azonos adó- és egyéb nyil­vántartási számmal működhetnek tovább, vagyis a tagok a bevitt tő­ke mértékéig felelősek a gazdálko­dásért. Ez a forma a nem vagyoni jellegű társulások jó példája, és olyanoknak ajánlható, akik mun­kajövedelmet kívánnak realizálni. Emellett választhatják a betéti tár­sasági formát, a kft-t vagy a rész­vénytársaságot, de dönthetnek a megszűnésről is. A szakember szerint elenyészően kevesen fog­ják a kft formát választani, mert ahhoz 3 millió forint törzstőke szükséges. Azokat a cé­geket, amelyek a júniusi határidő­ig semmit sem tesznek, a cégbí­róságok törlik a cégnyilvántar­tásból, és kezde­ményezik kiikta­tásukat az adó­alanyok köréből. A cégbíróságok értesítései sze­rint az Apeh el­kezdi az úgyne­vezett „alvó” gmk-k felkutatá­sát, leellenőrzé­sét. Mulasztási bírságra számíthat az a cég, amely időközben tevé­kenyégét megszűntette, de ezt nem adminisztráltatta a jogsza- bályok szerint. _________takács V árható időjárás felel meg. Sokat süt majd a nap, inkább csak délután növekednek a pomoly- felhők. Akkor megélénkül a délkeleti szél is, és néhol záporeső, esetleg zivatar is kialakulhat. Tartós eső sehol sem lesz. Készítette: Közlekedésmeteorológia Az átmeneti frissülés utáni újabb melegedés sokaknak fejfájást okoz­hat. Az útonlévök figyelme lankad. Hungária Biztosító Ht. Néhány példa a törlesztőrészletekre: Fuumldólhó^l 200 000 5)00 000 1 000 000 3 000 000 24 16 771 26 927 53 854 161 563 36 8 054 20135 40 269 120 808 48 6 739 16 847 33 695 101 084 60 5 983 14 958 29 917 89 750 A táblázatban szereplő havi törlesztőrészletek kamatváltozás esetén módosulhatnak. A bank a kölcsönt a hitelelbírálatfeltételei alapján nyújtja. A hirdetés nem minősül a bank részéről nyilvános tájékoztatónak és ajánlattételnek. A teljes hiteldíjmutató 31,2696-tól 42,7996-ig terjedhet a hitelösszeg és futamidő függvényében. A hiteldíjmutatóról, a kezelési költségről és az igénylés feltételeiről a Bankvonalon vagy fiókjainkban érdeklődhet. További részleteket a bankfiókban található Szerződéses feltételek személyi kölcsön folyósítására című dokumentum tartalmaz. Valósítsa meg álmait! Valósítsa meg álmait a tetszőleges célra fel­használható ABN AMRO Személyi kölcsön segítségével! Ha 2000. május 31-éig igényel ABN AMRO Személyi kölcsönt, 1% kamatkedvezményt nyújtunk Önnek. ABN'AMRO Bank / 06 40 444 444 Bankfiókjaink: Kaposvár, Széchenyi tér 7. Tel.. 82/529-310 • Kaposvár. Berzsenyi u. 13. Tesco Áruház Tel: 82/529-270 • Siófok, Kele u. 1-3. Tel.: 84/313-233 • Tab, Kossuth L. u. 61. Tel.: 84/320-633

Next

/
Oldalképek
Tartalom