Somogyi Hírlap, 1999. július (10. évfolyam, 151-177. szám)

1999-07-02 / 152. szám

SOMOGYI HÍRLAP 1999. július 2., péntek Megyei körkép 3 VÉLEMÉNYÜNK Elázott pénzek Szusszanásnyi időt kaptak a Balaton közeli települések. Elültek a viharok, a polgármesterek szervezik a helyre- állítást, szaladnak az állami gyors segítség után. So- mogybabodon, Somogytúron és Látrányban sajnos, egyre sűrűbben ismétlődnek ezek az események. A Ba­laton vízgyűjtő területén fekvő dimbes-dombos falvak küszködnek a természettel. A szántókat megközelítő út­jaikat ismét beszakította a víz, amit az előző felhősza­kadások után rendbe tettek, annak a törmeléke ismét bezúdult a falvakba. Ilyenkor gyors segítséget kapnak a kárelhárításra. Néhány millió forintot. Ez legfeljebb arra elég, hogy a legszükségesebbet elvégezzék. Aztán kez­dődik minden elölről. Évek óta mondják a polgármesterek, hogy egyszer kellene egy nagyobb összeg, amivel megelőzhetnék a további károkat. Azt sem lehet mondani róluk, hogy tét­lenül tartanák a markukat a pénzekért. Létrehozták azt a közhasznú társaságot, amely a vízgyűjtő terület ren­dezését szolgálja. Annak idején jelentős pénzeket ígér­tek nekik, ám nehezen jöttek a forintok. Tavaly nyertek először komolyabb összeget, azt is Phare pályázaton. Sokszor át kellett számolni a falvak költségvetését, hogy le tudják tenni hozzá a saját erőt. Letették, mert létérdekük. Nekiláttak tehát az átfogó területrendezésnek, de ez csak a munkák kezdete. Az őszi viharok még sok kárt okozhatnak. S az újabb zivatar elmossa az állami gyors segélyt, a mezőgazdasági károkra és a szociális segé­lyekre kifizetett pénzeket. Gáldonyi Magdolna A mostani áron veszteséges a búzatermelés Kivárnak a termelők Huszonnyolc új őrmester Dr. Kustra József főkapitány adta át a kinevezéseket fotó: török anett Fiatalok, tettrekészek, tehetségesek, és arra esküdtek fel, hogy akár életük kockáztatásával is megvédik az ország rend­jét, közbiztonságát. Hu­szonnyolc rendőr-szakkö­zépiskolás vehette át tegnap a rendőrőrmesteri kinevezést. Kaposvár Huszonnyolc fiatal őrmester tette le tegnap az esküt a Somogy Megyei Rendőr-fő­kapitányságon. A huszonhá­rom fiú és öt lány egy éve az ORFK Csopaki Rendőr Szakközépiskolájának hall­gatói, s az elméleti ismere­tek megszerzése után mos­tantól egy évig a gyakorlati idejüket töltik a megye rendőrkapitányságain. A hi­vatásos állományba való ki­nevezést dr. Kustra József rendőr ezredestől, megyei főkapitánytól vették át. Ok a jövő évezred rendőrei, hisz közülük a legidősebb is mindössze huszonkét éves. Valamennyien beszélnek idegen nyelvet, és a legkor­szerűbb képzésben vehet­nek részt. Első feladatként legtöbbjüket a Balaton­partra vezényelték, hogy a szezon idején biztosítsák a nyaralóhelyek nyugalmát, biztonságát. A megyei rendőr-főkapi­tányság évek óta számít a rendörjelöltek munkájára, az elmúlt években 25-30 hallgató csatlakozott a hiva­tásos állományhoz. Dr. Kustra József megyei rend­őrkapitány köszöntőjében azt kívánta az ifjú őrmeste­reknek, hogy olyan útravalót kapjanak a gyakorlat során, amit hivatásukban hasznosí­tani tudnak, s komoly alapot ad a sokszor nehéz, meg­próbáltatásokkal teli évek­hez. (Jakab) Közmunkások a belvíz ellen Bizonytalan a búza ára, számos somogyi termelő mégsem köt üzletet. Ki­várnak, mégpedig abban a reményben, hogy egy-két hónap múlva többet ér a terményük. Megyei körkép — A búza ára belföldön dől el- mondta Feil József, a bala­tonszentgyörgyi Dél-Balaton mezőgazdasági szövetkezet elnöke. Hazánkban a tavalyi­nál jóval kisebb területen aratnak, ami a hazai szükség­letet fedezi, ám exportra csak elenyésző mennyiség jut. A szövetkezetben úgy számol­nak: egy tonna búza önkölt­ségi ára mintegy 21 ezer fo­rint, a legújabb piaci fejlemé­nyek szerint indokolt volna a 23-24 ezer forintos ár. Ez ko­rántsem irreális elképzelés, a korábbi nyomott gabona árak után így is legfeljebb szerény nyereségre tehetnek szert. Az egyetlen szövetkezettől sem várható el, hogy évről évre veszteséget termeljen. — A mezőgazdasági alap­anyagok ára messze elmarad a többi terméktől, számos vállalkozás nehéz pénzügyi helyzetbe került. Hosszú tá­von így nem lehet talpon ma­radni. Balatonszentgyörgyön 300 hektáron termesztenek bú­zát, 4,2 tonnás hozamot és jó minőséget várnak. A növény­fertőzés ellen kétszer is vé­dekeztek. Úgy tervezik: ha megtudják oldani, az eladást inkább elhalasztják. Ha kevés lesz a búza, szeptemberig várhatóan nő az ára. Ács Jó­zsef, a kányái mezőgazdasági szövetkezet elnöke azt mondta: kivárnak. Nem szál­lítanak azonnal, mikor az első kombájn elindul. A most kedvezőtlen ár - véli - emel­kedni fog. A 170 hektáron termesztett őszi búzát beje­lentették az államilag garan­tált felvásárlásra, a többire később keresnek vevőt. Az biztos: a torz árarány nem kedvez, főként a legnagyobb kockázatot viselő termelőket érinti súlyosan. Göllében csak előszerződést kötöttek, s mint Odor Ferenc szövetkezeti elnök elmondta, ez csak a mennyiséget tartalmazza. Az ár a minőségtől függ. Az étke­zési búzáért legalább 20-22 ezer forintot akarnak, míg a magyaratádi Barátság szövet­kezetben 24-25 ezer forintot. Baksa Sándor, a Barátság szö­vetkezet elnöke tegnap egyez­tetett ár-ügyben. Mindent megtesznek a sikeres aratá­sért, akárcsak az eredményes eladás érdekében. Most esély van arra, hogy az önköltségi ár felett eladható a jó minőségű gabona. (Harsányi) Másfélszáz közmunkás kezd munkába napokon be­lül a Dráva mentén. 13 te­lepülés 35 millió forintot nyert a foglalkoztatásukra. Dráva mente A belvízkárok elhárítása és a vízfolyások fenntartási mun­káinak elvégzése lesz a fel­adata a munkába álló 163 (Folytatás az 1. oldalról)- Somogy és Kaposvár csak köztisztviselőivel együtt lehet sikeres - ezt már Szita Károly, a házigazda, kaposvári pol­gármester mondta. Hozzátette: a polgármesterek, az önkor­mányzatok számára fontos, hogy szakmájukat jól ismerő, megbecsült köztisztviselők se­gítsék a munkát. Fontos a köz- tisztviselők napja, de nem elég csupán ezen az egyetlen na­pon figyelni rájuk. A folyama­tos törődés meghozza gyü­mölcsét, amely végső soron a megye és a város fejlődésében is mérhető. közmunkásnak a Dráva men­tén. Foglalkoztatásukhoz Barcs és a környékbeli 12 község 35 millió forint támo­gatást nyert a közmunkata­nács pályázatán. A pénz az állástalanok négy hónapos alkalmazására lesz elegendő. A válogatás már tart, a munka július közepével kezdődik. — Főleg tartós munkanélküliek kerülnek a közmunkabrigá­Dr. Kolber István, a Magyar Közigazgatási Kar somogyi ta­gozatának elnöke a köztisztvi­selők felelősségéről és megbe­csülésnek fontosságáról be­szélt. Somogy a nagy me­gyékhez tartozik, ahol a 3908 köztisztviselő közül 2606 nő. A protokoll-mentes meg­nyitó alatt már zajlottak a sportversenyek. Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző a 10- es számú megyecímeres mez­ben gratulált, miközben dr. Gyenesei Istvánnal együtt át­adta kollégáinak a jutalmat. Míg a főjegyző focizott, a me­gyei elnök szkanderban pró­dokba - mondja Demanecz Józsefné, a barcsi munkaügyi kirendeltség vezetője, akitől azt is tudjuk: a közmunka összehasonlíthatatlanul elő­nyösebb az állástalannak, mint a közhasznú munka, mert amíg ez utóbbinál a mi­nimálbért kaphatják csak, addig közmunkásként meg­közelíti a bérük a megyei át­lagkeresetet. N. L. bálkozott. Az eredményt a személyiségi jogok védelme miatt nem közöljük. Ennek a sportnak egy sajátos formáját választotta Koncsek Antal, a megyei védelmi iroda veze­tője: ő csakis vegyespárosban volt hajlandó indulni, és kizá­rólag sörpadon. Nem csoda, hogy minden menetet meg­nyert. A Matula tanyán egész nap tartott a heppening. Ver­senyt verseny követett. Foglalt volt a darts-sátor, a foci, a láb­tenisz és a strandröplabda-pá­lya is. Volt aki annak örült: végre jól kihintázhatta magát. (Lengyel) HÍREK Gyermekfesztivál Befeje­zéséhez közeledik az egyhe­tes gyermekfesztivál So- mogysámsonban. Az ötlet egy német házaspártól szár­mazik, akik a faluban tele­pedtek le, a kivitelezést a pe­dagógusok vállalták. A színes programokra pályázaton nyertek pénzt. Tegnap mint­egy 70 gyermekkel Keszt­helyre kirándultak, ma kéz­művesfoglalkozások és sportversenyek lesznek, (bt) Tetőfedő-zsákmány Csak­nem 700 ezer forintos kárt okozott az a tolvaj, aki 302 darab tetőfedő anyagot lopott el egy köröshegyi telephely­ről. A tettes a kerítésen át ju­tott be a területre. A siófoki rendőrkapitányság keresi, lopás bűntett miatt, (je) Avartűz Öreglaknál A vad- feldolgozó mellett három hektáros területen kapott lángra tegnap az avar és az aljnövényzet, a tüzet a mar­cali egység fékezte meg. Ugyanők vonultak Horvát- kútra is, ahol egyhektárnyi területen égett az avar. (bt) Fűtéskorszerűsítés Szolgá­lati lakásokba vezetik be a gázt Háromfán. Az ikerla­kásban a kaputól kell tovább vezetni a gázt, hogy az itt élő két pedagógus család is be­kapcsolódjon a falu gázháló­zatába. Mindez 750 ezer fo­rintjába kerül az önkor­mányzatnak. (bm) Golfoznak a katonák Ked­velt hobbija az SFOR ameri­kai katonáinak és a kiszol­gáló cégek munkatársainak a golfozás; tegnap Hencsén az európai színvonalú pályán hódoltak e szenvedélyüknek. A katonák mától elhagyhat­ják a taszári laktanyát, így vélhetően a golfozásra is több szabadidejük jut majd. Vasárnap a július 4-i ameri­kai ünnep alkalmából ismét sport- és más programokkal ünnepelnek az USA hadsere­gének katonái, (bt) A gyermekekért A Szociális és Családügyi Minisztérium munkáját segítő család- és gyermekvédelmi szakmai kollégium Budapesten tar­totta alakuló ülését. A 18 tagú véleményező és javas- lattevő testületnek a Magyar Gyermek- és Ifjúságvédelmi Szövetség is tagja, amelyet a kaposvári dr. Orbán István elnök képvisel, (bt) Útra dőlt a fa Somogytar- nóca külterületén dőlt rá az útra egy fa tegnap. A baleset- veszélyt a barcsi tűzoltók szüntették meg. (bt) Köztisztviselők tréningruhában Gyűlnek a tartozások es az ellentetek Fajszi fordulatok A somogyi a jsziak már ta­pasztalt aláírásgyűjtők lettek. Az orvos-ügyben két pártra szakadt telepü­lést ezen a héten az osz­totta meg, hogy polgár- mesterük, vette a kalapját és odébb állt. „Most már egy kicsit csinálja más ezt az őrületet” - mondta a falu éléről 14 év után tá­vozó Zsámbok István. SOMOGYFAJSZ Azt, hogy a falu első embere végül is miért adja tovább a stafétát, nem sikerült kiderí­teni. A lemondott polgármes­ter azt mondja, „nem bír a képviselők egy csoportjával”. Hivatalos lemondásában azonban már egészségügyi okokra hivatkozik, míg a kép­viselők szerint azt nem tudja megemészteni, hogy nem úgy táncolnak ahogy ő fütyül. Az időközi választásokig, amire legelőbb október végén kerülhet sor, az alpolgármes­ter Sáli István látja el a pol­gármesteri teendőket. Radó Attila, a falu jegyzője szerint az ad neki a legtöbb feladatot, hogy Somogyfajsz hitelezőit megnyugtassa. Amióta ugyanis hírét vették Zsámbok István távozásának egyre töb­ben jelentkeznek a pénzükért. Mint kiderült - a jegyző azt ál­lítja csak most - a Zalahús Rt., az OTP és a DRV is pénzt vár a falutól, az önkormányzat egy­kori dolgozóival együtt. A falu hiánya pedig szinte napról napra nő: két hete még 12 mil­lió volt. Az előbukkant hitele­zők követeléseivel együtt azonban 17 millió forint tarto­zása és csak hatmillió forint kintlévősége van Somogy- faj sznak. Nemcsak a hitelezők, a helybéliek is szervezkednek: ismét aláírást gyűjtenek. Ez alapján több mint 180-an szimpatizálnak Zsámbok Ist­vánnal és arra kérik, marad­jon. Hiába. Eközben a képvise­lők, Sáli Istvánnal az élükön, most azt szeretnék leginkább tudni milyen a falu valós gaz­dasági helyzete. Az ígéretek szerint a hétfői zárt képviselő- testületi ülésig ez kiderül. Fábos Erika Beiratkoztak a középiskolások A tavaszi felvételik idején bizonytalanságot okozott a 40 somogyi középfokú oktatási intézményben, hogy a nyolcadikosok egy­idejűleg három helyre ad­hatták be jelentkezésü­ket. Az igazgatók csak a napokban tartott beirat­kozáskor tudták meg pon­tosan, hogy hány elsőssel kezdhetik el a tanévet. Megyei körkép Az Eötvös Lóránd Műszaki Középiskolába 130 diákot vettek fel a 269 jelentkezőből, ám április végéig harmincán visszaléptek. Gémesi Tibor igazgató jól számolt, s éppen ennyi diák nevét tartották tar­talékban. Kedden mindössze öten hiányoztak ebből a név­sorból, a három szak teljes létszámmal indulhat. Két és félszeres volt a túlje­lentkezés a barcsi Dráva Völ­gye Középiskolában, ahol 4 szakon indítanak elsős kép­zést. A 120 felvett közül né­gyen nem jelentek meg a bei­ratkozáson. Horváth Ferenc, az iskola vezetője elégedett a leendő elsősök felkészültsé­gével, a külkereskedő osz­tályba négyes feletti átlaggal vettek fel, de a többi osztály szintje is megközelíti ezt. A csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázi­umban sem igazolódtak a ko­rábbi félelmek, időben jelez­tek az iskolának a más in­tézményt választók. Hetven­ötén iratkoztak be, öt tanuló­val keresik még a kapcsola­tot. Széli Károly igazgató a hatékony tam'tás érdekében fontosnak tartja az alacsony osztálylétszámot, egy hat- és két négy évfolyamos osztályt indítanak. A Kaposvári Mezőgazda- sági Szakközépiskolában a mezőgazdasági mellett új szakként az informatika in­dul az idén, melyre vüág- banki pályázaton szereztek jogosultságot. Bár az intéz­mény eddig is jó számítógép- parkkal rendelkezett — tud­tuk meg Kapossy Béla igazga­tótól —, ám az új szak újabb fejlesztést is lehetővé tesz. Az ország minden részéből je­lentkezők közül nyolcvan di­ákot vettek fel, 69-en iratkoz­tak be. (Izményi)

Next

/
Oldalképek
Tartalom