Somogyi Hírlap, 1999. április (10. évfolyam, 76-100. szám)

1999-04-02 / 77. szám

SOMOGYI HÍRLAP 1999. április 2., péntek Megyei körkép 3 Szezonelő Igáiban A jó időben benépesülnek a medencék Március 1-je óta új társa­ság üzemelteti az igali fürdőt: az Igalfürdő Kft. A tulajdonosokból alakult kör ötmilliós felújítással „startolt”. A fedett fürdőben megújult valamennyi szociális helyi­ség, a medencéken is elvé­gezték a szükséges nagyjaví­tásokat és kicserélték a meg­rongálódott tartószerkezetet. Mindez ötmillió forintos be­ruházás, a fürdő új tulajdo­nosai tehát jól startoltak. S még további terveik is van­FOTÓ: TÖRÖK ANETT nak: a parkot szeretnék rendbe tetetni, és a meden­cék környékén is sok minden megújul. Áprilistól állandó orvosi rendelő is működik. Zimmermann Árpád ügy­vezető igazgató szerint jó szezonra van kilátás. Több mint száz külföldi nyaraló­tulajdonos már megérke­zett, a szünetben feltöltöt- ték a gyerekmedencét, a húsvét előtti forgalom is ígéretesen alakul, ezért úgy döntöttek: az idén először húsvét hétfőjére sem csuk­ják be a fürdő kapuit. J. E. Városkörnyéki jegyzők nyolc kollégiumban Tabnak kell a laktanyái Rendkívüli, zárt testületi ülésen tegnap a volt szov­jet gyurgyókapusztai lak­tanya ügyét tárgyalták a tabi városatyák. Harmincöt jegyző 77 tele­pülés képviseletében dön­tött tegnap - egy tartóz­kodás mellett - arról, hogy szükségét látja a Kapos- vár-környéki kistérségi jegyzői kollégium megala­kulásának. Ezzel Somogy nyolcadik régiójában is megtették az erről szóló szándéknyilatkozatot. Kaposvár és környéke A kormányzat tervei között szerepel, hogy a közigazgatási szervezeti reformja mellett a területiség is más szerepet kap, mondta tegnap kérdé­sünkre dr. Kisgyura Attila, a közigazgatási hivatal törvé­nyességi és ellenőrzési főosz­tályának vezetője a kaposvári városházán. A régiók mellett a kistérségekre is nagyobb sze­repe hárul. A közigazgatási hivatalnak nem csak feladata, de jól felfogott érdeke is, hogy erre felkészítse a törvényesség őreit. Ez idáig a somogyi jegy­zői karral évente találkoztak, ám ez a fórum csak korláto­zott lehetőséget adott az esz­mecserére. A szőkébb körben, kistérségenként szervezendő tanácskozásoktól azt várják, a szakmai továbbképzésnek tá- gabb teret adhat. A jegyzők több mint ezer féle hatáskörben kell hogy döntéseket hozzanak. A kol­légiumok tagjai megoszthat­ják egy-egy új törvény értel­mezését, könnyebbé téve egymás dolgát. Kistérségen­ként más és más gondokkal kell megküzdeniük a telepü­léseknek, a balatonparti jegy­zők építési hatósági felada­tokkal, a zseliciek táj- és kör­nyezetvédelmi kérdésekkel kerülnek gyakorta kapcso­latba. A nyolc kistérségi jegy­zői kollégium megalakulása - melynek feltétele a képviselő- testületi döntés - a közeljö­vőben várható. Tegnap néhá- nyan kételyüknek adtak han­got, a meglévő jegyzői „klu­bok” mellé érdemes-e újabb grémiumot létrehozni. Dr. Kéki Zoltán, Kaposvár jegy­zője mondta: a kollégiummal semmit sem veszthetnek. Pénzbe nem kerül, szakmai segítséget ad, s adott esetben, regionális pályázatokon akár még jól is jöhet. B. T. Tab Farkas István polgármester az A Rendőr Szakszervezetek Európa Tanácsa (CESP) aggódik a magyar kollé­gákért. A bűnöző multik el­len nehezen védekeznek a lerobbant rendőrségek. Fonyód Az európai rendőrök aggo­dalmukat fejezték ki azért, hogy magyar kormány korlá­tozza a szakszervezeti jogokat. Kovács László fonyódi rendőr őrnagy a Független Rendőr Szakszervezet somogyi vá­A gyermekjóléti szolgála­tot a somogyi települések 60 százaléka hozta eddig létre. Ezeket a szolgálato­kat az az elv vezérli, hogy a gyermeknek is biztosí­tani kell az alapvető jogát: felnőni a családjában. A gyámügyi hivataloknak az a feladata, hogy segítsék és ellenőrizzék az önkor­mányzatok gyermekvé­delmi tevékenységét.- Az anyagi segítség mellett minden önkormányzatnak ki kell építenie a gyermekvé­delmi alapellátás szolgáltatá­sait - mondta dr. Horváthné dr. Supola Olga, a megyei gyámhivatal vezetője. Esélyt kínálva ezzel arra, hogy elke­rüljék a hatósági beavatkozást, Alkalmassági vizsgát tet­tek ének-zenéből, beszéd- technikából és testneve­lésből a a Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főis­kolára felvételizők a héten. 344-en jöttek, s kö­zülük 322 fiatal vette si­kerrel az első akadályt. Kaposvár Felvételi lapját idén mintegy ülés után elmondta: a tengődi képviselő-testület kereste meg a város vezetését, hogy ra­gaszkodnak-e a laktanya meg­vételéhez. A több mint kétórás tanácskozás után a városatyák úgy döntöttek: nem változtat­ják meg a testület 1997. és az 1998. évi határozatát, a Ten­lasztmányának elnöke szerint ezt arra a tényre alapozták, hogy a kormány pem hajlandó tárgyalni a rendőr szakszerve­zettel a követeléseiről. Az el­nök részt vett a CESP napok­ban megrendezett athéni kongresszusán, ahol Portugá­lia és Csehország mellett a ma­gyar kormányt is elmarasztal­ták. A kongresszuson tudo­mányos elemzést adtak a szer­vezett bűnözésről. Kovács László számára az összehason­lítás volt megdöbbentő: Eu­rópa rendőrei is nehezen ver­a gyermek elvételét a szülők­től. A kis falvak helyzete a leg­nehezebb, a feladatokhoz ke­vés a pénz. így a hivatal igyek­szik felhívni a jegyzők figyel­mét a különböző pályázati le­hetőségekre, hogy fokozato­san központí forrásokhoz jus­sanak. Egyik évben például az intézmény létrehozásához, a következő évben a működés­hez, majd a szolgáltatások fej­lesztéséhez nyerhetnek pénzt. Nagyon szigorúak a követel­mények; a több millió forint értékű az a beruházás, amely­ből az új intézmények mű­ködhetnek. Ezek a terhek elvi­selhetőbbek, ha társulnak az önkormányzatok. A somogyi településeknek alig több mint a fele - 60 száza­léka - hozta létre a gyermekjó­százzal több, pontosan 1231 diák adta be főiskolánkra — mondta Gombos Péter, a ta­nulmányi osztály vezetője. — Közülük sokan tettek febru­árban előalkalmassági vizs­gát, mások egy másik felső- oktatási intézményben pró­báltak túljutni a képesség­felmérő rostán. Elsősorban az ének-zenei adottságok feltér­képezésénél voltak hiányos­ságok, ennek következtében gőd és Tab önkormányzata közötti előszerződést és végle­ges szerződést változatlanul hatályosnak tekintik. Az elő­terjesztett fellebbezést és kere­seti kérelmet nem vonják visz- sza. A képviselők tegnapi ülé­sükön több pályázat benyújtá­sáról is döntöttek. K. J. HÍREK A szakápolásról Harmincöt körzeti ápolónő és asszisz­tens részvételével tartottak értekezletet tegnap Nagyatá­don. Ekkor mutatták be a két hete kinevezett városi tiszti­főorvost, dr. Czeiner Mártát. Gécziné Szabó Éva városi fő­nővér értékelte az ápolónők­nél és asszisztenseknél vég­zett szakfelügyeleti tapaszta­latokat. Bajók Sándorné me­gyei vezető ápolónő ismer­tette az otthoni szakápolás területén tegnaptól bekövet­kezett változásokat. Éjszakai gyakorlat Este hét óra után nagyszabású gya­korlatot tartottak a tűzoltók Nagyszakácsiban, a Tekla Kft területén. Marcali, nagyatádi és keszthelyi egységek vo­nultak a feltételezett esethez, ahol a szimulált mérgező- anyag kibocsátás miatt lég­zőkészülékkel felszerelkezve hajtották végre az értékmen­tést. A gyakorlat még késő este is tartott. Önjáró fűkaszát vásárolt több mint 700 ezer forintért a lábodi önkormányzat, hogy az idén könnyebben végez­hessék majd a parkok és ját­szóterek gondozását. Az üzemanyag-takarékos gépre a nagyatádi Fák és Vadak ki­állításon figyeltek föl. Lángolt a hodály Ádánd külterületén lángra kapott tegnap egy használaton kí­vüli juhhodály és a mellé bontott nádtető. A tüzet a siófoki tűzoltók oltották el. Iskolatej Háromfán Az ön­kormányzat átvállalta a ked­vezményes tej költségeit; ez­zel az iskolások uzsonnájá­nak minőségét javítják. S mert beépítik a napközisek térítési díjába, így azt sem kell emelniük. A nem napkö­zis diákok pedig a többiek­hez hasonlóan tízóraira kap­ják a kedvezményes tejet, kakaót vagy karamellás tejet. Nagyatádi kertbarátok Két napon át nyírták a fákat és zöld növényeket a nagyatádi kertbarátkor tagjai a művelő­dési ház környékén. Ezzel azt honorálták, hogy az in­tézmény helyet ad a közel száz nagyatádi kertbarát ren­dezvényeinek. Tescó-tűzjelzés Megtréfálta a tűzoltókat április első nap­ján a kaposvári Tesco áruház tűzjelző berendezése: az ügyeletes egység a helyszínre vonul, de tüzet nem talált. A számítógépes rendszer túl­buzgóságát biztonsági szak­értők elemzik. Bűnöző multikat keresnek Gyereknek a családot senyeznek a multinacionális cégekbe tömörülő bűnözők­kel, akik Interneten, keresztül mossák a pénzt és rendelik a drogokat. Ehhez az informá­ciós bázishoz képest a fonyódi rendőrök saját zsebből veszik meg a mobiltelefont, ha nem akarnak még jobban lema­radni. A spanyolok javaslatára az Interpol mintájára Europol irodát szervez a CESP és még szorosabbra fogja a nemzeti rendőrségek együttműködését a világméreteket öltő bűnözés­sel szemben. G. M. léti szolgálatot. Ennek feladata a szegény családok számba vé­tele és segítése. Elsősorban a megelőzésre kell figyelniük, s a családokat segítve - például tankönyvsegéllyel, étkezési dí­jak átvállalásával - megelőzhe­tik a gyermek veszélyeztetett­ségét. Az újfajta gondoskodás körébe tartozik a gyerekek nap közbeni ellátása. A nehéz helyzetbe kerülő szülő kéré­sére az önkormányzat gon­doskodik a napközi és a házi gyermekfelügyeletről is. A gyámügyesek szerint a problémákat nem segély vagy az állami gondozásba vétel oldja meg. A gyermekvédelmi szolgáltatások segítségével azonban a családon belül or­vosolhatják a gondokat. Bálint Ildikó képzőben tizenkilenc jelentkező felvé­teli vizsgája hiúsult meg. Hárman beszédhibák miatt kényszerülnek pályamódosí­tásra, a fizikai kondíció fel­mérésekor viszont mindenki megfelelt a követelmények­nek. A kommunikáció és a könyvtár szak a legnépsze­rűbb a jelentkezők körében. Az előbbire tízszeres, az utóbbira ötszörös a túljelent­kezés. Takács Zoltán Túl az első rostán a Tavaszváró somogyváron Kőtártervek, a híres hangszer és az elismert parancsnok A szerdai erőfeszítések­nek köszönhetően a köz­munkaprogramban rész­vevők és az önkormányzat alkalmazottai Is megkap­ták fizetésüket, igaz az önkormányzat számláján ennek köszönhetően alig több mint ezer forint ma­radt. A szeszélyes április havának első napján nem voltak tehát tréfás kedvükben a hivatal dolgozói. Igaz a falu pillanat­nyi anyagi helyzeténél ked­vezőbb hírek is érkeztek So- mogyvárra. Például, hogy lassan minden érdekelt hoz­zájárul annak a pályázatnak az elkészítéséhez, ami a Ku­pavári romoknál egy kőtár lé­tesítését támogatná. Az ál­landó kiállítás a millenni­umra készülne el és anyagát a kupavári ásatás legérdeke­sebb leleteiből válogatnák. Az 1972-89 ig felszínre került mintegy százhúszezer dara­bos emlékanyag kétezer szé­pen faragott követ tartalmaz. Ezeket egyelőre a megyei múzeum pincéje őrzi. Ázt tervezik: rekonstrukciós raj­zok és az ásatásról készült eredeti fotók is segítenének elképzelni az érdeklődőknek milyen is lehetett az egykori kupavári központ. Közép Eu­rópa egyik legnagyobb temp­lomával és bencés kolostorá­val, amit László királyunk 1091-ben építtetett. Nem csak nagysága szépsége is egyedülálló volt a templom­nak, ahol 1508-ban már or­gona is volt. A falu jelenlegi templomá­nak is híres a hangszere: az ország egyetlen késő barokk hangzású kétmanuálos orgo­nája. König Fülöp soproni műhelyében 1841-ben építet­ték. A magyar hangszerké­szítő dinasztia nem csak re­mekbe szabott orgonáival szerzett hírnevet magának, hanem azzal is hogy ez a fa­mília volt az amelyik az oszt­rák és német orgonaépítők magyarországi hegemóniáját megtörte. Takács Ferenc hetvennyol- cadik életévét tapossa. Nem csak Somogyváron, de a me­gyében is a legöregebb ön­kéntes tűzoltók közé tartozik. Március 12-én oklevéllel is­merték el kiemelkedő mun­káját. Harminchárom éve irá­nyítja parancsnokként a so- mogyvári önkéntesek tizen­hat fős csapatát. Szerencsére már két éve nem volt olyan tűz a faluban, ahol segédkez­niük kellett volna. Feri bácsi ennek ellenére magát és csa­patát is rendszeres edzésben tartja. Ennek is köszönheti, hogy egy kisebb zsák kukori­cát még bármeddig elvisz a hátán. Most éppen a háztar­tást is. A családot ugyanis nemrég újabb öröm érte: unokájuk született, így a fele­sége Budapesten a lányánál segédkezik. (Folytatjuk) Fábos Erika Takács Ferenc 33 éve parancsnoka a somogyvári önkéntes tűzoltóknak

Next

/
Oldalképek
Tartalom