Somogyi Hírlap, 1998. december (9. évfolyam, 281-305. szám)

1998-12-01 / 281. szám

A kiadvány beszerzését támogatta: MIJSÄKTIblik IX. évfolyam, 281. szám Ára: 38 Ft, előfizetve: 31 Ft KÖZÉLETI NAPILAP o í 3 ________ £ 1 998. december 1., kedd UNITED COLORS OF BENETTON Itt a teljes téli kollekció, női, férfi és gyermekruhákból. Bronzvasárnap 9.30-13.00-ig nyitva. | Kaposvár, Sétálóutca Tabi Tükör Gázépítők hóban, sárban 7. oldal Tonnaszám fürdetik a répát A sáros földekről beszállított répára ráfér a mosás fotó: lang Róbert Közlekedés Túl gyors volt, megbukott 4. oldal Sport Nem borult a papír­forma 9. oldal Elnéptelenedett a sátorváros Ismét bejöhetnek Kaposvárra a katonák Megszűnt a taszári sá­torváros eddigi szerepe: a területet átvette a Brown and Root, a ka­tonák pedig beköltöztek a téglaépületekbe. A napokban feloldották a rendkívül szigorú biz­tonsági előírásokat a bázison. Taszár A Somogyi Hírlap kérdésére Tim Marshall őrnagy, az SFOR műveleti tisztje meg­erősítette: az amerikai had­sereg már nem használja a sátorvárost, átadták azt a Brown and Rootnak. Mint­egy ezer ember elszállásolá­sára alkalmas éjszakai pihe­nőhelyet alakítottak ki a re­pülőtéren, az átutazóban lévő katonák ezt vehetik igénybe. Az őrnagy szerint csökkent a Taszáron állomá­sozó amerikai katonák száma, jelenleg mintegy hat- százan vannak. Most viszont könnyebben mozoghatnak, mert az augusztus 21-óta életben lévő szigorú bizton­sági tilalmat feloldották. Újra lehet amerikai katonával ta­lálkozni Kaposváron, de lát­hatóan óvatosan adják meg erre az engedélyt. Az őrnagy az előírások szerint nem nyi­latkozott a biztonsági szabá­lyokról, csupán annyit mon­dott: kevés megkötést érvé­nyesítenek a városlátogatás­kor. Információink szerint a katonák számának csökke­nését nem követte a magyar alkalmazottak leépítése. Több mint száz hómunkást vett föl az idei télre is a had­sereget ellátó cég, amely az egykori sátorvárosban most raktárakat, kiszolgáló léte­sítményeket, műhelyeket üzemeltet. Ezért a városban bérelt épületek egy részét már nem veszik ki a tulajdo­nosoktól. A Brown and Root egyébként elzárkózott attól, hogy kérdéseinkre válaszol­jon. Mint megtudtuk, hírzár­lat van a cégnél, mert a ver­senytársakkal együtt ismét pályázniuk kell a hadsereg magyarországi és balkáni el­látására. Katona József Számháború volt a parlamentben A Csokonai tanácsadói A kaposvári Csokonai tanító­képző főiskolán tegnap meg­alakult a társadalmi tanács­adó testület. Létrehozását a felsőoktatási törvény teszi lehetővé, de nem kötelezővé. A megye közéletében és gaz­dasági életében jelentős befo­lyással bíró személyekből alakult testület tagjai javasla­tukkal, véleményükkel segí­tik a főiskolát egy-egy fontos döntés meghozatala előtt. Csökkenő javak A jövő évi költségvetési tervezet tovább csökkenti a közszolgálati szféra részesedését a meg­termelt javakból. Erről Vár­falvi István, a Pénzügymi­nisztérium önkormányzati és területfejlesztési főosztályve­zetője beszélt tegnap önkor­mányzati konferencián. Egyebek mellett hangsú­lyozta: Magyarországon pél­dátlanul nagy - bár csökkenő mértékű - a közszolgálati te­rület részesedése a GDP-ből. Vámmentes lovagrend A Jeruzsálemi Szent Sír Lovag­rend mentességet kap a te­vékenységéhez szükséges területeken a vám, az adó, az illeték és a társadalom- biztosítási hozzájárulás fize­tése alól. Az egyezményt Semjén Zsolt, a kulturális minisztérium helyettes ál­lamtitkára, illetve Roykó Ádám, a lovagrend helytar­tója írta alá tegnap. A Szent­szék részéről jelen volt Josef Karl Räuber pápai nuncius. Heroin a tankban A he­gyeshalmi vámosok 41,3 ki­logramm nagy tisztaságú he­roint találtak egy Németor­szágban tanuló román fia­talember kocsijában tegnap délután. A román férfi Ausztria felé tartott öreg Audi személykocsijával. A nagy mennyiségű heroint a kocsi tankjában és ajtajában kialakított rejtekhelyeken akarta kicsempészni. Somogybán eddig 800 hek­táron takarították be a cu­korrépát, vagyis a vetéste­rület mintegy 65 százalé­kán. A hozammal igen, a cukor mennyiségével nem elégedettek a termelők. Megyei körkép Most a cukorrépa beszállítása okoz gondot mivel a felázott Felül kell vizsgálni a tele­pülések teljesítő és meg­oldó képességét — mondta tegnap a Somogy megyei városok jegyzőinek dr. Németh Jenő, a közigazga­tási hivatal vezetője. Siófok A szakmai minimum teljesí­talajon nehezen boldogulnak a gépek — mondták a megyei FM-hivatalban. A legtöbb alapanyagot a kaposvári cu­korgyárba viszik, és a lelas­sult betakarítás ellenére is egyelőre fedezik a részvény- társaság gyárának napi szük­ségletét. Nagy segítséget je­lent az a hat speciális répa- szedő berendezés, ezeket a gyár hozatta Ausztriából. Ul­téséhez a kisebb települése­ken nincs erő, ezt a feladatot a városok láthatnák el. Mindez a régi járások szerke­zetét vetíti elénk, még ha az új területi egységet másként is neveznék, s ha önkéntes alapon is szerveződne. A rendőrségen belül profil- tisztítást hajtanak végre, a ha­tósági feladatokat fokozato­rich Schröter vezérigazgató tegnap, az 56. kampányna­pon elmondta: 228 ezer tonna cukorrépát átvettek, és 218 ezer tonnát feldolgoztak, amiből 26 ezer tonna cukrot nyertek. Ezenkívül még mintegy 55 ezer tonna répa a földben van. Nemcsak So­mogybán hanem a környező megyékből is szállítanak alapanyagot a gyárnak. H. M. san leadják. Ezek egy része, a jogosítványok, forgalmi en­gedélyek, s elsőként a szemé­lyi igazolványok kiállítása a polgármesteri hivatalok ap­parátusának a feladata lehet. Tegnap a tanácskozáson azt a javaslatot fogadták el a szak­emberek, hogy okmányiroda minden városban létesüljön. (Folytatás a 3. oldalon) Tegnap megkezdődött a jövő évi költségvetés álta­lános vitája. Budapest Pokomi Zoltán oktatási mi­niszter a sokakat érintő peda­gógusbér-emelésről szólva el­mondta, hogy az oktatási nor­matíva 32 milliárddal nő. Ez benne van az önkormányzatok állami támogatásának 10 szá­zalékos növekményében. A tel­jes összeg, amivel az önkor­mányzatok gazdálkodhattak, idén 1185 milliárd volt, jövőre 1404 milliárd lesz. Mivel a pe­dagógusok béremelése 23 mü­liárdot követel meg, ez az ösz- szeg kigazdálkodható. Az ön­kormányzatokat egy kormány- rendelet fogja rábírni az emelt bér kifizetésére. A miniszter felhívta a figyelmet arra is, hogy új elemként az 1100 lakos alatti falvak önkormányzatai teljes egészében igényelhetik az óvoda és az iskola fenntar­tási költségeit. Az ellenzéki képviselők kitartottak amellett, hogy ha az önkormányzatok támogatása összességében csak 10 százalékkal, az oktatási normatíva pedig csak 16 száza­lékkal nő, akkor ez nem elég a 19 százalékos béremelésre. (Folytatás a 6. oldalon) Okmányirodák a városokba A települések függetlenek maradhatlak Előrejelzés Somogy megye térségére 30 km/ó Készítette: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT Kereskedelmi Szolgáltató Iroda Várható időjárás kedd estig: Az időszak legna­gyobb részében erősen felhős lesz az ég, néhány he­lyen jelentéktelen csapadék is lehet­séges. Elsősorban ködszitálás, ki­sebb eső valószí­nű. A keleti szél általában mérsé­kelt marad. A leg­magasabb nappali hőmérséklet 1, 4 fok között lesz. Országos előrejelzés (5 napos): Orvosmeteorológia: Faxbank info: Élöszavas tájékoztatás: 06-90-304-631 A szolgáltatás 06-90-304-612 díja: 88 Ft/perc 06-90-304-100 06-90-504-001 díja: 180 Ft/perc Intézmény a falugondnok Tegnaptól falugondnokokat képeznek Bányán. A falvak mindene­seit Kemény Bertalan (jobbról), a szolgálat szülőatyja oktatja. Cikkünk a 3. oldalon. fotó: lang Forintmilliók az egészségre Csaknem 7000 pályázat érkezett a Wesselényi egészséges életmódért közalapítványhoz, eb­ből 172 somogyi intéz­mény, szervezet 17,5 millió forintos támoga­tásban részesült. Budapest A pályázaton zömmel álta­lános és középiskolák, egyesületek, sportszövet­ségek kaptak támogatást. Az átlagösszeg megha­ladta a 100 ezer forintot. Somogyból 300 pályázó igényelte a támogatást, 26 érvénytelenség miatt esett el a lehetőségtől. B. T. 9770865912015

Next

/
Oldalképek
Tartalom