Somogyi Hírlap, 1998. november (9. évfolyam, 256-280. szám)

1998-11-21 / 273. szám

SOMOGYI HÍRLAP 12 Boglári tükör 1998. november 21., szombat Kárpótlás a szeretetben Szívesen jönnek a klubba beszélgetni, olvas! és megtervezni a közös rendezvényeket fotó: kovács tibor Javaslatokat kér az önkormányzat Turistákat vonzó tervek Pályáztak az alapokhoz A vízügyi alaptól 4,7 millió forintos támogatást nyert a város a Zrínyi utca és környékének szennyvíz- csatorna építéséhez. Ez lenne az utolsó építkezés, s akkor a város egész területén megvalósulhatna a szolgálta­tás. A környezetvédelmi alap­hoz is pályázott az önkor­mányzat fél éve, de a mai na­pig nem kapott semmilyen vá­laszt. Korábban negyedévente elbírálták a kérelmeket. Ko­moly gondot okoz ez a beru­házás elindításában, hiszen a lakossággal közös a beruhá­zás; és sem a város, sem a pol­gárok terhei nem növelhetők tovább. A családok portánként így is százezer forintos hozzá­járulást fizetnek. Hasonló a helyzet a szőlőskislaki város­rész és a hozzá kapcsolódó kisrégió településeinek közös szennyvízelvezetési program­jával. A tanulmánytervek ké­szek, a pályázatot is benyújtot­ták a környezetvédelmi aJap- hoz.Az önkormányzatok nem­rég úgy döntöttek: minden le­hetséges pályázaton próbál­koznak. Csak így tudnak neki- állni a több százmilliós beru­házásnak, ami a Balaton víz­minőség-védelme szempont­jából is nélkülözhetetlen. A napokban rendkívüli ülé­sen döntöttek a képviselők: ismét támogatást kérnek az útalaptól a Dózsa utcai járda építéséhez. Az alapok sorsa bizonytalan. A kormány össze akarja vonni őket, de még nem mondták fel a pályázatokat. Az útalaphoz például novem­ber 15-ig kellett beadni. Mici Mackó Játékbolt karácsonyi ajánlata: * Götz babák * Barbi babák * Babakocsik, ágyak * Plüss macik * Vasutak, autópályák * Építőjátékok * Lego akció (-30%) * Társasjátékok * Makettek * Műfenyők a kedvező * Karácsonyi díszek J áron A hirdetés 5% kedvezményre jogosít. Balatonboglár, Sétáló utca (városközpont) (94493) Általában 23-an töltik nap­jukat a városi gondozási központban működő idő­sek klubjában. Jut Idő a pihenésre, zenehallga­tásra, újságolvasásra. Le­het fürödni, s megbeszélik a világ dolgait. Negyvenhét nyugdíjas innen viszi haza az ételt, s 73 idős embernek naponta Vámosi Róbert gépkocsivezető és Pásztor Katalin hordja ki. Szabadi Beáta és Parrag La­josáé pedig 29 házhoz jár, hogy segítsen a háztartási munkában; ha kell bevásá­rolnak, gyógyszerért mennek s intézik az ügyes-bajos dol­gokat. Az idősek legnagyobb gondja az egyedüllét. A gon­A múlt században Boglár felvirágzását hozó Boglár- Révfülöp kompjárat újjá­élesztése nemcsak a város, hanem az egész régió fej­lődését felgyorsítaná. E le­hetőség kiaknázását 1968- éta tervezik, de a második balatoni kompjárat beindí­tása még mindig csak jö­vőbe vesző álom. Egy I. László királynak tulaj­donított, 1093-ban keltezett oklevélben a „villa Boklar cum portu” kifejezés már a bogiári többször is újraélesztett kompközlekedés létezésére utal. Mikoviny Sámuel 1753-as kiadású Magyarország térképe a Balatont átszelő vonalakkal jelzi a boglár-révfülöpi révet. A megyei közgyűlés 1782-es jegyzőkönyve pedig már a for­galom növekedéséről is szá­dozottak szinte kivétel nélkül magányosak — mondta Per- necz Béláné, a gondozási központ frissen kinevezett vezetője; Boda Györgynével a klubban segíti széppé tenni a mindennapokat. Ha az itt dolgozók átlag életkorát néz­zük, bizony, közelebb van a húszhoz, mint a harminchoz. Pernecz Béláné hét éve dol­gozik itt, most nevezték ki vezetőnek öt évre. Nemrég végezte el a szombathelyi egészségügyi főiskola szociá­lis munkás szakát. Szeret itt dolgozni, mert úgy érzi sok rászorulónak tudnak segíteni. Nehéz munka, de a sok szere­tet, amit az idősektől kapnak, kárpótolja őket. A vezetőnő tiszteletbeli nyugdíjas: veze­mot ad. Az 1800-as években a rév a Jankovich család tulaj­donába került, s nagy mennyi­ségű gabonát és bort szállítot­tak a két part között a - vitor­lával is fölszerelt - komphajók. Több megszakítás s újraindu­lás után utoljára a II. világhá­borút követő egy-két évben járt komp Boglár s az északi part között. Szeibély Árpád Jégmadár nevű motorosával vontatott fauszályon szállítot­tak ide követ, fát, s vittek bur­gonyát, zöldséget, gabonát. A máig megvalósításra váró utolsó terv - mely már a terve­zett M 7-es autópálya orda­csehi elágazójához kapcsolta a révállomást - 1980-ban ké­szült. Időközben az M 7-es to­vábbépítését többször is elha­lasztották. Most úgy látszik, jövőre megindul a munka, de csak a Siófok és Szántód közti tőségi tagja a Megértés Nyug­díjasegyesületnek, amely a gondozási központ segítsé­gével alakult, s a város egyik legaktívabb szervezete. Sok szép kezdeményezést indí­tottak útra: a névnapok, há­zassági évfordulók megün­neplését vagy a hagyományos szezonnyitót Révfülöppel. Keresik a város civil szerveze­teinek a társaságát. Talán ezért is bizonyul egyre sző­kébbnek az épület, mert a rendezvényeikre sok vendé­get hívnának. A jövő héten a Katalinokat, Erzsébeteket ünnepük, s a házi karácso­nyukra eljönnek az óvodá­sok, iskolások vagy átnéznek a szomszédos bölcsőde ki­csinyei is. (Gáldonyi) szakaszon. S bár közben a rég dédelgetett kompterv bekerült Somogy területfejlesztési kon­cepciójába is, megvalósulása az ezredforduló után is kérdé­ses. Édeskevésnek bizonyult a három megye vezetőinek közös szándéknyilatkozata, melyben a Balaton északi és déli régiói fejlődésének szem­pontjából is létfontosságúnak ítélték az újabb kompössze­köttetést. Reményt jelent a Trieszt-Kiev korridor építésé­re vonatkozó európai lépté­kű terv: a nemzetközi folyosó magyarországi szakaszát ugyanis az M 3-as és M 7-es útra alapozták. Az ehhez nyúj­tandó EU-támogatás meggyor­síthatná az M 7-es építését s lehetővé tenné az egész dél­nyugat-balatoni régió életét és esélyeit alapjaiban megváltoz­tató kompösszeköttetést. B. F. Az önkormányzat javasla­tokat vár a bogiáriaktól: mi­lyen elképzeléseik vannak a turizmus fejlesztésében? Mit várnak az önkormány­zattól, milyen terveket va­lósítanának meg? A közre­adott tesztet december ele­jéig várják vissza a polgár- mesteri hivatalba. Sós Zoltán polgármester el­mondta: a véleményeket, kez­deményezéseket fel akarják használni az önkormányzat négyéves gazdasági program­jának elkészítéséhez. Megke­resik az eszközöket is az el­képzelések megvalósításához. Számításai szerint a város cé­geinek, vállalkozásainak éves nettó bevétele 14 milliárd fo­rint — erre a bevallott ipar­A Tűzoltóság Országos Pa­rancsnoksága jövőre 30 százalékkal több támoga­tást ad a tűzoltó köztestüle­teknek. A Balatonnál több kell a vagyonvédelemre. Kertes Ferenc és Solymosi László, az országos parancs­nokság két tűzoltó alezredese a napokban tájékozódott a boglári-lellei tűzoltóságon, hogy miként használják fel az állami normatív támogatást. Ez az első év ugyanis, hogy a leilei és a bogiári önkormány­zat alapította tűzoltó köztestü­let állami támogatást is kap. Mindössze 30 ilyen szervezet van az országban, de a bogiári kitűnik közülük, mert itt van a legtöbb főállású tűzoltó. Hor­váth Iván parancsnok szerint ezt igényli is a kisrégió: 14 te­lepülésen 27 400 ember va­gyonát vigyázzák. S a tavalyi­hoz képest megkétszereződött Sorra megkérdezzük az ön- kormányzati bizottságok Újonnan megválasztott el­nökeit az elképzeléseikről. Kalász Zoltán az oktatási, kulturális és sportbizottság elnöke teljes nyíltságot ígér a következő négy évben a bi­zottság munkastílusában: — Nem vettük még át a vá­rost. Először tájékozódnunk kell. Nem kívánok egy semmi­lyen programot megfogal­mazni, amíg a bizottság teljes létszámban fel nem áll. Akkor határozzuk meg a célokat. Az űzési adóból lehet következ­tetni. Többet mond ennél, hogy a turizmusból származó bevétel 2,5-3 milliárd forintot tesz ki; fontos tehát a helyi gazdaságban, de még mindig nem meghatározó. Csakhogy a város jövője érdekében azzá kell válnia. S a helyi vállalko­zások önmagukban tőkesze­gények, így az önkormány­zatnak nagyobb koordináló szerepet kell vállalni a szerve­zésben, hogy a város vonz­ereje megjelenjen a nemzet­közi turisztikai piacon. Támo­gatja a szobakiadók érdekvé­delmi szervezetének megala­kulását is, ezen már dolgozik az előkészítő bizottság. A pol­gármester örömmel venné, ha a vendéglátók és a helyi pan­ziók is összefognának. G. M. Kiskatonák ügyeletben és állami támogatás •Több pénz a tűzoltóknak Teljes nyíltságot az esetek száma. Korábban 3-4 lakóháztűz kellett kivonulni; idén már 14-et oltottak, és 38 balesetnél segítettek a műsza­ki mentésben. Élve szedtek ki az autóroncsokból 12 embert. Az idén 4,8 millió forintos állami normatívát kaptak a boglár-lellei tűzoltók. A két szomszédos város továbbra is támogatja a fejlesztéseket, így jelentős a műszaki felkészült­ségük. Az ügyeleti szolgálat­ban kiskatonákat foglalkoz­tatnak, akik fegyverforgatás helyett a polgári szolgálatot vá­lasztották. A parancsnok el­mondta: jövőre várják az új bevonulókat, mert a bogiári és a két fenyvesi fiú, akikkel igen elégedettek, leszerelnek. Az országos parancsnokság tisztjei elismerően szóltak a lellei-boglári tűzoltók munká­járól. Azzal távoztak: jövőre az idei áüami támogatást meg­toldják 30 százalékkal. G. Aí. biztos, hogy nem akarok ráte­lepedni egyetlen intézményre sem, de megnézzük az ön- kormányzati intézménystruk­túrát; döntéseket viszont csak az érintettek jelenlétében hoz­zunk. A nyilvánosság teljes bevonásával szeretnénk dol­gozni — mondta. — Ez az ön­kormányzatiság lényege: hagyni kell gondolkodni és dolgozni az embereket. Célja­ink között elsők között szere­pel majd a civil szervezetek megerősítése, amelyeket part­nereinknek tekintünk. A bogiári komp évezrede DOMINÓ Kft. Építőanyagkereskedés árajánlata! Telepi áruk E7/24. VB gerenda: 2210 Ft/db E7/30 VB gerenda: 2710 Ft/db E7/36 VB gerenda: 3230 Ft/db E7/42 VB gerenda: 3730 Ft/db E7/48 VB gerenda: 4230 Ft/db E7/54 VB gerenda: 4780 Ft/db E7/60 VB gerenda: 5300 Ft/db E7/66 VB gerenda: 5800 Ft/db A téglaáruk helyszínre szállítva 10 raklap felett! Unipor 38. NF 200 Ft/db Unipor 38. HD 185 Ft/db Unipor 30 NF 145 Ft/db Unipor 30 HD 135 Ft/db Födémbéléstest 60/19/25 170 Ft/db B-30 tégla 60 Ft/db A megadott árak az áfát is tartalmazzák! Cím: Balatonkeresztúr, Temető út 1. Tel./fax: 85/376-056 (94722) TAR TAXI és AUTÓMENTÉS 85/350-082 Éjjel-nappal hívhatóit Megunta régi bútorait? Térjen be hozzánk! Pénztárcájához igazodó árakkal és nagy választékkal várjuk! Szekrénysorok már 49 500 Ft-tól Sarok ülőgarnitúrák már 66 000 Ft-tól Egyedi bútorok is megrendelhetők! Cím: Balaton Mg. Szövetkezet Bútorbolt, Ordacsehi (94725) $ SUZUKIT a legjobb áron — BalatonBogláron Már most gondoljon az ünnepekre! Ajándékozza meg szeretteit és önmagát Suzukival!- Kedvező hitelfeltételek, 70% befizetésénél nem kell CASCO- Közalkalmazotti, orvosi, oktatói kedvezmények.- Alkatrész értékesítése SUZUKIVAL JÓL JÁR! Az Ön márkakereskedője: SUZUKI BORONGICS KFT. BÜljlár Vikár B. u. 2. 85/352-070 I Hirdetőink a BOGLÁRI TÜKÖR következő számába is folyamatosan feladhatják hirdetéseiket a 82/313-949-es faxszámon Érdeklődni lehet a 82/311-506-os telefonszámon A BOGLÁRITÜKÖR legközelebb december 19-én jelenik meg a SOMOGYI HÍRLAP-ban Megrendeléseit még előző nap is várjuk

Next

/
Oldalképek
Tartalom