Somogyi Hírlap, 1998. október (9. évfolyam, 230-255. szám)

1998-10-13 / 240. szám

IX. évfolyam, 240. szám Ára: 38 Ft, előfizetve: 31 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1998. október 13. kedd IBIZA, CORDOBA, TOLEDO, INCA 100 000-150 000 Ft kedvezménnyel azonnal vihető raktárról a készlet erejéig. Kedvező hitel, tartósbérlet lehetőség. SEAT Zsillé, Kaposvár, Zaranyi u. 8. Tel./fax: 82/415-741,82/424-128 __________(69396) M egyei körkép Bíznak a gazda­jegyzőben 3-4. oldal Somogyi tájak Rangot adó elismerés 7. oldal Közlekedés Az úton veszélyes álmodozni 8. oldal A NATO-döntés előtt Taszáron és Kaposváron is nyugalom van Nincs fokozott készültség A Taszáron állomásozó amerikai egységeknek továbbra is a boszniai békefenntartás a feladata fotó: lang Róbert Hírek Rendkívüli kormányülés Orbán Viktor miniszterelnök ma reggel 8 órára összehívta a kormány rendkívüli ülését a magyar légtér esetleges NATO-használatának ügyé­ben - közölte Borókai Gábor kormányszóvivő tegnap a Nemzetbiztonsági Kabinet budapesti zárt ülésének megkezdődése után. Inkubátorház Pécsen Tíz helyi vállalkozás számára könnyíti meg az indulást a Pécsen tegnap felavatott in­kubátorház, amely Baranya megye és székhelye vállalko­zásfejlesztési alapítványainak összefogásával, 40 millió fo­rintos PHARE-támogatásból valósult meg. Zöld út az Ikarusoknak Az Ikarus által oroszországi ex­portra szánt 181 busz közül egyelőre nyolcvan kiszállítá­sára vállalt garanciát a Mehib Részvénytársaság. A Mehib igazgatósága a múlt héten döntött a garanciavállalásról, ám a szállításhoz szükséges dokumentumokat csak teg­nap adta ki a társaság. A biz­tosítás értéke mintegy 5,5 millió dollár, s a további ga­ranciavállalás attól függ, hogy a buszok megrendelője, a moszkvai önkormányzat rendben fizet-e az Ikaruso- kért. Fókuszban a régió-építés Az innováció, a humán erő­források fejlesztése, valamint a régió-építés, a régió arcula­tának kialakítása a legfonto­sabb célja a Közép-dunántúli térség készülő területfejlesz­tési koncepciójának. A leg­fontosabb feladat a vállalko­zások fejlesztésével az inno­váció feltételrendszerének javítása. A világgazdasági fo­lyamatokba való beilleszke­dést pedig a térségbe betele­pült multinacionális cégek ál­tal alkalmazott korszerű technológia, illetve munka- kultúra segíti. Csak az augusztus 21-én bevezetett készültség van érvényben Taszáron. Ezt a Somogyi Hírlap már ko­rábban is megírta. Kaposvár, taszár A készültség oka tehát nem a ■NATO esetleges jugoszláviai beavatkozása, amelyhez - várhatóan - további intézke­désekre is szükség volna. Mint Puskás Béla katonai szakértő lapunknak elmondta: mivel Balaton-part Máig tisztázatlan, hogy a Ba­laton ökológiáját illetően az angolna pozitív, semleges vagy negatív szereplő. Az 1991-es pusztulás óta egye­sek károsnak tekintik, ezért a elméletileg egy esetleges ter­rortámadást nem lehet ki­zárni, ezért ennek blokkolá­sára is fel kell készülni. — A magyar honvédségnél sem rendeltek el semmiféle magasabb harckészültséget — mondta Hajdú László ezre­des. A vezérkar SFOR össze­kötő főtisztje így válaszolt arra a kérdésre, amelyet Szita Károly kaposvári polgármes­ter kérésére Puskás Béla, a város katonai referense tett fel tegnap a megyeházán az telepítését betiltották. Az an­golna lassan elfogy a tóból, a Balatoni Halászati Rt terme­lési szerkezetét emiatt telje­sen át kell alakítani — mondta Gönczi János vezérigazgató. Három országgyűlési kép­viselő — egyikük sem Somogy megyei — indítványt tett arra, amerikai-magyar egyeztető 1 értekezleten. Az ezredes hozzátette: megérti a lakos­ság aggodalmát, de határo­zottan állítja, hogy a magyar célpontok elleni esetleges szerb repülőtámadás lehető­sége kizárt, csakúgy mint a földi csapás. A szerbeknek kevés a repülőgépe, 70 és 300 kilométeres hatótávolságú rakétái vannak, s ezeket egy esetleges amerikai csapás azonnal blokkolná. (Folytatás a 3. oldalon) hogy a Balatoni Halászati Részvénytársaság szünetel­tesse az elektromos hálóval történő halászatot. Gönczi János vezérigazgató szerint ezt a módszert világszerte al­kalmazzák, s nem idéz elő a halakban genetikai torzulást. (Folytatás a 3. oldalon) Az elektromos háló esélye Kórház az évezred végén Számlát kap a beteg m Kirsauainii vdiiu^dauii nemcsak előnyökkel jár­nak, veszélyeket is rejte­nek magukban. Dr. Gimesi Mihály, a Kaposi Mór Me­gyei Kórház főigazgató fő­orvosa azt mondja: nagy kihívás, hogy romló gazda­sági teljesítmény mellett kell átalakítani az egész­ségügyi rendszert. Az új év­ezred küszöbén az egész­ségügy már lépést váltott. Legalábbis Kaposváron. Kaposvár Azt mondja, hogy a modern technika ajándéka, hogy ma már szinte bármilyen beavat­kozás elvégezhető az emberi élet minimális kockáztatásá­val. A szervátültetés minden­napos feladata az orvostu­dománynak, s az agy kivéte­lével gyakorlatilag mindent lehet pótolni. A közvélemény éppen ezért azt várja, hogy a kórház már a felfedezés pil­lanatában rendelkezzen az új gyógyszerrel, orvosi ismerjék Dr. Gimesi Mihály FOTÓ: LANG az új eljárást. A kórházveze­tőnek tehát arra kell töre­kedni, hogy lehetőség legyen meghosszabbítani az életet, illetve az életminőséget jelen­tősen javíthassák. A kórházak a gyógyítás nagyon költséget helyei: nem mindegy, hogy mennyi időt tölt el ott a beteg. (Folytatás a 4. oldalon) Programokat, amelyekre odafigyelnek a felnőttek is Fórumot keresnek a somogyi fiatalok A somogyi gyermek- és if­júsági szervezetek szük­ségesnek tartják egy if­júsági érdekegyeztető fó­rum létrehozását. Erről tegnap határoztak az egyesületek képviselői a megyeházán. Kaposvár- Az ifjúsági fórum elősegít­heti a somogyi fiatalok ér­dekképviseletét nemcsak a közgyűlésnél, hanem a kor­mánynál is — mondta dr. Kolber István, a megyei köz­gyűlés elnöke.. Sós Tibor, a kistelepülése­ken élő fiatalokat összefogó Falusi Ifjúsági Társulás veze­tője szerint sokszor a fejük felett döntenek az ifjúságot érintő ügyekről. A falvakban csak ott működnek jól a fia­talok egyesületei, ahol az önkormányzat partnernek tekinti őket. Ha együtt szer­veznék a nagyobb rendezvé­nyeket, nem forgácsolódna szét a nehezen megszerzett pénz sem. — Az ifjúsági érdekegyez­tető fórum jelentősége, hogy nagyobb nyilvánosságot kapnak a fiatalok - hangsú­lyozta Sólymos Gábor, a KÖSZ elnöke. — Nem utolsó sorban a nyugdíjasok érdek- képviseletének is köszön­hető, hogy a közvélemény sokat foglalkozik gondjaik­kal. Együtt a fiatalok is több, népszerűséget adó és a prob­lémákat feltáró rendezvényt tudnak szervezni, amelyre a felnőttek is odafigyelnek. A GÁZ nevű újságunk lehetne a fórum hírlevele. (Folytatás a 3. oldalon) Előrejelzés Somogy megye térségére 60 km ló Készítette: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGALAT Kereskedelmi Szolgáltató Iroda Várható időjárás kedd estig: A hidegfront át­vonult felettünk, így a tegnapi esős időt követő nap­sütés ma sokaknak hoz felüdülést. Időnként meg­növekszik ugyan a felhőzet,de csa­padék nem vár­ható. Erős lesz az északnyugati szél, a korábbiaknál pár fokkal hűvösebb idő várhat. Országos előrejelzés (5 napos): 06-90-304-631 A szolgáltatás Orvosmeteorológia: 06-90-304-612 dija: 88 Ft/perc Faxbank info: 06-90-304-100 Élőszavas tájékoztatás: 06-90-504-001 díja: 180 Ft/perc Huszonketten fulladtak a tóba Hetvenhárom éves idős ember holttestét találta meg egy horgász a balato­nalmádi mólónál. Közele­dünk a balatoni vízitragé­diák rekordjához. Balaton part Nagy Zoltán rendőr száza­dos, a Siófoki Vízirendészeti Parancsnokság helyettes ve­zetője elmondta, hogy az ed­digi nyomozás során idegen­kezűségre utaló nyomokra nem bukkantak, miután a hétvégén megtalálták az idős férfi holtestét. Kilétét azon­ban csak tegnap tudták kide­ríteni. Ő az idén a 22. áldozat. Három éve volt a legtöbb ha­láleset, akkor 28-an fulladtak a Balatonba, tavaly 19-en lel­ték halálukat a tóban. Diákolimpiái bajnokokat köszöntöttek tegnap a kaposvári Munkácsy gimnáziumban és át­adták az „Ev Diáksportolója” címeket is. Képünkön: Ékes Eszter röplabdázó és edzője Simonné Kutas Zita veszi át az elismerést Szita Károly polgármestertől. Cikkünk a 9. oldalon. fotó: lang 9770865912022

Next

/
Oldalképek
Tartalom