Somogyi Hírlap, 1998. október (9. évfolyam, 230-255. szám)

1998-10-02 / 231. szám

SOMOGYI HÍRLAP 12 Krónika 1998. október 2., péntek Kalendárium Ma október 2-a, péntek van „Egy fű a szélben, vele fúvódik a többivel.” (Szép Ernő) Névnapjukon köszöntjük Petra és Tomaj nevű olvasóinkat. A nap ma: 6.44 órakor kél, és 18.22 órakor nyugszik. A hold ma: 16.46 órakor kél, és 2.09 órakor nyugszik. Ökumenikus egyházi naptár Péntek. Köznap. - Napi igék: Kát.: Jób 38,1-12-21.40,3-5. Zsolt 138. Lk 10,13-16. Ref.: lMóz 47,13-31. Zsid 11,13-22. Ev.: Zsid 10,35-39. 2Krón 36,11-21. Őrt.: Ef 4,17-25. Mk 12,1-12. - Petra. Görög eredetű név, jel.: szikla. Védőszent: Szent Péter apos­tol. Virága: dália. - A kát. Liturgikus naptárban: Szent őrzőan­gyalok. A XVI. Században keletkezett ünnep arra emlékeztet, hogy Isten minden ember mellé őrangyalt rendelt, akinek belső intését követni kell. - Az őrt. És a gör.kat. naptárban Szent Ciprián vértanú és Szent Jusztina vértanú szűz. Mai évfordulóink 100 éve született Budapesten Szilágyi László költő és író. Ko­rának népszerű szerzője volt, verseit szívesen közölték a la­pok, könnyed hangú egyfelvonásosait, tréfáit pedig a kaba­rékban mutatták be. Éppen 75 éve, 1923-ban írta első operett­jét, a Levendulát, s attól fogva két évtizeden át a műfaj legke­resettebb szerzője volt, aki nem csak a librettókat írta maga, de a zeneszámok versiét is. Leghíresebb operettje a Csókos asszony, az Eltörött a hegedűm, a Mária főhadnagy, valamint az Én és a kisöcsém. 45 éve hunyt el Szép Ernő író és költő. A társadalmi és poli­tikai élettől távol álló, magányos művész volt, verseit sokszor gyermekkori hangulatai ihlették. Regényeiben, elbeszélései­ben a főváros kisemberek, századeleji művészek és bohémek világát örökítette meg. Népszerűek voltak kabaréjelenetei és színművei, különösen a Lila akác és a Patika. Boldog születésnapot! Ma 50 éves Trevor Brooking angol labdarúgó. A West Ham United játékosa volt, és máig ő klub történetének egyik leghí­resebb focistája. Több mint négyszázszor szerepelt klubjában, és szép sikerek részese volt, 1976-ban még KEK-döntőt is ját­szott. A válogatott mezét mintegy félszázszor öltötte magára, a nemzeti tizenegy tagjaként öt gólt rúgott; abból kettőt ne­künk, jelesül Katrirz Bélának a Népstadionban, emlékezetes bombája beragadt a hálótartó vasba. A sors különben nem volt kegyes hozzá, mindössze egyszer szerepelhetett világ- bajnoki mérkőzésen, bár vébén többször is járt. Most is ott volt Franciaországban, igaz, tévékommentátorként. 13 év fegyház a szándékos balesetokozónak Anglia nyitott könyv Oktatási információs sarkot avattak a könyvtári konferencián Angol nyelvű információs pontot avattak tegnap a Megyei és Városi Könyv­tárban. Az esemény a Könyvtári ellátórendsze­rek ma és holnap címmel rendezett konferencia része volt. Kaposvár Az Egyesült Királyságról szóló aktuális információ­kat talál az olvasó a felnőtt részlegben kialakított „sa­rokban”. A British Council által adományozott oktatási információs gyűjtemény­ben angol nyelvű könyvek és - folyamatosan felújí­tandó - folyóiratcikkek ta­lálhatók, melyek széles körben használhatók. Dr. Paul Dick kulturális attasé, a British Council igazgatója az ország 5. gyűjteményé­nek átadásán reményét fe­jezte ki, a kiadványok so­kak érdeklődését keltik föl a szigetország iránt. Az in­formációk elektronikus úton is elérhetők a könyv­tár E-mail szolgáltatása ré­vén. A fogadók nevében dr. Ozsváth Ferenc kaposvári alpolgármester mondott köszönetét a az adomá­nyozó gesztusért. Dr. Paul Dick attasé a nyelvtanulásról érdeklődött a diákoktól FOTO: LANG A nemzetközi konferen­cia résztvevőit délelőtt dr. Kolber István köszöntötte. Elmondta: Somogybán a város és a megye együtt­működését példázza, hogy a Megyei és Városi Könyv­tárat közösen tartják fönn. Az intézmény - mint Varga Róbert igazgató, a konferen­cia-szervező Magyar Köz- könyvtári Egylet vezetőségi tagja kérdésünkre mondta - a 220 községi téka több mint felével áll szerződéses kap­csolatban. A korszerű ellátó- rendszerek a jövőben effelé mozdulnak majd, a kis tékák viszonylag kevés dokumen­tummal, de a hatékony in­formációs háttér révén mégis gazdag szolgáltatással fogadhatják olvasóikat. A konferencia vendége dr. Giorgo Lotto, a Vicenza me­gye könyvtárigazgatója az olasz ellátórendszerekről szólt. Dr. Tóth Gyula szom­bathelyi főiskolai tanár - a somogyi szakemberek számára különösen érdekes témában -, az aprófalvas megyék ellátásáról be­szélt. B. T. Gyilkos öngyilkos-jelölt Svájci biztonság Több emberen elkövetett emberölés bűntettének kí­sérletében, és más bűncse­lekmények elkövetésében találta bűnösnek Kardos Tamás kaposvári lakost a megyei bíróság dr. Makai Lajos büntetőtanácsa. Kaposvár 1998. február 16-án Kardos Tamás Kaposfüred közelében szerelmi bánata miatt — autó­jában barátnőjével — öngyil­kossági szándékkal mintegy 150 kilométeres sebességgel belehajtott az előtte szabályo­san - alig 80-as tempóban - közlekedő személygépko­csiba. A vétlen autót vezető 38 éves balatonföldvári asszony meghalt, 14 éves kislánya éle­tét csak a gyors orvosi beavat­kozás mentette meg. Kardos Tamás barátnője súlyosan megsérült, ő maga könnyű sé­rüléssel úszta meg a balesetet. A bíróság Kardos Tamást 13 év fegyházra ítélte, tíz évre a közügyek gyakorlásától, öt évre pedig a közúti járműveze­téstői tiltotta el. A vádlott és védője fellebbezett, tehát jog­erős ítéletet az ügyben a Leg­felsőbb Bíróság hoz majd. Megalakult tegnap a Win­terthur Biztosító Rt somo­gyi igazgatósága. A svájci anyavállalat egymilliárd frankos alaptőkéje nyújt biztonságos hátteret a be­fektetőknek. Kaposvár Április óta a Dunántúl vala­mennyi megyéjében meg­alakultak a Winterthur igaz­gatóságai. Bozóky Jenő ré­gióigazgató szerint egyelőre élet-, egészség- és baleset- biztosítással foglalkoznak, jövőre azonban ez kiegészül az utas-, a vagyon- és a fele­lősség-biztosítással is. Idén hatvan képviselőjük dolgo­zik Somogybán, 1999-ben pedig már száz. Tíz-tizenkét olyan termékkel rendelkez­nek, amelyek a piaci igé­nyeknek megfelelően jöttek létre. A munkatársak érde­keltségi rendszere egyedül­álló. Fodor Csaba oktatásszer­vező szerint inkább új kép­viselőkkel dolgoznak, mint­sem más társaságoktól csá­bítsanak el embereket. Lé­pésről lépésre igyekeznek elérni azt, hogy egy tanács­adó mindennel tudjon fog­lalkozni. Igyekeznek elejét venni a piacon tapasztalható biztosítási csalásoknak, lát­hatatlan kötéseknek. Ügy- nökösködés, eladásközpon­túság helyett a biztosítási szükségletek megismerteté­sére törekednek. Olyan munkatársakat választanak ki, akiket a tisztességes em­berek beengedhetnek a laká­sukba. A biztosító társaság me­gyei központja Kaposváron lesz, de hamarosan a Bala- ton-parton és Barcson is fió­kirodát kívánnak nyitni. Tarkasorok Büszke óvodások- Mi hárman vagyunk ott­hon. Mindenkinek van saját tányérja, saját bögréje és sa­ját kanala!- Az is valami? - mondja a másik. - Mi öten vagyunk testvérek és mindenkinek van saját szobája!- Az semmi! - veszi át a szót a harmadik. - Mi nyol­cán vagyunk, de mindenki­nek van saját papája... Találkozás a liftben A cég ifjú titánja már megint késve érkezik. Az utolsó pil­lanatban ugrik be a liftbe, szinte a főnöke karjai közé. A főnök barátságtalanul mo­rogva szólal meg:- Már megint későn! A fiatalember elbűvölő mosollyal válaszol:- Ne tessék bosszan­kodni! Én is csak most jö­vök! Házias férfi A feleség benyit a szobába. A férje a falhoz tolt fotelon ut­cai cipőben állva szöget ver a falba.- De édes fiam, miért nem teszel legalább újságod a lá­bad alá?- Felesleges, így is elértem! A háziasszony sorsa- Nagyon nehéz az életed? - kérdi Valika a frissen férjhez ment barátnőjétől.- El sem tudod képzelni! Portörlés, porszívózás, mo­sogatás, mosás, vasalás - és három-négy hét múlva kezd­heted az egészet elölről. Állatkertben A csinos ifjú hölgyet egyik ketrectől a másikig követi a férfi, végül minden bátorsá­gát összeszedve megszólítja.- Elnézést, de biztosan észrevette, hogy már a ma­jomketrectől követem...- Természetesen. Azóta is azon gondolkodom, hogyan tudhatott onnan kiszökni? Börtönben Az egyik rab megkérdezi cel­latársát:- Mondd, te nős vagy?- Hát mit képzelsz, hogy csak úgy feladom a szabad­ságomat? - hangzik a felhá­borodott válasz. Csurgón ma 15 órakor kezdődik a nyáron felújí­tott városi könyvtár át­adása és névadó ünnep­sége. Nagykanizsán 18 órától a Hevesi Sándor Művelő­dési Központban Afro­fesztivál kezdődik. Képző- és iparművészeti kiállítás, afro-viseleti bemutató és afrikai táncház várja az érdeklődőket. A Hevesi Sándor Művelődési Köz­pontban a Bongo Men együttes koncertet is ad. CSIKY GERGELY SZÍNHÁZ 14.30: HÓKIRÁLYNŐ. E- bérlet. A MÓL 2000 TÖLTŐÁLLOMÁS Kaposvár, Vásártér október 5-15 között ZÁRVA TART. A legközelebbi 0-24 óráig nyitva tartó MÓL Töltőállomás Kaposvár, VÁSÁRI ELŐZETES Kaposváron szombaton és va­sárnap autóvásár, vasárnap ki­rakodóvásár is lesz. Szomba­ton Igáiban és Marcaliban ki­rakodóvásárt, vasárnap Topo- náron állatvásárt rendeznek. Pécsen szombaton és vasár­nap kirakodóvásár és régiség­vásár, szombaton állatvásár, vasárnap autóvásár is lesz. Jövő szerdán Tabon, jövő pén­teken Sásdon tartanak vásárt. , —W lyi^Jiívható! Herczeg Kata asztrológus vonala Kos ül 06-90-330 461 Bika & 06-90-330 462 Ikrek 9» 06-90-330 463 Rák 3> 06-90-330 464 Oroszlán ft 06-90-330 465 Szűz & 06-90-330 466 Mérleg £fa 06-90-330 467 Skorpió ifcj 06-90-330 468 Nyilas f,t 06-90-330 469 Bak 06-90-330 470 Vízöntő tit. 06-90-330 471 Halak 06-90-330 472 Címünk: AS-B Kft. Audiotex 1539 Bp. Pf. 591 Hívás díja: 88 Ft +Áfa/perc Fejlődő falvak, megszépült keresztek Egymillió műemlékekre A megyei közgyűlés az or­szágban egyedülállóan kör­nyezetvédelmi és műemléki bizottságot is működtet. Az idén 1 millió 70 ezer forint­ról döntöttek. Megyei körkép Dr. L. Szabó Tünde megyei főépítésztől, a bizottság titká­rától megtudtuk: az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is több mint egy tucat pályázat érkezett, amelyekről most döntöttek. Közülük - igaz, sze­rény összeggel - tizenkettőt támogatottak. A bizottság 100- 100 ezer forinttal járult hozzá a bodvicai új katolikus templom építéséhez, a fonyódi Dísz-tér utcabútoraihoz, a szántód­pusztai majormúzeum épüle­teinek nádfedés-javításához, a nagybajomi Sárközi kúria, va­lamint az Igmándy kastély fel­újításához. A települések csa­tornázási lehetőségei című könyv kiadásához ötvenezer forinttal, a Tájak, Korok, Mú­zeumok című sorozatban meg­jelenő Balatonboglár című ld- adványhoz pedig kétszázezer forinttal. A böhönyei reformá­tus templom szószékének lép­csőfeljárójához harmincezer forintot, a taranyi katolikus egyházközség által megvaló­sult csapadékvíz-elvezetéshez hatvanezer forintot, és a gyu- gyi útmenti keresztek helyreál­lításához ugyancsak hatvan­ezer forintot szavazott meg a bizottság. L. S. KÜLDJÖN EGY VICCET Küldjön egy viccet, vagy önnel, illetve családjává megesett humoros történe­tet lapunknak, a Somogyi Hírlapnak a Tarka sorok rovat számára. A történetet vagy a viccet a beküldő ne­vének feltüntetésével a Tarka sorokban közöljük. A legjobb, legeredetibb viccek, történetek beküldői között a szerkesztőség ajándékait sorsoljuk ki. Ezek a történetek és viccek rövidek (8-10 normál gé­pelt sornál semmiképpen sem hosszabbak) jól érthe­tőek és csattanósak. írja­nak nekünk. Leveleiket az alábbi címre kérjük: So­mogyi Hírlap szerkesztő­sége, 7401 Kaposvár, Pf. 31. A borítékra írják rá Tarka sorok. VT TJTD T ATT A? Axel Springer-Magyarország Kft pártoktól független lapja. Felelős vezető az ügyvezető igazgató. Főszerkesztő: DR. KERCZA IMRE. Főszerkesztő-helyettes: LENGYEL OKJiyl UU11 llllXÍz/Al JÁNOS. Lapszerkesztő: BÍRÓ FERENC, KURUCZ FERENC, VARGA OTTÓ. - Kiadja az AS-M Kft Somogy Megyei Irodája. Felelős kiadó: PORDÁNY H. LÁSZLÓ irodavezető. Szerkesztőség, kiadóhivatal: Kaposvár, Kontrássy u. 2/a. Telefon: (82)311-644. Fax: (82)312-315. Postacím: 7401 Kaposvár Pf.: 31. Hirdetés és reklám: MAJNIK MIKLÓS Telefon:(82)311—506, fax: (82)313-949. Siófoki iroda (szer­kesztőség, hirdetésfelvétel és lapelőfizetés): Siófok, Szabadság tér 2.1. em. 1. Telefon: (84)311-668, telefax: (84)310-861. Készült a szerkesztőség számítógépes szövegszerkesztő-rendszerén. — Nyomtatta a Déli Nyomda Kft, Pécs, Engel János u. 8. Ügyvezető igazgató: FUTÓ IMRE. Terjeszti az AS-M Kft Somogy Megyei Irodája. A terjesztésért felelős: FALUDY MIKLÓS. Telefon (terjesztési ügyekben): 82/423-213. Előfizethető a kiadó igazolványával rendelkező kézbesítőknél, a Budapest Bank Rt kaposvári, balatonboglári és marcali fiókjánál, az OTP Rt Somogy megyei fiókjainál, a balatonföldvári, a balatonszárszói, a barcsi, a csurgói, az igali, a karádi, a kéthelyi, a nagyatádi, a nagybajomi és a nagyberki takarékszövetkezetnél, a Postabank Rt siófoki és kaposvári fiókjánál, a Mezőbank Rt és Konzumbank Rt kaposvári fiókjainál folyószámláról; a kiadó székhelyén, belföldi postautalványon (az utalvány há­toldalára írják rá: előfizetés), valamint számla alapján átutalással. Előfizetési díj egy hónapra 775 Ft, negyedévre 2325 Ft, félévre 4650 Ft, egy évre 9300 Ft. ISSN 0865-9125. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. i

Next

/
Oldalképek
Tartalom