Somogyi Hírlap, 1998. szeptember (9. évfolyam, 204-229. szám)

1998-09-01 / 204. szám

IX. évfolyam, 204. szám Ára: 38 Ft, előfizetve: 31 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1998. szeptember 1., kedd ÁRFOLYAMVÁLTOZÁS előtti áron 250 000 Ft árelőnnyel SEAT CORDOBA STREETBALL '99-es modell készlet erejéig saját raktárról azonnal vihető SEAT Zsillé, Kaposvár, Zaranyi u. 8. Tel./fax: 82/415-741,82/424-128 ___________________________________________(69396) K özlekedés Hamisítás ellen új kártya 4. oldal Sport Szegedre került a kupa 7. oldal Tabi Tükör Harca másod­percekkel 9-10. olcjal Vendégek Erdélyből So­mogy romániai testvérme­gyéje, Hargita delegációját fogadta tegnap dr. Kolber Ist­ván, a megyei közgyűlés el­nöke. A Csik-Korcfalváról érkezett vendégek, akik Mernye községgel alakítottak ki együttműködést, elsősor­ban a gazdasági kapcsolatok bővítésének lehetőségeiről érdeklődtek. Egy Hargita me­gyében tartandó konferenci­ára hívták meg a somogyi cé­geket, vállalkozókat. Tüzek megyeszerte Moz­galmas napjuk volt tegnap a tűzoltóknak. Délelőtt Kistót- városban gyulladt meg egy fedett széna és szalmatároló. A tűzoltóknak a fémszerke­zetet sikerült megmenteni, a tető és a tárolt anyag azon­ban a tűz martaléka lett. A fonyód-bélatelepi strandon egy égő büféhez riasztották a bogiári, a marcali és a fo- nyódi tűzoltókat. Három pb gázpalackot sikerült kimen­teni a lángokból, ezért rob­banás nem történt,a kár azonban így is tetemes. So- mogyszentpálon egy — vil­lámcsapás miatt — egy pince nádfele gyulladt meg, szemé­lyi sérülés nem történt. Országos tanévnyitó a kézművesség napján Új szakképzési rendszer kell A magyar kézművesség napján, a 113. évforduló­ját ünneplő kaposvári Rippl-Rónai József Szak­képző Iskolában tartották tegnap az országos tanév­nyitó ünnepséget. Kaposvár — Hat éve határozta el az Iposz, hogy emléknapot állít a kézműves iparosoknak, a se­gédeknek és a szakmunká­soknak — mondta tanévnyitó beszédében Szűcs György, az Iposz elnöke. — 125 éves a magyar ipartörvény, amely lehetővé tette az ipartestüle­tek és a szakképző iskolák megalakulását. Most az Eu­rópai Unió küszöbén új ipar­törvényre lenne szükség. Szeptemberben 34 ezerrel kevesebb tanuló kezdi meg a szakmák tanulását, mert 16 éves korukig még a 9-10. osztály padjaiban ülnek. Az iposz elnöke szerint fe­lülvizsgálatra szorul a szak­képzés rendszere: egységes keretbe kell foglalni a minősí­tést, s ehhez biztosítani kell az Kiss László igazgató, Fónagy János poíitikai államtitkár és Szita Károly pol­gármester megtekintették az új szépűtSstechnikaí szaktantermet fotó: lang anyagi fedezetet is. Törvény­ben kell rögzíteni a gyakorlati képzés idejét, amely utóbbi időben jelentősen visszaszo­rult, holott az országnak min­den eddiginél nagyobb szük­sége van jól képzett szakmun­kásokra. (Folytatás a 3. oldalon) HÍREK Somogyi autópálya-remények Közösen lobbiznak az útfejlesztésekért a megye képviselői Emelkednek a bérek Jö­vőre a verseny- és a közszfé­rában átlagosan 13 százalék körüli nominális bérnöveke­déssel lehet számolni. Ezt Várfalvi István, a Pénzügy-1 minisztérium önkormányzati főosztályának vezetője jelen­tette ki az Önkormányzati Szövetségek Tanácsának tegnapi konferenciáján. Világbanki tárgyalások A tandíjmentesség életbe lépte­tése miatt október első felé­ben újból tárgyalnak a Világ­bankkal a közelmúltban kö­tött kölcsönmegállapodás fel­tételeiről - közölte Pokorni Zoltán, oktatási miniszter a Magyar Rektori Konferencia tegnapi ülésén. A megye létérdeke, hogy megfelelő közúthálózata legyen. A somogyi képvise­lők ezért igyekeznek közös álláspontot kialakítani a megyei fejlesztésekről. Az ezzel kapcsolatos lépése­ket hangolták össze. Megyei körkép- Leghatékonyabban úgy tu­dunk versenyre kelni a többi régióval, ha közösen lépünk fel, függetlenül attól, hogy ki milyen frakcióban ül - mondta a találkozót a kezdeményező Szita Károly polgármester. Hozzátette: még az idén elké­szül a Kaposvárt elkerülő út engedélyezési terve, miután a közlekedési tárca zöld utat adott a szándéknak. Mint mondta, jövőre elkezdődhet a kivitelezés, és remélhetőleg három év alatt elkészül a 16 ki­lométeres szakasz. Jaczó Győző, a megyei közútkezelő kht igazgatója ismertette a to­vábbi fejlesztési terveket: a következő négy évben az au­tópályává bővíthető M7-es to­vábbépítése valósítható meg. Később került sor a megyét ke­let-nyugati irányban átszelő M9-es, valamint a Pécset Sió­fokkal összekötő M65-ÖS gyorsforgalmi út megépítése. Ez utóbbi a tervek szerint a 66- os út nyomvonalát követné, vagyis közelebb kerülne Ka­posvárhoz. A magyar határon Barcstól induló M6-os a hor­vátországi forgalmat segítené elő. (Folytatás a 3. oldalon) Jó szezont zárhatnak a vendégvárók A németek hozták, s vitték a nyarat A Balaton-parton kismér­tékben csökkent, a háttér­településeken nőtt a turis­ták száma — mondta tegnap Hamvas Péter, a megyei idegenforgalmi hivatal igazgatója. Balaton-part Kecskés Gyula, a Mahart köz­ponti forgalomirányítója sze­rint a szezonnak vége, ezt tükrözi menetrendjük is, amelyben csökkentették a já­ratok számát. Poth Ibolya, a balatonföldvári Fesztivál ho­tel főkönyvelője ugyanakkor arról beszélt: október köze­péig jelentős forgalommal számolnak. Ennek érdekében azonban alacsony árréssel kell beérniük. Csapodi Balázs, a szemesi Kistücsök étterem vezetője állította: javarészt a kisgyer­mekes családoknak és a nyugdíjasoknak köszönhető a szezon meghosszabbodása. A Siotour Rt azért is ítélheti eredményesnek az idei nya­rat, mert a korábbinál jóval több dán, cseh, szlovák és lengyel turista vásárolta meg a szolgáltatásait. (Folytatás a 3. oldalon) Öt ország hatszáz energetikusa a jövőről Verseny a fogyasztókért Öt országból érkezett 600 szakember jelenlétében nyitotta meg Balázs Péter, a Magyar Elektrotechnikai Egyesület főtitkára XIV. vándorgyűlésüket a siófoki Ezüstpart hotelban. Siófok A villamos energetika a iövő évszázad elején címmel han­goznak el előadások a három napos tanácskozáson. A szakemberek figyelmének középpontjában az energeti­kai piac liberalizálása, a ter­mészetes monopólium kö­rébe tartozó, illetve a ver­senypiaci tevékenység szét­választása, a szolgáltatók fe­lelőssége és a fogyasztókért folyó verseny áll. Szó esett a lehetséges jog­szabály változásokról. A szak­emberek szerint a jövő évtize­dek egyik legfontosabb priori­tása az Európai Unióban az úgynevezett fenntartható fej­lődés biztosítása lesz. Ugyan­akkor a liberalizált piacon a verseny a gazdálkodás haté­konyságának növekedését s az árak leszorítását hozhatja. t Kényszerszünet a viharjelzésben Nem működik a viharjelző rendszer a Balaton nyugati részén. Balaton-part Szántód-Tihany vonalától Keszthely felé műszaki hiba miatt üzemképtelenné vált a balatoni viharjelző rendszer. A Balatoni Vízirendészeti Kapitányság illetékese teg­nap azt mondta: a hiba elhá­rítása előre láthatóan mint­egy három-négy napot vesz igénybe. Ez alatt az idő alatt a vízbe-vízre igyekvők a me­teorológiai szolgálattól köz­vetlenül juthatnak informá­cióhoz. A siófoki meteorológiai obszervatórium illetékese tegnap kérdésünkre el­mondta: a 84/310-466-os te­lefonszámon díjtalanul tájé­koztatják az érdeklődőket arról: milyen jelzés van ér­vényben a Balatonon. C. A. Előrejelzés Somogy megye térségére o 35 km/o Készítette: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT Kereskedelmi Szolgáltató Iroda Várható időjárás kedd estig: Ma sok napsütés­re számíthatunk az egész térség­ben, csapadék se­hol sem valószí­nű. A légmozgás többnyire mérsé­kelt marad, leg­feljebb csak néha élénkülhet meg kissé. A legmaga­sabb nappali hő­mérséklet délután 22, 24 fok között várható. Országos előrejelzés (5 napos): Orvosmeteorológ ia: Faxbank info: Előrejelzés a Balaton térségére: 06-90-304-631 06-90-304-612 06-90-304-100 A szolgáltatás 06-90-304-627 díja: 88 Ft/perc Megújuló sínpárok Kettős vágánykapcsolat cserét végeznek Kaposváron. A MÁV BK Kft dombóvári egységének csornai bri­gádja szeptember végéig fejezi be a munkát. Ellenőrzik a felsővezetéket, valamint a biztosítóberendezéseket is fotó: lang Erősödött a forint Erősödött a forint a bankközi devizapiacon annak hatására, hogy a kormány a hét végén be­jelentette a forint leérté­kelési ütemének csök­kentését október 1-jétől - nyilatkozta Kis Márton, az OTP főosztályvezetője. A bankközi devizapiacon 223,50-224,00 forinton je­gyezték tegnap délelőtt az amerikai dollárt, ez 1,50-2,00 forinttal alacsonyabb annál a szintnél, ahol a jegybanknak be kellene avatkoznia a forint védelmében. A BUX-index többnapos hatalmas zuhanás után tegnap nyitáskor 7,5 százalékkal - 5557 pontra - emelkedett a pénteki záróér­tékhez képest.

Next

/
Oldalképek
Tartalom