Somogyi Hírlap, 1998. június (9. évfolyam, 127-151. szám)

1998-06-20 / 143. szám

SOMOGYI HÍRLAP 12 Boglári tükör 1998. június 20., szombat Tervtárlat a Fischl-házban Szót kap a polgár Dr. Gruber Attila a me­gyei közgyűlés alel- nöke nyitotta meg a napokban a Fischl- házban azt a kiállítást, amelyen a Vörösmarty tér teljes átalakulásá­nak tervdokumentu­mait mutatja be. Két célja is van a bemutató­nak: hozzászólhasson min­denki, akit érdekel, hogy mi történik a város központjá­ban, hiszen valamennyi bog­iárit érinti milyen lesz a Vö- römarty tér, vendégeik itt ta­lálkoznak először a várossal. Ugyanakkor a képviselők is tudni szeretnék, hogy milyen támogatás van az elképzelé­sek mögött. A közpénzekből már idén hatmillió forintot fordíthatnak a térre. A pénz felét már el is költötték. Ba­zalt kockaköveket vásároltak Dunabogdányban és a héten meg is érkezik a szállítmány. A fővárosi utcák átépítésekor szabadult fel a hangulatos kockakő, amely iránt manap­ság óriási a kereslet, és ez az árát is feltornázza. A privati­zált bányák ugyanis jórészt külföldre szállítanak. Az idén szeretnék elkezdeni a mun­kát a vasbolt felőli parkoló te­rület felújításával. Referencia munkának szánják ezt a fel­adatot polgármesteri hivatal műszaki szakemberei és rö­videsen versenytárgyalást hirdetnek a kivitelezés meg­kezdésére. G. M. Nagyobb birtokot akar a műemlékvédelem A Berzsenyi utca a város központjának hangula­tos villanegyede. Az Itt lakók mégis elégedet­lenek, mert hiába gon­dozzák otthonuk kör­nyékét, ha ugyancsak nő a rendetlenség. Az utca közepénél nyitot­tak ki egy telket, amiről úgy vélik a Gábor Áron utca meghosszabbítása. Egyelőre gaztenger. A gond ennél sokkal bonyo­lultabb. Mint Gáspár László a polgármesteri hivatal mű­szaki csoportvezetője el­mondta, ez a telek nagyságú terület a BB Borgazdasági Rt tulajdona. A kaput ugyan ki­nyitották és meg van az átjá­rási lehetőség, a Gábor Áron utca azonban a részvénytár­saság ingatlanának közepéig, a kazánházig közút, utána belső magánútként működik. A cég saját elhatározására nyitotta ki, s ez találkozott az önkormányzat elképzelései­vel is. A készülő rendezési program javasolja például, hogy a Gábor áron utca mö­götti területen a Klapka utcá­val párhuzamosan a BB ipari műhelyeinek helyén alakít­sanak ki lakótelkeket. Ezzel válna teljes hosszában köz- úttá a Gábor Áron utca is. Az elképzelést támogatja az épí­tészeti tervtanács is. A mű­emléki felügyelőség viszont elutasítja azzal az indokkal, hogy a kastélynak maradjon nagyobb birtokterülete. A felügyelőség odáig ment, hogy a korábbi javaslatánál jóval nagyobb területet kíván műemléki védettség alá vonni a Kórház- Berzsenyi-Klapka- Berzsenyi utcák határolta sá­von. Az általa megrajzolt tér­képre rá sem fért, hogy a Szabadság utcán túl mekkora területre gondol még. Ez azt is jelenti, hogy itt minden magánépítkezéshez ki kell majd kérni a műemléki fel­ügyelőség szakhatósági vé­leményét. Az is kérdés: piacképesebb lesz-e a kastély ezzel az óri­ásbirtokkal? (Gáldonyi) Bővül a könyvtár A Stadler Építész Iroda elkészítette a városi könyvtár bővítésének kiviteli terveit. A tervezésbe Nagy László tervezőt is bevonták, mi­után ő tervezte a meglévő épületet. A polgármesteri hivatal műszaki csoportja rövidesen pályázatot ír ki a beruházási munkákra. Az elképzelések szerint leg­alább kétszeresére bővítik a házat keleti irányban. Két év alatt szeretnék befejezni a munkát úgy, hogy az idén tető alá hozzák a meg­toldott épületrészt. Várha­tóan 23 millió forintba ke­rül majd az építkezés, amelyhez tízmilliós állami céltámogatást nyert az ön- kormányzat. 10-40% árengedménnyel AKCIÓ a HOLLAND BÚTORBOLTBAN Balatonboglár, vasútállomással szemben Telefon: 85/350-608 Vágja ki, mert szüksége lehet rá! A SOMOGYI HÍRLAP hirdetésfelvevő helyei a Balaton-parton SOMOGYI HÍRLAP irodája Siófok, Szabadság tér 2.1/1. Tel.: 84/311-688, fax: 84/311-861 f Molnár Géza, Balatonlelle, Rákóczi u. 204. Széllné Benczik Ildikó, Balatonmária, Rákóczi u. 1. Jeles Zoltán, Balatonboglár, Erzsébet u. 92. A takarékszövetkezetek balatonfóldvári, kőröshegyi, zamárdi, balatonszárszói, balatonszemesi, balatonlellei, balatonboglári, kötcsei, látrányi, fonyódi, balatonfenyvesi, I | balatonmáriai, balatonszentgyörgyi L irodájában > mmt_ ^^ TAR TAXI és AUTÓMENTÉS 85/350-082 Éjjel-nappal hívhatóit Hirdetőink &BOGLÁRITÜKÖR következő számába is folyamatosan feladhatják hirdetéseiket a 82/313-949-es faxszámon Érdeklődni lehet a 82/311-506-os telefonszámon A BOGLÁRI TÜKÖR legközelebb július 18-án jelenik meg a SOMOGYI HÍRLAP-ban Megrendeléseit még előző nap is várjuk Egy révkatasztrófa emléke Az ötvennyolc vízbe fúlt jelképes sírja az emlékmű fotó: tóth d. gábor Balatonfelvldókl kettő- tört kőoszlop áll a kikö­tőben, virágos parkja a tavat mintázza, mellette egy vasmacska. Az osz­lopon memento a két­száz évvel ezelőtti leg­nagyobb balatoni révka­tasztrófa áldozatainak emlékére. A Megértés Nyugdíjas Egyesület ál­lította. Dr. Mihovics István révfülöpi polgármestertől tudjuk az 1796. július 9-én történtek részletes leírását. A túlparti város nagy gondot fordított az események dokumentu­mainak felkutatására. Bár Hrabovszky Dávid már 1826- ban említi egy feljegyzésé­ben, hogy a monda szerint egy csapat Somogyba induló arató rettenetesen belé ve­szett (a tóba), de pontos ada­tokra csak néhány éve derült fény. Kapiller Imre, a Zala Megyei Levéltár főlevéltárosa bukkant rá a révhaj ó-szeren­csétlenség korabeli vizsgálati irataira, s ezek nyomán dol­gozták fel a révfülöpi helytör­ténészek az eseményeket. Mi történt valójában? A XVIII. század végéig az egy tölgyfatörzsből faragott és több bödönhajóra fektetett deszkázattal megnövelt felü­leten, az úgynevezett kötött hajókkal keltek át a Balato­non. Három óra hosszat is el­tartott az út Boglár és Révfü­löp között az igen labilis, megbízhatatlan hajókkal. 1796 nyarán a kővágóőrsi Sághváry György birtokos ál­tal üzemeltetett fülöpi révnél három hajó szállította az át­kelőket. Július 9-én Szalay Péter és egy másik, ismeret­len révész hajói szerencsésen átértek Boglárra. A harmadik révész Patyi Sándor hajójá­nak indulása elhúzódott, mert a tanúvallomások sze­rint a révész a révház előtt iszogatott. Hatvan Somogyba induló aratómunkás, köztük asszonyok, várakozott és vita kerekedett a késlekedés és a hajó túlterheltsége miatt. Ké­séssel, de bizonyíthatóan jó időben indultak el. A tó kö­zepén járhattak, amikor a hir­telen támadt „utána” fújó északi szélvihar felborította a hajót. A 28 éves tapolcai Der- varits László és Szűcs Péter Ádám a hajófenékbe kapasz­kodva, míg Patyi Sándor ré­vész úszva menekült meg. A habok között 58-an lelték ha­lálukat. Közülük a 25 éves' Bárány Imrét, a 26 éves Né­meti Pált, a 20 éves Molnár Juliskát és Varga Ferencet is­merjük név szerint. A tragédi­ában szerepe volt a révhajó labilitása és túlterheltsége mellett annak is, hogy elsza­kadt a kormányt rögzítő gúzsa és a hajó irányíthatatlanná vált. A bírósági vizsgálat végül a révészt nem találta bűnös­nek, mulasztása nem bizo­nyosodott be. Mivel korábban is került révhajójával veszé­lyes helyzetbe 30 pálcaütésre ítélték és a révész szolgálattól végleg eltiltották. Egy év múlva betiltották a Balatonon a labilis hajózó eszközöket és a biztonságosabb palánkos komphajók közlekedtek. Csatornahálózat az ezredfordulóra Befejeződött a szenny­vízcsatorna építését a Kórház, Esze Tamás, Út­törő, Thököly, Gyep, Csokonai, Lehel és a Ki­nizsi utcákban. A Török Bálint utca nyugati végén már az utat is helyreállí­tották. Az Esze Tamás utcában rövidesen üzembe helyezi az átemelőt a Pécsi Vízépítő Kft és várhatóan június végétől rá is köthetnek a háztartások a szennyvízcsatorna rendszerre. Ezzel egy három éves környe­zetvédő programot zártak, de máris szervezik a következő munkát, ugyanis az önkor­mányzat szeretné elérni, hogy az ezredfordulóra a város egé­szét ellássák. Állami céltámo­gatást kapott az önkormány­zat sikeres pályázatával és számít a vízügyi, valamint a központi környezetvédelmi alap támogatására is. Céljuk: a költségek ne haladják meg a portánként fizetendő százezer forintos hozzájárulást. Érdemes volt jól tanulni Az általános és zeneis­kolába végzős növendé­kei évről-évre pályázhat nak pénzjutalomra a kö­zépiskola kezdéséhez. Nagy László leilei vállalkozó az idén 30 ezer forintos tá­mogatást ajánlott fel annak a diáknak, aki kiváló eredmé­nyeivel hozzájárult az iskola és a város hírnevének öregbí­téséhez. Egy hete Lenhoffer Anita kapta meg a jutalmat a tantestület döntése nyomán, aki a sporton kívül a magyar, földrajz és történelem tantár­gyakban is kiválóan szerepelt a tanulmányi versenyeken. A Kiváló Diák kitüntetést ezút­tal három tanuló nyerte el, akik nyolc éven át kitűnő bi­zonyítványt kaptak. A bogiá­riak kiadják a Jó tanuló, jó sportoló érmet tizen vehettek át Gárdos Zoltánná igazgató­tól. Alapítottak egy emlék­plakettet is, amellyel az is­kola tv diák-szerkesztőinek munkáját ismerik el. Informatikusok az akadémiáról Ötéves a Balaton Aka­démia, amely tavaly Boglárra tette át a székhelyét. A főiskola szeptembertől új kép­zési formákat Indít. Nyelviskolájában ki­lenc Idegen nyelvet tanulhatnak. Dr. Szíjártó István, a Balaton Akadémia igazgatója el­mondta: az eddig végzett két évfolyamon 43 diák kapott diplomát a Gábor Dénes Fő­iskola informatikus mérnök - műszaki menedzser szak­ágán. Pusztai Erzsébet, az első boglári főiskolás, aki az akadémián keresztül védte meg a diplomáját. Jelenleg 118 diákot oktatnak és au­gusztus végéig lehet jelent­kezni a Balaton Akadémián a Gábor Dénes Főiskola mérnöki szakára. Részletes tájékoztatást Lakos István konzultációs központ veze­tőnél lehet kapni. Az aka­démia nyelviskolájában, amelyet Haidekker Olga ve­zet, kilenc - angol, német, olasz, spanyol, latin, ó- és új görög, orosz, bolgár és román - idegen nyelven ta­nulhatnak a diákok. Posztgráduális képzés is indul Bogláron dr. Berki Sándor docens, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem vezetőképző inté­zetének tanára vezetésével. A szakmérnöki diplomát a Debreceni Agrártudományi Egyetem adja ki szakköz­gazdász, kereskedelmi és marketing, vállalkozásszer­vező és vagyonértékelő, humánmenedzser és top management academy sza­kokon. A Balaton Akadémia diplomásai, illetve a boglári lakosok kedvezményes képzésben vehetnek részt. Az akadémia kezdettől fogva igyekszik a város egyik szellemi központjává válni. Rendezvényei nyitot­tak és most rendezik nyom­dai kiadásra 34. kötetüket A boglári parton címmel, amely a város irodalmi és művelődés történetéhez szolgál adalékokkal. G. M. Hirdetmény Balatonboglár Város Önkormányzata meghirdeti eladásra I I. Az Esze T. utcai 272/6 hrsz-ú, összesen 1274 m2 területű iker lakótelket közműcsatlakozási lehetőséggel. Irányár: 1000 Ft/m!. 2. A Mandula u. 2279/1-2 hrsz-ú, 387-387 m2 területű iker üdülőtelket és a 2279/3 hrsz-ú üdülőtelket (627 m2), közműcsatlakozási lehetőséggel. Irányár: 2000 Ft/m2. írásbeli jelentkezéseket 1998. július 15-ig kérjük leadni. Felvilágosítás a 85/351-311-es telefonon. (82840) A fonyódi Téba Áruházban kedvezményes áron és nagy választékban- szőnyegek- csempék- járólapok- bútorok-garnitúrák és egyedi bútoráruk kaphatók. Várjuk kedves vásárlóinkat! Nyitva: h-p 7.30-16.30-ig, szó 7.30-12.00-ig. ARANYHÍD ÁFÉSZ Batatonmáriafürdő (62835) i

Next

/
Oldalképek
Tartalom