Somogyi Hírlap, 1998. június (9. évfolyam, 127-151. szám)

1998-06-20 / 143. szám

SOMOGYI HÍRLAP 1998. június 20., szombat Gazdaság 19 Az MNB hivatalos devizaárfolyamai (1 egységre, forintban) Angol font 361,10 Francia frank 35,91 Japán jen (100) 159,88 Német márka 120,41 Olasz líra (1000) 122,21 Osztrák schilling 17,12 Svájci frank 144,32 USA-dollár 215,97 ECU 238,34 Már négy helyen! ENTIAN ÁRFOLYAM vétel eladás német márka 118,80 121,00 osztrák schilling 16,85 17,20 amerikai dollár 213,00 216,00 olasz líra (1000) 120,00 122,50 horvát kuna 31,00 33,00 Kaposvár, Dózsa Gy. u. 11., Zárda u. 12., Ady E. u. 8., Irányi D. u. 9. __________________________IS2S22L EXCLUSIVE CHANGE Kaposvár, Széchenyi tér 8. DOROTTYA HÁZ VALUTAÁRFOLYAMOK: Dátum: 1998.06.19. vétel eladás Amerikai dollár 212,00 217,39 1 | Görög drachma (100) 68,50 72,59 j Horvát kuna 30,00 . ' 8 33,49 ; Német márka 118,20 121,19 1 Olasz líra (1000) 119,70 123,79 Osztrák schilling 16,80 17,29 ;;; Spanyol pezeta (100) 137,00 145,59 ; || | Svájci frank 141,40 145,50 ­Beépül a bérbe a tb-járulék A gyáriparosok szövetsége egyesül a munkaadók szövetségével Budapest 500.000.- Ft felett kedvezőbb egyedi árfolyamot alkalmazunk. Hívja a 82/315-05515032 m-et! A társadalombiztosítási önkormányzatok jövője várha­tóan összekapcsolódik egy átfogó adóreformmal, amely a 2000. évre valósulhat meg - mondta Urbán László, a Fidesz pénzügyminiszter-jelöltje pénteken Budapesten, a Magyar Gyáriparosok Országos Szövet­ségének közgyűlésén. mékkel (GDP) szemben a jö­vőben nagyobb hangsúlyt kell kapnia a bruttó nemzeti terméknek (GNP). A munkahelyteremtés pri­oritását tükrözik a kormány­zati szerkezetben tervezett változtatások is. A felállí­tandó gazdasági minisztéri­umhoz kerülnének a jelenlegi ipari és munkaügyi tárca pénzalapjai, amelyek a Ma­gyar Fejlesztési Bank (MFB) pénzügyi csoportjának esz­közeivel együtt „társfinanszí­roznák” az MGYOSZ által is szorgalmazott megaprojekte­ket. Ezek elsősorban az infra­struktúra fejlesztését tűzik ki célul, s ebben számítanának a munkahelyteremtésben je­lentős szerepet játszó kis- és középvállalatokra is. Széles Gábor, az MGYOSZ elnöke a közgyűlést követően újságírók előtt elmondta: be­számolójában valóban osz­totta az érdek-képviseleti rendszer újragondolásáról Urbán László által mondotta­kat. Eszerint a gyáriparosok szövetsége támogatja a társa­dalombiztosítás irányításá­nak önkormányzati modell­jét, de nem minden áron. Szé­les úgy véli, a tb-önkormány- zatoknál legitimációs gondo­kat okoz, hogy az önkor­mányzatok újraválasztásakor a választási bizottság elfo­gadta: a munkavállalói és a munkaadói oldalon helyet Urbán László elképzeléseiről elmondta: a reformmal befe­jeznék a nyolcvanas évek vé­gén kezdett átalakítást, ami­kor is az adótartalmat jelentő járulékokat „kihagyták” az adóterhek közül. Az új rend­szerben a béreket terhelő já­rulékokat beépítenék a bérbe, így biztosítható lenne az adók és a járulékok egységes be­szedése, amit az adóhatóság végezhetne. Urbán László egyetértett Széles Gáborral, az MGYOSZ elnökével abban, hogy cél­szerű lenne „újragondolni” a tb-önkormányzatok, illetve az Érdekegyeztető Tanács (ÉT) szereplőinek kiválasz­tási rendjét.- Fontos, hogy e szerveze­tekben valódi tömegbázist felmutató szövetségek foglal­janak helyet, így a velük kö­tött megállapodásnak is na­gyobb súlya lenne - hangoz­tatta a pénzügyi tárca váro­mányosa.- A munkahelyteremtés központi helyen szerepel a Fidesz-MPP programjában, s várhatóan kulcskérdés lesz a kormányzati politikában is - mondta Urbán László. Egyet­értett a gyáriparosok szövet­ségének azon álláspontjával, hogy a gazdasági növekedést illetően a bruttó hazai ter­foglaló egyes szervezetek „bemondásos alapon” hatá­rozhatták meg tagságukat. A vonatkozó törvény ugyanak­kor azt írja elő, hogy a tag- szervezetek írásban igazolják vissza az egyes szövetségek­hez való tartozásukat. Az MGYOSZ partner lenne a tb-önkormányzatok szerep­lőinek „újragondolásában”, de csak akkor, ha ezt az Ér­dekegyeztető Tanács (ÉT) esetében is megteszik. Széles szerint a gyáriparo­sok szövetsége „szerencsét­lennek” tartaná, ha meg­szűnne a tb önkormányzati­sága, a lehetőség, hogy a járu­lékbefizetők nyomon követ­hessék a befizetett pénzek felhasználását. Az MGYOSZ álláspontja szerint a rálátás megoldására a felügyelő vagy ellenőrző bizottságok felállí­tása jelentené a megoldást, míg a pénzkezelést szakkép­zett menedzsmentre kellene bízni. Az MGYOSZ erről a kérdésről „komoly tárgyalá­sokat” folytat a Fidesszel. Az MGYOSZ szorgal­mazza, hogy a járulékterhe­ket foglalják bele az adórend­szerbe. Széles Gábor hozzá­tette: a gyáriparosok a fekete- gazdaság szűkítése érdeké­ben javasolják az áfás számla visszaállítását, mivel az áfa visszaigényléséhez minden­képpen szükség lenne a számlára, s ez nagyban csök­kentené a visszaélések lehe­tőségeit. A gyáriparosok közgyűlése egyhangúlag jóváhagyta a szövetségnek a Magyar Munkaadói Szövetséggel ter­vezett egyesülését. Ha a vállalkozás megszűnik A vállalkozások korát éljük, amelyben szinte törvényszerű, hogy az újak létrejötte mellett akadnak olyanok Is, amelyek felhagynak tevékenységükkel. Az egyéni vállalkozás meg­szüntetését a tevékenység befejezését követő tizenöt napon belül be kell jelen­teni a telephely szerint ille­tékes adóhatóságnál. A vállalkozás megszűné­sétől számított harminc na­pon belül bevallást is kell készíteni valamennyi köte­lezettségről és valamennyi olyan támogatásról, amit az adóhatóságtól igényelt az egyéni vállalkozó. Ezzel egyidejűleg tájékoztatást kell adni a vállalkozás eredményeiről is. A kötelezettségek és a támogatások körében az részletezni kell termékcso­portonként a fogyasztási adót, szolgáltatáscsopor­tonként a fogyasztói árki­egészítést, a turisztikai hoz­zájárulást, a nemzeti kultu­rális járulékfizetési kötele­zettség alá eső termékek és szolgáltatások körét is. ÉRTÉK - PAPÍR - TŐZSDE Enyhe hétvégi hegymenet Biztatóan fejeződött be az elmúlt tőzsdehót, az index ismét közelíti a 8000 pontos szintet. A régóta várt külföldi vé­teli megbízások megér­kezésével a kilátások is egyre kedvezőbbek. A hét végén a figyelem kö­zéppontjában a Mól állt. Csü­törtökön a kereskedés máso­dik felében erős esésbe kez­dett, ára a nyitás körüli 5500- as szintről 5300 forintig esett. Az esés hátterében a gázárak csökkentéséről szóló hírek álltak, emiatt sokan értékesí­tették olajipari részvényeiket. A hír igaznak bizonyult, a piac erre mégis áremelkedés­sel reagált, így a Mól záróára 5510 forint lett. Rekordszin­ten áll az OTP, az érkező kül­földi megbízások hatására a banki papírra 11 000 forint fe­lett is születtek kötések, zá­róára 10 930 forint. Az orosz- országi hírek igen változatosak voltak a héten, az optimizmus és a pesszimizmus váltogatta egymást. A központi bankok által végrehajtott intervenció hatására a hét végére a jen lát­ványosan erősödött, ami sokat javított az ázsiai és a feljövő piacok megítélésén. A jövő héten - amennyiben nem ér­keznek további kedvezőtlen hírek - a részvénypiac általá­nos emelkedésére és 8000 pont feletti BUX-indexre lehet számítani. Hegedűs András A Somogyi Hírlap Szombati Tévé- és Rádióműsor-ajánlata MTV 1 5.30 Gazdatévé 5.50 Nap-kelte 8.00 Jó reggelt adj, Istenem! 8.10 Ficánkoló 8.15 Rajzfilmsztárok parádéja 9.10 Gyalogbéka 9.45 Emberkék... 10.15 Kacagóra a játszóházban 11.05 Szenvedélyek 11.55 Szerelmek Saint-Tropez-ban 12.50 Válaszolunk... 13.00 Híradó. Idó'járás 13.10 Magyar napok Dél-Afrikában 13.30 Zöldposta 14.05Csókolj meg, Katám! 15.55 Szenes Andreával... 16.45 Az én Petó'fim! 16.50 Manőver 17.25 Labdarúgó-vb 19.27 Európai időjárási körkép 19.30 Híradó. Sporthírek. Időjárás 20.00Top-show 21.00 Gorkij park (am. film, 1983) 123’ Fsz.: William Hurt, Lee Marvin, Brian Dennehy, Joanna Pacula, lan Bannen, Michael Elphick 23.10 Szombat esti sztáro(c)k TV2 6.30 Könyvek könyve 6.55 Homokvár 6.55 Pizsamás banánok 8.38 Kutyavilág 9.00 Partyzán 9.20 Parker Lewis sohasem veszít 70.50Top 10 11.30 Mozi varázs 12.00 Nótaszó 12.30 Potyautas Útikalauz 13.00 Fő az étel! 13.05 Gazdagok és szépek 75.00 Családban marad 15.30 Családi kötelékek 76.00Tv a város szélén 16.40 Párizsi lány 18.10 Kastélyszálló 79.00 Tények 19.30 Szerelem első látásra 20.00 Az ifjú Sherlock Holmes és a félelem piramisa (amerikai kalandfilm) 22.00 Jennifer 8 (am. thriller, 1992) 27' Fsz.: Andy Garcia, Urna Thurman, John Malkovich 0.75Testek vonzásában (amerikai erotikus film) RTL KLUB 7.00 Kölyökklub 7 7.00 Bibliai történetek 77.30Szezám, tárulj! 12.00 Felfedező úton a Robinson család 12.30 Mágusok 73.00 Hírek 73.70 Csőrre töltve 14.70 Bravo Tv (ifjúsági magazin) 16.00 Zárt tárgyalás 85’ (magyar film, 1940) 17.30 Kedvenc (kisállattartók magazinja) 18.00 Zen Ész 18.30 Fókusz plusz 79.00 Híradó 19.30 Kész átverés Kandi kamera 20.00 Klasszikus filmcsemegék Kelly hősei (amerikai film) Fsz.: Clint Eastwood, Telly Savalas, Donald Sutherland 22.35 Gyilkos hang 92’ (német thriller, 1996) Fsz.: Jochen Horst 0.70 Hírek. Időjárás 23.30 Három szökevény (ism.) DUNA TV 9.70 Szimba 9.30 Ami igaz, az igaz 9.50 Zengő ábécé 70.00 Tarkabarka 11.00 A, titkos kert 12.20 Élő egyház 12.35 Stúdió 12.40 A tökéletesített természet 73.70 Mészáros Márta: Borsos Miklós (dok.-film) 13.20 Péntek, a bennszülött 75.70 Orosz István: A kert 15.20 A világkultúra színterei 16.25 Kizökkent világ 77.50 Esti mese 76.00 Híradó 18.15 Alcsútdobozi beszélgetések 18.30 „Volt egyszer egy kert” 79.70 Mouret abbé vétke 20.40 Alcsútdobozi beszélgetések 20.55 Stúdió 27.00 Híradó. Sportpercek 21.35 Megtalált kertjeink 21.45 A Paradicsomon túl 22.20 Alcsútdobozi beszélgetések 22.35 A császár árnyéka Számokba fojtva 0.35 Utóirat a kertről MTV 2 6.55 Műsorismertetés 7.00 Híradó. Időjárás 7.75 Aktuális (ismétlés) 7.40 Határtól határig 8.00 Nemzetiségi magazinok 70.30 Família Kft. (ism.) 70.55 Számítógép jogosítvány 71.20 Örökös tag 12.05 Mélyvíz (ismétlés) 73.00 Európa Ablak 13.50 Francia kaleidoszkóp 14.25 Labdarúgó-vb 16.25 Barangolás Borneón 16.55 A budapesti antikváriumok világa (ism.) 77.75 Virágozó asztalosok 4/3. 17.40 Forma-1 13/10. 18.25 A huszadik század nagy románcai 26/10. 18.50 Magyarok cselekedetei 78.55 Őrjárat az égen (sorozat, ism. 4/1.) 19.50 Mesterművek (ang. sor.) 20.00 Mesetár 20.20 Híradó. Sporthírek. Időjárás 20.55 Labdarúgó-vb 23.00 Mélyvíz 23.55 Napbúcsúztató HBO 7.00 Herkules (am. rajzfilm) 7.55 Vízi dili (amerikai vígjáték) 86’ 9.25 Egyedül az erdőben (am. családi film) 89’ 7 7.00 Melrose Place (amerikai sorozat) 71.45 Kártyavár (amerikai film) 109’ 13.40 Sztárközeiben: Wesley Snipes 14.10 Az utolsó akcióhős (am. akciófilm) 126’ 16.20 Az angol beteg (amerikai film) 155’ 79.00 National Geographic 20.00 Kerge kacsák 3. (amerikai vígjáték) 104’ Fsz.: Emilio Estevez 27.40 A holló (amerikai film) 105’ 23.20 Véres virágok (am. akciófilm) 86' 0.50 Szenvedélyek melegágya 2.15 Drakula (amerikai horror) 4.20 Oroszlánszív (am. akciófilm) 105’ 6.10 Mennyi? 30! TV 3 SZÍV TV MS AT EUROSPORT A KOSSUTH RÁDIÓ MŰSORÁBÓL 13.25 Az Angyal 14.20 Melrose Place 75.20 Beverly Hills 90210 76.20 Micsoda buli 18.15 Profitvadász 18.45 Hír3 . 79.75 Egy rém rendes család 79.45 Vaksötét 27.30 Alkonyzóna 22.00 Halj meg velem! 23.45 Stella Artois Music Award 75.00 Én pici pónim 76.00 Príma torna 16.30 Lehetőség (ism.) 77.00 A vadonban (sorozat) 18.00 Horgászmesék 2. 79.00 Irányjelző (ismétlés) 19.30 Deify (sorozat) 20.00 Celeste (ismétlés) 27.00 401-es járat 22.50 Hívd Andreát! 23.50 Gyilkos megszállottság 75.00 Szelep (sportműsor) 16.00 Bach és Broccoli (amerikai film, ismétlés) 78.00 Mit les, Mr. Beadle's? (angol sorozat 18.) 18.30 Minden lében két kanál 19.30 A megbízás (amerikai film) 105’ 27.75 Amikor leszáll az éj (amerikai thriller, ism.) 22.55 Music Box 7.00 Labdarúgó-vb (ism.). 8.00 Lab- darúgó-vb (összefoglaló, ismétlés). 7 7.00 Randevú 1998 (ism.). 72.00 ATP-teniszverseny (élő közvetítés). 75.00 Szupersport sorozat. 76.00 Szuperbike-vb (élő). 77.00 Labda­rúgó-vb. Belgium-Mexikó. 19.30 Labdarúgó-vb (összefoglaló). 20.30 Labdarúgó-vb. Hollandia-Korea. 23.00 Labdarúgó-vb. Japán-Hor- vátország. 7.00 Labdarúgó-vb. 4.30 Reggeli krónika. 8.06 Kopogtató. 72.00 Déli krónika. 12.30 Mező- gazdasági műsor. 13.05 Új Zenei Újság. 13.40 Háló-társ. 14.06 Oxigén. 76.00Tizenhat óra. 77.30 Népzenei portré. 79.40 Miska bácsi...20.05 Rá­diószínház. 22.00 Késő esti Krónika. 23.05 Diszkotéka. A PETŐFI RÁDIÓ MŰSORÁBÓL 6.03 A szeretet közösségei. 6.35 Sportszombat. 8.03 Slágerkívánságok. 9.04 Hoppá! 7 7.03 Közlekedés. 73.75 Daráló. 74.00 Szív küldi.... 76.00 ízes történetek. 17.05 Operettparádé. 78.07 Családban marad. 20.00 Sport. 21.03 Folklór Fórum. 23.00 Hírpercek. KAPOS TV KESZTHELYI TV KAPOS RÁDIÓ SOMOGY RÁDIÓ PÉCSI RÁDIÓ RADIO JAM 78.00 Egészségmagazin 18.30 Ez történt a héten Eseményösszefoglaló 19.25 Reklám 20.00 Veszprémi Tv-s találkozó (ismétlés) 20.27 Reklám 20.30 Ernest suliba megy (amerikai vígjáték) 0.00-24.00 Képújság Benne: Város- és városkör­nyéki hírek, információk, apróhirdeté­sek, közületi hirdetések 7.45 Sportvonal 9.00 Hétvége 70.00 Listázva 7 7.00 Negyvenesek 12.45 Sportvonal 74.00 CD-Box óra 75.00 EMI Quint-lista 76.00 Happy Birthday 78.00 Kedvenceink 78.30 Mixes Mix 19.30 Sportvonal 9.70 Horgászműsor 10.10 Informciós magazin 72.10 Zene délidőben 13.20 Kapásból 73.30 Deutsche Welle 74.70 Kívánságműsor 78.70Poliphónia 79.20 Mese 20.70 A Vasárnapi Somogyi Hírlap szemléje 21.10 Voice Of America 5.55-9.00 Hajnaltól reggelig (információs magazinműsor) 72.00 Szerb nyelvű műsor 73.30 Horvát nyelvű műsor 75.00 A Pécsi Rádió zenés délutáni műsora 78.00 Regionális német anya­nyelvű műsor 19.30 In der Muttersprache 20.00 Na materinjem jeziku 20.30 Na maternjem jeziku 6.00-tól 20.00 óráig szórakoztató, információs magazin Benne: délelőtti információs műsor Az FM 91,8 MHz-en. CSURGÓ TV BALATON RADIO 0.00-24.00 Képújság (hírek, információk) 0.00-24.00 óráig a 88.2 Mhz-en a 60-as, 70-es, 80-as évek sztárjaival

Next

/
Oldalképek
Tartalom