Somogyi Hírlap, 1998. június (9. évfolyam, 127-151. szám)

1998-06-16 / 139. szám

SOMOGYI HÍRLAP 1998. június 16., kedd Kaposvár 5 Megbízólevél a képviselőknek Dr. Lamperth Mónika, a Somogy megyei 1-es és dr. Szabó József Andor, a 2-es számú választó- kerület egyéni ország- gyűlési képviselőinek a megbízólevelét tegnap átadták a városházán. Dr. Szentes József és Tálasné Pandur Rózsa, a két választási bizottság elnöke azt kérte a képviselőktől: tegyenek meg mindent, hogy ne legyen kü­lönbség szegény és gazdag szülők gyerekei között; a jó minőségű utak ne érjenek vé­get a határon; a vidék kevésbé legyen hátrányos helyzetben. Szita Károly polgármester rá­mutatott: sosem volt még ennyi parlamenti képviselője Somogynak és Kaposvárnak — remélhetőleg azt pénzügyi támogatásra lehet váltani. Szita Károly nem kívánkozik miniszteri bársonyszékbe Kaposvár fontosabb a karriernél Szita Károly nem vállal sem belügyminiszteri, sem környezetvédelmi miniszteri pozíciót, sem pedig ál­lamtitkári tisztséget az új kormányban. Mindezt Or­bán Viktor miniszterelnök-jelölt szombaton tartott sajtótájékoztatóján a városházán jelentette be. Hol­ott — úgy gondoljuk — tíz ember közül kilenc biztosan élne ezzel a lehetőséggel. Ezért kérdeztük meg Szita Károly polgármestertől, hogy ő miért nem fogadta el a fel­kérést; nem bízott önmagá­ban, a pártjában, vagy mi­lyen más okból nem vállalta? — A választási kampány előtt többször is nyilatkoz­tam: Kaposváron szeretnék tovább dolgozni. Fő célom, hogy az önkormányzati vá­lasztások után Kaposvár pol­gármestere legyek. Úgy gon­dolom: az ígéreteket illik be­tartani. Ezen még az sem vál­toztathat, ha menet közben miniszteri bársonyszéket ígérnek nekem. 1994-ben megkaptam Kaposvár polgá­rainak bizalmát. Azt várják el tőlem, hogy pontosan hajtsam végre polgármesteri programomat. Ezt lényegé­ben megtettem, de a prog­ramnak tagadhatatlanul vannak egy választási ciklu­son átnyúló követelményei is. Úgy tisztességes, ha ezek végrehajtásáért is — kellő felhatalmazással — felelős­séget vállalok. — Ezek közül a legfonto­sabbnak azt tartom, hogy megépüljön a várost elkerülő út. Ez a tervek szerint 19 ki­lométer hosszú és 6 milliárd forintba kerül. Ez lesz a gyorsforgalmi úthálózat első szakasza. Minél előbb sze­retném elérni, hogy a város két ipari parkja betelepüljön. A belváros építése jó úton halad, ám a külvárosi részek fejlesztésére az önkormány­zatnak nagyobb energiát kell fordítania. Meg kell terem­teni a távfűtött lakásokban a hőfogyasztás mérését, hogy megszűnjön az ott élők ki­szolgáltatottsága a szolgálta­tóval szemben. Szeretném, ha a következő évezred első éveiben Kaposvár minden polgára olyan lakásban éljen, amelyben szennyvízcsatorna van. S folytatni kell azt a fo­kozott felújítási és járdaépí­tési programot, amit elkezd­tünk. A miniszterelnök-jelölt úr elfogadta az érveimet. A polgármester nagy meg­tiszteltetésnek érzi, hogy Orbán Viktor miniszterel­nök-jelölt számított a mun­kájára. Hangsúlyozta: a Fi­desznek azon túl, hogy kor­mányt alakít majd, nagyon fontosak Magyarország tele­pülései. Hosszas beszélgeté­sek során közösen úgy ítél­ték meg, hogy az a dinami­kus fejlődés, ami elindult a somogyi megyeszékhelyen, az nem szenvedhet csorbát. — Kaposvár nekem sokkal fontosabb a politikai karrier­nél, a miniszteri bársony­széknél. Amit ígértem, azt teljesítem. Ezért döntöttem úgy: ha az önkormányzati választásokon mint polgár- mester újra elnyerem a bi­zalmat, folytatom azt, amit elkezdtem. Tamási Rita A politika bölcsői az önkormányzatok Több esélyt Várhegyi Attila Szerencsére eljutott oda a magyar demokrácia, olyan emberek kerültek be az országgyűlésbe, akik már megtanulták az érdekképviseletet, s azt Is, hogyan kell irányítani egy szakterületet vagy egy települést. Remélem ez a tendencia a jövőben csak erősödni fog. Az önkormányzatok bölcsői lesznek a nagypolitiká­nak — válaszolta tegnap a Somogyi Hírlap kérdé­sére Várhegyi Attila, a Fidesz-MPP országos vá­lasztmányának elnöke, Szolnok polgármestere. — Az elmúlt négy évben nem nagyon fordult meg Kapos­váron. Mi a célja a mostani látogatásának?- Kikapcsolódásképpen jártam Kaposváron: a Klíma-Vili — Szolnoki Olaj kosárlabda meccseken. Há­rom oka van a látogatásom­nak: egyrészt még a parla­menti munka megkezdése előtt meg akartam látogatni a Szita Károly barátomat, más­a vidéknek részt Babarczy Lászlóval a magyar színházi élet megha­tározó személyiségével sze­retnék szót váltani a színhá­zak finanszírozásáról, a kul­túra szerepéről. Tájékozódni szeretnék arról is, hogy a kormány miképp tudná segí­teni a kulturális életben je­lentős szerepet vállaló ön- kormányzatokat. — A miniszterelnök-jelölt Kaposváron azt mondta, hogy számít az önkormány­zatokban dolgozó emberek tapasztalataira a kormány­zati munkában. Kapott-e Ön felkérést valamilyen kor­mányzati posztra? — Ebben a kérdésben a miniszterelnök úr kompe­tens nyilatkozni. De nem vé­letlen, hogy a kulturális terü­leten tájékozódom: felkértek vegyek részt a kormányzati előkészítő munkában. A Fi- desz-MPP ugyanis úgy dön­tött, hogy kettéválasztja a művelődési és közoktatási minisztériumot két önálló tárcára. — Orbán Viktor szerint fő­ként a vidék nyerte meg a vá­lasztásokat a Fidesz szá­mára. Ön mint vidéki pol­gármester mit vár a kor­mánytól a vidék és a vidé­kiek esélyének növelése ér­dekében? — Mindenképpen erősí­teni szükséges a vidék sze­repét. Az ország földrajzi helyzetéből adódóan is kü­lönbözőek a gondok. Azt vá­rom, hogy differenciált lesz a vidékfejlesztési politika. S változtatni kell azon is, hogy az ipartelepítés, a kereskede­lem és a közúthálózat fej­lesztésének terhét ne pusz­tán az önkormányzatok vi­seljék. VÁROSLAKÓK KÉRDEZTÉK Telefon 422-721: — Virányi István főépítésztől kérdezném, hogy a tervek szerint hol épülne a Penny Market áruház? Elképzelhetőnek tartja-e, hogy esetleg egy családi házas övezetben, mint amilyen a Tallián Gyula utca és a Hunyadi János utca közötti terület? A városrendezési tervben beje­lölték, hogy ez a magánházakkal beépített terület eladható, igaz irodaház építése céljából. Ha felvásárolja a telket a székesfehérvári kft, akkor épülhet-e ide olyan áruház, amely eredetileg nem szerepelt az Ön terveiben? Virányi István városi főépítész: — Valóban van érdeklődés a 61. számú főút déli oldalán a Hunyadi János utca - Tallián Gyula utca közti területen Penny Market áruház telepítése iránt. A jelenleg hatályos rendezési tervek ezt nem teszik lehe­tővé, s városrendezési, építészeti és funkcionális szempontból én sem tartom kedvezőnek. Ugyanakkor a beruházást előké­szítők kezdeményezni kívánják a beruházási terv módosítását, annak érdekében, hogy erre a helyre telepíthető legyen az áru­ház. A rendezési terv jóváhagyása közgyűlési hatáskör, melyet megelőzően kötelező szakhatósági és lakossági egyeztetéseket kell tartani. Az egyeztetéseken elhangzott állásfoglalások és vélemények befolyásolhatják a közgyűlési döntést. Utolsó roham a jobb vízminőségért Tiszta vizet a pohárba Befejeződött az 1996-ban megkezdett vízkezelési program. Május 31-től a város minden vízműve vízke­zelő berendezéssel rendelkezik, így a hálózatba már egészséges Ivóvíz kerül. — Azért, hogy a tisztán háló­zatba kerülő víz így jusson el a lakásokba, szükség van a meg­levő régi vezetékek mechani­kai tisztítására is — mondta Ift Miklós, a Kaposvári Vízművek Kft ügyvezető igazgatója. Hozzátette: ez már tavaly megkezdődött. Ahogy a víz­műtelepek vízkezelőjét üzembe helyezték, a mecha­nikai tisztítást is elvégezték. Most a napokban kerül sor a legsűrűbben lakott városré­szek vízellátó rendszerének a tisztítására. A lakosságot a médián keresztül hirdetések­ben is tájékoztatják. A lépcső­házakban plakátokat helyez­nek el, amelyekből pontos megtudható a munka menete. A tisztítás napján az adott te­rületen részleges vízhiány lesz. A szolgáltató igyekszik a lehető legkisebb gondot okozni a városlakóknak, ezért a melegvizet folyamatosan biztosítják, a vízszolgáltatás­ban viszont néhány órás kima­radás várható. Ezért arra kérik a polgárokat, hogy előző nap készletezzenek megfelelő mennyiségű vizet. A hálózat tisztítás egy-egy területen 5-7 órát vesz igénybe. Az okozott kellemetlenségért a BITT Kft és a Kaposvári Vízművek a la­kosság megértését kéri. Sikeres tanévet zárt a zeneiskola és a Mikrokozmosz Minden napra egy koncert Az Ifjúsági fúvószenekar a tanévzárón sem pihent fotó: török anftt A Liszt Ferenc Zeneiskola és a Mikrokozmosz alapít­vány tanárai, növendékei Kaposvár kulturális életé­ben meghatározó szerepet töltenek be: e tanévben 374 eseményen szerepel­tek, köztük az intézmény 60 hangversenyén. A csaknem 1000 növendék akár egy hétig egyvégté- ben is tudna muzsikálni. Azért - mint a tegnapi tanév­zárón is elhangzott - a zene­tanulásra is maradt idejük a kaposvári diákoknak: verse­nyek sorát nyerték, s számos díjat is elhoztak. Kokas Fe­renc igazgató elmondta, kö­szönhetően a város és a Mik­rokozmosz Alapfokú Művé­szetoktatási Intézmény tá­mogatásának, az intézmény nagy lépést tett affelé, hogy mind több tanszakon kor­szerű hangszerpark álljon a növendékek rendelkezésére. Az idén fúvósokat, s az 1 szá­zalékos adófelajánlás 250 fo­rintja révén 29 hegedű- és csellóvonót vásároltak. A zeneiskolába - amely a toponári, a Honvéd, a Kinizsi, A szakmai képzésben részt­vevők a héten kezdik meg vizsgáikat. Emellett már foly­nak a fiatal iskola első érett­ségi vizsgái is, melyeken 43 diák tudását mérik fel. Eny- nyien maradtak abból a 80­a Németh, a Kodály, a Kisfa­ludy és a Zrínyi iskolákkal építette ki kapcsolatát - a jövő tanévre 178-an jelent­keztek, nagy részük szep­tember 4-től megkezdheti zenei tanulmányait. Ekkortól új tanárok is érkeznek majd. Tegnap Az év növendéke címet Kusz Veronika - zon­gora - kapta meg, aki felvételt nyert a zeneakadémia zene­ból, akik két évvel ezelőtt megkezdték az iskolát. Vala­mennyien szakmával rendel­keznek, s kihasználják azt a lehetőséget, hogy 22 éves ko­rig lehet nappali rendszerben tanulni. A matematika, ma­tudományi szakára. Tanára, egyben Az év tanára elisme­rés birtokosa: Kardos Kál­mán. Az intézményből Mu­rányi Eleonóra a miskolci ze­neelméleti szakra, Sárközi Fe­renc a veszprémi klarinét­szakra nyert felvételt. A nö­vendékek mind az országos és megyei zongoraversenyen, rézfúvós versenyen eredmé­nyesen szerepeltek. B. T. gyár nyelv- és irodalom, va­lamint a történelem mellé ne­gyedik tárgyként mindenki a földrajzot választotta, ketten még német nyelvből is vizs­gát tettek. A sikeres érettségi után többségükre a munka- helykeresés vár, hárman azonban a további tanulást választották, s a felvételire készülnek. l.É. Érettségi a TIT-nél Az idei tanévben 314 tanulója volt a kaposvári TIT Ala­pítványi Középiskolának, ahol az elsős diákok már át­vették a bizonyítványukat. Hírek Kaposváriak Bécsben Ka­posvári diákok is részt vesz­nek Bécsben, a jövő héten megrendezésre kerülő III. Osztrák Nemzeti Játékokon. A Bárczy iskola úszócsapa­tát — eddigi eredményei alapján — az országból egyedüliként delegálta a megmérettetésre a Magyar Speciális Olimpiai Szövet­ség. Az úszócsapat tagjai: Bogdán Mária, Lénárt Ta­más, Illés Szabolcs, Tóth Fe­renc, Sipos Róbert, Tapolc- zai Viktória és Fülöp Balázs. Felkészítő tanáruk Kovácsné Solymossy Mária. A kapos­vári diákokra a versenyen kívül sok különleges élmény vár: személyesen köszönti őket II. János Pál pápa és részt vesznek Elton John koncertjén is. Földút program Több kép­viselő is szorgalmazta a bel­területi földút program mie­lőbbi befejezését. Ezért az út-, híd -és járdafelújítások­nál — a kedvező kivitelezői ajánlatok miatt — fennma­radó összeget is erre a célra fordítja az önkormányzat. A képviselő-testület döntése alapján így hét millió 773 ezer forinttal több jut a föl­des utak szilárd burkolattal való ellátására. A plusz pénzből valósítja meg a város a Bercsényi utca útépítését és a Kenese tér rekonstrukció­ját. A Bercsényi utcában az út átlagosan 3 méter széles, a kiépítéséhez magánterülete­ket kellene igénybe venni. A hat évvel ezelőtt csökkentett paraméterrel készült Kenese téri utat - a Tokaj közhöz ha­sonlóan - aszfaltos záróré­teggel kívánják ellátni, mert az építkezések forgalma tel­jesen tönkretette az utakat. Programajánló Deák-Német Mária tárlata nyílik ma 17 órakor a Ma­gyar Honvédség kaposvári helyőrségi klubjában. A jugoszláviai születésű al­kotó, aki a vajdasági kép­zőművészeti egyesület és a Kapos Art tagja, négy éve él Somogybán. Grafi­kai tárlatát dr. Géger Mel­inda művészettörténész ajánlja az érdeklődők fi­gyelmébe. Moziműsorok SZIVÁRVÁNY: 5, 7: GYILKOSOK GYILKOSA (am.) (am.) Sony digital. VÁSÁRTÉRI AUTÓS: 21.15: SIKOLY

Next

/
Oldalképek
Tartalom