Somogyi Hírlap, 1997. december (8. évfolyam, 280-304. szám)

1997-12-09 / 287. szám

1997. december 9., kedd SOMOGYI HÍRLAP MEGYEI KÖRKÉP 3 Törzsgárdatagokat jutalmaztak a kórházban Mosdós nincs veszélyben (Folytatás az 1■ oldalról) — Abban bízunk, hogy meg­szűnik a kardiológia hátrányos besorolása, s olyan támogatást kapunk, amelyből a súlyos szívbetegek ellátását is fe­dezni tudjuk. A magas színtű orvosi, ápolói és gyógytor­nász-tevékenységet igénylő rehabilitáció támogatásánál ugyanezt reméljük — mondta Farkas István. Dr. Gyurkovits Kálmán or­vosigazgató törzsgárda-elis- merést nyújtott át az intézet­ben 10-35 éve dolgozóknak. Tízéves törzsgárda tagság­gal jutalmazta Ballér Sze- rénke, Farkas Béláné, Huri Béláné, Vida Gyuláné, Kovács Rózsa labor-, Meggyesné Bár­sony Judit gyógyszerész-asz- szisztenseket, Baráthné Király Mária takarítónőt, Gulyás Andrásné és Heizler Jánosné gazdasági nővért, Nagyné Teg- lovics Veronika, Óvári Jó- zsefné, Salamon Béláné ápo­lónőt, Szilágyiné Szeifert Ka­talin adminisztrátort és dr. Verdősi Edit belgyógyász szakorvost. Tizenötéves munkáját is­merte el: Gál Gyula segéd­munkásnak, Geszti Lászlóné adminisztrátornak, Pohl Jó- zsefné ápolónőnek, Rigó Lász­lóné iskola igazgatónak és Vinkler József belső szállító­nak. Húszéves munkájáért dr. Kovács Mihályné, Obbás Ta­másáé és Róth Jánosné asz- szisztenseknek, Orsós József és Posza Sándot fűtőnek, Po- sza Sándorné, Gál Sándomé és Szabóné Szilner Ibolya ápo­lónőknek és dr. Szitás Györgyi főorvosnak adott át jutalmat. Huszonötéves tevékenysé­géért Milos Erzsébet és Szal- kay Attila asszisztensek, va­lamint Varga Tiborné pénztá­rosnak nyújtotta át a törzs­gárda jutalmat. Harminc munkában töltött évét jutalmazta Polecsák Er- nó'né élelmezésvezetőnek. Harmincöt évi munkájáért Pemyés Jánosné asszisztens­nek nyújtotta át a törzsgárda- elismerést. (Várnai) A válságmenedzser megtette kötelességét és ezután távozik Piacot nyert Barcson a Sütév (Folytatás az I. oldalról) Miután felmértük a piacot, több fronton indítottunk - mondta Kozma Péter. — Leglátványo­sabban a környék intézményei­ben sikerült piacot nyernünk. Nem árharccal értünk el ered­ményt, hanem a szolgáltatása­ink javításával és új piacpoliti­kával Eddig a rugalmatlanság, változó minőség egyet jelentett az itteni gyári kenyérrel. Meg kellett változnunk, és főképp meg kellett győznünk a meg­rendelőt, hogy sikerült változ­tatnunk. Most stabilizáltuk a minőséget, és a megrendelők számára éjjel-nappal rendelke­zésre állunk . Kozma Pétert a barcsi gyár mellett most egy hasonlóan rossz kondícióban lévő zalai Sütév-üzem igazga­A minőség lett a tartós siker alapja FOTÓ: PÖLÖSKEINÉ tásával is megbízták. A feladata csőn: talpra állítani a már-már ott is ugyanaz lesz, mint Bar- működésképtelen gyárat. N. L. Önvédelmi csoport Memyén A napokban tartotta alakuló ülését Memyén a régi-új ön­védelmi csoport. A két év szünet után ismét életre kel­tett kezdeményezéshez eddig huszonnyolc mernyei polgár csatlakozott. Terveik szerint a járőrszolgálatot még a kará­csonyi ünnepek előtt szeret­nék megszervezni. VASARNAP IS! SOMOGYI HÍRLAP A I VASÁRNAPI SOMOGYI HÍRLAP Több mint kétszáz újságos pavilonban és mozgóárusnál a megye valamennyi városában és nagyközségében De csak ott! Váltsa érte cipőre a papucsot. Megéri! FORTUNA * GLÓRIA * PÁTRIA AKCIÓS AJANLATA 1997. december 9-13-ig Sertéscomb, sertéskaraj kg 720 Ft Trappista sajt kg 689 Ft Narancs kg 139 Ft Paloma őrölt kávé, 250 g db 262 Ft Mix Fix kakaó, 400 g db 239 Ft Balaton szelet, 33 g db 27 Ft Negró, 80 g (4 ízben) db 45 Ft Vienetta jégkrém, 600 ml (4 ízben) db 229 Ft Detki házt. keksz, 1/1 db 206 Ft Dubarry peszgő, 0,75 Győri barackpálinka, körtepálinka, db 232 Ft+üveg Alaszka vodka, Aranyhajó rum, 1/1 db 910 Ft Szalon sör, 0,5 db 61 Ft+üveg Három Királyok sör, 0,5 db 72 Ft+üveg a glória üiimiim, pátria üzletházban A COCA-COLA KFT-VEL KÖZÖSEN SZERVEZETT NTEREMÉNYJÁTÉK VÁRJA ÖNT! Üzletházainkban kényelmes körülmények között, széles választékból, jó minó'ségű árukat vásárolhat. GLÓRIA KAPOSVÁR, FORTUNA BALATONLELLE, PÁTRIA FONYÓD! „A jövő év szeptemberétől a pótlékalap huszonöt, egy évvel később már ötven százaléka a pedagógusok minőségi mun­kájára használható fel, a kiemelkedő szakmai munka elis­merésére.” (Hír a Somogyi Hírlapból) MIT SZÓL HOZZÁ? Díjazott tanítás-minőség Baltási Judit, a kaposvári gya­korlóiskola pedagógusa: — Először inkább az alapfizetése­ket kellene rendezni, mert — főleg a pályakezdőknél — ez nagyon alacsony. Aztán ha lesz egy kidolgozott, objektív mé­rési technika, akkor lehet a mi­nőségi pótlékra gondolni. S azt is el kellene dönteni, hogy mit mérnek. A napi munkán kívüli pluszmunkát? Az órai tanítás minőségét? A napi munka eredményességét mérni nagyon bonyolult, egy-két óralátoga­tásból nem lehet ítélni. Balogh Józsefné kaposszer- dahelyi pedagógus: — Szerin­tem nem kellene a pedagógu­sokat ily módon egymás ellen hangolni. Ugyanis nincs sem megfelelő módszer a minőség mérésére, sem összehasonlítási alap. Nem lehet összehasonlí­tani például egy városi és egy kistelepülésen működő iskola pedagógusainak munkáját. Itt hárman tanítunk és mindhár­man eddig is jelentős szociális munkát végeztünk az oktató­munkán kívül. Egy kisebb tele­pülés kisiskolájában sokkal több a hátrányos helyzetű gye­rek, ugyanazért az eredményért sokkal inkább meg kell küz­deni. Dr. Cserepkei Éva, a siófoki Perczel Mór Gimnázium ta­nára: — Nincs olyan módszer, amivel egyértelműen mérni le­hetne a pedagógusok munkájá­nak minőségét. Közelíteni azonban lehet. Mindenképpen tenni kell valamit. Én harminc éve kezdtem tanítani, és ez már akkor is kérdés volt. Tény, hogy a pedagógusok közt is vannak eredményesebbek, és ezt figyelmen kívül hagyni mél­tánytalan lenne velük szemben. Bólé Ágnes, a marcali Nosz- lopy iskola tanára: — Nem hi­szek benne, hogy ezt meg lehet csinálni. A tanítás minősége olyan dolog, aminél objektív mérési módszer nincs. Nem szeretnék pesszimista lenni, de félek: ugyanaz lesz a vége, mint az F-kategóriának. Dr. Sótonyi Sándor, a Cso­konai Vitéz Mihály Tanító­képző Főiskola főigazgató-he­lyettese, a gyakorlóiskola igaz­gatója: — Tény, hogy a peda­gógusok szakmai munkájáról mostanában kevesebbet tudnak, a belső ellenőrzések száma le­csökkent, külső pedig egyálta­lán nincs. Úgy vélem: az in­tézményvezetőknek a hátralevő időt arra kell fordítani, hogy minőség mérésére megbízható módszereket dolgozzanak ki. Ilyenek az óralátogatások, a versenyek, felmérések. El kell ismerni a minőségi oktatómun­kát, mert ez a pedagógusmunka színvonalán javítani fog. Az amerikai diplomata első útja a katonáihoz vezetett Magyarországon Nagyköveti vizit Taszáron (Folytatás az 1. oldalról) Este a megye, Kaposvár, és az amerikaiaknak helyet adó tele­pülések vezetőivel, polgármes­tereivel is találkozott. — Azért jöttem Taszárra, hogy találkozzak a békefenn­tartó katonákkal — mondta az újságíróknak az új nagykövet. — Szerettem volna látni azt, hogy milyen az ellátásuk és hogy a biztonsági intézkedése­ket maradéktalanul betartják-e. Magyarországon a legfőbb cé­lom a két ország kapcsolatának ápolása mellett, hogy segítsem a magyarokat a NATO-integrá- ciós munkájukban. Elmondta azt is, hogy a ta- szári bázis jövőjéről még korai lenne nyilatkoznia, múltjával azonban tisztában van. Azzal, hogy 200 millió dollárt költöt­tek eddig a bázisra, és azzal is, hogy szerepe meghatározó volt a boszniai békefenntartás során. Hogy NATO-bázisnak alkal­mas-e azt nem tudja, de eddigi feladatának maximálisan meg­felelt. Még csak öt napja van hazánkban, de máris kijelen­tette: Imádom Magyarországot. A Somogyi Hírlap arra volt kí­váncsi, mit szól a megye azon tervéhez miszerint a taszári re­pülőteret kettős hasznosítású légikikötővé szeretnék fejlesz­teni? Peter F. Tufa annyit mon­dott, hogy pontos információi még nincsenek erről, ám ma­gyarországi munkája során egyik fő feladatának azt tartja, hogy segítse az ország fejlődé­sét is, és ebbe ez is beletartoz­hat. Varga Ottó Amerikai befektetőket vár a megye — Számvetés két év után Hasznot is hozó békemisszió (Folytatás az 1. oldalról) így továbbra is kapcsolatban maradunk az amerikai csapa­tokkal — hangsúlyozta dr. Kolber István. — Taszár jelen­tőségét bizonyítja, hogy az amerikai nagykövet első útja ide vezetett. Az amerikai csapa­tok is hozzájárulhatnak a térség gazdasági életének fejlődésé­hez — mondta dr. Kolber Ist­ván. 1995 novemberében is­merte meg a megye a logisztika fogalmát, mikor Taszár az ame­rikai csapatok ellátó bázisa lett. Az elmúlt két évben 17400 vasúti vagont vettek igénybe szállításokhoz, 1740 konvoj ha­ladt át az országon, 5120 eset­ben szállt le légi jármű Taszá­ron, s mintegy 37 ezer utast szállítottak. A csapatok fontos­nak tartották a civil szerveze­tekkel, az önkormányzatokkal és a gazdasági szervezetekkel való jó kapcsolatok kialakítá­sát. Az előzetesen egymilliárd forintra becsült kárnak azonban mindössze töredéke követke­zett be. Nem igazolódtak be a polgárok félelmei a prostitúci­óval és a drog eltelj edésévei kapcsolatban. Somogybán megállt a munkanélküliség nö­vekedése. A csapatok itt tartóz­kodása kedvezően hatott a vá­sárlóerőre: a Brown and Root cég 45-50 millió dollárt fizetett ki alkalmazottai bérére, s 65 millió dollár értékű árut vásá­roltak Somogybán. A takar­mányüzem létesítésével és egy amerikai érdekeltségű bankkal megjelent az amerikai tőke is. Dr. Kolber István szerint az SFOR-csapatok itt tartózkodása nem jelent akadályt a taszári repülőtér közös hasznosításá­ban. A NATO-külügyminiszte- rek december 16-án döntenek a taszári SFOR-csapatok jövőjé­ről. A hírek szerint legalább há­rom évvel meghosszabbítják az itt-tartózkodást. S. P. G. Háromszázért hagyta megfagyni Késő éjjel megverte, kira­bolta majd magára hagyta ivócimboráját Somogysám- son és Marótpuszta között az úton egy somogysámsoni férfi. Ittas, magatehetetlen áldozata — egyébként falu­belije — megfagyott. A Somogy Megyei Rendőr­főkapitányság tegnapi tájé­koztatása szerint a bűncse­lekmény elkövetésével ala­posan gyanúsítható személy 300 forintot vett el a bán­talmazás és a hideg miatt utóbb kiszenvedett férfitől. Toldisok sikere Budapesten Irodalmi és zenei esten mu­tatkoztak be tegnap a Toldi iskola diákjai a budapesti Bolgár Kultúra Házában. A műsorban fellépett az iskola énekkara Dorogi István ve­zényletével és a drámape­dagógiai csoport. A est láto­gatói az iskola művészta­nára, Szabó Zoltán János képeiből nyílt tárlatot is megtekinthették. A riasztót is szétverték A tető felbontásával jutott be a betörő a somogyvári polgármesteri hivatalba. Szétverte a riasztó berende­zést, majd tíz pár gumicsiz­mával és tíz komplett pol­gári védelmi ruhával távo­zott. A Marcali Rendőrkapi­tányság lopás bűntettének alapos gyanúja miatt nyo­moz az ismeretlen tettes vagy tettesek ellen. Jelképekről a könyvtárban Jelek és jelképek a magyar népművészetben címmel Hoppál Mihály etnográfus tartott filmvetítéses előadást tegnap a Megyei és Városi Könyvtár előadótermében. Az előadássorozat követ­kező vendége Jankovics Marcell filmrendező, műve­lődéstörténész lesz. Ajándékcsomag a háztartástanhoz A szőlősgyöröki Gárdonyi Géza Általános Iskola ti­zenötezer forint értékű ajándék csomagot nyert a Gyermelyi Rt „Háztartástan oktatásért” pályázatán. A diákok jól hasznosítják majd a kapott értékes köny­veket, étkészletet és a kiváló tésztákat, hiszen évtizedek óta az iskolai fakultációban tanulják a háztartási ismere­teket.

Next

/
Oldalképek
Tartalom