Somogyi Hírlap, 1997. december (8. évfolyam, 280-304. szám)

1997-12-01 / 280. szám

v" í O . Megyei körkép: Tőkét kovácsolhat az ipar # Áldás a táskái templomra (3-4. oldal) Belpolitika: Az MSZP tavasszal jelöl kormányfőt # Győzelemre készül a Fidesz (6. oldal) Tóti Tükör: Levél már jött a Pénzügyminisztériumtól # Őstermelők ősi földön (9-11. oldal) SOMOGYI HÍRIAP VIII. évfolyam, 280. szám Ára: 33 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1997. december 1., hétfő | DECEMBER 7-TŐL VASÁRNAP IS! I | SOMOGYI HÍRLAP H Több mint kétszáz újságos pavilonban és mozgóárusnál a megye valamennyi városában és nagyközségében Váltsa érte cipőre a papucsot. ■I ——^ VASÁRNAPI SOMOGYI HÍRLAP Megéri! ..líillll.... Nehéz győzelem Ha nehezen is, de a kaposvári lá­nyoknak sikerült úabb győzelmet elérniük a nagy hagyo­mányokkal rendeliező szombathelyi röplabdások ellen. Tudósításunk a 7. ddalon fotó: török anett Búza és kukorica Rijekába Nagy a forgalom a kaposvári kereskedelmi pályaudvaron. Naponta átlagosan tizenöt-húsz vagon kukoricát és búzát indítanak el Rijekába és Koperba. En­nek örülnek a gazdák, hiszen így megszabadulhatnak a terménytől fotó: lang Róbert Nem igyekeznek az önkormányzatokba az érdekek szószólói Közös hajóban az üdülőkkel Az üdülőtulajdonosok jelentős helyi vagyont képviselnek, s ér­dekeik sokszor különböznek az önkormányzatok, esetenként az állandó lakosság vélt vagy valós érdekeivel. Az üdülőtulajdonosoktól be­szedett adó általában az állandó lakosok, így az általuk lakott te­lepülésrész érdekeit szolgálja. Ez volt a véleménye dr. Dobozy Dániel elnöknek, a Balaton- parti Fürdőegyesületek Szövet­ségének kenesei konferenciá­ján. — Fel kell ismerni: közös hajóban utazunk, és mindkét oldalon sokak akarják az együttműködést. Az üdülőtu­lajdonosok elvárják, hogy ér­dekeik valóban megjelenjenek az önkormányzati döntések­ben. (Folytatás a 3. oldalon) Nagy sikere van külföldön a kaposvári egészséges kenyérnek Kijevben is hódít a Sütév Kereskedelmi irodát nyitott Ukrajna szívében, Kijevben a ka­posvári Sütév Részvénytársaság, hogy jobb pozícióból kínál­hassa tartós és napi termékeit a hatalmas piacon. A Magyar Kenyér nevet viselő leányvállalat hamarosan bemu­tatja a Sütév több termékét. A társaság vezetői a testvérvárosi kapcsolatok gazdasági megala­pozásának szándékával tárgyal­tak már Kínában és Oroszor­szágban is. A kilátások bizta­tóak. Vincze Károly, a Sütév vezérigazgatója elmondta: ha­zai pályán is eredményesek azok az erőfeszítések, amelye­ket az egészséges kenyércsalá­dok népszerűsítéséért tesz a tár­saság. December 3-án ülnek tárgyalóasztalhoz az ország sü­tőipari cégei, hogy megállapod­janak a daganatos megbetege­déseket és a csontritkulás meg­előzését segítő szelénes, illetve kálciumos kenyér gyártásá­ról. (Folytatás a 3. oldalon) NATO-parancsnok Budapesten Háromnapos látogatásra tegnap hazánkba érkezett Dieter Stockmann tábornok, a NATO Közép-európai Szövetséges Erők parancs­noka Végh Ferenc altábor­nagy, a Magyar Honvédség parancsnoka, vezérkari fő­nök meghívására. Dieter Stockmann tábornok és partnerei a tárgyalásokon át­tekintik a NATO északi hadszíntér szerepét és fel­adatát, valamint az abban való lehetséges magyar nemzeti képviselet kérdését. Gál Zoltán Párizsba utazott Gál Zoltán, az Országgyűlés elnöke parlamenti delegáció élén, a Francia Nemzetgyű­lés elnökének meghívására tegnap Párizsba utazott. A küldöttség találkozik René Monory-val, a Francia Sze­nátus elnökével is. Új vezérigazgató Bábolnán Nagy Gábort választották meg a Bábolna Rt. új vezér- igazgatójának a nagyvállalat tegnap tartott rendkívüli közgyűlésén. Az 56 éves ál­latorvos 1990-ig a cég egyik vezérigazgató-helyettese volt. Az igazgatótanács el­nöki tisztét továbbra is Halmai Péter tölti be. Államról az ezredfordulón Állam az ezredfordulón címmel konferenciát rende­zett Balatonföldváron a Fri­edrich Ebert Alapítvány. Kiss Endre filozófus az el­múlt korszakot a korlátlan állami elosztással, az óriási méretű szociális progra­mokkal jellemezte. A köz- pontosítás elleni újbaloldali támadás egybemosta a nem elosztó jellegű rendszereket a jóléti állammal. Már előnyben a törököt (Munkatársunk telefonjeentése) Netas Isztambul-Pini Kaposvár SE 3-0 (4 5,10) Szombaton este Törökor­szágban játszották a Netas Isztambul-Pini Kaposvár SE férfi röplabdámé kőzést a BEK 2. fordulójáén. A tavalyi CEV-kupa ezüstér­mes török együttes 'A perc alatt nyerte a mérkizést s ezzel behozhatatlanntk tűnő előnyt szerzett az e>y hét múlva esedékes kajosvári visszavágóra. A Netis Isz­tambul viszonylag kicsi, zsúfolásig telt csanokban fogadta ellenfelét. A nérkő- zés elején a vendégekhibái- ból szereztek pontot i törö­kök. (Folytatás a 7. odalon) Sokan már csak közmunkán jutnak a mindennapi betevőhöz Hátrányba kerültek a romák Sokan a rendszerváltozás vesztesei közé sorolják a cigányokat. A megyei munkaügyi központ felmérései is azt mutatják: So­mogy 25-30 ezres roma lakossága további hátrányba került, csökkentek az esélyei a munkaerő piacon. Korábban a cigány családok jövedelmének több mint a fele bérből és fizetésből származott, mára sokuknál a megélhetés egyetlen forrása a családi pót­lék és a munkanélküli ellátás. A megyében a nyilvántartott munkanélküliek 18 százaléka roma. Barcs és Csurgó környé­kén ez az arány még magasabb. Legtöbbjük az általános iskolát sem végezte el, munkanélkü­livé válása előtt betanított vagy segédmunkásként dolgozott. A cigányság életkörülménye­inek javításán középtávú intéz­kedéscsomaggal próbál segíteni a kormány. Dr. Tarrné dr. Tör­zsök Piroska igazgató szerint a megyei munkaügyi központ eddig is kiemelten kezelte a romák foglalkoztatásának elő­segítését. Együttműködnek a Cigány Kisebbségi Önkor­mányzatok Somogy Megyei Társulásával és a Megyei Ci­gány Szövetséggel. Közhasznú munkásként cigány koordináto­rokat foglalkoztatnak. Ennek is köszönhető, hogy a kifejezetten cigányoknak indított 12 át­képző tanfolyamon 245-en vet­tek részt. A képzés befejezése után rögtön munkába tudtak állni a gyékény-, csuhé- és kas­kötők, valamint a házi beteg­ápolók. A seprűkötést megtanu­lok a lábodi üzemben kaptak munkát a cigány szövetség se­gítségével. Évente 450-500 roma dolgozik közhasznú munkásként a településeken. Sokan csak a közmunka prog­ramok keretében jutnak idősza­kos munkához. Csak a cigá­nyokkal együtt lehet javítani a cigányság helyzetén. Ä központ munkatársai jövőre jobban be akarják vonni a cigány koordi­nátorokat az álláshelyek feltá­rásába, a romák munkavállalási és képzési hajlandóságának erősítésébe. S. P. G. A fodrászé a slágerszakma Somogybán Érdektelen kézművesek Annak a 30-50 év közötti derékhadnak a nagy része, amely már bebizonyította, hogy nem fantomvállalkozó, nem kényszerből váltotta ki az ipart, sajnos nem vesz részt a szakmai fórumokon, küldöttgyűlésen, jogi ta­nácsadásokon. Pedig ott el­mondhatnák sérelmeiket, s az ötleteiket is, hogy erősöd­jön a kézműves szakma. Székelyfi József, a Somogyi Kézműves Kamara elnöke mondta ezt a tagok érdekte­lenségéről. A megyében 4800 a regisztrált kézműves. Az el­nök szerint 1500-2000 között van azoknak a száma, akik nem kamarai tagok, pedig a törvény szerint minden mű­Székelyfi József, a kézműves kamara elnöke fotó: török ködő gazdasági egységnek kamarához kellene tartoz­nia. (Folytatás a 4. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom