Somogyi Hírlap, 1997. november (8. évfolyam, 255-279. szám)

1997-11-05 / 258. szám

8 SOMOGYI HÍRLAP BELPOLITIKA 1997. november 5., szerda „Garantálom, hogy hallani fognak még rólam” Mentelmi jog nélkül Március 15-e óta nyilván­való volt, hogy le akarnak váltani - nyilatkozta tegnap G. Nagyné Maczó Ágnes, arra reagálva, hogy hétfőn kizárták az FKGP frakció­jából, és ezzel megszűnt par­lamenti alelnöki tisztsége is. A képviselő asszony úgy vélte: Torgyán József azzal, hogy a liberálkommunista kormány helyett a földmozga­lom élére álló kisgazda politi­kust váltja le, mindent elárult. Arra a kérdésre, hogy ezek után melyik politikai erőhöz fog csatlakozni, közölte: je­lenleg a földvédő mozgalom vezetője.- Torgyán József rózsa­dombi ügyvédként nem tud­hatja, hogy az ország nem­csak Budapestből áll - reagált a frakcióból való eltávolításá­nak egyik indokára a politi­kus. Mint mondta, a Metész sztrájkbizottsága kijelölte, hogy tagjai az országban hol tartózkodnak a hétfői napon, így történhetett meg, hogy ő nem a budapesti részvételre kapott megbízást.- Garantálom, hallani fog­nak még rólam - mondta vé­gül G. Nagyné Maczó Ágnes. Az Országgyűlés Mentelmi és Mandátumvizsgáló Bizott­sága kedden úgy döntött, ja­vasolja a parlamentnek, füg­gessze fel a képviselőnő men­telmi jogát. Egyes gyógyszerek éves fogyasztói átlagárai Magyarországon (1987-1996) 2000 Ft 1500 ~ Atgopywi tabletta, lOdMevél — — Kalmopyrin tabletta, 10 db/ievél Bilagit drazsé, 30 db/doboz 10 levél 10 levél 10 doboz 10 doboz 10 level 1987 1996 30.00 940 30.00 38.00 2050 40.00 1580 40.00 430 Sumetrolim tabletta, 20 db/doboz 10 doboz 100,00 800 1997 január 15-től átlagosan 12 %-kal emelkedtek a gyógyszerárak. 1998-tólpedig tOß százalékkal növekednek a tb általtámogatott gyógyszerek, a többi készítmény szabadáras lesz. 1987 1989 1991 1993 1995 1996 Dráguló patikaszerek Várhatóan december első heté­ben hozzák nyilvánosságra az 1998-ra érvényes gyógyszerár- és tb-támogatási listát. Noha néhány, főként az idősek és a krónikus betegek által használt készítményért kevesebbet kell majd fizetni, átlagosan 10,8 százalékkal növekednek a térí­tési díjak. Kökény Mihály népjóléti mi­niszter és dr. Cser Agnes, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgatója kedden, a gyógyszergyártókkal folytatott tárgyalások finisében el­mondta: a korábbi évek gya­korlatától eltérően a 147 for­galmazó, illetve gyártó céggel egyenként, minden gyógyszer­ről külön megállapodást kötöt­tek. A döntéshez 17 orvos­szakmai kollégium vélemé­nyét vették figyelembe. Ennek megfelelően 2662 gyógyszer árában és a tb-támogatás mér­tékében született megállapo­dás. Hét készítmény - tápszerek és vérnyomáscsökkentők - ügyében nem sikerült meg­egyezésre jutni. Esetükben a forgalmazók csak a betegek terhére érvényesíthetik „árigé­nyüket”. A patikákban kapható szerek közül 1288 semmiféle támogatást nem élvez, ezek a szabadáras kategóriába tartoz­nak, és drágulásuk a gyártók­tól, forgalmazóktól, illetve a piaci versenytől függ. A miniszter elmondta, hogy javában folynak a gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos ártárgyalások is. Terveik sze­rint a nagyobb értékű eszkö­zökre kölcsönzési lehetőséget teremtenek. Németh Zsuzsa Az EDDSZ garanciát kér. Az Egészségügyben Dolgozók Demokratikus Szakszervezete mindaddig nem írja alá a kor­mánnyal a jövő évi bérmegál­lapodást, amíg nem lát garan­ciát arra, hogy a beígért kere­setnövekedés fedezete minden intézményhez eljut. Ezt Gulyás Judit, a szakszervezet elnöke közölte a Népjóléti Érdek­egyeztető Tanács ülése után. Emlékezés 1956-ra. Az 1956- os forradalom és szabadságharc áldozatainak emléke előtt tisz­telegve a Magyar Köztársaság, az Országgyűlés, a kormány, a parlamenti pártok és az ’56-os szervezetek képviselői helyez­ték el koszorúikat és virágaikat kedden a Kerepesi úti temető 21-es parcellájában. A kormány nevében Vastagh Pál igazság­ügy-miniszter, az Országgyűlés nevében Kóródi Mária alelnök, a Magyar Köztársaság nevében Tóth Kálmán alezredes, a köz- társasági elnök katonai irodájá­nak vezetője koszorúzott. A határőrök tiltakoznak. Minden alapot nélkülöz a Bu­dapesti Katonai Ügyészség ál­tal megfogalmazott vád, misze­rint határőrségi vezetők jogta­lan előnyöket nyújtottak egyes cégeknek lopott autók külföldre csempészésének felderítésében - közölte Kiss Kálmán vezér­őrnagy, a Határőrség Rendé­szeti Főigazgatója. Átadták a Polányi-dijakat. A magyar tudomány napja al­kalmából ünnepi ülést tartott kedden az Akadémia fizikai­kémiai és szervetlen kémiai bi­zottsága. Átadták a Polányi Mihály-díjakat, a nemzetközi­leg is kiemelkedő tudományos felfedezésekért. A fődíjat Pár­kányi László, a kémiai tudo­mány doktora kapta, az ifjúsági díjat Bényei Attila kandidátus. Rakéta a diszkóra. Az egy­mással konkuráló városszéli szórakozóhelyek közötti ellen­tétek miatt, figyelmeztető szán­dékkal lőhették ki vasárnap éj­jel azt az M-57-es típusú, jugo­szláv gyártmányú páncélelhá­rító rakétát, amely a zalaeger­szegi kőolaj-finomító egyik használaton kívüli olajvezeté­két szakította szét - feltételezi a helyi rendőrkapitányság a vizs­gálat eddigi adatai alapján. ÁUatorvos világtalálkozó A Magyar Állategészségügyi Szolgálat és ezen keresztül a magyar állatorvosok tevékeny­sége világszerte elismert - han­goztatta Bálint Tibor magyar fő­állatorvos tegnap a Magyar Ál­latorvosok I. Világtalálkozójá­nak megnyitóján, ahol a jelenlé­vőket Nagy Frigyes földműve­lésügyi miniszter nevében kö­szöntötte. A résztvevőket üdvö­zölte Dobos László, a Magyarok Világszövetsége kárpát­medencei régiójának elnöke is. Egy kérdés - egy népszavazás Az országgyűlés felhívása a magyar társadalomhoz Minden eddigi vitán és perlekedésen felülemelkedve, egyet­len ellenszavazat mellett fogadták el a képviselők a Magyar Demokrata Néppárt által kezdeményezett politikai nyilatko­zatot. Ebben az országgyűlés kinyilvánította: egyetért azzal, hogy Magyarország a maga jólétét és biztonságát az Észak- atlanti Szerződés Szervezetében (a NATO-ban) biztosítsa. Ennek támogatására felhívja a magyar társadalmat. Pont került a november 16-ai népszavazás körüli, hosszú he­tek óta zajló viták végére is. E szerint egyetlen, a NATO- csatlakozással kapcsolatos kérdés fog szerepelni a szava­zólapokon. Ha az illetékesek népszavazásra bocsáthatónak ítélik a nép által kezdeménye­zett, a föld tulajdonlásával kapcsolatos kérdést, akkor ar­ról egy későbbi időpontban tartanak referendumot. Megkezdődött a gazdasági kamarákról, illetve az egyéni vállalkozásokról szóló törvé­nyek módosítása. A gazdál­kodó szervezetek ezután sza­badabban választhatnak a ka­marák között. A vállalkozói engedély kiadását a gazdasági kamarák veszik át. Döntött a parlament a jövő évi adótörvényekről is. Az al­kalmazottak havi adójóváírása 4200 forintra nő, a munkahe­lyi étkezési utalvány 1400 fo­rintig lesz adómentes. A ter­mőföld haszonbér-jövedelme akkor adómentes, ha az illető tulajdonában és bérletében álló földterület egész évben nem haladja meg a 3 hektárt. Varga István • (MDF) és Torgyán József (FKGP) külön- külön és más okból, lemon­dásra szólították fel Kuncze Gábor belügyminisztert. Az ok az alvilági bűnözés burján­zása illetve a hétfői, békésnek nevezett tüntetés brutálisnak tartott szétverése. Kuncze sze­rint csupán annyi történt, hogy valakik aktuálpolitikai okok­ból, szerencsétlen idős embe­reket maguk előtt tolva, zavart akartak kelteni. (Simonffy) Kevés pénz jut kutatásra, fejlesztésre a Évente 45 ezer beadvány Talán még sokan emlékeznek Kovács Andrásnak a hatva­nas években forgatott, híres filmjére, a Nehéz emberekre, s a későbbi döcögős szaba­dalmi ügyekre. A harminc évvel ezelőtti állapottal szem­ben ma már nem a politika, s nem is a bürokratikus ügyin­tézés a találmányok legna­gyobb ellenfele, hanem a pénzhiány. Magyarországon hozzávetőleg 11 ezer hatályos szabadalmat tartanak nyilván. Számuk évente hét-nyolcszázzal gya­rapszik. A növekedés jóval mérsékeltebb, mint korábban, jóllehet még mindig vagy más­fél ezer kutatóhely van az or­szágban. Mindezt a sajtó képvi­selői Bendzsel Miklóstól, a Ma­gyar Szabadalmi Hivatal elnö­kétől hallhatták kedden. A szabadalmak legfőbb őre hozzátette: változatlanul a gyógyszeripar és a vegyipar te­rületén születik a legtöbb új­donság. Abban, hogy a szaba­dalmak száma csökkent, szere­pet játszik az is, hogy Magyar- országon a GDP-nek csupán 1,5 százaléka jut kutatásfejlesz­tésre. Maga a hivatal sem gaz­dag: az idén csak 1,4 milliárd forintból gazdálkodhat. Pedig évente 45 ezer bead­vánnyal foglalkoznak, s ez a szám az ezredfordulót követő években bizonyára jelentősen növekszik majd. Kettős évforduló. Az 1956-os forradalom mártír honvédelmi minisztere, Maiéter Pál születésének 80. évfordulója alkalmából emlékszobát rendeztek be életének dokumentuma­iból a Budapest Őrezred Budaörsi úti laktanyájában, ahol egy ideig maga is szolgált. A no­vember 4-én nyílt állandó kiállítás civilek előtt is nyitva áll. fotó: feb/kallus györgy A rendőrök nem lehetnek sértődékenyek, de pert indíthatnak és jogász a Jogszerűen akadályozta meg a Metész által szervezett, hiva­talosan nem engedélyezett demonstráció Kossuth téri meg­tartását a rendőrség, miután igyekezett szétoszlatni a Hősök terén gyülekező tömeget - nyilatkozta szerkesztőségünknek a közismert jogász, Nehéz Pozsony István. Elmondta: a Műcsarnokhoz autókkal és gyalogosan érke­zett emberek hivatkozása, hogy ők csupán baráti beszél­getésre jöttek össze, a körül­mények ismeretében „nem áll meg a lábán”. A tömeg ugyanis épp ott és akkor gyü­lekezett, ahová és amikorra az érdekvédelmi szövetség a megmozdulást támogatókat összehívta. Kérdésünkre, hogy joguk­ban volt-e a rendőröknek ki­emelni a tömegből a hangadó, őket esetleg becsmérlő szemé­lyeket, Nehéz Pozsony kifej­tette: mivel a Btk.-ból kikerült a „hatóság megsértéséről” szóló passzus, az egyenruhá­soknak voltaképp el kell tűr­niük az esetleges durva hangú megjegyzéseket, szidalmakat. Annyit tehetnek, mint bárki más: becsületsértés miatt felje­lenthetik az illetőket. Intéz­kedni akkor jogosultak, ha fennáll a veszélye az ellenük vagy a rendőrtársaik ellen irá­nyuló erőszaknak. Bozóky András politológus 'úgy véli: a tüntetés csupán annyiban hasonlított a taxis­blokádhoz, hogy sem azt, sem ezt a megmozdulást nem en­gedélyezték. Hozzátette: nincs jele annak, hogy az „utca em­bere” oly módon azonosult volna vagy azonosulna a de­monstrálok törekvéseivel, mint annak idején a taxisok céljaival. Nagyobb, hosszabb távra szóló politikai kihatása csak akkor lehetne az ügynek, ha az ellenzék egy vagy több pártja nyíltan a demonstrálok mellé állna. Takács Mariann Vegre van pénz a kultúrára Bár az érintettek valószínűleg nem értenek egyet a megállapí­tással, egy most folyó konfe­rencián több előadó is hangsú­lyozta: egy ideje már jelentős összegeket fordítunk a kultú­rára. Polgárjogot nyert a pá­lyáztatási rendszer a magyar kulturális életben. Ehhez hozzá­járult, hogy több pályáztató alapítvány is létrejött, köztük a Nemzeti Kulturális Alap. Jelen­tős szerepe volt a pályáztatás meghonosításában a Soros Alapítványnak is — hangzott el egy konferencián. Az árat az Ön-hoz igazítottuk Keresse a J^-val megjelölt termékeinket! OLCSÓBB Ezen kívül novemberben és decemberben minden bútorvásárlónk bonuszt kap, amely árengedményre jogosít. 1 DOMUS BONUSZ IC DOMUS BONUSZ minden vásárlónknak, aki november 1. és december 31. között bútort vásárol. A búnusz árkedvezményre jogosít textil 8 és lakásvilágítási cikkek vásárlásakor, a kibocsátástól számított 30 napon belül. Cím: SOMOCY-DOMUS KFT Kaposvár, Bethlen tér 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalom