Somogyi Hírlap, 1997. október (8. évfolyam, 229-254. szám)

1997-10-09 / 236. szám

Megyei körkép: Kft-k a Balaton Füszértből • Kétszázötven tonna ponty a tóba (3-4. oldal) Somogyi tájak: Űj otthont építők Lábodon • Hídra is költenek Görgetegen (6. oldal) Sport: Köszöntötték a hónap sportolóit • Bajnokveréssel kezdődött (9-10. oldal) SOMOGYI HÍRLAP VIII. évfolyam, 236. szám Ára: 33 Ft KÖZÉLETI NAPILAP________________ 1997. október 9., csütörtök Informatika és számvitel Balatonbogláron Versenyképessé teszi a fejlesztés a vasutat Somogybán hat eredményes pályázat közmunkára Kitakaríttatnák a Zselicet Kardosfai eszmecsere: Lőrinczné Kiss Ilona somogyjádi polgármester, dr. Halmos Csaba címzetes államtitkár és dr. Tarrné drí Törzsök Piroska között fotó: török anett — Somogy elsőként kapcsoló­dott be a programba, de formai­lag sok hibás pályázat is érke­zett hozzánk. Azoknak a lebo­nyolítása viszont, amelyek tá­mogatást kaptak a közmunka- tanácstól, igen színvonalas volt. Dr. Halmos Csaba címzetes államtitkár, a Közmunkatanács elnöke felelte ezt a Somogyi Hírlap kérdésére tegnap Kar­dosfán, ahol a Zselica Szövet­ség polgármestereivel találko­zott. — Arra biztattam a megye vezetőit — folytatta —, hogy éljenek a lehetőséggel jövőre is. Ők ígérték, és azt mondták: több pályázatot nyújtanak be. A közmunka azonban nem tartós megoldás a gondra. — A munkanélküliek több százezres táborán belül van kétszázezer ember, akit egész­ségi állapotuk, koruk, szakkép­zettségük miatt még a megyei munkaügyi központok támoga­tásával is nehéz elhelyezni, s az országban akadnak olyan tér­ségek, ahol semmiféle lehető­ség nincs, hogy bekapcsolódja­nak a munkába. (Folytatás a 3. oldalon) Barcsi sorkatona akadt fenn egy rendőri ellenőrzésen Kábítószer-gyanús határőr Négyszázmillió forintos be­ruházási programban kell megállapodni a kormánnyal ahhoz, hogy ötéves, követke­zetes felújító és fejlesztő munkával versenyképessé te­gyék a magyar vasutat. Dr. Tömpe István, a MÁV Rt igazgatóságának elnöke emel­lett 1998-ban legalább 18 milli­árd forintos rövid távú hitel fel­vételét javasolja a társaságnak, és a szakszervezetekkel történt megállapodás szerint az 58 ez­res létszámot is ezerrel kell csökkenteni. Az elnök a MÁV stratégiáját határozta meg teg­Újabb hosszútávú földgázszállí­tási szerződést kötött a Mól Rt és a magyar gázszolgáltatásba bekapcsolódott esseni Ruhrgas Ag tegnap Budapesten. A 2012- ig szóló megállapodás messze­menően figyelembe veszi a gáz­nap a Bogláron rendezett számviteli konferencián. Ha a kormány elfogadja ezt a straté­giát, a MÁV öt év múlva esélyt kap a versenyképességre. A MÁV Rt igazgatóságának eu­rópai csatlakozással megjelen­nek a külföldi vasúti társaságok a hazai síneken, de a MÁV is fuvarozóvá válhat például a nemzetközi kikötőkbe irányuló szállításokkal. Tömpe István szerint a következő tíz évben az állami finanszírozás elsősorban az infrastruktúrát érinti majd, de ehhez nélkülözhetetlen a tervezési magatartás. (Folytatás a 3. oldalon) ipar szezonalitását, s ezzel lehe­tővé teszi a Mól ellátórendsze­rének optimizálását. A szállítá­sok január 1-jén kezdődnek, s évi 100 millió köbméterről fej­lődnek tovább, elérik majd az évi 950 millió köbmétert is. Kábítószerügybe keveredett egy határőr. A barcsi fiatalember a pécsi határőrigazgatóság állo­mányába tartozik, és a baranyai megyeszékhelyen teljesít sorka­tonai szolgálatot. Egy rendőr járőr igazoltatta Budapesten; az ellenőrzés során átvizsgálták a ruházatát, és kisebb mennyiségű kábítószer-gyanús anyagot talál­tak nála. Szolgálati helyén jelen­leg vizsgálják az ügyet. Lovász József dandártábor­nok, a pécsi határőrigazgatóság vezetője elmondta: a határőrnél talált anyag vizsgálata még nem fejeződött be. Ha bebizo­nyosodik az, hogy ez valóban drog, akkor kábítószerrel való visszaélés miatt feljelentést tesznek majd a sorkatona ellen. A határőr elmondása szerint Budapestre tartva stoposokat vett föl, és valószínűleg tőlük származik a kérdéses anyag — tudtuk meg a dandártábornok­tól, aki azt is elmondta: a barcsi fiatalember előélete makulát­lan, semmiféle hasonló esete nem volt korábban. N. L. Turizmusfejlesztés huszonnyolc faluban Tizennyolc zalai és tíz szom­szédos somogyi település érde­kelt a Kis-balatoni Térségi Tár­sulás által kezdeményezett tu­risztikai fejlesztési program­ban. A Pannon Consulting Tu­risztikai Tanácsadó Iroda által elkészített dokumentum szerint a meglévő gátak, utak egy ré­szére alapozva öt év alatt kiala­kítják a kis-balatoni térség ke­rékpáros, lovas és gyalogos út­vonalait. A cél: vonzó és aktív természetvédelemmel párosuló zöldturizmus megteremtése. Viták az árakról és a támogatásról Eddig nem született megálla­podás a magyar gyógyszergyár­tók és az Országos Egészség- biztosítási Pénztár között a tá­mogatás alapját képező, jövő évre szóló termelői árakról. A magyar gyártók számára elfo­gadhatatlan az OEP infláció alatti emelésre tett ajánlata, vagy a népjóléti miniszter ár- csökkentésre vonatkozó kérése. Módosításra szorul az eljárási gyakorlat Az állampolgári jogok ország- gyűlési biztosa szerint a hazai intézményrendszer már alkal­mas az állampolgársági ügyek alkotmányszerű elbírálására. Az állampolgárságról szóló törvény, a kapcsolódó kor­mányrendelet, és az eljárási gyakorlat szabályzata azonban módosításra szorul. Magyar-román agrármegállapodás Együttműködési megállapodást írt alá Nagyszalontán Nagy Frigyes földművelésügyi mi­niszter és román partnere, Dinu Gavrilescu mezőgazdasági és élelmezési miniszter. A megál­lapodás jelentős mértékben elő­segíti majd a két ország együttműködését a növényter­mesztés, a kertészet és a szőlé­szet, az élelmiszeripari terme­lés, a műszaki-tudományos fej­lesztés és az oktatás területén. Irány az Internet A kommunikációs sztráda felé tart dr. Ferenczi László megyei rendőrfőkapitány, Inhoff László segít­ségével. A sikerért drukkol neki dr. Seffer István (balról) plasztikai sebész-főorvos, dr. Király Ferenc a megyei rendőr- kapitányság gazdasági igazgatója és Kovács Antal az OTP me­gyei igazgatója a kaposvári Domus áruházban tegnap megnyílt irodatechnikai kiállításon. fotó: török anett Lezárult és peres kárpótlási ügyek Lezárult a szabadságuktól vagy életüktől politikai okból jogtala­nul megfosztottak, illetve hozzá­tartozóik kárpótlási kérelmeinek benyújtása. Két ügyintéző várta a Somogy megyei Kárrendezési Hivatalban - a múlt hét végén és kedden éjfélig - a befutó kárpót­lási igényeket, ám azok csak el­vétve érkeztek. Az utolsó somo­gyi kárpótlási igénybejelentő la­pot kedden este kilenc óra után néhány perccel adták le. Ezzel Somogybán — peres és függő­ben lévő ügyeket kivéve — vé­get ért a kárpótlás. A hivatal azonban a kormányhatározat szerint még 1998 április 1-jéig működik. Négy hónap alatt két­ezer adatlap fogyott el, ebből azonban csak háromszázat adtak le Somogybán. (Folytatás a 4. oldalon) Nagyüzem a Iratfeldolgozóban Az őszi lehalászás idején nagyüzem van a Balatoni Halászati Rt balatonlelle-irmapusztai halfedolgozójában. Keszegből, busából, fogasból pontyból és harcsából egy műszakban negyvenöt mázsát dolgoznak fel és fagyasztanak le. Ezeket vákuumcsomagolásban értékesítik a belföldi piacon. fotó: lang Róbert Megnyílt a megyei mentálhigiénés programiroda Szolgálat az egészségért Az egészségvédelem szolgálat, ahol orvosnak, pedagógus­nak, szociális munkásnak és pszichológusnak egyaránt az embereken kell segíteni, mert rengeteg a tennivaló. - Dr. Bagdy Emőke, a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem tanára hangsúlyozta ezt teg­nap Kaposváron, az első alka­lommal megtartott megyei és városi mentálhigiénés napon. A mentálhigiéné ismeretanyaga szerteágazó, gyakorlatában szinte alig van egyetértés a szakemberek között. A sok irányzat azonban megfér egy­más mellett, mint a cselekvő kéz öt ujja - hangsúlyozta a profesz- szor. A pozitív mentálhigiéné szerint - amelyre az országos programiroda tervezete is épül - az emberek lelki egészségéért még azelőtt kell tenni, mielőtt orvosi segítségre szorulnak. Lé­nyeges eleme a megelőzés - ezt a szemléletet szeretnék átadni a fiatalabb korosztálynak és a pe­dagógusoknak is. A kacagás, kocogás és lazítás három fon­tos szó az egészségvédelemben - emelte ki dr. Bagdy Emőke. A már mozgalommá terebélyese­dett New Age kapcsán megje­gyezte, hogy a technicizáló- dott orvostudomány gépezetébe beleszomorodott ember sokszor az odafigyelem, a beszélgetés hiánya miatt fordul reflexoló- gushoz és természetgyógyász­hoz. (Folytatás a 4. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom