Somogyi Hírlap, 1997. szeptember (8. évfolyam, 203-228. szám)

1997-09-10 / 211. szám

körkép: Inter-Európa Kaposváron # Sok és kevés az 1 százalék (3-4. oldal) Somogyi tájak: A polgármester érdemkeresztje • Burgonya helyett dohány (6. oldal) Sport: Húsz aranyérem került Somogyba • Fényévnyire lemaradva (9. oldal) SOMOGYI HÍRLAP VIII. évfolyam, 211. szám Ára: 33 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1997. szeptember 10., szerda Csak minden harmadik vagyonőrt alkalmaz cég Tízezer fegyver a somogyi polgároknál A kilencvenes években csak­nem kétszeresére nőtt a pol­gári személyeknél lévő fegy­verek száma Somogybán: 30- 40 százalékkal több van a va­dászoknál, az önvédelmi ma­roklőfegyverek száma pedig sokszorosára emelkedett. A rendőrség szerint az engedé­lyezett fegyverekkel nem kö­vettek el visszaélést. Több mint 5 ezer személy­nél mintegy 10 ezer fegyver van a megyében: 7500 sörétes és golyós vadászfegyver, 1500 gáz riasztópisztoly, 600 sportfegyver, több mint 800 önvédelmi maroklőfegyver. A vadásztársaságoknál is na­gyobb mértékben nőtt a sze­mély- és vagyonvédelemmel foglalkozó cégek száma: most 90 ilyen vállalkozás működik a megyében, több mint egy- harmaduk Kaposváron. (Folytatás a 4. oldalon) Időfecsérlő ügyrendi vita és felelőskeresés Félreértés-hullámok a balatoni tanácsban Kétórás ügyrendi vitával kezdte rendkívüli ülését a Balatoni Fejlesztési Tanács tegnap Keszthelyen. Külö­nös jelentősége volt ennek, mivel a tanács alapszabály híján nem nyújthat be pél­dául semmiféle pályázatot. A tanácskozás kezdetén dr. Nemcsók János elnök felol­vasta a távollévő dr. Zongor Gábor levelét. A Veszprém megyei közgyűlés elnöke ki­fogásolta, hogy a korábban ki­küldött alapszabály szövege nem azonos azzal, amit a jú­nius 30-i alakuló ülésükön el­fogadtak. Hiába törölték pél­dául a javasolt alapszabályból, hogy az elnök megbízása csak négy évre szól, a szövegbe újra bekerült a már törölt kitétel. Dr. Nemcsók János a vitában minden felelősséget magára vállalt, s a hibát adminisztrá­ciós félreértésekkel magya­rázta. (Folytatás a 7. oldalon) Kényszerszüret Kéthelyen A vasárnap éjszakai vihar a Kéthely környéki szőlőkben okozta a legnagyobb veszte­ségeket. A szőlőtermelők ezért az eredetileg tervezett­nél két héttel korábban kezd­ték meg a szüretet. Az Öreg- baglas Kft-ben például a szakemberek szerint az idei 700 tonnára becsült termés- mennyiség több mint egy­harmada veszett oda. Most mentik ami még menthető. A mennyiségi kárnál is sú­lyosabb - panaszolták - a mi­nőségi, hiszen a nemes szőlő­fajtákat 20 cukorfok alatt nem szokták szüretelni. Most a kényszerszedés után 14-es a cukorfok. Félő tehát, hogy az idei mustból nem lehet minő­ségi bort készíteni. Se felszállási engedélyt, se kártalanítást nem kapnak Kaposújlakon Számyaszegett repülők Már csak elméletben repülnek a pilóták Kaposújlakon fotó: lang Róbert Egyre több viharfelhő gyülekezik a kaposújlaki légtérben: bár a polgári légügyi hatóság továbbra is kiadja a repülési engedélyeket az üzemeltető Kapos Airport Kft-nek, Taszár a katonai elsőbb­ségre hivatkozva egyre gyakrabban akadályozza a fölszállást. Az álláspontok távolságát jelzi, hogy a felek még abban sem ér­tenek egyet: polgári vagy kato­nai repülőtér-e a kaposújlaki. — Mindent figyelmen kívül hagyva hadműveleti területté nyilvánították a repülőterét. Előfordult, hogy napokig állt a repülőgépben a vegyszer, mert 440 329 éjszakát töltöttek az idén — tegnapig — a Siotour Rt szálláshelyein a turisták. Öt százalékkal többen érkeztek a tavalyinál, s közöttük csaknem egyharmadával nőtt a belföl­diek száma. Dr. Kovács Miklós elnök-vezérigazgató úgy véle­nem engedték fölszállni — pa­naszolta az ügyvezető. — Két­ségbeejtő, hogy rajtunk kívül álló okok miatt kerültünk lehe­tetlen helyzetbe. A honvédségnél és a minisz­tériumban arra hivatkoznak, hogy Kaposújlak katonailag irányított légterében bármikor kedett, hogy a szezon megerő­sítheti azt a benyomást, hogy a piac visszaesése megállt. — Előrelépést várunk majd a csekkrendszer belépésétől, il­letve attól, hogy csatlakozunk a munkáltatók által adott üdülési utalványokat beváltók hálózatá­közlekedhetnek harci jármű­vek. Dr. Baráth Sándor mér­nök-alezredes, a repülőtér-fel­ügyeleti osztály vezetője szerint „természetes, hogy a katonai prioritás érvényesül”. Dr. Né­meth Márton, a Légügyi Igaz­gatóság igazgatója ezt cáfolta: — A polgári repülőtér státusát csak a törvény szerint lehet megváltoztatni. Ezt a honvé­delmi miniszter teheti meg a megfelelő egyeztetések után. (Folytatás a 3. oldalon) hoz — mondta Kovács Miklós. — A belföldiek érzékenyek az árakra, a kedvező akciókra. Az is segítette az idei szezon jóra fordulását, hogy rosszat már hosszú ideje nem lehet állítani a Balaton vízének a minőségéről. (Folytatás a 4. oldalon) Katonaorvosok kongresszusa Amerikai és magyar kato­naorvosok kongresszusa kezdődött el tegnap Kecs­keméten, a Magyar Hon­védség Repülőkórházában. A tápcsatomarendszer meg­betegedéseivel, ezek sérülé­sének gyógyításával foglal­koznak katonaorvosi, ka­tasztrófaorvosi szempontok figyelembe vételével. Védelmi gyakorlat a Mecsekben Nemzetközi katasztrófael­hárítási gyakorlatra készül­nek a polgári védelem ku­tató-mentő csoportjai. Az önkéntes magyar egységek tegnap a Mecsekben hajtot­tak végre egy éles helyzetet imitáló gyakorlatot. A felté­telezett katasztrófa egy Ta- szárról Boszniába tartó AN- 26-os repülőgép navigációs hiba okozta lezuhanása volt. / Aramvásárlás hosszú távra A Magyar Villamos Művek Rt megkötötte tegnap Bu­dapesten az áramszolgáltató társaságokkal a hosszú távú áramvásárlási szerződése­ket. Az áramszolgáltatók 15 éven át évente 35-36 milli­árd kilowattóra villamosá­ramot vásárolnak az MVM- től. Ez évi 300 milliárd fo­rintos forgalmat jelent. István József félti a Balatont A Balaton jövője iránti ag­gályait fejezte ki tegnapi interpellációjában a parla­mentben István József so­mogyi képviselő (FKGP), aki szerint nemzeti kin­csünk kiárusítása a küszö­bön áll. Egy, a Balatonnal foglalkozó mamut-vállalat és számos balatonszemesi partszakasz külföldi kézbe adásának veszélyére fi­gyelmeztetett. Parlamenti információk a 7. oldalon. Csak augusztusban kezdődött a nyár A Siotour 440 ezer éjszakája Vitatott cukorárak 380 ezer tonnánál is kevesebb cukrot tudott eladni az idén a Kaposcukor Rt, ez 37 ezer ton­nával kevesebb a tavalyinál. 461 ezer tonnára kötöttek szer­ződést a termelőkkel. Az ígért 92 forinthoz képest az átvételi ár most 84 forint 50 fillér. Egyebek közt ez hangzott el a Cukorrépa Termesztők Kapos­vár Térségi Szövetsége és a Kaposcukor Rt tegnapi közgyű­lésén Szőke Géza a szövetség elnöke a termelők helyzetéről adott számot, a Kaposcukor Rt igazgatója a gyár álláspontját ismertette. — Két hete megkapták a cu­korgyárak ártervezetét, ám úgy találták, hogy az nem lehet tár­gyalási alap a terméktanácsban — mondta a szövetség elnöke. (Folytatás a 3. oldalon) Kétszázötven tonna gomba Böhönyéről A böhönyei Aero-Plus kft ezerötszáz négyzetméteres pincerendszerében évenként 200-250 tonna sampinyont termesztenek. Na­ponta szedik a gombát, amelynek egy részét helyben feldolgozzák fotó: kovács tibor Két év lesz a törzskönyvezési eljárás ideje Csökkenhet a gyógyszerár Az esetleges gyógyszerár­csökkentés lehetőségeiről és feltételeiről tárgyalt Kereszty Éva, a Népjóléti Miniszté­rium helyettes államtitkára tegnap a három nagy ma­gyarországi gyógyszergyártói szövetség képviselőivel. A gyógyszertörvény tervezeté­nek szövegét a napokban vég­legesítik. A javaslatnak Ke­reszty Éva szerint a gyógyszer­gyártók szempontjából két rendkívül lényeges pontja van: a tervezet a készítmények úgy­nevezett törzskönyvezési eljá­rásának hosszát legfeljebb két évben szabja meg (jelenleg nincs időkorlát meghatározva), s ez a folyamat a forgalomba hozatali engedély kiadásával zámlna. A másik jelentős eleme, hogy a tervezet megfelel az Európai Unió ajánlásainak, ezáltal piacsemlegessé és euro- konformmá válhat a rendszer. Kereszty Éva szerint a jövő év­ben előreláthatólag jogilag is rendezni tudják az úgynevezett külön keretes gyógyszerek helyzetét. Ez azt jelenti, hogy a nagy kiadással járó — például a daganatos — betegségek külön­leges gyógyszereit nem a „nagy gyógyszerkasszából”, hanem külön szabályok szerint fizet­nék. A gyártók kérése volt, hogy azoknál a termékeknél, amelyekre nem kémek tb-tá- mogatást, ne kelljen ártárgyalá­sokat folytatni az Egészségbiz­tosítási Pénztárral, mielőtt a ké­szítményt forgalomba hozzák. i

Next

/
Oldalképek
Tartalom