Somogyi Hírlap, 1997. szeptember (8. évfolyam, 203-228. szám)

1997-09-01 / 203. szám

Megyei körkép: Emlékező kitelepítettek # Bogiári a legjobb balatoni bor Tóti Tükör: Lengyeltóti újra központ lesz # Ami hiányzik a városból (3-4. oldal) (9-10. oldal) Sportmagazin: Kosár-őrület a belvárosban # Felemás labdarúgó-hétvége^i5^o^M-13. oldal) '% P.g VIII. évfolyam, 203. szám Ára: 33 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1997. szeptember 1., hétfő Ismét átszervezték a taszári magyar alakulatot Elbocsátások a reptéren Ismét átszervezte a Magyar Honvédség vezetése a Taszá- ron szolgálatot teljesítő katonai alakulatot. A mától életbe lépő „új koncepciónak” köszönhe­tően a tisztek és tiszthelyette­sek jó részétől kényszerűen megválik a honvédség. Van akit a korkedvezménnyel nyugdíjaznak, van akinek át­képzéssel próbálnak munkát adni. Annak ellenére, hogy a taszári parancsnokok az elmúlt időszakban mindent megpró­báltak annak érdekében, hogy beosztottjaikról gondoskodja­nak, ha lehet még tovább rom­lott az amúgy sem túl rózsás taszári közhangulat. Mától egyébként az átszer­vezéssel gyakorlatilag straté­giai feladat nélkül marad a 31. Kapos harcászati repülőezred bázisán megalakult Kapos bá­zisrepülőtér állománya. A ma­gas szakmai végzettségekkel rendelkező tiszteknek nincs munkájuk, a különleges képe­sítésre nincs szükség a gond­noki feladatok ellátásához. — Meggyőződésünk, hogy számunkra, akik a továbbmű­ködő egység tagjai maradhat­tunk, a legfontosabb köteles­ség a kivívott megbecsülés megtartása — mondta Pintér Zoltán ezredes, a bázisrepülő­tér parancsnoka, aki hozzá­tette: az átszervezéssel csök­kent ugyan az alakulat létszám, de mindent megtesznek a rep­tér jövőjének biztosításáért. Tanévnyitók megyeszerte A hét végén Somogy több mint kétszáz általános és középiskolájában tartották meg a tanévnyitó ünnepségeket. Az ünnep hangulatának emelkedettségével immár hagyományosan társult a közok­tatás életének realitása, nehézsége; az intézményvezetők nem mentek szó nélkül emellett sem, s szóltak a Nemzeti alaptanterv előkészületeiről is. A mai első tanítási napon mintegy 30 ezer általános iskolásnak csengetnek be; 4000 körüli az első osztályosok száma - képünkön a kadarkúti is­kolakezdők. A több mint félszáz középiskolában a diákok száma meghaladja a tizenötezret. A tanévkezdésről szól összeállításunk és jegyzetünk a 3. oldalon fotó: török anett Megkezdődött az országos vadásznapok eseménysorozata Trófeák, érmek és remények Miniszteri kürtszó Nagy sáliéi ban. Ind la vadászati szezon fotó: kovács tibor A vadásztatás évente nyolcmilliárd forint bevételt jelent az országnak - mondta megnyitó beszédében dr. Nagy Frigyes földművelésügyi miniszter a hatodik alkalommal meghirde­tett országos vadásznapok eseménysorozatának megnyitóján a Lábod melletti Nagysallérban. Szeptember 7-ig huszonegy helyszínen találkoznak a vadá­szok, hogy a nagyközönséggel együtt ünnepeljenek és egyben betekintést engedjenek a mun­kájukba. A vadászati törvény (Munkatársunk telefonjelentése) Le Croisic kisváros Nyugat- Franciaországban az Atlanti­óceán partján. Párizsból egészen idáig fut a TGV jelezve, hogy a 4500 lakos vendégszeretete sok ezernyi turistát vonz ide. A láto­gatók hatvan százaléka francia, a többi nyugat-európai. Elsősor­megszületése óta csökkent a vadászterületek nagysága, vi­szont nőtt a vadásztársaságok létszáma. A vadászat azonban költséges hobbi, éppen ezért kevesen engedhetik meg má­ban nem a tenger, a sós víz vonzza az embereket, mert a part itt sziklás és meredek, ha­nem a lehetőség, amelyet az óceán kínál a szörfözőknek és a vitorlázóknak. Na és az óceá- rium, amelyet egy vállalkozó épített fel, s a látogatók elé tálja mindazt, amit az óceán mélye guknak, hogy belépjenek vala­melyik társaságba. Nagy Fri­gyes sem vadászik, mondván: neki nem jutott puska, viszont megnyitásként megfújt egy igazi vadászkürtöt, s zeneked­velő és -értő emberként elját­szott rajta egy dallamot - je­lezve: a vadászat mellett sok hasznos elfoglaltságot, szóra­kozási lehetőséget kínál az erdő. (Folytatás a 4. oldalon) rejt. Tegnap itt járt a Somogy Megyei Közgyűlés és dr. Szie- bert László önkormányzati kép­viselő, a balatonboglári képvi­selő-testület nevében testvérvá­rosi ajánlatot nyújtott át a nyu­gat-franciaországi kisvárosnak, Le Croisic polgármesterének. (Folytatás a 3. oldalon) Bolyt tegnap várossá avatták A városi cím nem jelent több pénzt, viszont bővebb lehetőségeket kínál a fejlő­désre, bár ugyanakkor na­gyobb felelősséget is ró a városra, kistérségének ellá­tásáért - hangoztatta a bel­ügyminiszter vasárnap a Ba­ranya megyei Bolyban, a te­lepülés várossá nyilvánítása alkalmából rendezett ün­nepségen. Állatvédők demonstrációja A Zöld Béke Egyesület és a Budapesti Autonóm Társu­lás tucatnyi tagja tüntetett vasárnap a Fővárosi Allat- és Növénykert előtt. Az álla­tok tárgyként, kísérleti esz­közként való felhasználása ellen tüntettek. Követelték az állatviadalok, a nagy­üzemi állattenyésztés, az ál­latkísérletek és a szőrmeke­reskedelem megszüntetését. Kézművesség napja Győrben A Magyar Kézművesség Napjáról emlékeztek meg tegnap Győrben, a Lukács Sándor Ipari Szakmunkás- képző Intézet és Szakközép- iskola tanévnyitóján. A ket­tős alkalom együttes ünnep­lése jelzésértékű, s arra mu­tat, hogy a rendező Ipartes­tületek Országos Szövet­sége kiemelt feladatnak te­kinti az iparos nemzedék nevelését, a szakmunkás- képzést. Felújították a mohácsi emlékművet Történelmünk sorsfordító ütközetének idei évforduló­jára felújították és újraszen­telték az 1526-os mohácsi csata áldozatául esett ifjú magyar király, II. Lajos és a magyarok oldalán harcoló lengyel katonák fehérmár­vány emlékművét. Balatonboglár kéznyújtása Le Croisicnak Újabb francia kapcsolat Göncz Árpád is gyászolja Dianát- „Mélyen megdöbbentett Diana hercegnő halála” - mon­dotta Göncz Árpád a lesújtó hír hallatán. Köztársasági elnökké történt választásom után 1990- ben első vendégem volt Károly herceggel együtt. Azt követően többször találkoztunk hivatalos fórumokon, de mint magánem­ber is számos alkalommal lát­tam vendégül őket, illetve tet­tem eleget meghívásuknak. Ba­ráti kapcsolat, mély rokonszenv alakult ki közöttünk, és ezért személyesen is érint, és fájdal­mas számomra a ma hajnalban bekövetkezett halálos baleset. A történtek felvetik ugyanak­kor azt a kérdést is, hogy hol húzható meg a magánélet ha­tára - tette fel - megválaszolat­lanul - a kérdést Göncz Árpád. Diana baleset áldozata lett Diana hercegi gyermekeivel, Vilmossal és Henrikkel FOTÓ: FEB/REUTER Párizsban a Szajna egyik híd­jának ütközött vasárnap haj­nalban az a Mercedes, ame­lyen Diana, brit hercegnő és arab milliárdos barátja mene­kült lesipuskás fotósok elől. A hercegnő, belső sérülések miatt, a kórházban halt meg. (Részletek a 2. oldalon) Egy hercegnő Somogybán Hozzánk is a szíve hozta. Az a szív, amiben a legtöbb helyet az elesettek, a elnyomottak, a kita­szítottak, az árvák és az elha­gyatottak kaptak. Ahová a ma­gánélete csak keserűséget cse­pegtetett, és amit ő soha ki nem mutatott. Az a szív ami tegnap megszűnt dobogni. Talán soha nem jutott volna el Somogy megyébe — bár itt is vannak szép számmal elha­gyatottak és elesettek — ha az igazán sok szenvedésen keresz­tülment bosnyák és horvát me­nekültek legnagyobb tábora nem Nagyatádon kapott volna helyet. De itt voltak és ő eljött, mert el kellett jönnie. Nem ho­zott magával szinte semmit, csupán azt az alázatot, amire ta­lán valóban csak a legnagyobb uralkodók képesek. És ő erre képes volt akkor is, és akkor is, amikor már tudta: soha nem lesz Anglia királynéja. De hogy uralkodó volt, az bizonyos. A szívek és érzések felett uralkodott. Mert bármi rossz is történt vele rövid élete során, az emberek szíve és sze- retete az övé volt. Ezt nem tudta elvenni tőle sem a királyi ház, sem a lesipuskás fotósok. így volt ez Somogybán is. Aki látta Nagyatádon, soha nem tudja elfelejteni. Azt, ahogy a menekültek körülvet­ték, és rajongásukkal elárasztot­ták, azt, ahogy ő mosolygott, vigasztalta a betegeket, játszott a gyerekekkel, szívébe zárva őket, akik ettől, arra a rövid egy órára elfelejtették minden gondjukat, bánatukat. Ez a szív sokaknak fog hiányozni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom