Somogyi Hírlap, 1997. augusztus (8. évfolyam, 178-202. szám)

1997-08-01 / 178. szám

(3-4. oldal) Megyei körkép: Hamis áruk mázsaszámra # Esti zsoltár Zselickisfaludon ________________ S omogyi tájak; Potonyba hívják a tamburásokat # Vízi járőr Bolhótól Bélavárig (6. oldal) Gazdaság: Célkeresztben az erőszak #, Havi százezer forint a tanulásért c^xV : (7. oldal) » jß í EjSXjXc % SOMOGYI HIRIÄP VIII. évfolyam, 178. szám Ára: 33 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1997. augusztus 1., péntek Tőkeerős kérők és a válogatós menyasszony Kétélű fiirdőviták Csokonyavisontán Aláírták az adásvételi szerződést - Jövő őszre tervezik a nyitást Pólus központ épül Barcson Demján Sándor és Feigli Ferenc az aláírás után fotó: pölöskeinÉ Eladni vagy megtartani a termálfürdőt — ez a legna­gyobb kérdés mostanában Csokonyavisontán. Érvek sora szól mindkét variáció mellett, és ellene is. Bár testü­leti döntés még nincs arról, hogy áruba bocsátaná a falj legbecsesebb tulajdonát. Több külföldi és belföldi cég is jelentkezett már vásárlási szándékkal. Az egyik jelent­kező, egy arab üzletember nemrég felmérte a terepet. Tetszett neki amit látott, s nagy beruházásokról,, egye­bek közt 300 személyes gyógyszálló építéséről beszélt - mondta Horváth Sándor polgármester. - Úgy gondo­lom: ha valaki letesz az asz­talra százmillió forintot a für­dőért és fejleszteni akarja, oda kell adni neki. Tudomásul kell vennünk: a fürdőt tovább fej­leszteni önerőből nem képes a falu. Nem álljuk a versenyt a tőkeerősebb konkurenciá­val. (Folytatás a 6. oldalon) Pólus Ring néven bevásárló-, szolgáltató és szórakoztató központét épít Barcson a Pó­lus Holding Rt, és ehhez 21 ezer négyzetméteres terüle­tet vásárol meg a barcsi ön- kormányzattól 26 millió fo­rintért. Az adásvételi szerző­dést tegnap írta alá Demján Sándor, a befektető társaság elnöke és Feigli Ferenc bar­csi polgármester. A7- építkezést ősszel kezdik és várhatóan jövő őszre fejezik be. A barcsi hétezer négyzet­méteres nagyáruházban a szolgáltatók, és szórakoztató létesítmények — színház, mozi, görkorcsolyapálya — mellett 70 üzlet kap helyet, melynek harmadába multina­cionális cégek költöznek, a többit pedig a helyi kereske­dők vásárolhatják meg, vagy bérelhetik. A tegnapi barcsi testületi ülés utolsó napirendjeként sze­repelt a Pólus területvásárlási ajánlata. A barcsi képviselők egyhangúlag szavazták meg az adásvételt. A szerződés aláírá­sát követően a Pólus szakem­bergárdája mutatta be a társa­ságot, és adott részletes tájé­koztatást terveikről. Elhang­zott: a Pólus a kereskedelem magasabb fejlettségi szintjét kínálja: a szórakozva vásárlás- Hencsei szemét ez, szerintem - véli az alsótapazdi Orsós István, akinek nemcsak az út menti hul­ladékkal van gondja, a saját por­tája táján lévővel is. Mivel a Fő lehetőségét. A fővárosi center tapasztalata, hogy a központ minden generáció igényének megfelel, találkozóhellyé, pi­henőhellyé válik. A center ki­váló üzlet is, a Tesco például a várt forgalmának tízszeresét érte el a budapesti Pólusban. Mindezek alapján döntött úgy a cég vezetése, hogy a követ­kező négy év alatt húsz ilyen utca utolsó házában lakik, a tel­kére hordják a szemetet a tapaz- diak. Most tárgyal a jegyzővel: kitisztítaná ő a területet, de sze­retné, ha ezért kapna némi fát az típusú bevásárlóközpontot épí­tenek az ország különböző pontjain. Demján Sándor, a társaság elnöke a Somogyi Hírlap kér­désére elmondta: a fővárosi Pólus Center után a vidéki nagyvárosokban építik ki a Pó­lus Ring üzlethálózatot. Barcs kisvárosként kivétel ezek so­rában. (Folytatás a 3. oldalon) önkormányzattól. - Az útmenti terület a hencsei önkormányzat tulajdona - tudtuk meg Pa!ka Sándor hencsei polgármestertől. - A kadarkúti szövetkezettől vet­tük át, s a szeméttelepre a hen- cseiek és a kőkútiak egyaránt hordják a hulladékot. Sőt, még a bárdudvamoki Akkurát kft is ra­kott le itt szemetet a szántóból. (Folytatás a 3. oldalon) Kétszázötvenmillió dollár oktatásra Ősszel várható a szerződés aláírása arról az 1998-tól megnyíló 150 millió dollá­ros világbanki kölcsönről, amely hatéves program kere­tében a magyar felsőoktatás reformját szolgálja - mondta tegnap Kecskeméten Magyar Bálint művelődési miniszter. A költségvetési forrással ki­egészülő hitellel 250 millió dollárhoz jut a felsőoktatás. Ikaruszok Oroszországba A Magyar Export-Import Bank Rt 10 millió dollár ér­tékben középlejáratú hitelke­ret-megállapodást írt alá a moszkvai Inkombankkal. Ez fontos lépés az Oroszor­szágba irányuló magyar kivi­tel növelésében. A tervek között szerepel az Ikarus au­tóbuszok további szállítása Oroszországnak. Bánki Donátra emlékeznek Bánki Donát halálának 75. évfordulóján szerte az or­szágban megemlékeznek a magyar mérnöktársadalom kiemelkedő személyiségéről. Ma a Gépipari Tudományos Egyesület Győri Szervezete megkoszorúzza a tudós-felta­láló szülőházánál lévő em­lékhelyet Bakonybánkon; a gépészmémök-gépkonstruk- tőr sírjánál is koszorúznak. Üléseztek a tizenhármak A KDNP ügyvezető elnök­ségének döntése ellenére próbaképpen a frakcióban maradt képviselők felhatal­mazzák Semjén Zsolt alel- nököt, hogy tárgyalások út­ján próbálja meg rábírni a pártvezetést: erősítse meg Giczy György elnök pozso­nyi nyilatkozatát és egyezzen bele a kizárások kölcsönös visszavonásába. Szárazszalámi a Piriitől Saját rét ept szerint készíti a kaposvári Pirii Kft azt a szárazszalámit, amely a Pickhez hasonló ízhatású és Budapest fantázianéven kerül a bol­tokba. A termék a hazai piacon is egyre népszerűbb, de je­lentős az export is. Legutóbb Németországba szállítottak az ízletes kaposvári szalámiból fotó: lang Róbert A hencseiek elutasították a szervezett hulladékszállítást Szeméthalmok a kőkúti határban Flakonok, gumicsizmák, műanyag üdítősüvegek, száraz ágak halma és óriás bűz fogadja a Hencse és Kőkút között elhaladó­kat. A háztartási hulladékon legyek tanyáznak. Az út mentén egy illegális szemétlerakó létesült; jóllehet: az úttól száz mé­terre északra van az eredeti lerakó. Tizedszer fut ki az Idővonat ■ középkor a témája a tizedik al­kommal megrendezett Idővo- 9t olvasótábornak, amely teg- a;itól egy hétig tart a baranyai ikondán. A nemzetközi tábor­ban a hazaiak mellett horvátor- zági, kárpátaljai és szlovákiai magyar gyerekek ismerkednek meg a középkor történetével és kultúrájával, korhű lovagi tornán esznek részt, és elsajátítják a .merfestés fortélyait is. Meglá- jgatják a baranyai középkori .Irakat, felépítik az Idővonat-vá- at és szenátust választanak, amelynek főbírója Bezerédy Győző történész muzeológus lesz. A középkori karnevál prog­ramjából a malacsütés és a vá­sári komédia sem marad ki. Vánai Ferenc zeneszerző segít­ségével ízelítőt kapnak a gyere­kek a középkor zenevilágából. Tűzoltók és a vállalkozó gyepmester gyűjti be a kisállatokat Veszett nyest, gyanús spániel Lellén Már egy hónapja ebzárlat van Balatonlellén és Bogláron. A Somogy Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Ál­lomás azt követően rendelte el, hogy egy macska megharapta a gazdáját, s másnap egy kisfiú, igazoltan veszettség miatt kimúlt nyestet talált Lellén. Az ebzárlat elrendelése sem jelent biztonságot, mert abban az udvarban, ahol veszett nyestet találtak, egy olyan spániel élt, amelyet nem olta- tott be gazdája; Az állatot jú­lius 15-éig el kellett volna al­tatni, de a tulajdonos ehhez nem járult hozzá. A megjelölt határidőre pedig „eltűnt” a ku­tya. A tulajdonos vállalta a tízezer forintos bírság kifize­tését is, s állítja: nem tudja, hol van az eb. A spániel „időzített bombaként” továbbadhatja a fertőzést - állatnak, embernek. Az, hogy veszett-e — mint dr. Jászberényi Ernő, az állat­egészségügyi állomás megyei szakállatorvosa elmondta — csak 180 napos lappangási idő után derül ki. Addig legföljebb csak a klinikai tünetek alapján lehet következtetni rá. Meg­tudtuk: a helyi önkormányzat­nak kellett volna kikényszerí­teni az eb oltását. Dr. Gaál Antal, Balaton- lelle hatósági állatorvosa sze­rint az ebzárlat — amely a tör­vény szerint még két hónapig tart — alatt lévő településen azóta nem találtak veszett ki­sállatot. Az elhullott ebeket az önkormányzati tűzoltók, a kó­borló kutyákat, macskákat és egyéb gyanús állatokat a leilei önkormányzat megbízásából a fonyódi dr. Lukács Csaba ve­zette gyepmester-szolgálat gyűjti be vállalkozásban. Meg­tudtuk: bár minden települési önkormányzat köteles lenne tartani gyepmestert, pénz hiá­nyában csak Kaposváron és Siófokon működik ilyen szol­gálat. Ugyancsak az önkor­mányzat kötelessége az idege­najkú polgárok megfelelő tá­jékoztatása. (Folytatás a 3. oldalon) A SOMOGYI HÍRLAP kérdésstafétája Szeszpénzből épül az út Francz Rezső: A kormány már akarja az Ml-es fejlesztését Az elérendő célokat még az év elején sorra vette, rangsorolta az MSZP somogyi képviselő- csoportja, egyeztetve a megyei közgyűlés elnökével is, és első helyen szerepelt a támogatás megszerzése az M7-es út to­vábbépítéséhez — mondta Francz Rezső országgyűlési képviselő a Somogyi Hírlap kérdésstafétáján. - A támogatás megszerzése sikerült, hiszen 1998-2000 között lezajlik az M7-es autópálya jelenlegi sza­kaszának felújítása, és ezzel párhuzamosan elkezdik a Sió­foktól az országhatárig vezető új út építését. Ennek majd 2003-ig kell elkészülnie. (Cikkünk a 4. oldalon) Francz Rezső

Next

/
Oldalképek
Tartalom