Somogyi Hírlap, 1997. július (8. évfolyam, 151-177. szám)

1997-07-05 / 155. szám

6 SOMOGYI HÍRLAP GAZDASÁG 1997. július 5., szombat Hitelcsomagbontás: augusztusban Pályázati rendszer a normatív exporttámogatás helyett Mint jelentettük, a kormány jóváhagyta a jövő évi agrártámo­gatási rendszer alapelveit. A tervek szerint a földművelésügyi tárca 1998-ban mintegy 140 milliárd forinttal gazdálkodhat. Ebből 110 milliárd az állami támogatás, a többi egyéb - kamat- támogatásokból és adó-visszaigénylésekből származó - bevétel. Vetésterületek. A felmé­rések szerint az idén gabo­naféléket mintegy három­millió hektáron vetettek a gazdák, ami 5 százalékkal haladja meg a tavalyit. A búzával hasznosított terüle­tek nagysága 5 százalékkal nőtt, míg tavaszi árpát 18 százalékkal nagyobb terüle­ten termesztettek. A cukor­répa és a napraforgó vetés- területe 16, illetve 5 száza­lékkal, a silókukoricával és a lucernával hasznosított te­rületek nagysága 17, illetve 6 százalékkal csökkent. Közös finanszírozás. Kétszáz Ikarus autóbusz oroszországi eladásának kö­zös finanszírozásáról írt alá szerződést tegnap az orosz résztulajdonban levő Álta­lános Értékforgalmi Bank Rt. és az Eximbank. Gazdasági kiadvány. A KSH kiadványt jelentetett meg a gazdasági növekedés tényezőiről. A kötet össze­hasonlító statisztikai ada­tokkal mutatja be, hogy a biztonságos növekedés alapja a pénzügyi stabilizá­ció, a karcsúbb, hatékony ál­lamháztartás és a nemzet­közi gazdaságba való be­kapcsolódás. Üzemet épít a Human Rt. Saját erőből kétmilliárd fo­rintos beruházást valósít meg a gödöllői Human Ol­tóanyagtermelő és Gyógy­szergyártó Rt. Az új üzem­csarnok alapkövét tegnap helyezték el a gyár szom­szédságában. A terv szerint jövő évben már meg is kez­dődik itt a termelés, ami 50 új munkahely létesítését is jelenti. Az MNB Hivatalos devizaárfolyamai (1 egységre, forintban) Angol font 317,24 Francia frank 31,91 Japán jen (100) 166,12 Német márka 107,51 Olasz líra (1000) 110,47 Osztrák schilling 15,28 Svájci frank 128,41 USA-dollár 188,05 ECU 211,52 Rednágel Jenőtől, az FM he­lyettes államtitkárától e keretek elosztásáról és felhasználásáról érdeklődtünk.-Elgondolásaink szerint el­sősorban az agrárgazdaság ver­senyképességét segítő, a kor­szerű termelést megalapozó be­ruházásokat ösztönözzük. A prioritások között szerepel a gazdálkodók piacra jutásának segítése. Erre a célra 41 mil­liárd forint jut. Nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeinkkel összhangban csökkenni fog az Aki alaposabban szemrevéte­lezi papírpénzeinket, meggyő­ződhet róla, hogy valóságos kis műremekek.- A biztonsági grafika műfa­jában több irányzat van - mondja Papp Emőné, a Pénz­jegynyomda osztályvezetője. - A magyar tervezők inkább a fi­gurális ábrázolást kedvelik, mások, például a svájciak és a hollandok, a nonfiguratív irányzat hívei. Bármelyik irányzatot követik is a tervezők, megoldásaik soha nem csak a szép kivitelt céloz­zák. A legfontosabb szempont a Nagy érdeklődés kísérte az Észak-Amerikai Járműipari Rt. (NABI) egyhetes európai be­fektetési körútját — nyilatkozta tegnap Rácz András, a társaság képviselője. Az Első Magyar exporttámogatásra fordítható összeg, megszűnik a normatív exporttámogatás. A kivitel ösz­tönzésére rendelkezésre álló anyagi forrásokat valószínűleg pályázatok útján osztjuk el. Termelési támogatásra 32,2 milliárd forintunk lesz. Ezen belül jelentős összeggel kíván­juk segíteni a gép-, az épület- és ültetvényberuházásokat. A gépbeszerzéseket továbbra is 25 százalékos vissza nem térí­tendő támogatással ösztönöz­zük. 40 százalékos kamattámo­gatást is igényelhetnek a gaz­hamisítás elleni védelem. A fej­lesztésben nem lehet megállni, mert a hamisítók is egyre felké­szültebbek. Mindig előttük kell járni, olyan megoldásokat ta­lálni, amelyek utánzását az álta­luk megszerezhető, mind fejlet­tebb eszközök sem teszik lehetővé. A bankjegyeinken látott, szemre tetszetős rajzolat szak­mailag bonyolult alnyomat- rendszer. A papírpénzek felü­lete több helyen érdes. Ez a ki­zárólag a Pénzjegynyomda által alkalmazott metszetmélynyom- tatás eredménye, amelynél a Alap tulajdonában levő autó- buszgyártó társaság vezetői, to­vábbá a nemzetközi részvé­nyértékesítést szervező bank szakemberei hétfő óta Európa 8 városában igyekeztek felkelteni dálkodók a gépvásárlásokra felvett hitelek kamataira. A kabinet döntése szerint a mezőgazdaság tőkeellátottsá­gának javítását szolgáló 50 mil­liárd forintos hitelcsomag már az idén fölbontható. Augusztus 15-től tehát magántermelők, családi gazdaságok, társasvál­lalkozások, szövetkezetek egy­aránt folyamodhatnak kölcsö­nért. Szerkezetváltásra, tartós forgóeszközökre, a termelés növelésére kaphatnak pénzt. A 4-6 évre nyújtott hitelek­hez állami hitelgarancia és ka­mattámogatás is párosul. A kamattámogatás mértéke az első évben 50, a másodikban 70, a harmadikban 50, majd 40, 20, 10 százalék lesz. Újvári Gizella vonalak a papír felületéből ki­emelkednek az eltérő festékvas­tagság, valamint a nagy nyo­móerő okozta papírdeformáció következtében. Több külföldi bankjegyen szerepei egy új, igen jó hatás­fokú védelmi eljárás, amellyel fénytörő fóliát sütnek szinte el- távolíthatatlanul a papír felüle­tére. Van ahol mikroírást vagy éppen speciális festékeket al­kalmaznak.- Nő az igény a hamisítás el­leni védelemre - állítja Papp Emőné. - Ezért ma már a rész­vények, kötvények, csekkfüze­tek, utalványok, útlevelek, iga­zolványok egész sorát is a leg­korszerűbb biztonsági techni­kával készíti a Pénzjegy- nyomda. Bozsó Bea az intézményi befektetők fi­gyelmét a felajánlott 1.074.700 darab új törzsrészvény iránt. A meglevő törzsrészvényekből is értékesítenek 65 ezer 300 dara­bot. Hologram, mikroírás, írisznyomtatás, szárazbélyegző, vakdombor A pénzvédelem művészete Forgalomba kerültek a tízezresek és a Pénzjegynyomdában ké­szülnek a régi bankjegyek lecserélésére is, de „gyártanak” iga­zolványokat, részvényeket is. Mindehhez ma már a hamisítás elleni védelem legkorszerűbb módszereit alkalmazzák. Véget ért a Nabi roadshow ________ÉRTÉK - PAPÍR - TŐZSDE T örténelmi rekordok hete A héten tovább folytatódott a részvényárak emelkedése a Budapesti Értéktőzsde részvényszekciójában. A tőzsdeindex egyenletesen emelkedve többször is meg­döntötte eddigi, „törté­nelmi” rekordját és pénte­ken 7149,3 ponton zárt. A rekordok mögött főleg há­rom részvény, az OTP, a TVK és a MÓL Rt. papírjainak me­redek áremelkedése húzódik meg. A TVK tegnap 3600, a MÓL 4330 forinton zárt. A hét legnagyobb nyertese min­denképpen az OTP volt. Hét­főn a kereskedést 5000 forint alatt kezdte, és folyamatosan emelkedve egészen 5700 fo­rintig kúszott. A Richter Gedeon tovább erősítette pozícióját, egészen 18 ezer forintig. A Borsod- Chem Rt. a 7400 forintos heti kezdő árról péntekre 7700 fo­rintig jutott, ezzel ugyancsak megdöntve minden eddigi ár­folyamrekordját. Ä kárpótlási jegyre egyen­letesen 700 és 800 forint kö­zött születtek kötések és pén­teken középen, 750 forinton zárt. A diszkont kincstárjegy átlaghozamok az előző heti­hez képest kismértékben ugyan, de csökkentek. Deim Balázs Cashline Broker Hevesben kevés az adószedő Miközben 1988 óta Heves megyében megduplázódott, 11 ezerről 25 ezerre nőtt az egyéni vállakozók száma és az adóbevétel 9,8 milliárd fo­rintról, 31,3 milliárd forintra nőtt, alig emelkedett 170-ről csupán 221-re az Apeh Heves megyei Igazgatóságán dolgo­zók létszáma. Mindennek kö­vetkeztében egyre több teher hárul az adóhivatal munkatár­saira - mondta el Zagyva Béla, az igazgatóság vezetője azon a tegnapi ünnepségen Egerben. A Budapesti Árutőzsde hírei 0 A hétfői tőzsdenapon a gabonaárak nagymértékű süllyedése folytató­dott, ez alól csak a júliusi kukorica volt kivétel, ami rekordmagasságon zárt. A júliusi határidők záró árai, a mai elszámolóárak, ezeken történik a kiszám­lázás + áfa! Az őszi kukoricaárak mélyrepülése folytatódik. • A napraforgóárak tartottak minden őszi határidőben. • A sertéspiacon a nagy árfelhajtások megszűntek, szilárdulás van mind a közeli és távoli határidőkben, a júliusi elszámolóár itt is tényleges szállítá­sok ára + áfa. Áru/Hó Elszámolóár Kukorica (Ft/t) Július 22100 Október 18 950 Étkezési búza (Ft/t) Július 19 430 December 21 250 Takarmánybúza (Ft/t) Július 1 § 800 Takarmányárpa (Ft/t) Július 17 800 Napraforgó (Ft/t) Október 44100 EU-vágósertés I. (Ft/kg) Július 245,00 EU-vágósertés II. (Ft/kg) Július 235,00 Vételi Eladási Üzletkötés ajánlati ársáv 17 000-23 000 18 700 21 000-23 000 21 000-23 000 19 000-19 800 21 250 19 000-23 000 21 250-21 650 19 000-19 800 21 250 16000-18800 18 800-22 000 18 800 17 800-18 000 17 800-21 000 17 900 43 500-43 800 44 500­241,00-245,00 245,00-249,00 245,00 230,00-235,00 _ .. Ballai Pál BÁT-tőzsdetag j^f QÄereskedelmi és Q/fátelbank ?flt. Ha csábítják Önt a kedvezményes vásárlási lehetőségek: ajánljuk Önnek a FOTEX VISA kártyát, mellyel a Fotex csoport üzleteiben jelentős árengedményt érvényesíthet. TYA : A FOTEX VISA kártyával érvényesíthető árengedmények és kedvezmények 1997 július 1-től: ; AZÚR: kozmetikai termékekre \ 5% KERAVILL: minden árucikkből J 10% DOMLJS: minden bútorból 10 % FOTEX Fotó: fénykép kidolgozásra 50 % FOTEX-REKÖRDSr-minden árucikkből 10 % FOTEXíOPTIK*A. napszemüvegekre 30 % OFOTÉRTTnapszemüvegekre 30 % Dr. JEANS: minden árucikkből 10 % VIRGIN Megastore: minden árucikkből: 10 % A Kereskedelmi és Hitelbank Rt. fiókjai készséggel állnak rendelkezésére bővebb információkkal! Kaposvár, Széchenyi tér 3. 82/317-744 Nagyatád, Bajcsy-Zs. u. 1/a 82/351-611 Marcali, Dózsa Gy. u. 9. 85/312-855 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 73. 82/463-328 Fonyód, Vitorlás u. 1. 85/361-082 Siófok, Keleu. 1-3. 84/313-543 láb, Kossuth u. 134. 84/320-022 (53976) PIACI KÖRKÉP Új burgonya Kaposvár Siófok Nagyatád Marcali 40-50 40-60 60 40-50 Káposzta 50 50-60 40 40-60 Paprika Para­150 120-180 15-25/db 100-120 dicsőm 120-180 100-180 180 100-150 Uborka 100-130 100-120 100 100 Zöldség 40/cs 60-70 150 60-70 Tojás 12-13 12 13 12 Sampinyon 220-230 280 300 220-250 Hagyma 120 100-120 130 120 Banán 160 180 180 180 Alma 80-100 — 60-100 — Karfiol 100 120 100 100 Saláta — 30 30 30-40 Kelkáposzta 80 80-120 80-100 80-90 Zöldborsó 150 — — — Zöldbab 130 — — — Karaláb 20 — 100 40/db Meggy 120 — — — Őszibarack 200 — 200 — Málna 150 — — 160 Ponty — — 600 — A Nagybajomi Mezőgazdasági Termelő és Értékesítő Szövetkezet értesíti tagjait és részaránytuiajdonosait, hogy 1997. július 18-án 9.30 érakor közgyűlést tart a nagybajomi Művelődési Házban. Napirend: 1. Igazgatóság beszámolója az 1996. évi munkájáról. 2. Felügyelő Bizottság beszámolója. 3. Természetvédelmi területek értékesítése. 4. Egyéb ügyek. Határozatképtelenség esetén változatlan napirend mellett a fent megjelölt helyen 1997. július 18-án 10 órakor kerül megtartásra a közgyűlés. (54219) Igazgatóság FELVÁSÁRLÁSI ÁRAK ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS Kaposvár, Éden kereskedés Vitai kereske paprika 50-110 80-180 paradicsom 110-130 100 káposzta 18 16 új burgonya 25- 30 28-30 v. hagyma 60- 80 100 tojás 10- 11 11 uborka 60- 80 100 meggy 80- 90 80 nyári alma 60- 80 — barack 80-140 80-140 A múlt héthez képest ■ A múlt héthez képest múlt héthez képest n/ változatlan ár csökkent az ár | nőt az ár Felvásárlók Árak: Ft/kg n.0vüí.mrrté,h<tóí,l »— “ék “'*,,iuh Kapos Ternero Kft /f\225 205 ^ 130-135 £^180 ^ 130-135 Tab, Kaveczkl Kft _ 180 (95-130 kg) _ 0150(130-180 kg) _ £ 130 (180 felett) Kaposvár Plnl Hungary nagytermelői sertés 105-140 kg 215-250 Ft alapár + 12% áfa kistermelői sertés TT 105-140 kg 195-215 Ft alapár + 7% komp. felár nagysúlyú és TF 140 kg felett 170 Ft/kg+ 7% komp. felér TOVÁBBI KIKÉPZÉSRE, MARCALI ÜZEMÜNKBE VILLANYSZERELŐK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK Kérem személyes jelentkezését az alábbi címen. INDUSTRIE ELEKTRIK KFT 8700 MARCALI, VERECKEI U. 3. (54176)

Next

/
Oldalképek
Tartalom