Somogyi Hírlap, 1997. július (8. évfolyam, 151-177. szám)

1997-07-01 / 151. szám

Megyei körkép: Megmentik a régi épületeket # Melegben virágzik a kék alga (3-4. oldal) Somogyi tájak; Elkelt a nágocsi cipőüzem # A híres lullai ménes _____^sváro^. (6. oldal) K özlekedés: Kólával locsolták az égő autót # Veszélyes .járművezetők ^ £0^o~ip4(10- oldal) SOMOGYI HÍRLAP VIII. évfolyam, 151. szám Ára: 33 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1997. július 1., kedd Három lábon áll a Balaton Fejlesztési Tanács A tó gazdára talált Néhány éven belül megszűn­het a balatoni kormánybiztos „intézménye”. Ezt dr. Baja Ferenc környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter mondta tegnap a Balaton Fejlesztési Tanács alakuló ülését követően a balatonfü­redi kikötőben, a Füred ka­tamarán fedélzetén. A miniszter szerint éppen a most megalakult szervezet veheti át fokozatosan dr. Nemcsók János feladatait jól­lehet a tanács épp a kormány­biztost választotta meg elnö­kének a tanács. Baja Ferenc nyomatékosította: céljuk a Balaton fejlesztése, éppen ezért az elnevezést kéretik mindig úgy írni, hogy Balaton Fejlesztési Tanács, nem pedig balatoni...A működésről szólva a miniszter úgy véle­kedett: a kormánynak a Bala­tont érintő kérdésekben ezen­túl remélhetőleg csak a rábó- lintás jut, a tanács minden felmerülő javaslatot leszer­vez, koordinál, összehangol... (Folytatás a 3. oldalon) Az ország legnagyobb autós gyorsétterme épül Kaposváron a McDonald's Az ország legnagyobb drive- típusú gyorsétterme épül Ka­posváron. A McDonald's és a kivitelező ságvári Fodor és Társa Kft vezetői tegnap saj­tótájékoztatón számoltak be a beruházásról. A Berzsenyi utca nyugati oldalán épülő au­tós gyorsétterem a McDo­nald's üzletlánc 61. „lánc­szeme” lesz. A 240 négyzet- méteres étterem, játszótér a tervek szerint októbertől fo­gadja a vendégeket, és várha­tóan 56-60 embernek ad munkalehetőséget. A beruhá­zás költsége meghaladja a százmillió forintot. A tájékoz­tatón az is elhangzott: néhány hónapon belül megkezdik a terület talán legnagyobb be­ruházásaként a 9000 négy­zetméteres Tesco áruház épí­tését is. őrségváltás Okucaniban Elbúcsúztatták tegnap Ercsi­ben a Bosznia-Hercegoviná­ban, illetve Horvátországban az SFOR keretében szolgála­tot teljesítő Magyar Műszaki Kontingens 90 katonáját le­váltó állományt. A Magyar Honvédség II. Rákóczi Fe­renc Műszaki Dandárjánál Báli József vezérőrnagy, a Magyar Honvédség Operatív Csoportjának a vezetője bú­csúzott az egy hónapos felké­szülési időt követően fél, il­letve egy évre Okucaniba in­dulóktól. A váltással egyidő­ben Létai Pál alezredes sze­mélyében új parancsnok kerül a Magyar Műszaki Kontin­gens élére. Báli József vezérőrnagy elmondta: a kiutazóknál né­mileg eltérő feladatuk lesz. A korábban elkészült létesítmé­nyek karbantartása, s a csapa­tok téli mozgásának biztosí­tása vár rájuk. A helyreállított létesítmények végleges fel­építése után az ő dolguk lesz a működő hidak lebontása, pon- tonhidakkal, illetve egyéb eszközökkel való kiváltása. Meleg munkahelyek Az elmúlt napok rekkenő forrósága különösen próbára tette az amúgy is meleg munkahelyeken dolgozókat. S bár a tegnap délutáni zápor enyhítette a forróságot, mun­katársaink olyan munkahelyeken jártak, ahol a hőmérséklet még így is 40 fok közelében volt. Fel­vételünk a kaposmérői téglagyárban készült. Riportösszeállításunk a 3. oldalon fotó: lang Róbert Konferencia a Dráváról Somogyudvarhelyen Esélyeket kínál a határfolyó A Dráva Somogy legfontosabb folyója. Határvíz, amely nem csak elválaszt, hanem össze is köt. Jelentősége tovább nőhetne, ha nagyobb figyelmet fordítanánk rá - hangzott el tegnap So­mogyudvarhelyen a Dráva konferencián, amelyen a hazai szakembereken kívül ott voltak Horvátország képviselői is. Dr. Kolber István, a megyei közgyűlés elnöke szerint a tér­ség azért is különleges, mert itt a természetvédelem érdekeit és a területfejlesztés kérdéseit kell összehangolni. Pecze János, a A betegek többsége Siófok kör­zetéből érkezett a fogadásra. Markai Lászlótól, az ANTSZ megyei intézetének járványügyi főorvosától megtudtuk: az ételt Dél-Dunántúli Vízügyi Igaz­gatóság osztályvezetője egye­bek közt elmondta: a Dráva sok ma még csak részben ki­használt lehetőséget rejt. A fo­lyó a Duna torkolatból a 198. készítő tizenegy konyhai dol­gozó között is akadt egy felszol­gáló, akinek a lelete pozitív volt. Még nem sikerült kideríteni, hogy a résztvevők közül össze­folyamkilométerig hajózható az év százharminc-százötven napján négyszáz-hatszáz ton­nás uszályokkal is, a forgalom mégis elenyésző. A mederben lévő kavicsból és homokból 1982 és 1995 között a magyar oldalon egymillió tonnát bá­nyásztak ki. Szomszédaink kétszer annyit. Pedig a lehető­ség egyformán adott. (Folytatás a 3. oldalon) sen hányán betegedtek meg. — Olyan ez, mintha szalma­kazalban kutatnánk a tű után — mondta a főorvos. Annyit már kiderítettünk, hogy 253 meghí­vottból 165 a siófoki körzetből való volt, de csak 87-en jelentek meg, és 59-en fogyasztottak. Közülük 19-en jelezték rosszul- létüket. (Folytatás a 3. oldalon) Hongkong már Kína része Fényes külsőségek köze­pette zajlott le Hongkong­ban Nagy-Britannia és a Kí­nai Népköztársaság között az átadási ceremónia. Az ünnepséget a pekingi Tie- nanmen téren milliók kísér­ték figyelemmel, s amikor pontban 0 órakor felhang­zott a kínai himnusz, a tö­meg éljenzésben tört ki. (Részletek a 2. oldalon) Bizakodó jóslat az inflációról Magyarország gazdasági mu­tatói 1997 közepén csaknem minden területen lényeges jobbak, mint három eszten­deje voltak. Jók az exportmu­tatók, a termelékenység gyorsan növekedik, az inflá­ció csökken, és jövőre már nem haladja meg a 13,5 szá­zalékot. Minderről Surányi György, a Jegybank elnöke beszélt tegnap Miskolcon. Nem ért célt a pécsi tüntetés Pécs polgármestere nem nyilvánítja az önkormányzat érdekeit sértő döntésnek a városi közgyűlés június 26- ai határozatát, amelynek ér­telmében több általános is­kolát, illetve középiskolai kollégiumot összevonnak. Páva Zsolt azért nem tesz eleget a PDSZ által szerve­zett múlt heti pécsi tünteté­sen megfogalmazott felszó­lításnak, mert az MSZP- SZDSZ koalíció képviselői­vel folytatott egyeztetés meggyőzte arról, hogy a két pártfrakció elkötelezte ma­gát e döntés mellett. Magyar film sikere Varsóban A legjobb rendezés Arany Elefánt díjával jutalmazták Kabay Barna és Petényi Ka­talin Európa messze van című filmjét a varsói Nem­zetközi Gyermek- és Ifjú­sági Filmfesztiválon. A fertőzés forrása még ismeretlen Eddig 13 személynél sikerült igazolni a szalmonella-fertőzést azok közül, akik részt vettek a június 14-i balatonfóldvári rendőrőrs avatót követő lakomán. Közülük öten tünetmente­sek voltak, s csak a részvételük alapján vizsgálták őket. Bio-termékek Babócsáról Befejeződött a biotermesz­tés ellenőrzése a babócsai Határőr szövetkezetnél. Az ellenőrzést végző Bio- kontroll Hungária megál­lapította, hogy a művelés megfelel a biotermelés szabályainak, a babócsa- iak termékei megkaphat­ják a biotermés minősítést. A Dunántúl talán legna­gyobb biotermesztője lett mára a babócsai szövetke­zet. 3600 hektáros összterü­letéből 583 hektárt művel­nek vegyszer nélkül. S az ez évre tervezett 300 milliós árbevételének tetemes része — 40 millió — keletkezik a biotermesztésből. (Folytatás a 3. oldalon) Kevés szárítás is elég az árpának Megkezdődött a szárítás a Kapos-Agró rt ózaranyi szárítójánál is. Az őszi árpát több mint kétszáz hektárról takarítja be a gazdaság. Az idei termés jó, a hektáronkénti átlag 5,5 tonna fotó: kovács tibor Több úton Európában Bővül a Magyarországon áthaladó transz-európai út­vonalak száma, s hazánknak esélye van arra, hogy itt épüljön fel .a maastrichti mellett működő második európai légiirányító központ - mondta Lotz Károly, a közlekedési tárca vezetője tegnap az európai közleke­dési miniszterek múlt héten Helsinkiben tartott konfe­renciája után. Hozzátette: a közlekedési miniszterek ha­tározata értelmében a közel­jövőben Budapesttől Eszé­ken és Szarajevón át Plo- ceig, valamint hazánk fővá­rosától Újvidéken keresztül Belgrádig is kiépül egy fon­tos transz-európai útvonal. Július 1-je a köztisztviselők napja Közérzet, félelem nélkül Vége a rendszerváltást követő félelemnek, de mégsem a leg­jobb a somogyi köztisztvise­lők közérzete — mondta dr. Kolber István, a Magyar Köz- igazgatási Kamara somogyi tagozatának elnöke. Hozzátette: nem megoldott az előmenetel. A munka anyagi elismerése elmarad a verseny- szférától, a magánigazgatás­tól, a leterheltség viszont jóval nagyobb. A köztisztviselő munkáját a nyilvánosság előtt végzi. Számos konfliktushely­zetből kell megtalálnia szinte naponta a kiutat. Sok olyan jogszabály jelenik meg, amelynek alkalmazásában bi­zonytalanságok vannak. Ma először rendezik meg a köztisztviselők napját. Ezt a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak szakszerve­zete, valamint a Magyar Köz- igazgatási Kamara javasolta. A nyíregyházi rendezvény vendége Kuncze Gábor bel­ügyminiszter. — Öt évvel ezelőtt lépett hatályba a köztisztviselőkről szóló törvény, ez adta az apro­pót — mondta dr. Kolber Ist­ván. — A köztisztviselők nem önmagukat akarják ünnepelni, hanem arra igyekeznek ráirá­nyítani a figyelmet, hogy e szféra tevékenysége miért fon­tos a közszolgáltatásokban. Erről a munkáról nincsenek pontos ismeretei a polgárok­nak. (Folytatás a 4. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom