Somogyi Hírlap, 1997. április (8. évfolyam, 75-100. szám)

1997-04-01 / 75. szám

1997. április 1., kedd SOMOGYI HÍRLAP BELPOLITIKA 7 Megkezdődött a Pax Romana 39. kongresszusa Pannonhalmi dialógus Az egyház modern kori kül­detésével, a keresztény fele­kezetek együttműködésével és más időszerű hitéleti, erkölcsi kérdésekkel foglalkozik a 39. magyarországi Pax Romana kongresszus, amely húsvét­hétfőn kezdődött a pannon­halmi apátságban. A Magyar Katolikus Püspöki Kar körlevele alapján, a katoli­kus egyház szellemi, erkölcsi és lelki megújulásának, az egyhá­zon belüli dialógus megvalósu­lásának igényével folytatja ötna­pos tanácskozását a nagy ha­gyományú kongresszus. Az ország minden tájáról egybesereglett résztvevők olyan fontos kérdésekkel foglalkoz­nak, mint például az egyház kül­detése és aktuális feladatai ko­runkban. Pódiumbeszélgetést tartanak arról, hogy miként lát­ják a magyar katolikus egyházat a más felekezetekhez tartozó ke­resztények. Az előadók között jeles egyházi és világi szemé- -lyek, hittudósok találhatók. A Pax Romana mozgalom, amely csaknem kilencvenéves múltra tekinthet vissza. Az első világ­háborút követő időszakban szer­veződött a térség békéjének megteremtésére. Hazánk az ala­pítók között volt. A Pax Romana 1956-ot követően sokat tett a vi­lág minden részén szétszóródott magyar keresztény fiatalokért. Nem ittak (sokat) a tinik, józanul vezettek a sofőrök „Szabályos” volt a locsolás Bár húsvét másnapján ország­szerte fokozott közúti ellenőr­zések voltak, nem találkoztak ittas vezetővel, illetve közren­det sértő beszeszelt tinédzse­rekkel a közbiztonság őrei. Verőfényes napsütésben locsol­tak tegnap a teremtés koronái. A rendőrség - az előző évek ta­pasztalatai alapján - arra számí­tott, hogy a tojásgyűjtés esetleg a kelleténél magasabb szesz- (hőjfokra hevíti az ünneplőket. Ezért - elsősorban a megye- székhelyeken és a nagyobb vá­rosokban - megnövelt lét­számmal teljesítettek szolgála­tot a közutakon. A jelentések szerint azonban az előzetes figyelmeztetések­nek volt foganatjuk: ittasságra visszavezethető közlekedési baleset, garázdaság vagy egyéb bűncselekmény sehol sem tör­tént az országban. A detoxikáló állomásoknak szinte semmi dolguk nem akadt. Nagy Endre, az Országos Rendőr-főkapitányság sajtó­ügyeletese érdeklődésünkre elmondotta: a járőrözők olyan feladatot is kaptak, hogy ha erősen italos, magatehetetlen fiatalkorúval találkoznak, szál­lítsák őt biztonságos helyre. Nem őrizetbe vétel céljából, csupán azért, hogy megelőzzék a bajt: nehogy az illuminált gyerek baleset vagy bűncse­lekmény áldozata legyen. A rendőrségi „gyermekmeg­őrzők” azonban üresek marad­tak: idén a tinik csak a lányokat locsolták hevesen, a torkukat csak mértékkel... (Cs. Benkő) Lakossági bejelentésre mentek ki a rendőrök Kábszeresek a bozótosban Randalírozó és kábítószer-fo­gyasztó fiatalokról érkeztek a közelmúltban bejelentések a Kiskőrösi Rendőr-főkapi­tányságra. A csoporthoz tar­tozó fiatalok Császártöltés határában, a Lila bár körül parkolónak kialakított bozó­tos helyen hangoskodtak és kábítószert fogyasztottak. A Bács-Kiskun Megyei Rendőr­főkapitányság bűnügyi osztálya - más egységekkel együttmű­ködve - szombaton lépett ak­cióba a randalírozókkal szem­ben. A drogosok találkahelyén összesen ötvenkilenc 16-25 év közötti fiút és lányt vettek őri­zetbe. Egyesektől nagyobb mennyiségű - tehát alighanem értékesítésre szánt - drogot, má­soknál „csak” saját fogyasztásra elegendő kábítószert vagy kábí­tószer hatású készítményt ko­boztak el. A rendőrök a marihu­ánától a hasisig, a legkülönbö­zőbb kábítószer-tartalmú tablet­tákig és a kábítószer fogyasztá­sához szükséges eszközökig minden bűnjelet megtaláltak a fiataloknál. Nyomozókutya se­gítségével felfedezték az au­tókba rejtett kábítószereket is. Az őrizetbe vett csoport ki­hallgatása szombaton megkez­dődött, s folytatódott az ünnepek alatt is. Az eddigi vallomások szerint a drogosok a diszkóban szóra­koztak, majd azt követően gyűl­tek össze az elhagyott tisztáson, hogy kábítószerezéssel zárják a hétvégi mulatozást. Egyezmény a katolikus egyházzal Horn-nyilatkozat több munkahelyről, az idei kilátásokról A kormány működése során megsértett bizonyos rétegérde­keket, de mindig szem előtt tartotta az ország és a nemzet egészének érdekeit - jelentette ki Horn Gyula a Vasárnapi Újság című rádióműsornak adott nyilatkozatában. A beszél­getés során a miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy az egy­házi iskolák ugyanolyan támogatásban részesülhetnek, mint a világi oktatási intézmények. A kormányfő emlékeztetett arra, hogy a napokban lezárult a katolikus egyházzal folyta­tott egyeztetés, s várhatóan jú­nius végéig megszületik a leg­alapvetőbb kérdésekre vonat­kozó egyezmény is. Ez a do­kumentum három fontos témát - az egyházak közszolgálati tevékenységének finanszíro­zását, a hitélet támogatását és a volt egyházi ingatlanok ügyének rendezését - öleli majd fel. Hozzátette: eltökélt szándéka, hogy az egyházak és intézményeik ne szenved­jenek semmiben se hátrányt. A miniszterelnök az or­szágban zajló eseményeket ér­tékelve leszögezte: mindab­ból, ami a kistermelőkkel kap­csolatban történt, a kormány levonta a tanulságokat, s meg­hozta a szükséges intézkedé­seket. Az Országgyűlés a héten meg is szavazta a gaz­dák 14 pontos követelésének nagy részét. A módosítások ténylegesen könnyűének a termelők helyzetén. Ami azonban március 23-át köve­tően történt ebben az ügyben, az már nem a kistermelőkről, hanem egészen másról szólt. A miniszterelnök kitért arra, hogy Magyarország pénzügyi és gazdasági teljesítményét nagy nemzetközi elismerés övezi. Az idén a nyugdíjak, a bérek és a keresetek az inflá­ciót meghaladóan növeked­hetnek, és a tervezettnél lej­jebb szorítható a pénzromlás mértéke is. Nagy eredmény az is, hogy ma már több munka­hely jön létre, mint amennyi megszűnik. Bogarasok találkozója Budapesten Évi rendes randevújukon az idén is csaknem teljes számban - öt-hatszázan - megjelentek azok a „bogaras” autótulajdonosok, akik a Volkswagen eredeti, bogárhátú modelljét tekintik csak igazi autónak fotó: feb/lehoczky Magyar találmány - új remény cukorbetegeknek Harcban a szövődményekkel Akár világszenzáció is lehet annak a szernek a felfedezése, amely a kutatók szerint a cukorbetegség szövődményeinek megelőzésére, gyógyítására szolgál - tájékoztatta szerkesztő­ségünket dr. Borvendég János, az Országos Gyógyszerészeti Intézet főigazgató-helyettese. Mint elmondta, jelenleg már az ország öt kórházában folyik a szer klinikai kipróbálása. Csaknem ötszáz önként jelent­kező beteg állapotát kísérik fi­gyelemmel több hónapon át annak érdekében, hogy az új tabletta hatását megfigyeljék. Borvendég dr. nyomatékkai hangsúlyozza: az új készítmény nem magát a cukorbetegséget gyógyítja, hanem annak igen súlyos szövődményei ellen hat. A cukorbaj következtében ugyanis súlyosan károsodik az érrendszer, ami vaksághoz, idegrendszeri zavarokhoz, majd végtagvesztéshez, agy­vérzéshez, végül pedig a beteg halálához vezethet. Az új vegyület hatásmecha­nizmusa eltér az eddig ismert gyógyszerekétől: lényegében az érfalak károsodását, az erek elzáródását akadályozza meg a legkisebb, legvékonyabb kapil­lárisokban is. A vizsgálatok az esetleg jelentkező mellékhatá­sok kiderítése miatt is fontosak. Ahhoz pedig, hogy a szerből mindenki számára hozzáfér­hető, törzskönyvezett gyógy­szer legyen, még több évig tartó kísérletekre van szükség. Ha eredménnyel zárulnak a klinikai vizsgálatok - erre megvan a remény -, a feltalá­lók, a veszprémi székhelyű Biorex kutató-fejlesztő vállalat tudósai igazi világsikert köny­velhetnek el. A gyógyszerészeti intézet vezető szakembere sze­rint ugyanis hasonló hatású gyógyszert még sehol nem gyártanak. Németh Zsuzsa Millecentenárlumi mérleg. A Magyar Turizmus Rt. kérdő­íves felmérést készített a Ma­gyarország ’96 rendezvényso­rozat látogatottságáról. A beér­kezett adatok szerint az 5,1 mil­lió látogató 19 százaléka kül­földi volt, többségük német nyelvű országokból érkezett. Templomtűz Kocsordon. Vasárnap kora reggel kigyul­ladt a református templom a Szabolcs megyei Kocsord köz­ségben. A tűzoltóknak másfél órás megfeszített munkával si­került megakadályozniuk, hogy a lángok a viharos erejű szélben átterjedjenek a 25 méter magas toronyra. A hajó tetőszerkezete és berendezése szinte teljesen megsemmisült. Lövöldözés a Körúton. A budapesti Szent István körút és Honvéd utca sarkán egy gyors- étterem előtt szombat délután lövöldözés volt. A szemtanúk szerint kék Volkswagen féke­zett a sarkon, kiugrott belőle egy férfi, és az étterem előtt be­szélgető fiatalemberekre lőtt. Szerencsére senki sem sérült meg. A támadó és a megtáma­dottak a forgalmas utcán elme­nekültek a helyszínről. Az autólopások ellen. Or­szágos gépjármű-felderítési konferenciát rendeznek a héten Pakson. A tanácskozáson a Ha­tárőrség, a vám- és pénzügyőr­ség, valamint a rendőrség szak­emberei vesznek részt, akik az ellopott gépkocsik felderítésé­ben, illetve a bűncselekmények visszaszorításában szándékoz­nak összehangoltabb munkát végezni. Chrudinák távirata. Nem fe­lel meg a valóságnak, hogy az Irakban balesetet szenvedett gépkocsink szabálytalanul köz­lekedett - jelentette Chrudinák Alajos közel-keleti televíziós tudósító Bagdadból. A Kül­ügyminisztériumnak címzett sürgöny részletesen ismerteti a baleset körülményeit. Eszerint a Kazinczky László vezette gépkocsi a hiányos útjelző táb­lák miatt lekanyarodott az or­szágúiról. Ezt követően egy iraki dzsip leszorította az útról az autót, amely az árokba for­dult. Kazinczky László opera­tőr kizuhant a vezetőülésből és úgy lelte a baleset helyszínén halálát. Egy zsák pénzt loptak. Még mindig nem tudják, kívülálló személy rablása, vagy belső al­kalmazott sikkasztása áll azon bűnügy mögött, amelyben is­meretlen tettes ellen folytat nyomozást a BRFK Gazdaság- védelmi Osztálya. Idén március 11-én a reggeli órákban a Ma­gyar Posta Mercedes típusú gépjárművéből vittek el egy pénzeszsákot, amelyben csak­nem 20 millió forint volt. Pótkebel a kosztüm alá, pizsama a suliba, béka a lovaglócsizmában Áprilisi tréfák, ugratások Április elseje a bolondságok mindenféle ugratás, persze a. lül. Ezért három jó humorú, tréfákról kérdeztünk. Raksányi Gellért színművész, a népszerű „Kutyu”:- Annak idején Major Ta­mással sokat viccelődtünk. Egy alkalommal a Shakespeare III. Richardjának Margitját alakító Gobbi Hilda megbetegedett, s valakinek át kellett vennie a szerepét. Shakespeare korában is férfiak játszottak minden sze­repet, így merülhetett föl, hogy én alakítsam Margitot. Nos, komolyan vettem a feladatot, megtanultam a szöveget, csak egy baj volt: a kosztümös próba előtt ott álltam „laposan”, női napja. Ilyenkor megengedhető jó ízlés és a tapintat határain be­ismert mókamestert régi áprilisi keblek nélkül. Tanácstalanul keresgéltem, hogy mivel pótol­hatnám a hiányosságot, amikor Kálmán György kollégám megszánt, s elárulta: kár ide­geskednem, az egész csak Ma­jor áprilisi tréfája volt. Nem hagytam annyiban: mentem a pénztárba, s nem tágítottam, míg ki nem fizették a beugrá­sért járó díjat. A büfében vet­tem észre, hogy kellékpénzzel fizettek ki. Vámos Miklós író:- Utoljára gimnazista ko­romban voltam részese áprilisi tréfának. A Kölcsey Gimnázi­umban koptattam a padot. Egy barátommal kitaláltuk, hogy el­sején pizsamában megyünk is­kolába. Kicsíptük magunkat az akkor divatos, úgynevezett intézeti csíkos pizsamánkban, s nagy büszkén vártuk a hatást. Meglepetésünkre a kutya sem vette észre, hogy miben parádézunk. Valószínűleg azért, mert akkoriban nem jár­tunk valami elegánsan, s azt gondolhatták a többiek, hogy nekünk csak ilyenre futja. Mit mondjak, máig is fájlalom a kudarcot. Ami napjainkat illeti, úgy lá­tom, Karinthy Ferenccel, azaz Cinivei nagyjából kihalt a mó­kázó, tréfamester írók típusa. Megsavanyodtunk volna? Nem tudom, de tény: nemigen dívik a jóízű tréfa. Török Ferenc ügyvéd, olim­piai és világbajnok öttusázó:- Az 1964-es olimpiára ké­szült a csapat, amikor a Balczó-Móna kettős egy sün­disznót csempészett a lovagló- csizmámba. A süni tüskéitől akkorát ordítottam, hogy sze­gény kis állat úgy reszketett a csizmaszárban, mint a ko­csonya. Másik alkalommal egy békát rejtettek ugyanoda. Szegény ál­lat nem úszta meg élve a tréfát - én meg órákig takarítottam csizmakoporsóját. Szalóky Eszter Tavaszízelítő hőzáporral Elegünk van a szürke télből, nagyon vártuk már a válto­zatos áprilist. A meteoroló­gus és az orvos egybehangzó véleménye szerint már meg is érkezett a tavasz. Bozóky István meteorológus szerint április első hetében igazi tavaszi időjárás lesz. Dr. Lányi Péter háziorvos azon­ban fokozott óvatosságra int. A meteorológus előrejel­zése szerint a hűvös éjszaká­kat erősödő felmelegedés kö­veti. Eleinte hajnalonként plusz 3-mínusz 2 fokra, nap­közben 12-17 fokra számítha­tunk. A hét közepén megnö­vekszik a felhőzet, szórvá­nyosan esők, záporok is elő­fordulhatnak. Szombaton enyhe idő várható, de vasár­napra ismét lehűl a levegő. A hegyekben hózáporral búcsú­zik a távolodó tél. A nappalok egyre hosszabbak lesznek, a tavaszt már semmi sem tar­tóztathatja fel. Április egyéb­ként a szokásosnál melegebb­nek ígérkezik, átlagos csapa­dékmennyiséggel. A szesz­élyes napok próbára teszik idegeinket. Lányi doktor, a Vigyázat! Frontbetörés című könyv szerzője arra int: a téli vitaminhiány miatt legyengült szervezetünk nehezen viseli el a hideg- és melegfrontok gyakori váltakozását. A me­legfront főként nyugtalansá­got, ingerlékenységet, dep­ressziót vált ki. A hidegfront kábultsággal, csökkenő telje­sítménnyel jár együtt. (Cs. B. J.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom